Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A-MEB’NA BAĞLI KURULUŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2.YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 3.FİLM,RADYO,TELEVİZYONLA EĞİTİM MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A-MEB’NA BAĞLI KURULUŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2.YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 3.FİLM,RADYO,TELEVİZYONLA EĞİTİM MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 A-MEB’NA BAĞLI KURULUŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2.YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 3.FİLM,RADYO,TELEVİZYONLA EĞİTİM MERKEZİ

2 MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretmenlik Meslek Eğitim Bölümü Kuruluş Tüzüğü AMACI:Öğretmenlik Meslek Eğitimi Bölümü’nün oluşumu,işleyişi,yönetimi,denetimi ve görevlerine ilişkin kural,koşul ve çalışma esaslarını düzenlemektedir. Bu tüzük 24 maddeden oluşmaktadır. 2.BÖLÜMDE:Yönetim Organlarını, Bölüm Kurulu’nun Oluşumunu ve Toplanma Şeklini, Bölüm Kurulunun Görevlerini, Bölüm Başkanı,Bölüm Başkanının Görev,Yetki ve Sorumluluklarını, Bölümün Amacını, Bölümün Görevlerini, Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşullarını,

3 Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretmenlik Meslek Eğitim Bölümü Kuruluş Tüzüğü Öğrenim Ücretlerini, Programları, Öğretim Dilini,Öğretim Süresini, Sınavlar ve Başarı Durumunu, Öğrenci Disiplin İşlerini, Kadrolar ve istihdam Şekillerini, Personel İli İlgili Diğer Kuralları içerir. 3. BÖLÜMDE: Yönetmelik Yapma Yetkisini, Yürütmeyi, Yürürlüğü içermektedir.

4 BÖLÜMÜN AMAÇLARI Akademi’nin Kuruluş Yasası’nda ve KKTC Milli Eğitim Yasası’nda belirtilen eğitim- öğretimle ilgili genel amaç ve temel ilkelere uygun olarak,Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına ve İlkokullara ihtiyaçları karşılayacak nitelikte öğretmen yetiştirmek,bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktır.

5 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU Kanun No: :351 Yayım Tarihi: :22/08/1961 Yayımlandığı R.G. :10887 Bu kanun,altı bölüm ve 48 maddeden meydana gelmektedir. 1.Bölümde,genel hükümler, 2. “ kuruluş ve yönetim, 3. “ kurumun görevleri, 4. “ mali hükümler, 5. “ çeşitli hükümler, 6. “ geçici hükümler yer almaktadır. Kanun kapsamında;planlama,uygulama ve denetleme gibi üç ana fonksiyon yer almaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’ nın gözetimi ve denetimi altında bir bağlı kuruluştur.

6 BU KURUMUN AMACI Yüksek öğrenim öğrencilerinin,öğrenimlerine,sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak üzere;onlara kredi vermek,öğrenci yurtları yaptırıp işletmelerini sağlamaktır.

7 KURUM ORGANLARI 1-GENEL KURUL Milli Eğitim Bakanı tabii başkandır. Maliye,İçişleri,Bayındırlık,Sağlık Bakanlıklarından birer temsilci, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Yüksek Öğretim Genel Müdürü, Üniversite Rektörleri, Her üniversite senatosunca seçilecek birer öğretim uyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü Parasını yatırdığı bankanın genel müdürü, Yönetmeliğine göre seçilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşur

8 KURUMUN ORGANLARI 2-YÖNETİM KURULU 1 üyesi Milli Eğitim Bakanlığından, 2 “ Üniversite öğretim üyelerinden, 1 “ Maliye Bakanlığından 1 “ Genel kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan, 2 “ Genel kurulun kendi üyelerinden veya dışarıdan seçilecek 7 üyeden oluşur.

9 KURUM ORGANLARİ 3- GENEL MÜDÜRLÜK Kurumda bir genel müdür,iki yardımcı görev yapmaktadır. -Genel Müdür;Yönetim Kurulunun teklifi,Milli Eğitim Bakanının inhası ve Bakanlar Kurulunca atanır. -Genel Müdür Yardımcıları;Bazı Kamu Görevlilerinin Atanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Kanuna göre 3’ lü kararnameyle atanmaktadır.

10 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARI 1- Merkez Teşkilatı: Kredi ve Yurt idare işletme olmak üzere iki ana hizmet birimi ile danışmanlık yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 2-Taşra Teşkilatı: 20 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı 200’e yakın yurt müdürlüğünden oluşur

11 GELİR VE GİDERLERİ A- GELİR KAYNAKLARI Hazine yardımı, At yarışları,Spor Toto-Loto payları, Yardım ve bağışlar, Kredi tahsilatı, Yurt işletme gelirleri, Diğer gelirlerden oluşur. Kurumun Finansman yapısı,büyük ölçüde hazine yardımına dayanmaktadır. B-GİDERLERİ Cari harcamalar, Yatırım harcamaları ve kredi ödemeleri

12 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ Adana,Ankara,Antalya Bolu,Bursa,Diyarbakır,Denizli,Edirne, Erzurum,Eskişehir,Gaziantep,İstanbul, İzmir,Kayseri,Konya,Malatya,Samsun, Trabzon,Van ve Zonguldak Bölge Müdürlükleri vardır.

13 FİLM,RADYO,TELEVİZYONLA EĞİTİM MERKEZİ Bu merkez; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge çıktıktan sonra sona ermiş, iş ve işlemleri bu genel müdürlükçe yapılmaktadır. Bu Yönerge 7 bölüm ve 27 maddeden oluşmaktadır.

14 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,kapsam,dayanak ve tanımlardan oluşur. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve görevleri kapsar. GÖREVLERİ:Eğitim ve öğretimin; Teknolojik gelişmelerle desteklenmesi,yaygınlaştırılması,niteliğinin yükseltilmesi, Açık öğretimle örgün öğretim arasında işlevsel bağlantı kurulması için gereken araştırma,planlama,uygulama,değerlendirme ve insan gücü yetiştirme hizmetlerini yapmak,yaptırmak, Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme,bitirme sınavlarını planlamak,uygulamak ve değerlendirmek, Bakanlığın,merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek.

15 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VİZYONU:Eğitim sistemini; İleri teknolojilerle kaynaştırmak, Yeniliklerle desteklemek,ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, Yaratıcı çözümler geliştirmeyi özendirmektir.

16 MİSYONU Öğretmenlerin ileri teknolojileri yetkinlikle kullanmalarını sağlamak, Öğrenenlerin diledikleri yer ve zamanda teknolojiden yararlanmalarını sağlamak, Etkin uygulamalara ortam hazırlamak, Eğitim ve öğretimi teknoloji ile bütünleştirmek, Eğitim sistemine uzmanlık hizmetleri sunmak

17 4. VE 5. BÖLÜMLER Personelin görevlerini Ürün Kalite Kontrol Komisyonunun Oluşturulması,Görevleri ve İşleyişi Üretimi öngörülen televizyon ve radyo programları ile eğitim yazımlarının; -Tasarım,planlama ve yazımı sonrası üretim öncesi kontrolünü, -Kullanıma sunulmadan önce kalite kontrolünü gerçekleştirmek üzere; 1-Genel Müdür tarafından görevlendirilen dört, 2-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca bir, 3-Alanında uzmanlaşmış beş, 4-TRT’den bir üyeden oluşur

18 EĞİTİM MATERYALLERİ ÜRETİM DAİRESİ GÖREVLERİ Görsel ve işitsel eğitim ve öğretim materyallerinin;planlanıp projelendirilmesi,tasarımı,senaryo yazımı,grafik animasyon,fotoğraf ve benzeri sanatsal çalışmaları,üretimi,üretim bandında kontrolü,çoğaltılması,yayını,arşivlenmesi, Ürün ve hizmetlerin tanıtım etkinliklerini yapmak. TELEFON:0 (312) 296 94 33 FAKX :0 (312) 223 87 36

19 BİLİŞİM HİZMETLERİ DAİRESİ GÖREVLERİ Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarının bilgisayar donanım ve yazılımları, çevre birimlerinin eğitim ve öğretim ile yönetimde,e-Dönüşüm,e-Devlet,e-Haberleşme,e-Eğitim,e-Yazışma gibi alanlarda destek sağlamak, Bakanlık yönetim bilgi sistemlerinin işlerliğini ve gelişimini sağlamak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri arasındaki bilgisayar ağlarının işlerliğini ve gelişimini sağlamak, Merkez teşkilatı birimlerindeki bilgisayar ve çevre birimlerinin donanım ve yazılım sorunlarının giderilmesi,tamir ve bakımı,etkin kullanımın sağlanması çalışmalarını yapmaktır. Telefon :0 (312) 413 11 85 Bakanlık Fakx :0 (312) 417 50 09 Bakanlık

20 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Projeler E- Sınav Uzaktan Eğitim Hizmetlerinin Otomasyonu Projesi, MEB Internet Erişim Projesi Arşiv oluşturma, Gelecek İçin Eğitim Projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirme Projesi, Eğitim Portalı, Ortaöğretim Projesi.

21 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Desteklenen Projeler Temel Eğitimi Destekleme Projesi, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi, Temel Eğitim Programı.

22 M E B’NIN DİĞER BAKANLIKLARLA OLAN İLGİSİ Bütün Bakanlıklarla her yönüyle ilgilidir.


"A-MEB’NA BAĞLI KURULUŞLAR 1.MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2.YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 3.FİLM,RADYO,TELEVİZYONLA EĞİTİM MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları