Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA YAPMAK Doç Dr Özden Ş. Üneri Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Psikiyatrisi Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA YAPMAK Doç Dr Özden Ş. Üneri Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Psikiyatrisi Kliniği."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA YAPMAK Doç Dr Özden Ş. Üneri Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Psikiyatrisi Kliniği

2 Projemiz 14-16 yaş grubu lise grubu öğrencilerinde psikopatoloji sıklığının araştırılması Amaç: – Ülkemizi temsil eden bir örneklemde, klinik tanı değerlendirme görüşmesinin de yer aldığı psikopatoloji değerlendirmesi yapmak – Böylece ülkemizde liseye devam eden 14-16 yaş grubu gençlerin ruh sağlığı ile ilgili bir profil oluşturmak

3 Örneklem Örneklemimizin, ülke genelini temsil edecek şekilde TUİK tarafından oluşturulan 12 bölge dikkate alınarak, bu bölgelerdeki illerinden oluşturulması Çalışma evreninin resmi okullardaki genel liselerde yer alan 1.753.332 öğrenciden oluşturulması (Bu evrene yönelik güç analizi %5 hata payı, %3 sapma miktarı, %20 psikopatoloji görülme sıklığı dikkate alınarak değerlendirildiğinde örneklem büyüklüğü 683 olarak hesaplanmıştır.) Olası veri kayıplarını önlemek için %20 oranında yedek örneklem alınması Örneklem dağılımı, çalışma yapılacak şehirlerdeki 9., 10. ve 11. sınıflardaki öğrenci sayısına ve cinsiyetine göre tabakalandırılması planlandı.

4 Araştırmada Kullanılacak Ölçekler Araştırmada sorun davranışları saptamak için Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇDDÖ) kullanılması, Ebeveyn, öğretmen veya genç tarafından doldurulan ÇDDÖ’de bir psikopatoloji varlığı düşüldüğünde bu gencin ve ailesinin görüşmeye davet edilerek Çocuk ve Gençler için Duygulanım Bozukluğu ve Şizofreni Ölçeği, Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS) ile değerlendirilmesi (Bu değerlendirme sonucunda psikopatoloji saptanan gençlerin takip ve tedavilerinin düzenlenmesi ilgili kurumca yapılması), Ayrıca, psikopatolojiler ile sosyodemografik risk etkenleri arasındaki ilişkiyi saptamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Sosyodemografik Bilgi Formu’ kullanılması planlandı.

5 Süreç 17.06.2015……..Etik kurul başvurusu 17.08.2015……...Etik kurul onayı alımı 23/10/2015…..Belgelerin MEB'e Gönderilmesi 6/11/2015…….Belgelerin MEB'e (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne) ulaşması 1/12/2015…..Resmi olarak red yazısının hastanemize ulaşması

6 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(1) 1. Araştırma öneri ve veri toplama araçlarında; Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile millî ve manevi değerlere aykırı, kişilik haklarını ihlal edici, cinsiyet, din ve ırk ayrımını körükleyici, belli politik yaklaşımları destekleyici, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nce suç kabul edilen hususları içeren, kişilik ve aile mahremiyetini ifşa edici sorular, ifadeler, resimler ve simgeler yer alamaz.

7 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(2) 2. Araştırma önerisinin, amaç ve alt amaçlarına göre hazırlanan veri toplama araçları içerik ve kapsam yönünden, Türk Millî Eğitimi'nin genel amaçlarına uygun olmalıdır. 3. Araştırmacı, araştırma alanını kapsayan il, ilçe, okul ve kurum isimleriyle örneklem sayılarını eğitim kademelerine göre belirtir. 4. Araştırma anket soruları veya uygulama gibi veri toplama araçları içeriğinde, katılımcıların kişilik haklarına uymada sakınca veya konu dışı çağrışım oluşturacak ifade ve anlatımlar yer alamaz.

8 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(3) 5. Araştırmanın veri toplama araçlarında kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik reklâm veya tanıtım gibi ifadeler bulunamaz. 6. Okul ve kurumlarda yapılacak araştırmanın veri toplama araçları izin onayı başvurusu, uygulama tarihinden en az dört hafta önce yapılır. 7. Araştırma veri toplama araçlarının okul ve kurumlarda uygulanması eğitim-öğretim faaliyetini engellememesi için, ilk ve ikinci yarıyılın bitimine en az üç hafta kalıncaya kadar yapılır.

9 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(4) 7. Okul ve kurumlarda yapılacak araştırma konusu, tıbbi konu içeriyorsa araştırmacı, bağlı bulunduğu üniversite etik kurulundan araştırma onay yazısı alır. 8. Tıbbi konu içeren araştırmanın veri toplama araçları için belirlenen örneklem kişiler reşit yaşta ise yazılı onayları, değilse araştırma konusuna ilişkin olası zararlar hakkında veliler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınır.

10 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(5) 9. Araştırmacı, danışman onaylı mezuniyet tezi/ödev/proje/araştırmanın amacı ve önemi, problem ve alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar, araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem, veri toplama araçları, çalışma takvimi ve kaynakça ile bu madde kapsamında istenilen diğer belgeler başvuruya eklenir. 10. Deneme modelli araştırmalarda, uygulama yapmak üzere seçilen okulun yöneticilerinin bilgileri dahilinde örneklem olarak belirlenen kaynak kişilere gerekli açıklamalar yapılır.

11 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(6) 11. Araştırmacı, başka kişi ya da kurumların geliştirdikleri veri araçlarını kullanacaksa, bu kişi veya kurumlardan alacağı izin belgesini başvuruya ekler. 12. Birden fazla ili kapsayan okul ve kurumlarda yapılacak araştırma izin başvuruları EARGED Başkanlığına, bir ili kapsayan araştırma izin başvuruları il millî eğitim müdürlüğüne ekleriyle birlikte üniversite/enstitü/kurum aracılığı ile yapılır. 13. Birden fazla ili kapsayan araştırmalardan EARGED Başkanlığı değerlendirme komisyonunca uygun görülenler, Başkanın onayından sonra mühürlenerek ilgili üniversite/enstitü/kuruma gönderilir. Değerlendirme sonucu istenen düzeltme ve eksiklikler tamamlanmadıkça izin onayı verilemez. 14. Bir ili kapsayan araştırmalardan il millî eğitim müdürlüğü değerlendirme komisyonunca uygun görülenler, il makam onayı alındıktan sonra, mühürlenerek ilgili üniversite/enstitü/kuruma gönderilir. Değerlendirme sonucu istenen düzeltme ve eksiklikler tamamlanmadıkça izin onayı verilemez.

12 Araştırma izni almak için uygulanacak esaslar(7) 15. Araştırmacı, okul ve kurumlarda uygulayacağı veri toplama araçlarını EARGED Başkanlığı veya millî eğitim müdürlüklerince mühürlü olanlarını okul ve kurum yetkililerine ibraz eder. Katılımcılar mühürlü olarak çoğaltılmış veri toplama araçlarını kullanır. Ancak bazı veri toplama araçları anket niteliğinde olmadığı için çoğaltılması mümkün olmayanlarda, veri toplama aracı nüshasının onaylı olanı istenir. Aksi durumlardan araştırmacı ve okul yönetimi sorumludur. 16. Yurtdışında okuyan veya çalışanlardan araştırma çalışmalarını Türkiye'deki okul ve kurumlarda uygulamak isteyenler, izin ve uygulama için EARGED Başkanlığına müracaat eder. Bu gibi araştırmacılara ayrıca Bakanlık desteği verilmez. 17. Araştırmacı, yapılan araştırmanın tamamlanmasından itibaren en geç iki hafta içinde, Bakanlıktan izin alanlar EARGED Başkanlığına, İl'de izin alanlar millî eğitim müdürlüğüne araştırmanın iki örneğini CD'ye kayıtlı olarak vermeyi taahhüt eder

13 Araştırma değerlendirme komisyonu ve yapacağı işler Araştırma değerlendirme komisyonu merkezde araştırma şube müdürü/araştırma destek koordinatörü, illerde il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilgili şube müdürü başkanlığında, iki üyenin iştiraki ile oluşur. Komisyon üyeliklerine eğitim uzmanı veya öğretmen görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmelerinde yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar tercih edilir. Komisyon, araştırma izinleri ve destek araştırmalarıyla ilgili öneri ve veri toplama araçlarını, 5.madde esaslarına göre inceler ve değerlendirir. Komisyon inceleme ve değerlendirmelerini Araştırma Değerlendirme Formu (FORM-2) üzerinde belirtir. Komisyon kararı oy çokluğu şeklinde alınırken muhalif üye karşı oy gerekçesini aynı form üzerinde yazıp imzalar.

14 Sorun Değerlendirmelerin bilimsel verilerden çok kişinin değer yargılarının ya da görüşlerinin öncelikli olduğu bir süreç içerisinde gerçekleştirilmesi

15 Sonuç Planlanan çalışmanın kullanılacak ölçek MEB komisyonu tarafından uygun bulunmaması nedeniyle yapılamaması Keyfiyetin karşısında yaşanan çaresizlik

16 Öneriler Alan uzmanları tarafından ölçek içerikleri ve bu soruları cevaplamanın ruhsal süreçlere etkisi konusunda bilgi verici açıklamaların çeşitli sosyal paylaşım siteleri ve medya aracılığı ile yapılması Derneğimiz ya da diğer dernekler aracılığıyla, MEB ile ortak eğitim programları hazırlanmasına yönelik çalışmak (MEB araştırma değerlendirme komisyonunda yer alan üyelere bilimsel değerlendirmelerde ölçek kullanımı ile ilgili bilgi artışına yönelik)

17 Teşekkür ederim.


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA YAPMAK Doç Dr Özden Ş. Üneri Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Psikiyatrisi Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları