Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Uzlaşma tanım Uzlaşma: Yükümlü ile Gümrük idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Uzlaşma tanım Uzlaşma: Yükümlü ile Gümrük idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesi."— Sunum transkripti:

1

2 Gümrük Uzlaşma tanım Uzlaşma: Yükümlü ile Gümrük idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesi. Cem Sinan Güzel

3 Uzlaşma Sisteminin Getirileri  Dava sürecinin yükümlü ve İdareye maliyetinin minimize edilmesi  İhtilafın kısa sürede çözülmesi  Kamu alacağının tahsilinin hızlandırılması  Yükümlü ile İdare arasında güven tesis edilmesi  Cem Sinan Güzel

4 4  Alacak; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,  Vergi aslına bağlı para cezası; ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını,  Uzlaşmanın vaki olmaması; uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,  Uzlaşmanın temin edilememesi; yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi durumunu ifade eder. Cem Sinan Güzel

5 5  Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklar,  Gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklar,  Kanunda ve ilgili kanunlarda öngörülen cezaların tümü  İkinci muayene  İkinci kontrol  Sonradan Kontrol  Ertelenmiş Kontrol (yeni eklendi) Cem Sinan Güzel

6 6 Gümrük İdarelerince takip ve tahsili gereken;  Gümrük vergileri alacakları,  Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen para cezalarının tümü.  Yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilir.  Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.(yeni eklendi)  Cem Sinan Güzel

7 7  Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.  Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz.  Alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmez.  5607 sayılı KMK’nun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz.  İlişki Olup olmadığı hususu uzlaş sürecinin her aşamasında değerlendirilir.Aksi tespit olması durumunda uzlaşma yapılamaz.(yeni eklendi)  Cem Sinan Güzel

8 8  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü veya görevlendireceği Bölg Müdür Yardımcısı başkanlığında, Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Bölge Müdürü tarafından belirlenecek 3 kişiden oluşur.  Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü ve bu genel müdürlüklerin ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı arasından Müsteşar tarafından belirlenecek 3 kişiden oluşur.  Uzlaşma Komisyonları, 10.000 TL den az olan uzlaşma talepleri toplanamaz.Birden fazla yükümlünün talebi 10.000 TL den fazla ise toplanır.(yeni eklendi)  Cem Sinan Güzel

9 9  500.000.- TL’ye kadar olanlar için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları  500.000.- TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkilidir.  Birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır.  Cem Sinan Güzel

10 10 Yetki alanlarına ilişkin tutarların tespitinde,  Her bir kalem eşyaya ilişkin gümrük vergileri ile vergi aslına bağlı kesilen cezalar toplamı,  Beyanname kapsamında birden fazla kalem olması halinde, tutar tespitinde kalemlere tereddüp eden alacaklar toplamı,  Aynı nitelikteki alacaklara ilişkin işlemlerin birden fazla olması halinde alacakların tümü,  A nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para cezalarının toplamı, dikkate alınır.

11 11  Yetkili uzlaşma komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine dilekçe ile müracaat edilir.  Başvuru, yetkili komisyonlar dışındaki mercilere yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir.  Henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.  Cem Sinan Güzel

12 12  Yükümlünün kendisi,  Temsilcisi  Özel Vekaletname verilmesi şartıyla Gümrük Müşavirleri  Vergilerin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müşterek ve mütessesilen sorumlu olması halinde gümrük müşaviri  Cem Sinan Güzel

13 13 Sekretarya hizmetlerini yürüten birimi tarafından usul yönünden yapılacak incelemede;  Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini haiz olup olmadığı,  Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı,  Alacağın uzlaşma kapsamına girip girmediği,  Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığı, İncelenir.  Usule ilişkin giderilebilir eksiklik varsa ek süre verilebilir.   Cem Sinan Güzel

14 14  Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur.  Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye başlar.  Sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç iş günü uzar.  Başvuruya ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz/dava yoluna gidilemez.  Cem Sinan Güzel

15 15  Uzlaşmaya Yükümlünün veya veli ve yada vasisin katılması esastır.  Yükümlünün temsilcisi  Vekalet namede özel yetki verilmesi suretiyle Gümrük Müşaviri yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir. (yetkilendirilmiş gümrük müşaviri çıkarıldı))  Gümrük Vergisinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu durumlarda yükümlü ile birlikte katılan Gümrük Müşaviri de tutanakları imzalayabilir.  Yükümlünün kendisi dahil katılabilecek kişi sayısı üçü geçemez.  (Tebliğde olmaması karşın 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre kanuni vekili olan Avukat ta bulunabilir.

16 16  Uzlaşma davetiyesi, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati içerecek şekilde, komisyon sekretaryası tarafından yazı ile ve en az beş gün önceden yükümlüye tebliğ edilir.  Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek yükümlüye bildirilir.  Yükümlü tarafından makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona bildirilmesi şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere toplantı, yükümlüye daha sonra bildirilecek bir tarihe ertelenebilir.   Cem Sinan Güzel

17 17  Yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılır. (30 gündü)  Cem Sinan Güzel

18 18  Komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilir.  Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri ve/veya kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir.  Komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da İdare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.  Uzlaşma komisyonu çalışmaları gizlidir. Komisyon çalışmalarına ilişkin hususların üçüncü kişilerle paylaşılması halinde ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  Cem Sinan Güzel

19 19  Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.  uzlaşılan cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.  Uzlaşma konusu alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.  Bu süre içinde ödenmemesi halinde, uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir.  Uzlaşılan vergilere ilişkin beyannamelerin tescil tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

20 20  İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanamaz.  Uzlaşmaya konu edilen alacaklar uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde belirtilen Kanunun 242 inci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir.  Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz.  Cem Sinan Güzel

21 21


"Gümrük Uzlaşma tanım Uzlaşma: Yükümlü ile Gümrük idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları