Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe."— Sunum transkripti:

1 1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe çalış. C-Son zamanlarda gazete okumuyorum. D-Ö ğ rencilerimin başarısı beni çok mutlu etti.

2 2. “Her güzelin bir kusuru vardır” sözünü ifade eden atasözümüz aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A-Dikensiz gül olmaz. B-Gülü seven dikenine katlanır. C-Körle yatan şaşı kalkar. D-At binicisine göre kişner.

3 3. Aşa ğ ıdaki kelimelerin hangisinde birden fazla ek vardır? A) geldi B) gözlükçü C) almış D)çocuklar

4 4. Aşa ğ ıdaki kelimelerden hangisi bir isimdir? A) uyu B) yat C) koş D)ayak

5 5. Aşa ğ ıdaki kelimelerden hangisi basit bir kelimedir? A) kalemlik B) balıkçı C) balık D) eskici

6 6. Aşa ğ ıdakilerden hangisi türemiş bir kelimedir? A) baktım B) koşar C) bilgelik D) çiçekler

7 7. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ‘’mi’’ soru edatı do ğ ru yazılmıştır? A) Yaz için bir gezi planınız var mı? B) Onu daha önce de aramışmıydınız? C) Kardeşinizi yalnızmı bıraktınız? D) Gözlüklerinizimi kaybettiniz?

8 8. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) Dürüst oldu ğ u için herkesçe seviliyordu. B) Sorularıma cevap alamadım. C) Sevinçten gözleri parlıyordu. D) Kış mevsiminin gelişi kuşları göçe zorladı.

9 9-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? A) Çocuk a ğ aca çıkmak için u ğ raşıyordu. B) Kitabı masanın üstünde bıraktım. C) Tilkinin kuyru ğ u kapana sıkışmış. D) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.

10 10. Aşa ğ ıdaki atasözlerinden hangisi “Kusurunu anlayıp özür dileyen ve büyüklü ğ ünüze sı ğ ınan kişi affedilmelidir.” anlamına gelir? A-Her güzelin bir kusuru vardır B-Gül dikensiz olmaz C-El öpmekle a ğ ız aşınmaz D-E ğ ilen baş kesilmez

11 11-Cümlelerin hangisinde düş kelimesi, rüya kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A-Kadın çocu ğ a, “ Hemen önüme düş.” dedi. B-Dimdik yolda düşe kalka ilerliyoruz. C-Sen benim kıymetimi, bir kötüye düş de gör. D-Gördüklerim düş mü, hayal mi? Bilmem.

12 12. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına u ğ ramış bir sözcük yoktur? A) Elbiseyi B) Dolaba C) Bayra ğ ı D) Umudu

13 13. Hangi cümlede benzetme vardır? A-Çocuk, uyandı, dışarı fırladı. B-Kardeşim, geldi ve gitti. C-Aslan gibi kardeşi vardı. D-Kitaptan gerekli notları aldı.

14 14. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyuldu ğ u anlatılmaktadır? A)Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım. B)Her geçen güz işimiz zorlaşıyor. C)Yüre ğ ime ansızın bir hüzün çöküverdi. D)Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

15 15. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? A) Sokaktakiler çok ba ğ ırıyor. B) Alanda ki çocukların arasında sen yoktun. C) İ çimdeki ses bana rahat vermiyor. D)Çok üzülmüştü ki aldı ğ ı haberle sevindi.

16 16. Aşa ğ ıdaki seçeneklerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır? A) İ nsan nelerle mutlu olabilece ğ ini bilir. B) Yazar, son günlerde adından söz ettiriyor. C) Kayıkçı küreklere tüm gücüyle asıldı. D) Erkenden gelir, ön sıraya otururdu.

17 17. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım vardır? A) Kitap okuma saatlerini hiç kaçırmam. B) Kitaplarını özenle kitaplı ğ a yerleştirdi. C) Kendime ait bir kitaplı ğ ım var artık. D) Arkadaşlarıma kitap hediye ediyorum.

18 18. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz yumuşamasına örnektir? A) Sessizce okuldan dönüyorlardı. B) Sordu ğ u hiçbir sorunun cevabını alamadı. C) Derslerde en çok örne ğ i Recep veriyor. D) Denizin ortasında küçük bir ada var.

19 19. Aşa ğ ıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır? A) Ödevini yapmak için tüm kitaplara baktı. B) Ö ğ retmeninin saygıyla selamlıyor. C) Bahçede iki çocuk oyun oynuyormuş. D) Bu sabah horoz sesleri ile uyanmış.

20 20. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Tatilde ninemin yanına gidece ğ im. B) Bayram sabahı çok mutluydum. C) Hediye aldı ğ ın için çok teşekkür ederim. D) Kahvaltıda ekme ğ i az yemişti.

21 21. Aşa ğ ıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “-u” harfi getirilince ünlü düşmesi olmaz. A) Boyun B) Omuz C) Burun D) Oyun

22 22. “Dar” sözcü ğ ü aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır? A) Sen çok dar düşünüyorsun. B) Dar günümde bana yardım ettin. C) Dar bir elbise giymiş bugün. D) Dar gelirli bir ailenin çocu ğ uydu.

23 23. “Acı” sözcü ğ ü aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Yemeklerden bol acılı olanları severim. B) Acı biber almak istiyordum. C) Dışarıda acı so ğ uk, içeride yoksulluk vardı. D) Acılı çi ğ köfte yeme ğ e gidiyoruz.

24 24. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A) Misafir takım penaltıdan yararlanamadı. B) Yapılan bütün hatalara göz yumdum. C) Uykudan kalktıktan sonra yüzünü yıkadı. D) Düzensiz hayat tarzı onu bu hale getirdi.

25 25. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Toplum kurallarına uymayanları uyarmalıyız. B) Trafik işaretlerinin anlamlarını iyi bilmeliyiz. C) Ben konuşurken siz konuşmamalısınız. D) Elmanın çürü ğ ünü bana verdi, kendisi de sa ğ lamın aldı.

26 26. “Konuk” sözcü ğ ünün eş anlamlısı aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A) Yolculuk yapmayı çok seviyordu. B) Akşama yine misafir bekliyoruz. C) Çok çalışmaktan yorgun düştü. D) Kütüphanede sessiz olmayı bilmelisiniz.

27 27. “Açık” sözcü ğ ü aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” sözcü ğ ünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) At büyük bir hızla açı ğ ı kapatmaya çalışıyor. B) Garajın kapısını yine açık unutmuş. C) Alnımın açık oldu ğ unu sen zaten biliyordun. D) Bu yılki kadrolarda bir hayli açık varmış.

28 28. “Gitmek” sözcü ğ ü, aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde “bir sonuca ulaşmak” anlamında kullanmıştır? A) Bu işin sonu nereye gide bilinmez. B) Bu kitap kapış kapış gidiyor. C) Nedense bu renk sana pek gitmemiş. D) Akşam gurbete gidiyor o ğ lum.

29 29. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmamıştır? A) Korsan kitaplara para vermeyin. B) Hatıralarımı yazmaya başladım. C) Duvarın yüzünde lekeler var. D) Oyuncaklarım bir köşede duruyordu

30 30. “Kırmak” sözcü ğ ü aşa ğ ıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bu hareketlerinle kalbimi kırıyorsun. B) Yerden bir taş alıp camı kırdı. C) A ğ acın dalların kırmak çok kötüdür. D) Yaramaz çocuk tüm oyuncakların kırmış.

31 31. Bir sözcü ğ ün temel anlama ba ğ lı olarak kazandı ğ ı anlama “yan” anlam denir. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamlı sözcük vardır? A) Top oynarken çok yorulmuş. B) Elindeki testerenin dişleri paslanmış. C) Sabah uyanınca spor yapıyorum. D) Bir arkadaşın kapıda bekliyor.

32 32. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? A) Bu şiir hece ölçüsüyle yazılmış. B) Bazı insanlar çok gürültü yapıyor. C) İ nsanlar a ğ açları kesmemeli. D) Hava gittikçe kötüleşiyormuş.

33 33. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Güneş tepenin arkasından kayboluyordu. B) Ben artık siyasete soyunuyorum. C) Sana yardımların için teşekkür ederim. D) Yaz tatilini Antalya’da geçirmişti.

34 34. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmıştır? A) Kapını a ğ zında durmayın lütfen. B) Bu kadar acı yemek yemelisin. C) Aklınca bizi birbirimize düşman edecek. D) Çocuklu ğ um bu sokaklarda geçti.

35 35. “Kapını kolu yine bozulmuştu” Bu cümledeki altı çizili sözcük için aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Terim anlamlıdır B) Yan anlamlıdır C) Temel anlamlıdır D) Mecaz anlamlıdır

36 36. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmamıştır? A) Görevliler insanlara yardım ediyor. B) Yurdumuz düşman elinden kurtarıldı. C) Uça ğ ın burnu çok yükse ğ e çıktı. D) Odasını toplayıp iyice temizledi.

37 37. “Bozulmak” sözcü ğ ü aşa ğ ıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Bana selam vermemesine çok bozuldum. B) Televizyon bozulunca tamirci geldi. C) Bozulan kapıyı babam düzeltti. D) Bozulan arabayla hiçbir yere gidemeyiz.

38 38. Kökün yapım eki almış haline gövde denir. Buna göre aşa ğ ıdaki sözcüklerden hangisi gövde de ğ ildir? A) Gezgin B) Toprak C) Gülümse D) Güzellik

39 39. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcük yapım eki almamıştır? A) Bu yapıtlar son derece önemli. B) Giysileri iyice yıpranmıştı. C) Atalarımız vatan u ğ runa ölmüştür. D) Kadın, çocu ğ u sıkıca giydirmiş.

40 40. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir kökten türemiştir? A) Yazarın sözleri bizi etkiledi. B) Bu durum hepimizi rahatsız etti. C) Zavallı kuş ya ğ murda ıslanmış. D) Yöresel kıyafetler giymişler.


"1-Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine u ğ rayan bir sözcük vardır? A-En sevdi ğ im mevsim sonbahardır. B-Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları