Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TBMM’NİN AÇILIŞI 23 NİSAN 1920. 2 TBMM'nin Açılışı ve Çalışmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İ stanbul'un i ş gali ile çalı ş amaz duruma dü ş mesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TBMM’NİN AÇILIŞI 23 NİSAN 1920. 2 TBMM'nin Açılışı ve Çalışmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İ stanbul'un i ş gali ile çalı ş amaz duruma dü ş mesi."— Sunum transkripti:

1 1 TBMM’NİN AÇILIŞI 23 NİSAN 1920

2 2 TBMM'nin Açılışı ve Çalışmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İ stanbul'un i ş gali ile çalı ş amaz duruma dü ş mesi ve da ğ ıtılması Mustafa Kemal Pa ş anın ne kadar ileri görü ş lü oldu ğ unu göstermi ş ti. İ stanbul'un i ş gali, Mustafa Kemal Pa ş aya kurtulu ş için dü ş ündüklerini yapabilme fırsatını vermi ş tir.

3 3 İ stanbul'un i ş gali üzerine Temsil Heyeti 19 Mart 1920'de yayımladı ğ ı bir genelge ile ş unların yapılmasını istemi ş tir; İ stanbul'la olan tüm ba ğ lar kesilecek, Anadolu'dan İ stanbul'a gidecek her ş eye el konulacak, Anadolu'daki İ tilaf Devletleri subayları tutuklanacak, Ankara'da milli bir meclis toplanacak bu amaçla seçimler yapılacak. TBMM'nin Açılışı ve Çalışmaları

4 4 Mebuslar Meclisi'nden kaçabilen milletvekilleri ve yeni seçilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü 120 milletvekilinin katılımıyla TBMM açıldı. İ lk meclisin üyeleri aydın, memur, asker, esnaf, din görevlisi, çiftçi, a ş iret reisi gibi çe ş itli meslek gruplarına mensup, çe ş itli dü ş üncelere sahip insanlardı. Ancak bütün bu farklı meslekten görü ş ve dü ş ünceden insanlar, tek hedef olan Misak-ı Milli'yi gerçekle ş tirmek için birlik ve beraberlik halindeydiler.

5 5

6 6 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olarak bir hükümet ba ş kanı tanımak ya da bir padi ş ah vekili atamak do ğ ru de ğ ildir. 3. Mecliste beliren milli iradenin yurdun gelece ğ ine do ğ rudan etki etti ğ ini kabul etmek temel ilkedir. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde bir güç yoktur. 24 Nisan 1920'de kabul edilen önergeye göre kabul edilen maddeler:

7 7 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamı ş tır. 6. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet i ş lerine bakar. Meclis ba ş kanı bu kurulun da ba ş kanıdır. 7. Padi ş ah ve halifenin durumu, bulundu ğ u baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir.

8 8 TBMM, Mustafa Kemal'in bu önergesini kabul ederek milli egemenli ğ e dayalı yeni Türk devletinin temellerini atmı ş tır. Bu önerge 1921 Anayasası'nın kabulüne kadar meclisin çalı ş ma esaslarını belirlemi ş tir.

9 9 TBMM'nin iki temel görevi vardı. Bunlar, ba ğ ımsızlı ğ ın kazanılması ve yeni devletin temellerinin sa ğ lamla ş tırılması idi. TBMM'ye ba ş kan olarak Mustafa Kemal Pa ş a seçildi. Mustafa Kemal Pa ş a, Avrupa devletleri dı ş i ş leri bakanlarına TBMM'nin kuruldu ğ u ve yabancı devletlerin İ stanbul Hükümeti ile yapacakları anla ş maların geçersiz oldu ğ unu bildirdi. TBMM'nin açılmasıyla Temsil Heyeti'nin görevi sona erdi.

10

11 “ İ LK” TÜRK İ YE BÜYÜK M İ LLET MECL İ S İ

12

13 MECL İ S İ N AÇILI Ş I

14 Konuşma kayıtlarını tutmak için, bakkal defteri temin edildi. Küçük bir konuşma kürsüsü yapıldı. Milletvekili sıraları, yer darlığı yüzünden, kürsünün hemen dibine yakın bir yerden başlayarak, geriye ve yanlara doğru dizilmişti. Kürsünün üzerine Müslümanlar ’ın işlerini istişare ile yaptığını ifade eden “Şüra” Suresi 38. ayet asıldı.

15 23 Nisan 1920 Cuma günü, Ankara’ya ulaşabilen 127 milletvekili de dahil herkes; “Hacı Bayram Veli Camii” nde toplandı. Cuma Namazı kılındı. Namaz sonrası herkes avluda toplandı. En yaşlı üye (1845); Sinop milletvekili “Şerif Bey”in saat 14.00 de yaptığı kısa konuşma ile meclis açıldı.

16 İ LK MECL İ S İ N PAROLASI Türk ulusunun ölüm kalım sava ş ı davası; tarihte ba ğ ımsızlı ğ ını hiç yitirmemi ş olan Türk ulusu; ya dü ş manı yurdundan kovacak ve özgür ya ş ayacak Yada; SON ER İ NE KADAR ÖLECEKT İ R.

17

18 Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermi ş tir.

19

20 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara arma ğ an etmi ş tir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya ba ş lanmı ş tır.

21 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır.

22

23

24

25

26 Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile payla ş an ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

27 Büyük önder Atatürk’ün dü ş üncesinde çocuklar, milletin gelece ğ idir. Onlara duydu ğ u sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisan’ı çocuklara arma ğ an etmi ş tir.

28 “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” Mustafa Kemal Atatürk

29 SON…


"1 TBMM’NİN AÇILIŞI 23 NİSAN 1920. 2 TBMM'nin Açılışı ve Çalışmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İ stanbul'un i ş gali ile çalı ş amaz duruma dü ş mesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları