Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Fadime ALTINER Hazırlayan Fadime ALTINER İ SLAM MEDEN İ YET İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Fadime ALTINER Hazırlayan Fadime ALTINER İ SLAM MEDEN İ YET İ."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Fadime ALTINER Hazırlayan Fadime ALTINER İ SLAM MEDEN İ YET İ

2 MEDENİYET (Uygarlık): Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Mısır Yunan Sümer Roma Sasani Çin İ SLAM MEDEN İ YET İ Dünya Tarihi Boyunca Kurulan Medeniyetler

3 İ SLAM MEDEN İ YET İ N İ TEMS İ L EDEN BELL İ BA Ş LI DEVLETLER Hz. Peygamber Dönemi Dört Halife Dönemi EmevilerAbbasilerSelçuklular Osmanlı Devleti

4 İ SLAM MEDEN İ YET İ İ slam medeniyetin özü Allah’ın tek ve mutlak yaratıcı olması demek olan TEVH İ D ‘dir. M.7.yüzyılda Hicaz topraklarında do ğ an İ slam Medeniyeti Türk, Fars, Hint ve Berberi gibi pek çok milletin kültürlerini kendi içinde barındıran ve devam eden büyük bir medeniyettir. İ slam medeniyeti di ğ er medeniyetlerin miraslarından tevhide uygun olanını almı ş, aykırı olanını ya ıslah etmi ş ler ya da reddetmi ş lerdir. İ SLAM MEDEN İ YET İ İ slam medeniyetin özü Allah’ın tek ve mutlak yaratıcı olması demek olan TEVH İ D ‘dir. M.7.yüzyılda Hicaz topraklarında do ğ an İ slam Medeniyeti Türk, Fars, Hint ve Berberi gibi pek çok milletin kültürlerini kendi içinde barındıran ve devam eden büyük bir medeniyettir. İ slam medeniyeti di ğ er medeniyetlerin miraslarından tevhide uygun olanını almı ş, aykırı olanını ya ıslah etmi ş ler ya da reddetmi ş lerdir.

5 İnsanı merkeze alan bir medeniyettir. İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir ve yaratılmışlar içinde en üstün varlıktır. Amacı dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmaktır. Bu yüzden bilim, sanat ekonomi gibi alanlardaki çalışmalara önem vermiştir. Bireysel sorumluluk yanında toplumsal sorumluluklarda önemlidir. Adalet ve ho ş görü medeniyetidir. Hz Peygamberin (s.a.v) Yahudi, hristiyan ve mü ş riklerle imzaladı ğ ı Medine Antla ş ması, Hz. Ömer’in Kudüs’ü, Fatih’in İ stanbul’u fethinde farklı dinden olan insanlara gösterdi ğ i ho ş görü önemli örneklerdendir İSLAM MEDENİYETİNİN ÖZELLİKLERİ

6 Bizans (Yunan) İ ranHindÇin Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslam Medeniyeti, dört medeniyet veya kültürle karşılaştı. Bunlar:

7 Etkilediği Medeniyetler Balkan Toplulukları: Balkanlarda İslam Kültürü oluşmuştur. Avrupa: Endülüsler aracılığıyla Avrupanın içlerine kadar uzanmıştır. Haçlı Seferleri: İslam dünyasının en yeni ve gelişmiş bilgi ve tekniğini Avrupaya aktardılar. Müslüman filozofların fikirleri Batıyı etiklemiş Reform ve Rönesansın doğmasına neden olmuştur. Çin : Hz. Osman zamanında başlanmış. hekimlik ve mimaride Hindistan: Emeviler ve Gazneliler (Gazneli Mahmut) Hindistana yaptığı seferler ve fetihler burada İslamın yayılmasına zemin hazırlamıştır.

8 İ SLAM MEDEN İ YET İ Toplumsal Yapı Devlet Yönetimi Ekonomik Hayat İ lim ve Dü ş ünce Sanat ve Mimari Kurumlar

9 Hz. Peygamber ve dört Halife döneminde çoğunluk Araplardan oluşmakta idi. Sonradan Türkler, İranlılar ve Berberiler gibi farklı milletler dahil oldu. İslam toplumlarında Müslümanların yanı sıra Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Budist, güneşe ve yıldızlara tapanlar gibi çok farklı topluluk bir arada can ve mal güvenliği içerisinde yaşamıştır. Gayrimüslimler genelde ticaretle meşgul olmuşlar. Karşılığında devlete cizye(şahıs vergisi), haraç(arazi vergisi), ve ticaret vergisi vermişlerdir. Kardeşlik hukuku ön planda idi.İslamiyet’e göre bütün Müslümanlar kardeş kabul edilmiş ve aralarında eşitlik sağlanmıştır. İslam dini köleliğe karşı çıkmış ve köleyi bir ticari mal değil, insan olarak kabul etmiştir. Köle azat etmeyi bir ibadet saymış ve bazı günahların kefareti olarak belirlemiştir. Bunu amaçla Hz Peygamber kendi kölesini azat etmiş ve bunu tavsiye etmiştir.

10 İslam dini, alimlere büyük değer vermiştir. İslam dünyasında ulemalar halk nezdinde her zaman itibar görmüştür. Dini bayramlar ön planda olmuş. Ramazan ve Kurban Bayramı hep coşkuyla kutlanmıştır. İslam dini aileyi toplumun temeli kabul etmiş: Ailenin sağlam bir şeklide kurulmasına önem vermiş. İslam hukukuna göre gerek insanlık gerekse kulluk açısından kadın ve erkek arasında bir farklılık olmamış. Birbirinin eşi tamamlayıcısı olarak tanımlanmıştır. Kadına ekonomik alanda tasarruf yetkisi verilmiştir.

11 Halk Ş ehirde Ya ş ayanlar Askerler Esnaf ve Tüccarlar Memurlar Köylüler Konar-Göçerler (Göçebeler)

12

13

14 İ slam Devletinin Gelirleri 1. Zekat2.Ö ş ür3.Haraç4. Cizye5.Ganimet6.Gümrük Vergisi

15 Zekat: Varlıklı müslümanlara farz olan bir ibadettir. Hz. Peygamber döneminde Hz. Osman zamanına kadar zekat devlet tarafından toplanıyor ve muhtaçlara dağıtıldı. Zamanla Müslümanların sorumluluğuna bırakıldı. Öşür : Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisi. Haraç : Müslüman olmayan halktan alınan arazi ve gelir vergisi Cizye : Müslüman olmayan halktan askerlik yapmamalarından dolayı alınan vergi, Hz. Peygamber zamanında yürürlüğe konulan hür ve ergen olan gayrimüslim erkeklerin yılda bir kez ödedikleri vatandaşlık vergisidir. Çocuklar, kadınlar, din adamları, engelliler ve maddi imkanı olmayanlardan cizye alınmazdı. Ganimet : Savaşlarda elde edilen malların genel adı. Bu malların beşte biri hazineye verilirdi. Gümrük vergisi : İç ve dış ticaretten alınan bir vergidir. ilk defa Hz. Ömer zamanında İslam dünyasında devletin genel maliyesini temsil eden kuruluşa Beytü’l Mal denmiştir.

16 Zekat Giderleri Fakirler, dü ş künler, zekat görevlileri, müellefe-i kulub, kölelere, borçlular, muhtaçlar ve Allah yolunda olanlara harcanır. Ganimet Giderleri Yetimler, ihtiyaç sahipleri ve yolda kalmı ş oların ihtiyaçları, dini hizmetler ganimet gelirlerinden kar ş ılanır. Di ğ er Giderler Devlet görevlilerinin maa ş ları, ordunun ihtiyaçları, e ğ itim giderleri, ziraat ve bayındırlık i ş leri genel bütçeden kar ş ılanır. İSLAM DEVLETİNİN GİDERLERİ

17 Müslümanlar her dönemde ticarete büyük önem vermişlerdir. “Rızkın onda dokuzu ticarettedir.” H.Şerif Bu amaçla ticaret yolları, kervansaraylar yaptırılmış. Kara ticaretinin yanında deniz ticareti de önem kazanmıştır. İslam dünyasında sanayi alanında öne çıkan sanayi kolu dokumacılıktır. Bunun yanında ipek, pamuk, gül suyu üretimi yaygınlaşmıştır. Ayrıca dericilik, cam sanayi, kiremit, tuğla ve silah imalatı, kağıt imalatı da yaygın olan sanayi kollarıdır. Para olarak ilk zamanlar Bizans altın dinarını ve Sasanilerin gümüş dirhemini kullanmışlar sonraki zamanlarda kendi dirhemlerini bastırmışlar. Ekonominin durumuna göre parlak dönemlerde altın sikkeler kullanılmıştır.

18

19 Yunus Emre Mevlana Hacı Bektaşi Veli Ahmet Yesevi Tasavvuf (Nefis terbiyesi ve manen yükselme) konusunda çok ilerleme sağlanmış. Pek çok mutasavvıf yetişmiştir. Cüneydi Bağdadi, Beyazid-i Bestami, İbni Arabi, Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli gibi meşhur tasavvufi şahsiyetler ön plana çıkmıştır.

20 Kur’an-ı Kerim’de gökyüzüne ve yıldızlara dikkat çekmesi üzerine Astronomi alanında çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Rasathaneler kurulmuştur. İslam bilim adamları ayrıca Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya alanında önemli katkıları olmuştur. Peygamber Efendimiz ilk öğretmen olarak Mescidinin yanına yaptırdığı Suffede eğitim öğretim vermeye başlamış, kadınlara ayrıca mescitte onlar için özel zaman ayırmıştır. Bunların giderlerini kendisi ve Müslümanlardan karşılamıştır. Kendi yetiştirdiği öğretmenleri farklı bölgelere göndermiştir.

21 İlk zamanlarda eğitim-öğretim için camiler kullanılmış sonraki dönemlerde sıbyan mektebi ve Medreselerde devam etmiştir. İslam dünyasında yaygın eğitim kurumlarından biri de kütüphanelerdir Emeviler zamanında halk kütüphaneleri kurulmuş sonraki zamanlarda kurulan her medreseye birer kütüphane açılmış. Eğitim-öğretim Haçlı Seferleri ve Moğol saldırıları ile belirli dönemlerde sekteye uğramıştır. Son zamanlarda akli ilimlerin ihmal edildiği gözlemlenmiştir.

22

23 MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER Din ve Hukuk Dersleri Dil ve Edebiyat Dersleri Felsefe Dersleri Pozitif Bilimler Dersleri Fıkıh Kelam Hadis Tefsir Kuran Farsça Nahiv Hitabet Şiir Cerh- Tadil Tarih Edebiyat Felsefe Mantık Tıp Cerrahi Riyaziye Hesap hendese (geometri) Müsellesat (trigonome tri)

24 . Nizamü’l- Mülk tarafından Bağdat “ta kurulan bu medreseye kurucusundan dolayı “ Nizamiye medreseleri” adı verilmiştir.

25

26

27 İslam Dinini yaymak için yapılan fetihler aynı zamanda İslam sanatının gelişmesini de sağlamıştır. Çünkü fethedilen ülkelerdeki sanat anlayışı İslam sanatını da etkiliyordu. Bunun sonucunda farklı sanat anlayışlarından oluşan yeni ve daha gelişmiş bir İslam sanatı ortaya çıkmış oldu. İslam Sanatı İran, Bizans ve Türk sanatından etkilenmiştir. Emeviler döneminin en önemli eseri Halife Abdülmelik’in Kudüs’te yaptırdığı Kubbetüs-Sahra’dır. Şam’da Emevi Camii, Kuseyr-i Amra Camii, Fustat’ta Amr b.n As Camii, Kudüs’te el-Aksa Camii ve Fas’ta Kutubiye Camii diğer Emevi eserleri arasındadır. Endülüs Emevileri’nin Kurtuba Camii ve El-Hamra Sarayı yapılmıştır. Bu mimaride “arabesk” denilen süsleme sanatı kullanılmıştır. Kurtuba Camii “den bir örnek

28

29

30 Ş eri hukuk Kadı’l Kudat Ordu Davalarına Divanı Mezalime Kazasker Sultan HUKUK

31 Sosyal Dayanışma Kurumları ve Vakıflar İslam’ın cemaatla namaz, oruç, hac, kurban, zekat ve sadaka gibi birçok emri toplumsal dayanışmayı güçlü bir şekilde teşvik eden ibadetler sebebiyle toplumda sosyal dayanışma her zaman diri olmuştur. Sadaka-i Cariye anlayışı gereğince Vakıflar kurulmuştur. Bir diğer dayanışma kurumu da ahilik teşkilatıdır. Esnaf ve sanatkarların eleman yetiştirmesini, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen kurum olarak 13. Yy dan 20. Yy başlarına kadar devam etmiş. Yerini daha sonra Esnaf Sanatkarlar Odası, Sanayi Ticaret Odaları, Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerine bırakmıştır.

32 Ahilik Teşkilatı Ahilik kurumunun misyonu konukseverlik, yardımseverlik, bir sanat ve meslek sahibi olmak,üyelerini gündüz tezgah ve atölyelerde i ş ba ş ında e ğ itmek, geceleri ise ahi zaviyelerinde sosyal ve ahlaki yönden bilinçlendirmektir.

33 TEFSİR:Abdullah ibn Abbas, AbdullahibnMes’ud, Ubey b.Kab, El-Ferra, Taberi,Kurtubi, Zemahşeri, İbn’ül Arabi, Fahruddin Razi,İbn-i Kesir FIKIH: El-Basrî,Ebu Hanife,İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet İbn-i Hanbel KELAM:İmam El Gazali ve Muhyiddin Arabî, Ebu Hasan el- Eş’âri, İmam Ebu Mansur Maturidî HADİS: Hadis bilimi konusunda çalışmalar yapan başlıca bilginler şunlardır: Malik bin Enes, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Müslim, Ebû Davut, İbn-i Mâce, Neseî KIRAAT: Kuran-ı Kerim’in doğru okunması öğreten ve açıklayan bilim dal ıdır İ SLAM İ B İ L İ MLER

34 POZ İ T İ F (AKL İ )B İ L İ MLER TIP: Ebu Bekir er-Razi, İbn-i Sina,Huneyn bin Ihsak,Masaveyh, Razi, MATEMATİK: Harezmi (İlk cebir kitanbını yazdı), İbn-i Cemşid, Biruni,Ömer Hayam, Sabit bin Kurra, ASTRONOMİ: El- Battani, Ali Kuşçu, Harizmi, Ömer Hayam, Fezârî, El- Bettanî Hâzin, Ebu’l-Vefa KİMYA: Cebir bin Hayyan, El-Maksidi,Razî, Makdisî,İbni Sina TARİH: Mesudi, Taberi, İbn-i Haldun COĞRAFYA: İbn-i Batuta, İbn-i Havkal

35 Tıp, İ slam medeniyetleri içerisinde en çok öne çıkan bilim dallarındandır. İ bni Sina “nın el-Kanun Fi”t-Tıp eseri latinceye çevrilerek gerek Do ğ u,”da gerek Batı”da uzun yıllar temel ders kitabı olarak okutulmu ş tur.Zekeriya Razi tıpta klinik gözlemlere önem vermi ş çiçek ve kızamık hastalıklarının ilk bilimsel tanımlarını yapmı ş tır.Zehravi ise cerrahi alanında bilgiler vermi ş et-Tasrif eseri Batı için ba ş vuru kayna ğ ı olmu ş tur. İ bnül”n-Nefis ise küçük kan dola ş ımını ilk ke ş feden ki ş i olmu ş tur. İ bni Sina”temsili resmi Harezmi temsili resmi Bilimsel anlamda matematik alanında en çok öne çıkan müslüman bilim adamı HAREZM İ “dir.Grek ve Hint matematik geleneklerini birle ş tirererk cebir bilminin temellerini atmı ş tır.Hisabul –cebr vel mukabele adlı eseri Liber Algorismi adıyla latinçeye çevrilmi ş tir.A yrıca B İ RUN İ Hint adlı eseriyle Hint kıtasını müslümanlara tanıtmı ş tır.MESUD İ, İ DR İ S İ ve P İ R İ RE İ S “in dünya haritaları me ş hurdur.Yine SEYD İ AL İ RE İ S “ İ N Miratü”l-Memalik eseri de me ş hurdur.

36 TE Ş EKKÜRLER…


"Hazırlayan Fadime ALTINER Hazırlayan Fadime ALTINER İ SLAM MEDEN İ YET İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları