Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI 29 Ağustos 2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde (Aydın) yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI 29 Ağustos 2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde (Aydın) yapılan."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI 29 Ağustos 2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde (Aydın) yapılan B.menderes Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Su Çerçeve Direktifi  Su Çerçeve Direktifi ve İzleme  Su Kütleleri ve Tiplerinin Belirlenmesi  Risk Analizi  Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları İzleme Noktaları

7 7 SÇD’ye Göre İzlenen ParametrelerSÇD’ye Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Su Çerçeve Direktifine Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ Kurumlar Tarafından Mükerrer İzlenen Parametreler

9 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 9 SYGM GÖREVLERİ - I

10 10 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

11 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 11 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

12 MEVZUAT  Amaç Ülke genelindeki bütün miktar, kalite ve yüzeysel sular ve yeraltı suları hidromorfoloji Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılması 12  28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

13 Yönetmelik Konuları Görevli Birimler Yüzeysel su kütlelerinin belirlenmesi ve haritalanması Bakanlık Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi DSİ Yüzeysel su kütleleri için tipolojilerin belirlenmesi Bakanlık Referans şartlar, maksimum ekolojik potansiyel ve referans noktaların belirlenmesi Bakanlık Yüzeysel sularda baskı ve etkilerin analizi ve risk analizi SYGM’ce gerekli tüm bilgi, belge ve envanter ilgili kurumlardan sağlanarak hazırlanır/hazırlatılır. Genel amaçlı ve operasyonel izleme noktalarının belirlenmesi Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenir. İzleme noktalarının gösterildiği haritaların hazırlanması/hazırlattırılması Bakanlık

14 14 Yüzeysel sularda izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlıkça belirlenir. Yeraltı suyu İzleme programlarının yapılması DSİ tarafından SYGM’nin görüşünü alınarak yapılacaktır. Genel amaçlı izleme programlarının değiştirilmesi İlgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yeraltı suyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi DSİ Yeraltı suyu izleme ağının kurulması DSİ tarafından SYGM’nin görüşü alınarak yapılacaktır Yeraltı sularında izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi Bakanlık İçme suyu elde edilen yüzeysel su ve yeraltı su kütlelerinin izlenmesi Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise DSİ tarafından izlenir ve izleme neticeleri Bakanlığa bildirilir. Ulusal biyolojik indekslerin belirlenmesi Bakanlıkça belirlenir veya belirlenmesi temin edilir. Bütün yüzeysel ve yeraltı sularını içeren Ulusal İzleme Ağı’nın kurulması Bakanlığın koordinasyonunda izleme faaliyeti yürüten bütün ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak Çalışma Grupları tarafından belirlenir ve kurulur. İzleme Programlarının hazırlanması Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanır.

15 15 Biyolojik izlemenin yapılması Bakanlık yapar veya yaptırır. Hidrolojik izlemenin yapılması DSİ Hidromorfolojik izlemenin yapılması Bakanlık ve DSİ Hidromorfolojik indekslerin oluşturulması Bakanlık Gerçek zamanlı izleme noktalarının tespiti Bakanlık tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir. Laboratuvarların standardizasyona uygunluğunun denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) AB’nin su kalitesi ile ilgili en kapsamlı şemsiye direktifidir. Tüm yüzey (kıyı ve geçiş suları dahil) ve yeraltı su kütlelerini kapsamaktadır. 16 Yüzme Suyu Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi Tatlısu Balıkları Direktifi Kabuklu Su Ürünleri Direktifi

17 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)  Direktifin amacı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kalitedeki kötüye gidişin engellenmesidir.  Direktifin ana hedefi Yüzeysel tüm su kütlelerinin statülerinde kötüye gidişin engellenmesi ve 2015 yılı itibari ile tüm su kütlelerinde “iyi su durum”una ulaşılabilmesidir. Yüzeysel sular için “iyi durum”, “iyi ekolojik durum” ve “iyi kimyasal durum”a ulaşılabilmesi ile sağlanır. Direktif yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsar.

18 MEVZUAT 18  Yüzeysel Su Kalitesi  Yeraltı Suları Kalitesi SÇD 2000/60/EC Madde 8 /Ek-5 İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum Miktar Kalite

19 19 İZLEME KAMU İLE PAYLAŞMA RAPORLAMA KARAKTERİZASYON DURUMRİSKLER UYGULAMA ÖNLEMLER PROGRAMI SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARI (NHYP)

20 20 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Direktif, hedeflerine ulaşmak için havza bazında yönetim esasını benimsemiştir. Üye ülkeler NHYP çerçevesinde;  Direktifin gereklilikleri ile uyumlu ve havzalardaki su durumu hakkında tutarlı ve kapsamlı genel bilgi sağlayacak İzleme ağını oluşturmak,  Su kütlelerinin mevcut statüsünü belirlemek ve hedefe ulaşılabilmesi için önlemler programını oluşturmak,  İzleme sonuçlarına göre mevcut su kütlelerinin statüsünün gösterildiği bir harita hazırlamak zorundadır.

21 21 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME MADDE 8 Yüzey Suyu İzleme (ekolojik ve kimyasal durum ve ekolojik potansiyel) Yeraltısuyu İzleme (miktar ve kimyasal durum) Korunan Alanlar (içme suyu, kuş ve habitat direktifi) EK V.1 – YÜZEY SUYU DURUMU Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Kalite Elementleri Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Normatif Tanımlar İzleme, Sınıflandırma ve Ekolojik ve Kimyasal Durumunun Sunulmas ı EK V.2 – YERALTISUYU DURUMU Miktar Durumu ve Kalite İzleme Kimyasal Durum, İzleme, Sınıflandırma ve Yeraltısuyu Durumunun Sunulması

22 22 MADDE 8 ve EK V https://circabc.europa.eu SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)

23 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME EK V’e göre yüzey sularının izlenmesine ilişkin bilgiler;  Su durumunun sınıflandırılması  Gelecekteki izleme programlarının etkili ve verimli bir şekilde tasarlanması  Doğal koşullardan ve antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerin değerlendirilmesi  Önlemler programının etkinliğinin değerlendirilmesi  Kaza ile oluşan kirliliğin boyut ve etkilerinin belirlenmesi  İnterkalibrasyon çalışmalarında kullanılması  Referans koşulların belirlenmesi 23

24 SÇD’NE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 24 Korunan alan…..

25 GÖZETİMSEL İZLEME Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 25 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

26 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 26 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

27 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Araştırmacı İzlemede; Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. 27 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

28 28 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME KORUNAN ALANLARIN İZLENMESİ Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI Korunan alanların tayin edildiği mevzuatın gerekliliklerini yerine getirme konusunda SÇD programları yeterli olduğu için ek bir izleme yapmaya gerek yoktur.

29 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 29

30 30 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SÇD’YE GÖRE SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

31 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 31 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

32 32

33 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 33 SÇD’NE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

34 34

35 SÇD’YE GÖRE TİPOLOJİLERİN BELİRLENMESİ 35 Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır. SÇD EK II SİSTEM –A Ekobölgeler Sistem A Kriterleri SİSTEM –B Zorunlu Faktörler Opsiyonel Faktörler

36 SÇD’YE GÖRE TİPOLOJİLERİN BELİRLENMESİ 36 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

37 37 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

38 38 RİSK ANALİZİ Risk analizinde izlenen yöntem;  CBS verileri ve uzman görüşünden faydalanılarak su kütleleri üzerindeki baskılar belirlenir  Baskıların boyutu değerlendirilerek skorlama yapılır (önemli = 2, önemsiz = 0).  Bir veya daha fazla sayıda önemli baskının olduğu su kütlesi risk altında olarak sınıflandırılır.  Baskıların önemsiz olduğu veya baskıların olmadığı su kütleleri risk altında olmayan su kütlesi olarak sınıflandırılır.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği ve diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri risk altında olarak değerlendirilir.

39 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi 39

40 SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME AB PROJESİ 40  Amaç Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Meriç-Ergene Havzası Susurluk Havzası Akarçay Havzası Büyük Menderes Havzası Konya Kapalı Havzası Sakarya Havzası

41 41 Havzada; 78 Nehir Su Kütlesi 48 Göl Su Kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 78 Nehir Su Kütlesi 48 Göl Su Kütlesi bulunmaktadır.

42 42 Havzada; 17 Nehir Tipi 10 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 17 Nehir Tipi 10 Göl Tipi Bulunmaktadır.

43 43 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki gözetimsel izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik gözetimsel izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak gözetimsel izleme noktaları belirlenmiştir.

44 44 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir.

45 BÜYÜK MENDERES HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 45 No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 1 BMGİG001BMG_002 Aydın SökeAzap Gölü 2 BMGİG002BMG_024 Aydın KaracasuKaracasu Barajı 3 BMGİG003BMG_012 Aydın KarpuzluYaylakavak-Karpuzlu Barajı 4 BMGİG004BMG_017 Aydın ÇineTopçam Barajı 5 BMGİG005BMG_004 Denizli ÇalAdıgüzel Barajı 6 BMGİG006BMG_007 Aydın ÇineÇine Barajı 7 BMGİG007BMG_005 Aydın BozdağanKemer Barajı 8 BMGİG008BMG_003 Aydın DidimBafa Gölü 9 BMGİG009BMG_006 Afyon DinarKarakuyu Sazlıkları 10 BMGİG010BMG_011 Denizli GüneyCindere Barajı 11 BMGİG011BMG_001_1 Afyon DinarGökgöl 12 BMGİG012BMG_001 Denizli ÇivrilIsikli Göl 13 BMGİG013BMG_009 Denizli TavasTavas-Yenidere Barajı 14 BMGİG014BMG_044 Afyon DinarHaydarli Göleti 15 BMGİGS001Geçiş Suyu Aydın Didim Büyük Menderes MansapGeçiş Suyu 16 BMGİKS002Kıyı Suyu Aydın Didim Büyük Menderes Döküldüğü Yer AçığıKıyı Suyu 17 BMGİKS003Kıyı Suyu Aydın Didim Denizköy Mevki AçığıKıyı Suyu 18 BMGİN001BMN_059 Aydın SökeSarıçay 19 BMGİN002BMN_067 Uşak Ulubey Banaz Çayı Birleşim ÖncesiKarıncalı Deresi 20 BMGİN003BMN_040 Aydın Sultanhisar Giriş KöprüsüKöşk 21 BMGİN004BMN_001 Afyon Sincanlı Denizli-Afyon Yolu Üzeri Örenler Barajı Giriş Öncesi Köprü Karadirek Çayı

46 BÜYÜK MENDERES HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 46 No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 22 BMGİN005BMN_039İzmir Beydağ Ovacık Yaylası MevkiKöşk 2323 BMGİN006BMN_046_1 Muğla Yatağan Bencik-Kaman Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Girme Deresi 24 BMGİN007BMN_028Denizli Merkez Akhan Köyü KöprüsüGökpınar Deresi 25 BMGİN008BMN_022Denizli Sarayköy Ahmetli Köyü Giriş KöprüsüBüyük Menderes 26 BMGİN009BMN_031Denizli Sarayköy Menderes Tekstil YanıOrta Büyük Menderes 27 BMGİN010BMN_038Aydın Yenipazar Direcik Köyü Yolu Üzeri KöprüAşağı Akçay 28 BMGİN011BMN_053Aydın Merkez Çiftlikköy Giriş KöprüsüAşağı Çine 29 BMGİN012BMN_042Aydın İncirliova Koçarlı-İncirliova Yol Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 30 BMGİN013BMN_042Aydın Germencik Karaağaçlı-Yeniköy Arası Yol Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 31 BMGİN014BMN_060Aydın Didim Milas-Söke Karayolu Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 32 BMGİN015BMN_058_1Aydın Koçarlı Esentepe Köyü Yolu Üzeri KöprüSarıçay 33 BMGİN016BMN_030Aydın Kuyucak Başaran Köyü Giriş KöprüsüBMN_030 34 BMGİN018BMN_049Aydın Çine Söğütçük DSİ SKİYukarı Çine 35 BMGİN019BMN_019Uşak Ulubey Dokuzsele Deresi Banaz Çayı Öncesi KöprüDokuzsele 36 BMGİN021BMN_009 Afyon Dinar Konya Denizli yolu Üzeri Köprü Çobansaray Mevki Kumalar Çayı 37 BMGİN022BMN_018Uşak Karahanlı Paşalar Köyü KöprüsüBanaz Çayı 38 BMGİN023BMN_020Uşak UlubeyGerdime Köyü KöprüsüBanaz Çayı 39 BMGİN024BMN_008Denizli Çivril Işıklı Yolu Üzeri KöprüKufi 40 BMGİN025BMN_011Denizli Çivril Süngüllü KöprüsüYukarı Büyük Menderes 41 BMGİN026BMN_017Uşak Banaz Adnan Menderes Cad. Yol Üzeri KöprüBanaz Çayı 42 BMGİN027BMN_027_2Denizli Merkez Vatan Bulvarı Üzeri KöprüGökpınar Deresi

47 47 BÜYÜK MENDERES HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 42 İzleme Noktası

48 48 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

49 49 BÜYÜK MENDERES HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 1 BMOİN001BMN_019Uşak Merkez Çanlı KöprüsüDokuzsele 2 BMOİN002BMN_015Uşak Banaz Banaz Köyü Giriş KöprüsüYukarı Banaz 3 BMOİN003BMN_018Uşak Karahanlı Paşalar Köyü KöprüsüBanaz Çayı 4 BMOİN004BMN_008Denizli Çivril Işıklı Yolu Üzeri KöprüKufi 5 BMOİN005BMN_011Denizli Çivril Süngüllü KöprüsüYukarı Büyük Menderes 6 BMOİN006BMN_014Denizli Çal Akkent-Bekili Köyleri Arası Yol Üzeri.köprüYukarı Büyük Menderes 7 BMOİN007BMN_026 Denizli Honaz Kocabaş-Kızılyer Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Aşağı Çürüksu 8 BMOİN008BMN_026Denizli Merkez Pınarkent Köyü KöprüsüAşağı Çürüksu 9 BMOİN009BMN_026 Denizli Sarayköy Sığma-Uyanık Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Aşağı Çürüksu 10 BMOİN010BMN_022Denizli Sarayköy Ahmetli Köyü Giriş KöprüsüBüyük Menderes 11 BMOİN011BMN_031Denizli Sarayköy Menderes Tekstil YanıOrta Büyük Menderes 12 BMOİN012BMN_031Aydın Buharkent DSİ Feslek RegülatörüOrta Büyük Menderes 13 BMOİN013BMN_031 Aydın Nazilli Nazilli- Bozdağan Yolu Mevki Tarlalar Arası Köprü Orta Büyük Menderes 14 BMOİN014BMN_029_1Aydın Karacasu Güzelköy KöprüsüDandalaz Çayı 15 BMOİN015BMN_030Aydın Karacasu Baraj ÇıkışıAşağı Dandalas 16 BMOİN016BMN_030Aydın Kuyucak Başaran Köyü Giriş KöprüsüAşağı Dandalas 17 BMOİN017BMN_034Denizli Tavas Çiftlikköy Çıkışı KöprüYukarı Akçay 18 BMOİN018BMN_035Denizli Tavas Tavas Barajı Çıkışı Güzelköy YoluYukarı Akçay 19 BMOİN019BMN_038Aydın Bozdoğan Kemer Barajı ÇıkışıAşağı Akçay 20 BMOİN020BMN_038Aydın Nazilli Alamut Köyü Akçay KöprüsüAşağı Akçay 21 BMOİN021BMN_036Muğla Merkez Denizli Muğla Yolu Üzeri KöprüYukarı Akçay

50 50 BÜYÜK MENDERES HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 22 BMOİN022BMN_045Muğla Yatağan Köprübaşı Mevki Yatağan Termik Santral ÇıkışıDipsiz Çayı 2323 BMOİN023BMN_047Muğla Yatağan Girme Barajı Çıkışı KöprüGirme Deresi 24 BMOİN024BMN_045Muğla Yatağan Memişler-Sıtmalık Köyleri Arası Yol Üzeri KöprüDipsiz Çayı 25 BMOİN025BMN_018 Uşak Ulubey Banaz Çayı, Dokuzsele ile birleşmeden önce(Banaz Köprüsü) Banaz Çayı 26 BMOİN026BMN_066Uşak Merkez İkisaray-Kediyünü Köyleri Arası Yol Üzeri KöprüDokuzsele 27 BMOİN027BMN_021Uşak Ulubey Güllü-Hanyeri Köyleri Arası KöprüHamam Çayı 28 BMOİN028BMN_050Aydın Çine Eski Çine Köyü KöprüsüYukarı Çine 29 BMOİN029BMN_053Aydın Merkez Çiftlikköy Giriş KöprüsüAşağı Çine 30 BMOİN030BMN_053Aydın Çine Çine-Karpuzlu Yolu Üzeri KöprüAşağı Çine 31 BMOİN031BMN_051Aydın Karpuzlu Gölcük Köyü Giriş KöprüsüAşağı Çine 32 BMOİN032BMN_059Aydın Söke Bağarası Köyü Giriş KöprüsüSarıçay 33 BMOİN033BMN_042Aydın Merkez Karahayıt Köyü Yolu Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 34 BMOİN034BMN_043Aydın Merkez Zeytinköy MevkiYukarı Tabakhane 35 BMOİN035BMN_042Aydın Germencik Karaağaçlı-Yeniköy Arası Yol Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 36 BMOİN036BMN_055Aydın İncirliova Dereağzı Köyü KöprüsüAşağı İkizdere - 2 37 BMOİN037BMN_057Aydın Söke DSİ Söke RegülatörüAşağı Büyük Menderes 38 BMOİN038BMN_042Aydın Merkez Aydın Çiftlikköy Yolu Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 39 BMOİN039BMN_060Aydın Didim Milas-Söke Karayolu Üzeri KöprüAşağı Büyük Menderes 40 BMOİN040BMN_019Uşak Merkez Muharremşah-Kalfa Köylri Arası Yol Üzeri KöprüDokuzsele 41 BMOİN041BMN_022Denizli Güney Cindere Barajı Çıkışı Sonrası KöprüBüyük Menderes 42 BMOİN042BMN_013Denizli Çivril Işıklı Barajı Çıkış Sonrası KöprüsüYukarı Büyük Menderes 43 BMOİN043BMN_024Denizli Honaz Akbaş Barajı Çıkış Sonrası KöprüYukarı Çürüksu/Kocaçay 44 BMOİN044BMN_002Afyon Sandıklı Örenler Barajı Çıkış SonrasıKufi 45 BMOİN045BMN_028Denizli Merkez Gökpınar Barajı Çıkış SonrasıGökpınar Deresi

51 51 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI 45 İzleme Noktası

52 52 BÜYÜK MENDERES HAVZASI REFERANS İZLEME NOKTALARI No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 1 BMGİKS001Kıyı SuyuAydın Söke Dilek Yarımadası Güney KıyılarıKıyı Suyu 2 BMGİN017BMN_054_1 Aydın İncirliova Köprüova-Somak Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Yukarı İkizdere-1 3 BMGİN020BMN_023_1 Denizli Honaz Karaçay-Akbaş Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Çaykavuştu-1 4 BMGİN028BMN_023_2Denizli Honaz Aydınlar Yolu Üzeri KöprüÇaykavuştu-2 5 BMGİN029BMN_037Muğla Merkez Göktepe Köyü DSİ Göktepe AGİYukarı Akçay 6 BMGİN030BMN_054_2Aydın İncirliova Değirmen Köyü KöprüsüYukarı İkizdere-1

53 53 REFERANS İZLEME NOKTALARI Havzada; 6 Adet Referans İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 6 Adet Referans İzleme Noktası bulunmaktadır.

54 54 BÜYÜK MENDERES HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI No İzleme noktası kodu Su kütlesi koduMevkiiSu kütlesi adı 1 BMKAİG001BMG_008Aydın İncirliovaİkizdere Barajı 2 BMKAİG002BMG_019Denizli HonazAkbaş Barajı 3 BMKAİG003BMG_024Aydın KaracasuKaracasu Barajı 4 BMKAİG004BMG_025Muğla YatağanGirme Barajı 5 BMKAİG005BMG_023Aydın KoçarlıSarıçay Barajı 6 BMKAİG006BMG_013Denizli MerkezGökpınar Barajı 7 BMKAİG007BMG_018Aydın SökeBeşparmak Barajı 8 BMKAİG008BMG_001Denizli ÇivrilIşıklı Gölü 9 BMKAİG009BMG_006Afyon DinarKarakuyu Sazlıkları 10 BMKAİN001BMN_060Aydın Didim Büyük Menderes MansapAşağı Büyük Menderes

55 55 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Havzada; 10 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 10 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır.

56 İZLEME NOKTALARI Gözetimsel İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir 25 ( 6 adet referans) 451 Göl14-9 Geçiş Suyu 1-- Kıyı Suyu2-- Toplam484510 56 103 izleme noktası

57 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 57 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Gözetimsel İzleme Parametreleri / Sıklıkları

58 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 58  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

59 59  Referans İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji

60 60 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanları İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları

61 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 61


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI 29 Ağustos 2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde (Aydın) yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları