Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTOPEDİK GİRŞİMLERDE ANESTEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTOPEDİK GİRŞİMLERDE ANESTEZİ"— Sunum transkripti:

1 ORTOPEDİK GİRŞİMLERDE ANESTEZİ
YRD.DOÇ.DR.ALİ BESTAMİ KEPEKÇİ

2 Ortopedik girişimler;
Birlikte görülebilen cerrahi ve tıbbi sorunların yaşanması, Operasyon sırasında turnike uygulanması, Yağ embolisi sendromu gelişme riski, Derin ven trombozu oluşması, Kemik çimentosu (metilmetakrilat) uygulamasının getirdiği reaksiyonlar açısından özellik taşır.

3 Ortopedik girişim yapılacak hastalarda;
genel ve rejyonel anestezi yöntemleri uygulanabilir. Cerrahi girişimin yeri, süresi, pozisyon ve operasyon sonrası pozisyona bağlı komplikasyonlar değerlendirilerek hangi yöntemin tercih edileceğine karar verilir.

4 Preoperatif değerlendirme genel ilkeler doğrultusunda bir gün öncesinden yapılmalıdır.
Hastalar yapılacak girişim hakkında bilgilendirilerek, hastanın veya yakınından onay alınır. Ortopedide yapılan birçok ameliyatta kan kaybı ml. arasında olur. Elektif (planan) vakalarda ameliyat öncesi kan ve kan ürünleri hazır bulundurulmalıdır. Total kalça protezi uygulanacak hastalar derin ven trombozu için antikoagulan tedaviye alınır. Travmatolojik girişimlerin çoğu, dolaşımın bozulduğu durumlar ve açık yaralar dışında yarı-acil nitelikte olup hastanın hazırlanarak optimum koşullarda ameliyata alınmasına zaman vardır.

5 Travmatize bölgede oluşan hematom büyük kan kaybına neden olabilir ve anemi gözden kaçabilir.
Ortopedik cerrahi gerektiren hastalarda; romatoid artrit, hemofili, ankilozan spondilit ve miyotonik distrofî gibi sistemik hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır. Hasta travma ya da kaza geçirmiş ise mide dolu kabul edilmelidir. Monitörizasyonda ; EKG, otomatik non-invazif kan basıncı ölçümü, pulsoksimetre, entübasyon anestezisinde kapnograf olması gerekir. Preoperatif iyi periferik venöz giriş ve mesane kateteri uygulanmalıdır.

6 Anestezi Uygulaması Total kalça artroplastisi; ileri dejeneratif artrit, osteoartrit ve romatoid artritte uygulanır. Preoperatif değerlendirmede bu özelliklere dikkat edilir. Genel, spinal veya epidural anestezi altında girişim uygulanabilir. Hastaya lateral dekübitis pozisyonu verilir ve pozisyona bağlı bası nekrozlarına karşı önlem alınır. Yağ embolisi sendromu ve posoperatif ağrı için gerekli tedbirler alınır. Bu girişimlerde metilmetakrilat (kemik çimentosu) kullanılır.

7 Metilmetakrilat (kemik çimentosu) bir tür sement maddesidir.
Venöz dolaşıma katılmasına bağlı olarak mast hücrelerinden histamin ve diğer vazoaktif maddelerin salınımı yol açar. Hipotansiyon, kardiyovasküler kollaps ve bronkospazma neden olur. İyi kalitede sement kullanılması ve olabildiğinde dolaşıma katılmasının engellenmesi gerekir.

8

9 Lateral Dekübitis Pozisyonu

10 Kalça kırıklarının onarılması; yaşlı hasta grubunda kalça kırıkları olgularına daha sık rastlanır.
Kırık oluştuktan sonraki 72 saat içerisinde mutlaka onarılması gerekir. Anestezi uygulaması genel veya rejyonel yapılır. Rejyonel bloklar kan kayıplarını ve derin ven trombozu riskini azaltır. Cerrahi pozisyon ağrılı ve rahatsız edici olduğundan blok uygulamasını daha az tercih eden merkezler de vardır.

11 Total omuz artroplastisi; genellikle cerrahinin beraberinde şiddetli bir hastalık mevcuttur (obesite, malignensi). Bu hastalarda genel anestezi ve brakial pleksus blokajı uygulanabilir. Pleksus blokajı uygulanan hastalar da yeterli düzeyde sedasyon sağlanmalıdır.

12

13 Protez yerleştirilmesi; en sık kalça ekleminde olmak üzere diz, ayak bileği, dirsek, el bileği ve omuz eklemlerine uygulanır. Yandaş hastalıklar, şişmanlık veya yaşlılığın getirdiği sorunlar Kanama ve kemik çimentosunun getirdiği sorunlar

14 El cerrahisi; mikro cerrahi gerektiren girişimlerdir.
Rejyonel intravenöz anestezi, brakial aksiller ve sinir blokları gibi rejyonel anestezi teknikleri uygulanabilir.

15 Rejyonal İntravenöz Anestezi ( RIVA)
Turnike ile dolaşımı engellenen ekstremitede, bir ven içine lokal anestezik solüsyon enjeksiyonu ile oluşturulan rejyonal bloktur. Dolaşımın durması ile iskemi ve anoksiye bağlı olarak damarlarda permeabilite artışı ve lokal anestezik solüsyonunun damar dışına sızarak sinir liflerini bloke etmesi sonucu blok meydana gelir. Kullanılan ajan dokuda kalıcı hasar oluşturmadan, geçici fonksiyonel bozulma yapar. Yöntem basit ve hızlı etkilidir. Teknik başarısızlık oranı düşüktür ve yüksek güvenilirlik derecesine sahiptir. Özellikle kısa süreli üst ve alt ekstremite cerrahi girişimlerinde sıklıkla tercih edilir.

16 İlk kez 1908 ‘de tanımlanmıştır.
90 dk dan daha kısa süren cerrahi girişim ve kemik kırıklarının kapalı redüksiyonlarında tercih edilir. Total anestezik dozu: 3 mg/kg %0,5 prilokain veya lidokain, epinefrinsiz Cerrahi işlem yapılacak ekstremiteye mümkün olduğu kadar distalden bir kanül yerleştirilir. Karşı esktremiteye de sıvı vd. ilaçların yapılması için kanül yerleştirilir. 2 adet turnike yerleştirilir. Ekstremitenin kansızlaştırılmasından sonra proksimaldeki kaf şişirilir. Sistolik basınçtan 150 mmHg daha fazla şişirilir. Radiyal nabız kaybolmalıdır. Periferden anestezik yapılır. 5 dk. İçinde anestezi başlar. Hasta turnike ağrısından şikayet edince distaldeki turnike şişirilip, proksimaldeki açılır.

17 Rejyonal İntravenöz Anestezi ( RIVA)
Bupivakaine kullanımında lokal anesteziğe bağlı toksisite ve ölüm olayları gözlemlendiğinden intravenöz rejiyonel anestezide kullanılmaları önerilmez. Anestezik maddenin distal bir venden yavaşça enjekte edilmesi toksisite riskini azaltır. Turnike 25 dakika sonra güvenle açılabilir, 10 sn. aralıklarla indirilmelidir; ama yinede 1-2 dk boyunca hasta yakından gözlemlenmelidir.

18 Amputasyon; yeri ve hastanın durumuna göre genel veya iv rejyonal anestezi, sinir blokları, bilek ve parmak blokları, spinal, epidural anestezi gibi bölgesel yöntemler kullanılarak yapılabilir. Hastanın sedatize edilmesi önerilir. Çünkü özellikle kemik kesilirken duyabileceği nahoş sesleri algılaması önlenmelidir.

19 Ortopedik girişimlerde uygun bölgelerde, cerrahi işlemin yapılacağı yerin proksimaline turnike yerleştirerek dolaşımın durdurulması işlemine turnike uygulaması denir. Kan kaybını azaltarak, kansız bir cerrahi alan sağlayarak işlemin daha kolay ve kısa sürede yapılmasına olanak verir. Bu amaçla, pnömatik turnike kullanılır. Turnike uygulanmadan önce ekstremite, bir elastik bantla sarılarak kan boşaltılmalı, kırık, yara vs. nedeni ile bu yapılamıyorsa 3-5 dk yüksekte tutulmalıdır

20 Yaş, ağırlık ve sistolik basınç dikkate alınarak kolda 200–250 mmHg, bacakta da mmHg üzerinde şişirilir. Turnike uygulaması kolda 1 saat, bacakta 1.5 saati geçmemelidir. Çift turnike uygulayarak, bunların sıra ile şişirilmesi ile uygulama yerindeki hasar azaltılabilir ve süre uzatılabilir. İskemik vasküler hastalığı, orak hücreli anemisi olanlarda turnike kullanılmamalıdır.

21 Ortopedik Girişimlerde Anestezi İdamesi
Hastanın kan basıncı, nabız, ısı ve kanama durumu dikkatli takip edilmelidir. Gerektiğinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulanmalıdır. Ortopedide sık uygulanan pozisyonlar; lateral pozisyon ve yüzükoyun pozisyondur. Eğer ameliyat bölgesi kalp seviyesinden yukarıda bulunuyorsa HAVA EMBOLİSİ riski vardır. Buna karşı önlem olarak PEEP ile ventilasyon yapılmalıdır.

22 Turnike uygulanan hastalarda; uygulama zamanı not edilmeli süresi dolduğunda gevşetilmeli veya açılmalıdır. Turnike uygulanan hastalar PULMONER EMBOLİ yönünden de dikkatle takip edilmelidir. Kemik çimentosu uygulanan hastalar; HİPOTANSİYON, KARDİYOVASKÜLER KOLLAPS ve BRONKOSPAZM yönünden dikkatli takip edilmelidir.

23 Ortopedik Girişimlerde Anesteziyi Sonlandırma
Ortopedik girişimlerde uygulanan genel veya rejyonel anestezi, anesteziyi sonlandırma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Yaşlı ve genel durumu kritik hastalarda postoperatif ağrının kontrol altında tutulması için genellikle epidural kateter yerleştirlerek ağrı kontrolü sağlanır. Postoperatif Analjezi yeterince sağlanamaz ise; solunumu sıkıntılı hastalarda solunum problemleri artar.

24 “Yağ Embolisi Sendromu” (YES); travmayı izleyen 72 saat içinde gelişen post travmatik sıkıntılı solunum sendromu olarak da tanımlanır. Ortopedik girişim gerektiren travmatik olayların kendileri veya düzeltilmeleri için yapılan işlemler sırasında yağ embolisi sendromu gelişebilir. Yağ embolisi akciğer parankiminde veya periferik dolaşımda yağ globüllerinin görülmesidir. İskelet sistemi veya yumuşak doku travmasını izleyen yağ embolisinin ancak bir kısmı klinik belirti verir.

25 “Yağ Embolisi Sendromu” (YES) Belirtileri
Pelvis veya uzun kemik kırıkları olan hastaların % 50-60'ında postoperatif dönemde kendini P02'de düşme ve hafif hematolojik belirtilerle gösterir. Hastaların % 1-6'sında da solunum yetmezliği (takipne, dispne, artmış trakeobronşial sekresyon) görülür. Hastada ateş, taşikardi, boyun kökü, aksilla ve konjuktivada peteşi görülür.

26 Ani ve hızla gelişen akut bir seyirle genellikle fatal sonuçlanır.
Santral sinir sistemi embolizasyonu belirtileri (huzursuzluk, irritabilite, başağrısı, konfüzyon, koma) ile kendini gösteren subakut bir tablodur. Laboratuvar bulguları olarak trombositopeni, fibrin yıkım ürünlerinde artma, açıklanamayan anemi, hipoksi, hipokalsemi ve göğüs filminde infiltrasyon işaretleri vardır. 72 saat içinde Kan Gazında PO2 'nin 50 mmhg veya altına düşmesi en önemli laboratuar bulgusudur. Ani ve hızla gelişen akut bir seyirle genellikle fatal sonuçlanır.

27 Pulmoner Emboli : Derin ven trombozunun en önemli komplikasyonudur.
En önemli nedeni hareketsizliktir. Heparin tedavisi ve hastanın erken mobilizasyonu ile önlenir.

28 TEŞEKKÜRLER…. Web: e-posta:


"ORTOPEDİK GİRŞİMLERDE ANESTEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları