Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA YARIŞINDA “20 YILDA İLK 20” Faik ÖZTRAK 9 Ocak 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA YARIŞINDA “20 YILDA İLK 20” Faik ÖZTRAK 9 Ocak 2015."— Sunum transkripti:

1 KALKINMA YARIŞINDA “20 YILDA İLK 20” Faik ÖZTRAK 9 Ocak 2015

2 Ülkemizin Coğrafi Konumu ve Nüfus Yapısı Önemli Fırsatlar Sunuyor Ernst&Young (2013): Türkiye önümüzdeki 10 yılda önemli bir bölgesel ve küresel yatırım limanı olabilir. Önümüzdeki 20 yıl Türkiye’nin demografik fırsat penceresi açık kalıyor.

3 Zamanın ve mekanın sunduğu fırsatları kullanarak ve yerel-küresel riskleri yöneterek ulaşacağımız stratejik hedef: Gelecek 20 yılda, “kalkınma ve uygarlık” yarışında dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girmektir.

4 Önceliğimiz insanımızın huzur ve refahıdır. O Son 40 yılın hakim ekonomik paradigması kalkınma kavramını unutturdu. Ekonomik büyüme kalkınma yerine ikame edildi. O Piyasa mekanizmasının etkin çalışması ve bununla sağlanacak gelir artışının her sorunu çözebileceği kabul edildi. O Yaşanan bu 40 yıllık süreçte büyümenin niteliği göz ardı edildi (çevre sorunları, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik). O Hızlı, kesintisiz büyüme kalkınma için gereklidir; ancak yeterli değildir. O Bizim için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek yeterli değildir. O Hedefimiz insanlarımızın, daha uzun ve sağlıklı yaşaması, daha fazla bilgi ile donatılması ve hayat standardını yükselterek dünyada en üst seviyede gelişmişliğe ulaşmalarını sağlamaktır.

5 Bu hedef ve öncelik için ölçütümüz: İnsani Gelişme Endeksi O Toplumların gelişmişlik seviyesini ölçen ve uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan genel kabul görmüş gösterge İnsani Gelişme Endeksidir.

6 İnsani Gelişmişlikte Mevcut Durum

7 İnsani Gelişmişlikte Hedeflenen Durum

8 İnsani Gelişmişlikte İlerleme Patikası

9 İnsani Gelişmişlikte ilk 20’ye nasıl ve hangi ekonomik-sosyal büyüklüklerle ulaşacağız?

10 Yatırımların, istihdamın ve verimliliğin arttığı rekabetçi bir ekonomiyle Gelecek 20 yılda ortalama% 6,1’lik büyüme hızı... Büyümeye istihdamın ve verimlili ğ in artan katkısı...

11 Dış ticarete açık ve insanımızın gelişimine yardımcı sektörlere yatırım yapılmasını özendireceğiz. Türkiye ve benzer ekonomiler arasındaki yatırım makasını kapatacağız. İ malat Sanayi, Turizm, E ğ itim ve Sa ğ lık yatırımları öncelikli olacak.

12 Küresel ticaret içindeki konumumuzu yüksek katma değerli ihracatla sağlamlaştıracağız.

13 Başta genç ve kadınlarımız olmak üzere insanlarımızı iş ve istihdamla buluşturacak, kapsayıcı büyüme ortamıyla... Genç ve Kadınlarımıza sunulan fırsatlar genişleyecek. Önümüzdeki 20 yılda yakla ş ık 20 milyon yeni istihdam sa ğ layaca ğ ız.

14 Sahip olduğumuz demografik fırsatı en iyi şekilde kullanacağız. Çalışma çağındaki her 100 vatandaşımızın 62’si işle buluşacak... Önümüzdeki 20 yılda i ş sizli ğ i % 5’in altına çekece ğ iz...

15 İnsanlarımızın bilgiyi kullanma ve üretme yeteneklerini geliştiren, sosyal denge ve istikrarı pekiştiren politikalarla... OECD (2007): İşgücünün ortalama eğitim süresindeki 1 yıllık artış GSYH düzeyinin uzun dönemde %6-9 aralığında artmasına neden oluyor. Daha sa ğ lıklı, uzun bir ya ş am

16 Ekonomik İstikrarı Gözeten Politikalarla Fiyat istikrarını sağlayıp, kalıcı hale getireceğiz. Yurtiçi tasarrufları artırarak büyümenin sürdürülebilirli ğ ini destekleyece ğ iz.

17 Bu Hedeflere İlerlerken Karşılaşabileceğimiz Risk ve Fırsatlar RİSKLER FIRSATLAR O Parasal genişleme ve bol likidite dönemi bitiyor. Devletler, şirketler, bireyler finansa ulaşabilmek için çok daha fazla çaba ve dikkat göstermek zorunda. O Bölgesel işbirlikleri yeniden öne çıkıyor (Trans Pasifik ve Trans Atlantik). O Gelirin ve servetin dağılımında, artan eşitsizlikler tüm dünyada ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği tehdit etmeye başladı. O Bulaşıcı hastalıklar kadar, bulaşıcı olmayan yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele de önem kazanacak. Sağlıkta teknolojinin kullanımı, Ar-Ge ve üretim süreçlerinde önemli değişiklerin yapılmasını gerektirecek. O Enerji, su ve gıda güvenliği, iklim değişikliği önümüzdeki dönemde önemi daha da artacak sorunlar olarak gündemdekini yerini alacak. O Önümüzdeki 20 yılda küresel orta sınıfa 3 milyar kişi eklenecek. O Küresel üretim ve değer zincirleri daha da genişleyecek. Bu zincirlerde Afro-Avrasya’nın önemi artacak. (Made in the world, örnek Iphone). O Yükselen piyasa ekonomilerinin dünya ekonomisi içinde artan gücü küresel yönetişimde yeni fırsatlar sunacak. O Rekabette yenilikçilik, girişimcilik ve bilgi ekonomisine geçiş daha da önem kazanacak. Girişimcilik ve yenilikçi fikirlere kapısını açan ülkeler gelecek dönemde rakiplerinin önüne geçecek.

18 Dünya’daki büyük dönüşümlerin sağladığı fırsatları değerlendirecek, riskleri göğüslememize imkan verecek, yetenekleri, araçları, kurumsal yapıyı ve sosyal dokuyu şimdiden oluşturmak zorundayız. Bunun için yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin gereksinmelerine de yatırım yapmalıyız

19 Nasıl Bir Strateji? O Türkiye’nin potansiyelini ve stratejik üstünlüklerini en iyi şekilde kullanan, O Dünyaya açık, Dünyadaki gelişme ve dinamikleri doğru okuyan, AB’ye üyelik perspektifini güçlendiren, O Rekabete açık sektörlerde yatırım ve üretimin önünü açarak ülkenin rekabet gücünü ve yurtiçi tasarrufları artıran, O Yaşamın her alanında fırsat eşitliğini sağlayan, O Çağın gereklerini yakalayabilecek, yüksek katma değer yaratacak bilgi toplumunun bireylerini yetiştiren, O Gıda, enerji, su ve biyolojik çeşitliliğimizi güvenceye alan, O İnsanımızın yaşam kalitesini ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen, İddialı ancak ulaşılabilir bir gelecek vizyonu ortaya koyan, tüm gelişme eksenlerinde insanımızı önceleyen ve odağında insan olan bir kalkınma stratejisini uygulayacağız.

20 Hedefimiz gelecek 20 yılda, ülkemizi, insani gelişmişlik sıralamasında, dünyada ilk 20 ülke arasına sokmaktır Yüksek katma de ğ erli ürünlerle küresel arenada rekabet edebilen, bilgi ekonomisine geçen, Vatanda ş ların tümünü kucaklayan, kapsayıcı, fırsat e ş itli ğ ine ve refahı hakça payla ş maya dayanan, Sürdürülebilir büyümeyi esas alan, çevreye, kültürel ve tarihi mirasımıza saygılı, Ça ğ da ş demokrasi, hukuk devleti ve her seviyedeki yönetimlerin saydam ve hesap verebilir olması CHP’nin insan odaklı büyüme ve kalkınma stratejisinin dört temel dire ğ idir (UN Post 2015, OECD, G-20, IMF)

21 Düzenleyen, denetleyen, yatırım ve çalışma ortamını geliştiren devlet, özel sektör öncülüğünde büyüyen ekonomi Rekabetçi ekonomi için üretken yatırımlara, verimlilik artışına ve nitelikli istihdama ihtiyaç var. Bunların sağlanması için “uygun yatırım koşullarının” oluşturulması gerekiyor. Dünya Bankası (2010): “ Türkiye ekonomisinde verimlilik düzeyi, yatırım iklimiyle önemli ölçüde ilişkili. İmalat sanayindeki –özellikle KOBİ niteliğindeki- firmaların verimliliği mevcut yatırım ortamından olumsuz etkileniyor” “Toplam Faktör Verimliliğinin % 31,4’ü yatırım ikliminin farklı boyutlarıyla ilişkili (düzenleyici çerçeve, nitelikli iş gücü, yeni ürün geliştirmeye dönük teşvikler, finansmana erişim). Yatırım iklimini belirleyen unsurlar içinde özellikle “düzenleyici çerçeve” TFV’ yi büyük ölçüde etkiliyor (%46,82).

22 Hem ülkedeki yatırım iklimini geli ş tirecek hem de ba ş ta imalat sanayi, kültürel ve yaratıcı ekonomi alanında faaliyet gösteren KOB İ ’lerin i ş ortamını iyile ş tirecek reformlara ihtiyaç var. Türkiye’de bir depo in ş aatı için 18 ayrı idari prosedürün yerine getirilmesi gerekirken, OECD ülkelerinde 12 prosedür yetiyor. Bu 18 ayrı prosedür için Türkiye’de 169 gün harcanırken, OECD’de 149,5 gün harcanıyor. Türkiye’de 18 yerine 12 prosedürde in ş at iznini tamamlasa sıralamadaki yeri 136’dan 95’e, İş Yapma Kolaylı ğ ı Bakımından ise 55’den 52’ye çıkıyor. İş ortamının düzeltilmesi= Kayıt dı ş ılı ğ ın azaltılması + Rü ş vet ve Yozla ş manın azaltılması

23 Büyümenin Nimetleri Dengeli Dağılmıyor. Bu durum, özellikle küresel krizden sonra, tüm dünyada ekonomik ve sosyal istikrarı tehdit eder hale geldi. ILO (2014) : Gelişen ekonomilerde emeğin milli gelirden aldığı pay finansallaşma, ticaretin küreselleşmesi, teknolojik ilerleme ile beraber geriliyor. Credit Suisse (2014): Geli ş mekte olan ülkelerin ço ğ unda (Çin, Arjantin, Hindistan, Kore, Türkiye) servet da ğ ılımında adaletsizlik 2000’ler boyunca arttı.

24 Vatandaşlarımızı büyümenin nimetlerinden yararlandıran, vatandaşlarımıza fırsat eşitliği sunan, ülkemizi sosyal bilgi toplumuna dönüştüren kapsayıcı büyüme ortamına geçmek zorundayız. Devlet ihtiyaç sahiplerine erken çocuk geli ş iminden itibaren destek olacak. 4 Ya ş ından itibaren okul öncesi e ğ itim zorunlu olacak. Okul öncesi e ğ itimden ba ş layarak e ğ itimin tüm kademelerinde “bilgiyi kullanan ve üreten bireylerin yeti ş tirilmesi” esas olacak, Gelirin olu ş turulmasının öncesi ve sonrasında dengeli da ğ ılım için devlet tarafından gereken ko ş ullar sa ğ lanacak (E ğ itim ve istihdam, Sosyal Destek ve Güvenlik) Küreselle ş menin risklerine kar ş ı ya ş am boyu e ğ itim uygulaması hayata geçirilecek.

25 Kalkınma Sürecinde Elde Edilen Kazanımları, Geleceğimizi, Tarihimizi ve Kültürümüzü Koruyacağız. Ekonomik - Sosyal İ stikrar: Ekonomik istikrarsızlık krizleri krizler ise yoksullu ğ u ve gelir da ğ ılımında bozulmayı tetikler, sosyal denge bozulur, huzursuzluk artar, Sosyal İ stikrar-Çevresel Denge: Nüfusun sa ğ lıklı geli ş imi, gıda güvenli ğ i, hatta kültür ve folklor çevresel dengenin korunmasına ba ğ lıdır. Ekonomik İ stikrar-Çevresel Denge: İ stikrarlı bir ekonomide kaynaklar daha etkin kullanılır. Bununla beraber çevre piyasa mekanizmasının insafına bırakılamayacak kadar de ğ erlidir. Devletin bu alanda düzenleyici ve denetleyici rolü kritiktir.

26 Katılımcı Demokrasi, Örgütlü Toplum, Saydam Devlet Karar alma süreçlerine sosyal kesimlerin ve payda ş ların dahil edilmesi (Belirli konuların ESK’da görü ş ülmesinin zorunlu olması) Örgütlü toplumun önünün açılması, toplumsal dayanı ş manın güçlendirilmesi, Hesap Veren, Saydam Devlet (Kesin Hesap Komisyonu, Ö İ B De ğ erleme Raporları) Yolsuzlukla Mücadele (Kamu İ hale Kanunu, Kamusal Rantlar) Katılımcı demokrasi, örgütlü toplum, saydam ve hesap veren devlet, hukuk devletiyle birlikte güvenilirli ğ i artırarak yatırım iklimine çok önemli katkıda bulunacaktır.

27 Özet Makro Göstergel er

28 20 Yılda ilk 20 Türkiye sahip oldu ğ u be ş eri, fiziksel, tarihi ve kültürel alt yapısı ile insani geli ş mi ş likte ilk 20 ülkesi arasına girecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli kullanabilen bir Türkiye aynı zamanda dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır.

29 Çalışmada Kullanılan ve Yararlanılan Kaynaklar O Credit Suisse (2014), “Global Wealth Report”, O Dünya Bankası (2010), “Turkey Investment Climate Assessment, From Crisis to Private Sector Led Growth” O Dünya Bankası (2014), “Doing Business Data Base” O Ernst & Young (2013), “Turkey 2013, The Shift, The Growth, The Promise O ILO (2014), “Global Wage Report 2014/15, Wages and Income Inequality” O IMF (2014), “World Economic Outlook Date Base” O OECD (2007), “Human Capital and Sustainability: preliminary findings from the OECD Human Capital Project” O UNDP (2014), “Human Development Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”

30 Teşekkürler


"KALKINMA YARIŞINDA “20 YILDA İLK 20” Faik ÖZTRAK 9 Ocak 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları