Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre odalar ; ’’Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre odalar ; ’’Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere."— Sunum transkripti:

1

2 Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre odalar ; ’’Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları" olarak tanımlanmıştır.

3  8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı kanunda belirtilen esaslara göre, o tarihte mevcut olan oda ve borsaların yetkilileri Şubat 1952'de bir araya gelerek teşkil ettikleri genel kurulla Türkiye Odalar Birliği resmen kuruldu.  Kuruluşun yapısıyla ilgili olarak 1981, 1986 ve 1988'de yeni kanuni düzenlemeler yapıldı sayılı kanun ve 5174 sayılı kanun ile tamamen değişmiştir.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel merkez binası 2009 yılına kadar Ankara Kızılay'da olmuştur. Kasım 2009'da ise Eskişehir yolunda bulunan ikiz kulelere taşınmıştır.

4  Birleşmeden sonra sayısı 365'e ulaşmıştır. Bünyesinde 178 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı civarındadır.  5174 sayılı Kanun'un 5. maddesine göre Odalar illerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin olumlu görüşü üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararı ile kurulur.  Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan en az bin tacir veya sanayici veya deniz ticareti ile uğraşanların birliğe yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur.  Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır.

5 GÖREVLERİ  Üniversiteler, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak kongreler, seminerler ve paneller düzenlemek.  Bölge oda ve borsalar ile ortak toplantılar yapmak.  Hükümet nezdinde girişimlerde bulunmak.  İç ve dış ticarette ülke çıkarlarına yönelik alınması gerekli tedbirler konusunda ilgilileri uyarmak, kanaat ve görüşlerini bildirmek.  Görev alanı içinde geçerli olan ticari,sınai,örf ve adetleri tespit etmek  Ortaya çıkan ticari sorunların çözümlenmesi için çalışmalar yapmak  Etüt ve araştırmalar yapmak

6  Çeşitli konularda inceleme yapmak  İsteyen resmi ve özel kuruluşlara bilgi ve doküman sağlayarak yardımcı olmak  İç ve dış ekonomik olayları izlemek  Üyelerini bilgilendirmek  Dış geziler düzenlemek  Dışarıdan gelen iş tekliflerini üyelerine duyurmak  Başarılı ihracatçıları faaliyetlerin devamı için teşvik etmek  Mesleki eğitim ve öğretim kurslarının açılması ve yaşatmak için gereken maddi manevi yardımlarda bulunmak bu maksatla kısa süreli eğitim kursları açmak  İktisat ve teknik alanda okuyan öğrencilere burs vererek öğrenimlerinin tamamlanmasında maddi katkılarda bulunmaktır  Fuar ve seminerler düzenlenmesi için çabalarda bulunarak mevzuat ile ilgili odaya verilmiş olan diğer işleri yapmaktadır.

7 Kuruluş kanunlarına göre yapılan işler ve hizmetler genel olarak iki başlık halinde toplanmıştır 1-) Dolaylı Hizmetler Resmi kuruluşlarla ve diğer odalarla işbirliği yapmak, eğitim yardımları ve burslar vermek 2-) Dolaysız Hizmetler Bilgi vermek, belge vermek, yayın yapmak, vb.

8

9 Adı Soyadı Göreve Başlama Görevden Ayrılma 1-) Üzeyir Avunduk 7 Şubat Eylül ) Hayri Terzioğlu 3 Eylül Mayıs ) Ahmet Dallı 23 Mayıs Haziran ) Hilmi Gürgen 11 Haziran Ağustos ) Vehbi Koç 5 Ağustos Eylül ) Bülent Yazıcı 12 Eylül Mayıs )Behçet Osmanoğlu 16 Mayıs Mayıs ) Nuri Ciritoğlu 31 Mayıs Mayıs ) Sırrı Enver Batur 30 Mayıs Mayıs ) Necmettin Erbakan 25 Mayıs Ağustos ) Sırrı Enver Batur 8 Ağustos Ocak ) Medeni Berk 5 Ocak Mayıs ) Raif Önger 30 Mayıs Mayıs ) Sezai Dıblan 30 Mayıs Mayıs ) Mehmet Yazar 27 Mayıs Nisan ) Mehmet Ersin Faralyalı 4 Nisan Haziran ) Ali Coşkun 4 Haziran Mayıs ) Yalım Erez 30 Mayıs Ağustos ) Rona Yırcalı 29 Ağustos Mayıs ) Yalım Erez 29 Mayıs Ocak ) Fuat Miras 9 Ocak Haziran ) Rıfat Hisarcıklıoğlu 16 Haziran 2001

10 ODALAR  Milli Prodüktivite Merkezi  Türk Standartları Enstitüsü  İhracatı Geliştirme Merkezi  Basın İlan Kurumu  TÜBİTAK  OYAK  Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü  İşletme İktisadi Enstitüsü gibi kuruluşların faaliyetlerine de katılır.

11 Türkiye'de 12 adet sanayi odası faaliyet göstermektedir; 1. Adana Sanayi Odası 2. Ankara Sanayi Odası 3. Aydın Sanayi Odası 4. Balıkesir Sanayi Odası 5. Denizli Sanayi Odası 6. Ege Bölgesi (İzmir) Sanayi Odası 7. Eskişehir Sanayi Odası 8. Gaziantep Sanayi Odası 9. İstanbul Sanayi Odası 10. Kayseri Sanayi Odası 11. Kocaeli Sanayi Odası 12. Konya Sanayi Odası

12 Üye Olduğu Kuruluşlar  TOBB Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers)  ECO Ticaret ve Sanayi Odası  İslam Ticaret ve Sanayi Odası  Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME)  OECD İş ve Sanayi Dayanışma Komitesi (BIAC)  Balkan Odaları Birliği (ABC)  Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

13 Oda Organları Odaların yönetim ve idare işlerini yerine getiren birimler aşağıdaki gibidir;  Meslek komiteleri  Meclis  Yönetim kurulu  Disiplin kurulu

14  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur.  TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

15  Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2014 Aralık itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı ise 'dür.  TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir.

16

17 TMMOB Yasası‘nda Birliğin amaçları şöyle sıralanmıştır;  Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için odalar kurmak.  Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak

18  Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak.  Mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak  Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması  Yurdun doğal kaynaklarının bulunması korunması ve işletilmesi  Çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunması  Tarımsal üretimin artırılması

19  Avrupa‘da ve ABD‘de 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2. Meşrutiyetle birlikte başlamıştır.  1908‘de İstanbul‘da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir.  Bu örgütlerin tam bir listesi henüz çıkarılamamıştır.

20  Türk Mühendisler Birliği  Türk Yüksek Mühendisler Birliği  Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti  Türk Maden Mühendisleri Birliği  Türk Yüksek Maden Mühendisleri Birliği  Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği  Türkiye Jeoloji Kurumu  Türkiye Harita ve Kadastrocular Cemiyeti  Türk Yüksek Mimarlar Birliği  Orman Mühendisleri Cemiyeti  Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği

21 Gemi Makinaları İşletme M.O Şehir Plancıları O Fizik M.O Metalurji M.O. 1970Meteoroloji M.O Petrol M.O. 1970

22 Jeoloji M.O İç Mimarlar O Jeofizik M.O Çevre M.O. 1992Tekstil M.O Peyzaj Mimarları O. 1994

23 Gıda M.O. 1996Bilgisayar M.O Elektrik M.O Gemi M.O Harita ve Kadastro M.O İnşaat M.O. 1954

24 Kimya M.O. 1954Maden M.O. 1954Makina M.O Mimarlar O. 1954Orman M.O. 1954Ziraat M.O. 1954

25  Mesleki demokratik kitle örgütüdür.  Demokrat ve yurtsever karakterdedir.  Emekten ve halktan yanadır.  Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.  Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.  Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.

26  Üyelerin toplumla etkileşim halinde olan,  Birlik ve beraberlik halinde hareket eden,  Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren,.  Üyelerinin bütün sorunları ile ilgilenen,  Dünyayı, ülkeyi tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.

27  Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler  Sempozyum ve seminer  Mesleki problemler  Meslek içi eğitim çalışmaları  Uluslararası ilişkiler  Sosyal ve kültürel etkinlikler  Proje tasdikleri  Mesleki yayın dergileri,kitaplar vb.

28    tr.wikipedia.org  Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri Kitabı

29 HAZIRLAYAN ZEYNEP AGUL


"Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre odalar ; ’’Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları