Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER A- İnsan İlişkilerini Düzenleyen Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar(Sosyal Düzen Kuralları) B- Kanun, Yönetmelik ve Genel Emirlerden Yararlanmanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER A- İnsan İlişkilerini Düzenleyen Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar(Sosyal Düzen Kuralları) B- Kanun, Yönetmelik ve Genel Emirlerden Yararlanmanın."— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER A- İnsan İlişkilerini Düzenleyen Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar(Sosyal Düzen Kuralları) B- Kanun, Yönetmelik ve Genel Emirlerden Yararlanmanın Gereği ve Önemi C- Öğreticilerin Kursta Görevli Diğer Öğreticiler ile Kurs Yetkililerine Karşı Davranışları D- Öğreticilerin Kursiyerlerle Olan İlişkilerinde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar E- Kursiyerlere Ders Verirken ve Öğrendiklerini Değerlendirirken Dikkat Edilecek Hususlar F- Öğreticilerin Trafik İçerisinde Sürücü ve Yaya Olarak, Diğer Sürücü ve Yayalarla Olan İlişkilerinde Örnek Davranış Göstermenin Gereği ve Önemi G- Dış Görünüş, Konuşma ve Davranış Biçiminin İnsan İlişkilerine Etkisi ve Önemi

2 A- Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar
Sosyal İlişki: Bir insanın bütün davranış ve kıpırdanışlarında, diğer insanlara kurduğu bağlılık ve ilişkilerine sosyal ilişki adı verilir. Sosyal Yükümler: Devlet tarafından desteklensin veya desteklenmesin, toplum halinde yaşamaktan doğan ve sosyal ilişkilerimize bağlı olan bu yüküm ve ödevlere sosyal yükümler denir. Sosyal Düzen Kuralları: Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara denir. Sosyal Yaptırım: Bu düzen kurallarına uymayan ya da topumun düzenlediği yetki ve hüküm sınırlarını aşan davranışlardan doğan tepkilere sosyal yaptırım ya da sadece yaptırım denir.

3 Sosyal Düzen Kurallarının Özellikleri;
1) Genel 2) Sürekli 3) Yaptırımlı buyruklardır.

4

5 Emir: Olumlu biçimde açıklanan ve uyulması gereken bir iradedir
Emir: Olumlu biçimde açıklanan ve uyulması gereken bir iradedir.(Borcunu öde, herkese saygılı ol, okula zamanında gel vb…) Yasak: Olumsuz biçime bürünmüş bir emirdir.(Yere çöp atma, insanlara saygısızlık yapma,okula geç kalma vb…)

6 Sosyal Düzen Kurallarının Çeşitleri
1) Din Kuralları 2) Ahlak Kuralları 3) Görgü(Muaşeret) Kuralları 4) Hukuk Kuralları

7 1) Din Kuralları: Allah tarafından konulmuş ve peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaşmış bulunan bir takım emir ve yasaklardan oluşmaktadır. Din kurallarının müeyyidesi, manevidir.

8 2- Ahlâk Kuralları Ahlâk: Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer hükümlerine göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütünüdür. Ahlâk Kurallarının Türleri: a) Nesnel(Objektif) Ahlâk: İnsanın diğer bireylere karşı ödevlerini bildirir. b) Öznel(Subjektif) Ahlâk: İnsanın kendi nefsine karşı ödevleri ile meşgul olur.

9 Ahlâk kurallarının müeyyidesi yani ahlâk kurallarının emir ve yasaklarına aykırı davranışlarda bulunanların karşılaşacağı tepki de, din kurallarında olduğu gibi manevidir. Yani kendisini, “ayıplama” ve “küçük görme” şeklinde gösterir. Devletin maddi müeyyidesinden yoksundurlar.

10 3- Görgü Kuralları İnsan ilişkilerinde takınılması gereken tavırları; konuşma, oturma, giyinme, yeme-içme yöntemlerini; topluluklarda, bayramlar ve düğünler gibi tören günlerinde nasıl hareket edileceğini gösterirler. Görgü kurallarının müeyyidesi de din ve ahlâk kuralları gibi manevidir. Bu görgü kurallarına aykırı hareket ne devlet otoritesini gerektirir ne de ahlâk alanında olduğu gibi kamunun hor görerek aşağılamasını gerektirir. Bu gibi davranışlar kabalık, tuhaflık, nezaketsizlik ve bilgisizlik şeklinde nitelendirilir.

11 4- Hukuk Kuralları Hukuk: Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan ayıran en önemli nokta yaptırım ayrılığıdır. Hukuk kuralları toplumun yani devletin maddesel gücü ile desteklenmiş güvence altına alınmış oldukları halde diğer davranış kuralları sadece tinsel(manevi) bir yaptırımla donatılmışlardır.

12 Yazılı Hukuk Kuralları
Anayasa: Devletin temel yapısını yani kuruluşunu, yönetim biçimini, devletin temel organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete karşı olan temel haklarını ve ödevlerini düzenleyen kanuna “Anayasa” denir. Anayasayı diğer kanunlardan ayıran en önemli özellik, hazırlanmasında ve değiştirilmesinde diğer kanunlara nazaran daha sıkı koşullara ve usüllere bağlı olmasıdır.

13 Anayasalardan; - Yapılması ve değiştirilmesi güç olanlara sert anayasa denir. Birçok ülkenin anayasası bu şekildedir. - Yapılması ve değiştirilmesinde diğer kanunlardan ayrı koşullara ve usüllere başvurulmayanlara yumuşak anayasa denir.

14 Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanunların Özellikleri: a) Kanunların Yazılı Olması Özelliği: Kanunların yazılı olması gerekir. Bu nitelik kanunu örf ve adet gibi sosyal kurallardan ayırır. b) Kanunların Genel Olması Özelliği: Bir kanun hükmü devletin egemenliği altında bulunan bütün ülkede geçerli olur. c) Kanunların Sürekli Olması Özelliği: Kanunlar yürürlükte kaldığı sürece geçerli sayılırlar.

15 Tüzük: Bakanlar Kurulu tarafından, kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzükle İlgili Şartlar: a) Her tüzük bir kanuna dayanmak zorundadır. b) Tüzük kanuna aykırı hükümler taşıyamaz. c) Bakanlar Kurulunca hazırlanması gerekir. d) Danıştayın incelemesinden geçmiş olması gerekir. e) Cumhurbaşkanınca imzalanmış ve yayınlanmış olması gerekir.

16 Yönetmelik: Devlet örgütü içerisinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha ziyade kendi iç bünyelerini ilgilendiren, çalışma usûllerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bunlar uygulama alanının genişliğine göre birkaç bakanlık veya yalnız bir bakanlık tarafından yahut sadece ilgili müessesenin yetkili mercii tarafından hazırlanır.

17 Yönerge: Bir kuruluşun herhangi bir konuda bir işin(uygulamanın) nasıl yapılacağını ayrıntılı biçimde anlatan yazılı metindir. Genelge: Bir kuruluşun genelini veya büyük çoğunluğunu ilgilendiren yazılı emirlerdir.

18 Belirli bir işin yapılmasını alt makamlardan istemektir.
Emir: Belirli bir işin yapılmasını alt makamlardan istemektir. Emir Yazılı ve sözlü olabilir. İyi Bir Emrin Özellikleri: 1) Emri veren emir verilen kişinin yeteneğini gözönünde tutmalıdır. 2) Emir açık ve anlaşılır olmalıdır. 3) Emrin anlaşılıp anlaşılmadığı denetlenmelidir. 4) Emir, yerine getirilmesi mümkün olan bir şey olmalıdır.

19 B- Kanun, Yönetmelik ve Genel Emirlerden Yararlanmanın Gereği ve Önemi
Hukuk ile sosyal hayat arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Hukuk sosyal hayatın düzenlenmesi, bir başka deyişle toplumsal yaşamın bir düzen ve güven havası içinde akıp gidebilmesi için gereklidir. Hukukun Amaçları: 1) Toplum yaşamını düzenleme amacı 2) Toplum gereksinmelerini karşılama amacı 3) Adaleti gerçekleştirme amacı

20 Hukuk Kurallarının Gereği ve Önemi:
1) Yapılan bütün iş ve işlemlerde uygulama birliği sağlar. 2) Kamu hizmetlerinin belirlenen standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlar. 3) Kişilerin ve kurumların yetki ve sorumluluklarını belirler. 4) Emir ve yasaklarla kamu düzenini sağlar. 5) Kamu haklarından herkesin adil bir şekilde yararlanmasına olanak verir. 6) Yapılacak görevle ilgili açıklayıcı bilgiler verir. 7) Kamu hizmetlerinin zamanında yapılmasını sağlar. 8) Kişilerin kendilerini güven içinde hissetmelerine yardımcı olur.

21 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI KANUN 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

22 Karayolları Trafik Kanunu
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI KANUN Karayolları Trafik Kanunu

23 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

24 Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI YÖNETMELİK Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

25 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI
Yönerge Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge

26 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUATI
Yönerge Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi

27 İLETİŞİM YAŞAMI ZENGİNLEŞTİREN ya da FAKİRLEŞTİREN SİHİRLİ OLAY: BİREYLER ARASI İLETİŞİM SÜRECİ

28 İletişim: Anlamları bireyler arasında ortak kılma süreci
İletişim: Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci, Şeklinde tanımlayabiliriz. İletişim Süreci Verici(Kaynak)-Mesaj-Kanal-Alıcı Eğitim Süreci Öğretici-İçerik-Öğretim Süreçleri-Kursiyer

29 İletişim Sürecinde Mesaj iki çeşittir:
1) Sözlü Mesajlar 2) Sözsüz Mesajlar

30 İletişim Kanalları 1) Görsel Kanal 2) İşitsel Kanal 3) Dokunsal Kanal
4) Kokusal Kanal 5) Tatsal Kanal

31 İletişim Türleri 1) Kişi-içi İletişim 2) Kişilerarası İletişim
3)Örgüt-içi İletişim 4) Kitle İletişimi Dört tür iletişim olduğu gibi, yine dört tür iletişim çatışması var demektir.

32 İletişimin 2 Düzeyi: 1) İçerik 2) İlişki
Her iletişim faaliyetinin bir bir içerik bir de ilişki olmak üzere iki düzeyi vardır. İlişki düzeyi içerik düzeyine anlam veren çerçeveyi oluşturur ve bu nedenle daha üst aşamadadır. (a) Sen okula gidecek misin? (b) Siz Okula gidecek misiniz? (c) Okula gitmeyi düşüyor musunuz?

33 Kişilerarası İletişim Çatışmalarının Nedenleri:
1) Biliş(Kalıplaşmış düşünceler, aşırı genelleme, kutuplaştırma, kişiselleştirme, mutlakacılık, değiştirme gayreti, aşırı fedakarlık, keşkecilik, toptancılık, 2) Algı 3) Duygu 4) Bilinçdışı 5) İhtiyaçlar 6) İletişim becerisi 7) Kişisel faktörler(Cinsiyet, fiziksel görünüm gibi) 8) Kültürel faktörler 9) Roller 10) Sosyal ve fiziksel çevre 11) Mesajın niteliği

34 İnsan İlişkileri İnsanların duygularını, düşüncelerini rahatsızlıklarını, zaaflarını, kuvvetli taraflarını ve o andaki problemlerini bilerek-sezinleyerek davranmak demektir.

35 BİZİMLE İLGİLİ HER ŞEY

36 BAŞKALARINCA BİLİNMEYEN
BAŞKALARINCA BİLİNEN BAŞKALARINCA BİLİNMEYEN

37 KENDİMİZCE BİLİNENLER KENDİMİZCE BİLİNMEYENLER

38 1 2 3 4 KENDİMİZCE BİLİNMEYENLER KENDİMİZCE BİLİNENLER
BAŞKALARINCA BİLİNENLER BAŞKALARINCA BİLİNMEYENLER

39 1  AÇIK 2 KÖR  3 GİZLİ 4 BİLİNMEYEN

40 Tanımlar: İnsan İlişkileri: Genel anlamda insan ilişkileri, insanların karşılıklı eylemleri aracılığı ile amaçlarını gerçekleştirebilmek için çevrelerindeki her türlü nesneler ve durumlar ile etkileşmeleridir. İnsan İlişkileri: İnsanları işbirliği yapabilmeleri, yaşamda özellikle işte başarılı olabilmeleri ve ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde giderebilmeleri birleşme ve örgütlenmeye istekli olmalarıdır.

41 İnsan İlişkilerinin Temeli Olarak Kabul Edilen Kavramlar:
1) Karşılıklı ilgi, 2) Kendine özgü olma, 3) Eyleme İsteklilik 4) Onur

42 İnsan İlişkilerini Düzenleyen İlkeler
1) Nerede, ne zaman ve nasıl konuşulacağını bilmek insan ilişkilerini düzenleyen temel ilkelerdendir. 2) Konuşmaya bir eleştiri, bir direktif, bir olumsuzluk ifadesiyle başlanılmamalıdır. 3) Kelimeler iyi seçilmeli, anlam kaymasına neden olacak, yanlış anlamaya zemin hazırlayacak kelimelerden sakınılmalıdır. 5) Tartışmalar olumlu, çözüm arayıcı ve açıklayıcı olmalıdır. 6) Güvensiz, yorgun, uykulu, isteksiz ve umutsuz tartışma yapılmamalıdır. 7) İnsan ilişkileri eşduyumu(empati) gerektirir. 8) İnsan ilişkileri hoşgörüyü gerektirir. 9) İnsan ilişkileri ilgi gerektirir. 10) İnsan ilişkileri insanın kendisini bilmesini gerektirir.

43 - Öğreticilerin Yöneticilere Karşı Davranışları:
C- Öğreticilerin Kursta Görevli Diğer Öğreticiler ile Kurs Yetkililerine Karşı Davranışları - Öğreticilerin Yöneticilere Karşı Davranışları: 1) Yöneticilere karşı konuşma, hal ve hareketlerinde saygılı ve ölçülü olmalıdır. 2) Yöneticiler tarafından verilen emirleri zamanında yerine getirmelidir. 3) Yöneticilere karşı ilişkilerinde dürüst olmalıdır. 4) Görevi ile yöneticilerden herhangi bir şey saklamamalı, davranışlarında güven verici olmalıdır. 5) Yöneticilerden tarafından kendisine yapılacak öneri ve eleştirilere açık olmalı, bunları mesleki gelişimleri için fırsat olarak görmelidir. 6) Görevi ile ilgili olumsuz gelişmelerden yöneticileri en kısa zamanda haberdar etmelidir. 7) Yöneticilerin yanında diğer öğretici ve personelle ilgili dedikodu yapmamalıdır. 8) Yöneticilerle borç alıp-verme vb. ilişkilerden kaçınmalıdır.

44 - Öğreticilerin Diğer Öğreticilere Karşı Davranışları:
1) Çalışmalarda diğer öğreticilerle işbirliği içinde davranmalıdır. 2) Kendine verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmalı, kendi işlerini diğer öğreticilerin üzerine yıkmaya çalışmamalıdır. 3) Diğer öğreticilerin mesleki görüş ve önerilerine saygılı olmalı ve değer vermelidir. 4) Mesleki toplantı ve grup çalışlarında çoğunluğun kararlarına saygılı olmalıdır. 5) Öğreticilere arkadaşlarına karşı kırıcı davranışlardan kaçınmalı, onlara karşı saygılı, güleryüzlü ve nazik olmalıdır. 6) Diğer öğreticilerle iletişiminde görevlerine uygun hitap kullanmalıdır. 7) Diğer öğreticilerle kursiyerlerin yanında tartışmamalıdır.

45 8) Bilmediği konuları öğretici arkadaşlarına danışmaktan çekinmemelidir.
9) Eleştirilerini yalnızken yapmalı, diğer öğreticilerin yanında yapmamalı, eleştirilerinde ölçülü olmalıdır. 10) Diğer öğreticiler tarafından kendisine yapılan eleştirilere karşı hoşgörülü olmalıdır. 11) Öğretici arkadaşlarının başarılı çalışmalarını gördüğünde övücü sözler söyleyebilmelidir. 12) Öğreticilerle ilişkilerinde dürüst ve güven erici olmalıdır. 13) Kendisinden yardım istendiğinde karşılık beklemeden yardım etmelidir. 14) Kurumda arkadaşlarına karşı bencil davranışlardan kaçınmalıdır. 15) Öğretici arkadaşlarına karşı davranışlarında ön yargılı davranmamalı, suizan içinde olmamalıdır.

46 D- Öğreticilerin Kursiyerlerle Olan İlişkilerinde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

47 2) Kursiyerlere yaş ve durumuna uygun şekilde hitap edilmelidir.
Öğreticilerin, Bir Yetişkin Olan Kursiyerlerle İlişkilerinde Dikkat Etmeleri Gereken Bazı Hususlar: 1) Kursiyerlerin bir yetişkin olduğunu bilerek, iletişimde karşılıklı saygı sınırlarının aşılmamasına özen gösterilmelidir. 2) Kursiyerlere yaş ve durumuna uygun şekilde hitap edilmelidir. 3) Kursiyerlere karşı eleştiri ve önerilerde ölçülü olunmalıdır. 4) Kursiyerlere bir çocuk veya okul öğrencisi gibi davranmaktan kaçınılmalıdır. 5) Kursiyerler arasında ayırım yapılmamalıdır. 6) Aşırıya kaçmamak şartıyla başarılı çalışmaları övülmelidir. 7) Kursiyerlerin eğitim düzeyi ve kapasiteleri tanınmaya çalışılmalıdır. 8) Öğreticiler özel hayattaki sorunlarını kursiyerlere yansıtmamalıdır. 9) Özel hayatın gizliliği içinde kalması gereken hususları kursiyerlere anlatmamalıdır.

48 E- Kursiyerlere Ders Verirken ve Öğrendiklerini Değerlendirirken Dikkat Edilecek Hususlar

49 Yetişkin(isim): Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç. Yetişkin(terim-psikoloji): Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse).

50 Yetişkin Eğitimi: Zorunlu öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı artık okula gitmek olmayan kimselerin hayatlarının herhangi bir aşamasında duyacakları öğrenme ihtiyacını veya ilgiyi tatmin etmek üzere özellikle düzenlenen faaliyetler ve programlardır. Yetişkin Eğitimi: Genellikle on beş ya da ileri yaşta olup, normal okul ve üniversite sisteminin dışında bulunan kimselerin yayarına sunulan ve ihtiyaçlara göre düzenlenen eğitimdir.

51 Bir Yetişkin Olarak Kursiyerlerin öğrenmeye İlişkin Bazı Özellikleri :
1) Yetişkin, Benlik Kavramı Gelişmiş Bir İnsandır: Kendilerine olgun bir insan olarak davranılmasını, kişiliklerine saygılı olunmasını beklerler. Kendilerine çocukmuş gibi dav- ranılmasından hoşlanmazlar. Alıngandırlar; başarısızlıktan, başkalarının yanında küçük düşmek­ ten çekinirler, korkarlar. Eğitimde pasif bir alıcı olmaktan hoşlanmazlar, aktif rol almak ister­ ler. Gereksiz sıkı otoriteden hoşlanmazlar. Eğitim düzeyi düşük olan yetişkinlerde kendilerine karşı bir güven eksikliği olabilir. Bu durum onların eğitime olan ilgisini azaltabilir.

52 2. Yetişkin, Deneyim Birikimine Sahiptir:
Yaşamları süresince edindikleri bir deneyim birikimine (bilgi, beceri, tutum) sahiptirler. Dersaneye bu birikimi birlikte getirirler. Eğitimde bu deneyimlerinin kullanılmasını beklerler. Deneyimlerine uygun düşen yeni öğrenmeleri kabul etme, ters düşenlere karşı direnç gösterme eğilimindedirler.

53 3) Yetişkin, Bir İhtiyacına Doyum Getirmeyen Öğrenmeleri Kabule Hazır Değildir:
Çocuk ve gençlere göre daha gerçekçidirler. Gördükleri eğitimin somut gereksinmelerine doyum getirmesini beklerler Aile, toplum ve meslek sorumlulukları ile ilgili konuları öğrenmeye hazırdırlar.

54 4) Yetişkin, Bugün Karşı Karşıya Olduğu Sorunlara Çözüm Getirebilecek Öğrenmelere İlgi Duyar:
Öğrenme gereksinmeleri daha çok karşılaştıkları sorunlara dayalıdır. Sorunlarına hemen çözüm getirebilecek öğrenmelere ilgi gösterirler. Zamanları değerlidir; bu yüzden sorunları ile doğrudan ilişkisi olmayan etkinliklerle harcanmasından hoşlanmazlar.

55 Yetişkin Öğrenebilir mi ?

56 Göreli Öğrenme Yeteneği
Yaş Grubu Göreli Öğrenme Yeteneği 10 66 15 88 20 98 25 100 30 35 93 40 90 45 85 55 41

57 Yetişkin Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretme İlkeleri
1) Kursa katılanların çalışmalar hakkında geliştirdikleri ilk izlenim çok önemlidir. 2) İnsanlar (özellikle yetişkinler) kendilerine hoşnutluk veren, doyum sağlayan, bir sorunlarına cevap ve bir meraklarını gideren konuları öğrenme eğilimindedirler. 3) Tekrar yolu ile pekiştirme, öğrenmenin kalıcılığını sağlar. 4) Öğrenmede etkileşimin birey bakımından yoğunluğu, öğrenmeyi kolaylaştırır ve kalıcılığı artırır. 5) Kurslarda öğrencilerin uyacakları kurallar, kursun başında açık hale getirilmelidir. Kurallar katı ve gereğinden fazla olmamalıdır. 6) Öğretmen, Öğrencilerinin kendi basan düzeylerini kendilerinin değerlendirmesine olanak sağlamalıdır. 7) Öğrenme sorun merkezli olmalıdır. 8) Öğretimde öğrencinin bizzat kendisinin yaşantıdan geçmesi hedef alınmalıdır. 9) Çalışmalar sırasında iletişime bir sınırlama konulmamalıdır.

58 Öğrenmeyi Engelleyen Durumlar
1) Sıkılma: Eğer birey çeşitli nedenlerle (ilgisini çekmeme, güdülenmemiş olma, hep dinlemek zorunda kalma, anlatılanı anlamama, öğretmeni iyi işitmeme, zamanının boşa harcandığını görme vb.) çalışma sırasında sıkılma duymuşsa, öğrenme engellenmiş demektir. 2) Karmaşıklık ; Eğer birey, öğrenilen konuları kafasında düzenleyememiş; birbiri ile ilişkisini kuramamış ve onları birbirine karıştırmışsa öğrenemez. 3) Rahatsız Olmak : Öğretmenin uygunsuz tavırları, öğrencileri küçümsemesi, ters davranması, alay etmesi gibi yanlış davranışları yetişkin öğrencileri çok rahatsız eder. Rahatsızlık duygusu öğrenmeyi engeller. 4) Korku : Yetişkin öğrencilerin içine düşebilecekleri gülünç olma korkusu, alay edilme korkusu, başaramama korkusu, birisi tarafından incitilme korkusu bilinen ortak korkulardandır. Korku, öğrenmeyi engeller.

59 Bir Yetişkin Olan Kursiyerlere Ders Verirken Dikkat Edilecek Hususlar
1)Yetişkinlerin neleri öğrenmek istediklerini ve neleri öğrenmeye ge­reksinimleri olduğunu belirlemede bir açıklık ve saygı havasının yaratılması yararlı olur. 2) Yetişkin eğitiminde öğretmenler, öğrencilerinin deneyimlerine değer verirler ve bunlardan yararlanmaya özen gösterirler. 3)Öğretmenler yetişkinlerin, mevcut bilgilerindeki boşlukları (halen bulundukları yer ile bulunmaları gerekli olan yer arasındaki boşlukları) belirlemelerine yardım etmek yoluyla onları öğrenmeye hazır hale getirirler. 4)Öğretmenler yetişkinlerin hiçbir sorusunu "aptalca" bulmazlar, bütün soruları öğrenme için "fırsat" olarak kabul ederler.

60 5) Yetişkin öğrencilerin gençlere göre öğrenmek için biraz daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Eğitimde onlara bu zamanı tanımalıyız ve sabırlı olmalıyız. 6) Yetişkin eğitimi, çok farklı yaş grubundan kursiyerleri kapsadığından, kursiyerlerin öğrenme performanslarına göre hareket edilmelidir.

61 Öğrenme Ortamında Sağlıklı İnsan İlişkileri İçin Bazı Öneriler
Öğrenme olayını ciddi şekilde engelleyebilecek, sağlıksız davranışları önlemek için aşağıdaki hususların uygulanması önerilebilir: 1) Öğrencilere, kendileri için makul bir öğrenme standardı belirlemeleri hususunda yardım edin; onları başarısızlıkla sonuçlanacak öğrenmelere zorlamayın. Başkalarıyla yarışmalarını engelleyin; kendileri ileyarışmalarını sağlayın. 2) Öğrencilere kendilerini tanımaları hususunda yardım edin. Kişi kendini tanıdığı süre içinde rahatlar ve bozuk duygusal davranışlar göstermek gereksinimi duymaz; kendini değiştirme olasılığı artar. 3) Yapılacak çalışmalar, çalışmaların hedefi, yeri, zamanı, süresi, onlardan yapmalarını bekledikleriniz, vb. hususlarda, öğrencilerinize bilgi verin.

62 4) Kursiyerleri saygı hudutları içinde, sizi eleştirmeleri hususunda cesaretlendirin. Giderek onları, yapıcı eleştiriye alıştırın. 5) Kursiyerlerinize karşı adil olun, tepkilerinizde tutarlı olun; onlara candan davranın. 6) Kursiyerlere anlayış ve yakınlık gösterin, onlara karşı saygılı olun ve onlara değer verin, davranışlarınızla güven ve saygı telkin edin. 7) Öğrenmeyi onlar için zevkli bir yaşantı haline getirin, onları kursa katıldıklarına pişman etmeyin.

63 SAĞLIKSIZ İNSAN İLİŞKİLERİNE TEPKİLER
Sağlıksız insan ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek bazı ortak duygusal davranışlar şunlar olabilir : 1) Yansıtma : Kendi kusurlarımızı görmeme, görmek istememe ve kusurunu bir başkasına ya da nedene yansıtma. 2) Ussalaştırma: Kendi davranışlarımıza, onlar yanlış olsalar da ussal (fakat gerçek dışı) nedenler bulma ve kendimizi buna inandırma. 3) Saldırganlık: Kendi kusurumuzu, eksikliğimizi diğer insanlara saldırarak örtmeye çalışma (öfke, suçlama, kabalık, bağırma, hatta daha ileri düzeyde vurma, kırma vb.). 4) Kaçma: Bize hoşnutsuzluk veren, hayal kırıklığına uğratan, sıkıntı veren, bizi üzen bir durumu görmezlikten gelme, yok say­ ma, bundan kaçma; kursu terketme, kısaca gerçeklerden kaçma. 5) Geriçekilme: Etrafımızdaki olaylara, bizi ilgilendirseler de karışmama, susma, ilgi göstermeme vb.

64 F- Öğreticilerin, Trafik İçerisinde Sürücü ve Yaya Olarak, Diğer Sürücü ve Yayalarla Olan İlişkilerinde Örnek Davranış Göstermenin Gereği ve Önemi

65 *Diğer sürücü ve yayalara karşı hal ve hareketlerinde nazik davranmalı ve saygılı olmalıdır.
* Öğretici olarak öncelikle, trafiği oluşturan insan ve araçların karayolları üzerindeki hareketini düzenleyen, Karayolları Trafik Kanunu’nu iyi öğrenmelidir. * Araç kullanmayı ve trafik kurullarını öğrenmenin ve bilmenin yeterli olmadığını, bunu davranış haline getirmek gerektiğini bilmelidir. * Başkalarına gösteriş yapmak için kuraldışı araç kullanmamalıdır. * Öğretici olarak hatalı araç kullandığında diğer sürücülere kötü örnek olacağını asla unutmamalıdır. * Kurallara uymayan sürücü ve yayaları yapıcı ve nazik bir şekilde uyarmalı, sert ve küçümseyici davranışlardan kaçınmalıdır. * Diğer yaya ve sürücülere karşı kesinlikle argo ve küfürlü konuşmamalıdır. * Kullandığı aracın temiz, bakımlı ve kurallara uygun olmasına özen göstermelidir. * Stresli ve gergin araç kullanmanın en önemli kaza sebeplerinden biri olduğunu bilmeli, stresli ve gergin araç kullanmamalıdır. * Kazalara neden olan sürücü davranışlarından birisinin “Kendine aşırı güven” olduğunu bilmeli ve buna göre davranmalıdır. * Yayaların uyması gereken trafik kurallarına mutlaka uymalı, çevresine kötü örnek olmamalıdır.

66 G- Dış Görünüş, Konuşma ve Davranış Biçiminin İnsan İlişkilerine Etkisi ve Önemi

67 Daha İyi İnsan İlişkileri Kurabilmek İçin Olumlu Beden Dili Özellikleri
1) Göz ilişkisi: İnsanların yüzüne bakanlar, bakmayanlardan daha çok hoşa gider. İnsanlarla, onları rahatsız etmeyecek ölçüde, ancak mümkün olduğu kadar çok göz ilişkisi kurun. 2) Yüz İfadesi: Canlı olun. Mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça tebessüm edin ve gülün. Yüzünüz, çevrenize olan İlginizi yansıtsın. Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçının. 3) Baş hareketleri: Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı hafifçe aşağı, yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin. Söylenenleri kabul edip etmemeniz önemli değildir, sizinle konuşana "anlaşıldım" duygusu yaşatın. Başınızı hafif dik tutun. 4) Jestler: Çok aşırıya kaçmadan, jestlerinizi kullanın. Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçının. Açık ve anlaşılır jestleri tercih edin. 5) Beden duruşu(Postür): Ayaktaysanız, dik durun. Oturuyorsanız sandalye ve koltuğunuzu tam olarak doldurun ve arkanıza yaslanın. Birisiyle konuşurken ve birisi doğrudan sîzinle konuşurken öne eğilin ve ilginizi gösterin.

68 6) Yakınlık: insanlara daima, onları rahatsız etmeyecek, mümkün olan en yakın mesafede durmaya gayret edin (Mahrem mesafe, kişisel, samimi mesafe, sosyal mesafe, genel topluma açık mesafe). 7) Yöneliş: Daîma konuştuğunuz veya sizinle konuşan insana dönük durun. İkiden fazla insanla bîr grup oluşturuyorsanız, sizin için önemli olanların dışındakilere merkezini kapatmayın. Mümkün olduğu kadar çok kişiye merkezinizi açık tutun. 8) Bedensel temas: İnsanları tedirgin etmeden, mümkün olan her durumda bedensel teması kullanın. Özellikle sizden gençlere, aynı cinsiyetten olanlarla, sizden daha alt statüde olanlarla bedensel temas kurmak İçin her fırsatı değerlendirin. 9- Dış görünüş: Grup normlarına, toplumsal rol ve statünüze uygun giyinin. Giyiminize mümkün olduğunca renk katın. Kadınlar erkeklerden daha çok renk kullanabilir. Saç ve el bakımınıza özen gösterin. Kendinize gösterdiğiniz özen, kendinize verdiğiniz değerin ifadesidir. Kişi görünüşü ile karşılanır, ilmiyle uğurlanır. Günlük tıraşını olmamış bir erkek, bıraktığı olumsuz İzlenimle İlgili başka bir neden aramamalıdır Konuşmanın sözel Özellikleri: Çok fazla ve çok hızlı konuşmaktan kaçının. Bir topluluk İçinde dinlediğinize yaklaşık olarak eşit miktarda konuşmaya gayret edin. Sesinizin yüksekliğini ve tonunu, bulunduğunuz çevreye göre ayarlayın.

69 İnsan Karşısındakinden Neler Bekler ?
Unutulmamalıdır ki; İnsanların sizden beklediği, gerçekte sizin insanlardan beklediklerinizdir. * Karşınızdakinin yansıttığı kişiliği kabul edin. * Karşınızdakine seçim hakkı tanıyın. * Karşınızdakini asla utandırmayın. * Karşınızdaki kişiler övgü ve onay beklerler. * Karşınızdakine size yardım etme fırsatı verin. * Karşınızdakine doğru bilgi verin. * Karşınızdakini iyi dileyin. * Giyiminize ve dış görünüşünüze özen gösterin.


"İÇİNDEKİLER A- İnsan İlişkilerini Düzenleyen Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar(Sosyal Düzen Kuralları) B- Kanun, Yönetmelik ve Genel Emirlerden Yararlanmanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları