Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 + Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi

2 + Ö ğ retim Görevlisi Mehmet Akif BARI Ş (Bilgilsayar- İ leti ş im Bilimleri) İ leit ş im Bilgileri Hazırlık Okulu Binası Oda No:106 akifbaris@gmail.com wiki.zirve.edu.tr/user/akif.baris

3 + Ders İ çeri ğ i Bilgisayar – Bilgi Teknolojileri Genel Kavramlar İş letim Sistemleri Kelime İş lemeciler Hesaplama Tabloları Sunum Hazırlama Programları

4 + Teknolojinin Geli ş imi Yazı* Tekerlek Ka ğ ıt Matbaa* Mekanikle ş me Ula ş ım Araçları Telgraf* Radyo Televizyon Bilgisayar İ nternet*

5 + Teknoloji ve İş Hayatı Teknolojinin birincil amacı? Yeniliklere ayak uyduramayan i ş letmeler Kendini güncellemeyen personel İş gücü profili de ğ i ş iyor. Online olmak önemli Hızlı haber alı ş veri ş i Yeni pazarlara açılmak Prestij

6 + İş letmeler ve Bilgi Bilginin elde edilmesi Bilginin arttırılması Güncellenmesi De ğ erinin ölçülmesi Bilginin saklanması Bilginin iletilmesi

7 + Bilgi nedir? Nasıl elde edilir. İ mge, Veri, Enformasyon (2 anlamlı) İ mgeVeriEnformasyonBilgiÜstbilgi Fonksiyonel veya Yönetsel Bilgi

8 + Bilgi Türleri ve Kurumsal Bilgi Kayna ğ ına göre Açık Bilgi Örtük Bilgi Teknik Bili ş sel Kullanım Biçimine Göre İ dealist (vizyon, hedef) Sistematik (yöntem geli ş tirme,adımlar) Pragmatik Otomatik

9 + Bilginin İ letilmesi İ leti Enformasyon Mesaj (gönderilmek istenen ve alınan) İ leti ş im ve medya (inform, haberle ş me, bilgi, enformasyon, mesaj) Medya(yazılı, sesli, görüntülü) Multimedya

10 + Bilginin Yönetilmesi Bilgi olan alt yapı ve potansiyelin en uygun ş ekilde kullanılması Amaç(Kurumsal açıdan): Artan rekabet, de ğ i ş en mü ş teri talepleri, i ş ve çevresinin hızla de ğ i ş mesi İş levler: Bilgi deposu olu ş turmak, bilgiye eri ş im, bilgi ortamını ço ğ altmak, bilgiyi de ğ er olarak yönetmek Bilgi yönetim ekibi, IM grubu

11 + İş letme Brimleri (Hastane)

12 + Bilgi Teknolojilerinin İş levi ve Ö ğ eleri Özellikler Bilginin Elde Edilmesi, Ço ğ altılması, Saklanması(Güven İ çinde), İ letilmesi) Ö ğ eler Donanım(Hardware) Yazılım(Software) A ğ (Network) Güvenlik Veri Tabanı

13 + Donanım Metalik ş eyler, fiziksel yapılar Bilgisayarlar Çevresel Birimler(Monitör, yazıcı, tarayıcı vs.) Di ğ er Cihazlar(Kiosk,kameralar,telefonlar,a ğ cihazları vs.)

14 + Bilgisayarlar Personel Bilgisayarlar Workstations Mainframe Süper Bilgisayarlar (özel görevler, simülatörs vs..) Server (Dosya, Web,Uygulama,VT, Güvenlik, vs..) Mobil cihazlar.

15 + Bilgisayarın Çalı ş ma Prensibi Temel Birimler Anakart, İş lemci, Hafıza, HDD Giri ş /Çıkı ş Birimleri Mouse,klavye, mikrofon, vs.. İ leti ş im(0 ve 1’ler) Hertz, Byte

16 + Yazılım(Software) Sistemler İş letim Sistemleri(Windows) Açık kaynak Mikro sistemler Mobil sistemler Uygulama Programları Aracılar Ofis Otomasyonlar Özel Yazılımlar (Lisans: Freeware, shareware..)

17 + A ğ (Network) Birden fazla bilgisayar veya a ğ cihazının kablolu veya kablosuz ş ekilde birbirine ba ğ lanmasıyla olu ş an yapı Co ğ rafik Kategorizasyon Local Area(LAN) - YAA Kampüs (MAN) - KAA Geni ş Alan (WAN)- GAA İ nternet

18 + Bulut teknolojisi WEB, WWW, HTML, HTTP veHTTPS vs… IP adresleri, a ğ geçitleri, dnsler Web siteleri(uzantılar(com,gov,edu,org)) Mail kullanma (SMTP, POP, CC,BCC)

19 + Güvenlik Bilgi teknolojileri var olan güvenlik sistemlerini bilgi temelli teknolojik hale getirmi ş tir, 1- Genel Kameralar Ş ifreli kapılar Parmak izi, retina, yüz okuma sistemleri 2. Veri güvenli ğ i

20 + Veri Güvenlik Politikalar Bilgisayar ve sistem güvenli ğ i İ nternet ba ğ lantı güvenli ğ i Saldırı tespit Antiviürs Ş ifreleme Log Analizi

21 + Veritabanı (Database) VTYS, İ VTYS (Yapısı:tablo,sütun, satır vs.) IBM(DB) MSQL ORACLE Ücretsiz (Mysql, Dbsql) Veri Ambarları, veri madencili ğ i

22 + Veriler Neden Önemli Veri Tabanı Olu ş turma Veri Madencili ğ i Form - Rapor olu ş turma İ statistiki analiz olu ş turma

23 + Veritabanı (Database) VTYS, İ VTYS (Yapısı:tablo,sütun, satır vs.) IBM(DB) MSQL ORACLE Ücretsiz (Mysql, Dbsql) Veri Ambarları, veri madencili ğ i

24 + Örnek Bir İş letme Olarak Hastane Veritabanını Dü ş ünelim Örnek bir iki tablo dü ş ünelim İ li ş kileri belirleyelim Örnek veriler ekleyelim

25 + kineziterapi

26 +

27 + Veri Tabanı Sorgulama Sorgu nedir Veri tabanından bilgileri getirmek için kurulan cümleler SQL nedir Veri Tabanı Ymetim sisteminin anlayabilece ğ i bir bilgisayar dilidir, kendine has gramer yapısına sahiptir Örnek SQL Cümlesi(Sorgu): Select ad, soyad from HASTA_TABLO where ad=“ali”

28 + Veri Tabanı Sorgulama

29 +

30 + Bilgi ve İ leti ş im Teknolojileri Bili ş im Kavramı Bilginin kaydedilmesi, i ş lenmesi ve geli ş tirilmesini sa ğ layan teknolojik araç gereç ve kavramlardır. Bilginin iletilmesini sa ğ layan tüm yöntemler İ leti ş im Teknolojilerini olu ş turur. Unicast, broadcast, multicast, podcast Multimedya, hypertext kavramları

31 + Sorular Enformasyon? 1MB Kaç Bittir İ nput Giri ş Birimi Temel Bile ş en-Çevresel Bile ş en? Hypertext,HTML,HTTP VTYS? gov uzantısı?


"+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları