Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Fadime PALA 152348012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Fadime PALA 152348012."— Sunum transkripti:

1 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Fadime PALA 152348012

2 İ Ç İ NDEK İ LER  Do ğ ru i ş i aramak:Mucizelere inanın.  Do ğ ru i ş i bulma yöntemleri.  Mükemmel bir özgeçmi ş nasıl hazırlanır.  Kar ş ı taraf nasıl hazırlanıyor.  İş görü ş melerinde heyecanınızı nasıl yenersiniz.  İş görü ş merinde 10 altın kural.  Etkin beden dili için 20 ipucu.  Telefonda yapılan i ş görü ş meleri için önemli ipuçları.  Maa ş pazarlı ğ ında 9 altın anahtar.

3 DO Ğ RU İŞİ ARAMAK: MUC İ ZELERE İ NANIN!

4  Ba ş arılı olaca ğ ımız i ş i bulmak için, i ş arama yöntemlerini iyi bilmemiz kadar, do ğ ru i ş i aramamız da önemli.  Ço ğ u zaman ş irket ismi,maa ş ve yan gelirler, hatta ofisin ş ık bir plazada olması, i ş ararken bize daha çekici geliyor.  Uzun dönemde bizi mutlu edecek kariyerin i ş areti ne ofisin güzelli ğ i ne de maa ş ın kabarıklı ğ ıdır.

5 DO Ğ RU İŞİ BULMA YÖNTEMLER İ  De ğ erlerinizi fark edin.  Yeteneklerinizi ke ş fedin.  İ lgi alanlarınızı bulun.  Ki ş ili ğ inizi anlayın.  Tanıdıklarınıza danı ş ın.  İ ç sesinizi dinleyin.

6 1.De ğ erlerinizi fark edin :  De ğ erlerimiz, kararlarımıza ve önceliklerimize rehberlik eden inançlarımız, ilkelerimiz ve do ğ ru- yanlı ş kriterlerimizdir.  De ğ erlerimize örnekler:  Sorumluluk duygusu  Zenginlik ve iyi ya ş amak  Cesaret  Ki ş isel geli ş im  Sakin bir hayat  Açık sözlülük  Dürüstlük

7 2. Yeteneklerinizi ke ş fedin : o Yetenekler, sahip oldu ğ umuz ‘ALLAH vergisi’ fiziksel ve zihinsel becerilerdir. o Yeteneklerimizle birebir uyu ş mayan i ş leri yapmak ba ş arılarımızı sınırlar. o Yetenekler çok çalı ş arak sonradan da geli ş tirilebilir. o Yeteneklerinizi ke ş fetmek istiyorsanız ba ş kaları için zor olan ama sizin için çok kolay ö ğ rendi ğ iniz ve ba ş ardı ğ ınız aktiviteleri dü ş ünün.  Yeteneklere örnekler:  Atletik  İ yi plan yapabilmek

8  Tek ba ş ına çalı ş abilmek  İ nsanları iyi analiz edebilmek  Disiplin ve düzen  Baskı altında sakin kalabilmek  İ nsanları yönetebilmek  Sanatçı  Sosyal ili ş kileri güçlü  İ yi pazarlık eden  Rakamsal hafıza  Akademik/ Ö ğ retici  Sistem kurucu

9 3. İ lgi alanlarınızı bulun: o İş lerimizin bazılarını daha severek yapıyor,di ğ erleri- ni ise hep erteliyoruz. o İ lgi alanlarımızla uyumlu görevleri daha hevesle ve dikkatle yaparız.Sevmediklerimizi ise ancak listenin sonların da kendilerine bir yer bulur.  İ lgi alanlarımıza örnekler :  Kitaplar  Spor  Sinema  Teknoloji

10  Resim  Para ve finans  Sosyal aktiviteler  Basın ve yayıncılık  Mekanik e ş yalar  Bilgisayar-internet  Bilimsel ara ş tırma  Mimari  Tarih  Koleksiyonlar  Gezi ve turizm

11 4.Ki ş ili ğ inizi anlayın: o Ki ş ilik-Bilim adamlarınca ş öyle tanımlanıyor: bireyin içinde bulundu ğ u sosyal, biyolojik ve dı ş ş artlardan ba ğ ımsız olarak uzun bir zaman dilimi içinde duygular,dü ş ünceler ve hareketler gibi psikolojik davranı ş lardaki karakteristtiklerin bütünü. 5.Tanıdıklarınıza danı ş ın: o Ba ş ka bir kaynak ise sizi yakından tanıyan görü ş leri ve de ğ erlendirmeleri yani geribildirimlerdir. o Geri bildirim alırken savunmaya geçmeyin ki kar ş ınızdakinin samimi fikirleri ortaya çıksın.

12 6. İ ç sesinizi dinleyin: Ş imdi kendinize dürüst olmanın tam zamanı; Hedefleriniz neler? Neler sizi mutlu eder? Yaptı ğ ınız faaliyetler i ş hayatınızla uyumlumu?

13 MÜKEMMEL B İ R ÖZGEÇM İŞ NASIL HAZIRLANIR?

14 Özgeçmi ş inizi her zaman hazır tutun,  Kula ğ a çok basit geliyor de ğ il mi? İ çinizden bir profesyonelin nasıl olur da hem Türkçe hem İ ngilizce yazılmı ş güncel bir özgeçmi ş i bulunmaz diyorsunuz.

15 İş te mükemmel bir özgeçmi ş hazırlamanın kuralları  Özgeçmi ş iniz de olumsuz ifadeler kullanmayın.  Kariyer hedefiniz kısa,net ve gerçekçi olsun.  Özgeçmi ş inizi mutlaka bir ön yazı ile birlikte gönderin.Ön yazıda kısaca kendinizi tanıtın pozisyona olan ilginizi özetleyin ve neden en uygun aday oldu ğ unuzdan söz edin.  Özgeçmi ş iniz iki sayfayı a ş masın.Özgeçmi ş inizi okuyacak ki ş inin bu i ş e ayıraca ğ ı süre 5-10 dakikayı geçmeyecektir.

16  Hatalı bilgi vermeyin.  Hedefledi ğ iniz ş irketlere ve pozisyonlara göre Türkçe dı ş ındaki dillerde de özgeçmi ş bulundurun.  Yazım kurallarına dikkat edin. Özgeçmi ş inizin kalitesi sizin i ş kalitenizin göstergesidir.  Özgeçmi ş inizi A4 ka ğ ıda hazırlayın.12-14 punta idealdir.Çok süslü metinlerden ve ka ğ ıtlardan kaçının.  Bütün sayfayı doldurmaya çalı ş mayın.  Özgeçmi ş inizi en az iki veya üç ayda bir güncelleyin.

17 KAR Ş I TARAF NASIL HAZIRLANIYOR?

18  İş görü ş mesin de kar ş ımızdaki dü ş man olmasa da ; kar ş ımızdaki ki ş i’nin kim oldu ğ unu, o yirmi dakikalık görü ş mede nasıl hazırlandı ğ ını,profesyonel bir firmanın i ş e alım sistemini, insan kaynakları müdürünün kullandı ğ ı teknikleri sorularını ve amaçlarını bilmemiz görü ş me sırasında avantaj sa ğ lar.

19 İŞ E YERLE Ş T İ RME YOLCULU Ğ U  İş tanımları belirlenir.  İ lan verilir.  İ K ba ş vuruları eler.  İ K ilk görü ş meleri yapar.  İ K ikinci tur görü ş meleri yapar.  Adaylar denemeye alınır.  Yöneticilerin karar birli ğ i.  İ K adayın geçmi ş ini kontrol eder.  Adaya i ş teklifi yapılır.

20 İŞ GÖRÜ Ş MES İ NDE HEYECANINIZI NASIL YENERS İ N İ Z?

21  İş görü ş meleri her gün antremanını yaptı ğ ımız bir faaliyet de ğ ildir,bu yüzden kendimizi baskı altında hissederiz.  İş görü ş melerinde kendimizi rahat hissetmemizi sa ğ layacak çözüm:Rolümüze iyi hazırlanmamız.  Hazırlık yapmadan görü ş meye gidersek repertuarımızdaki ba ş ka rolleri oynamaya ba ş larız.Bu da ço ğ u zaman hatalar yapmamız demektir.  Bu rolü tasarlamak ve ince ayarlarla mükemmelle ş tirmek zaman alacaktır.  Ama düzenli çalı ş mayla ba ş arı çok kolay gelecektir.

22 İŞ GÖRÜ Ş MELER İ NDE 10 ALTIN KURAR!

23 1. İş görü ş mesini çok ama çok ciddiye alın.  Görü ş menin ortasında,herhangi bir nedenden dolayı,söz konusu pozisyondan vazgeçseniz bile dikkatinizi ve ciddiyetinizi yitirmeden toplantıya devam edin. 2.Ev ödevinizi çok iyi yapın.  İş görü ş melerinin en önemli parçası ara ş tırma ve hazırlıktır. Gelebilecek soruları belirleyin,bunları yazın ve yanıtlarınızı prova edin. Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın dikkatinizi görü ş mecinin sorusuna verin.

24 3.Görü ş meye zamanında gidin.  Son dakikada yeti ş ti ğ iniz bir görü ş me imajınızı zedeleyecek ve dikkatinizin da ğ ılmasına neden olacaktır. 4.Giyiminize dikkat edin.  Ne çok spor olun nede a ş ırı ş ık.Siz resmi giyimi tercih edin. 5.Beden dilinize özen gösterin.  Belli alanlarda gülümsemeyi unutmayın.Beden dilini profesyonel düzeyde ö ğ renin.

25 6.Olumlu olun.  Ş irketinizi,i ş inizi veya patronunuzu görü ş meciye ş ikayet etmeyin.  Ama kelimesini de az kullanmaya çalı ş ın.  Kendinizi görü ş meciyle kar ş ı kar ş ıya kalaca ğ ınız durumlara sokmayın.Görü ş me bitince görü ş mecinin elini sıkıp ona ismiyle hitap ederek te ş ekkür edin. 7.Dürüstlükten ödün vermeyin. Unutmayın yalancının mumu yatsıya kadar yanar!

26  Dürüstlük çok önemlidir.  Yanıtınızda bir bilgiyi do ğ rudan vermek sizi zor durumda bırakacaksa o bilginin verilmemesi veya ba ş ka kelimelerle ifade edilmesi gerekli. 8.Yanıtlarınızı zamanlayın.  Yanıtlarınız 30 saniye ile 2 dakika arasında olmalıdır.  Uzun yanıtlar görü ş mecinin ve sizin dikkatinizi da ğ ıtır. 9. Çok rahat davranmayın ama çok da çekinmeyin.  Öncelikle kendiniz olmaya çalı ş ın.  Yapmacık tavırlar hemen fark edilir.

27 10.Görü ş me sonrası da öncesi kadar önemlidir.  Sorulan soruları ve yanıtlarınızı not alın; ileride yeni bir görü ş me de benzer sorular gelebilir.  Aynı zaman da o ş irketle ikinci bir görü ş meye gitmeden önce bilgilerin üzerinden geçer,her görü ş mede verdi ğ iniz bilgilerin ve yanıtların tutarlı olmasını sa ğ larsınız.

28 ETK İ N BEDEN D İ L İ İ Ç İ N 20 İ PUCU

29 1.Gülümseyin. 2.Sa ğ lam bir tokala ş ma özgüveninizi ve isteklili ğ inizi kar ş ıdakine anlatır. Dokunmak her zaman avantajdır. 3.Göz teması ülkeden ülkeye de ğ i ş ir. 4.Bakı ş yüzdeniz kadar vücutta baktı ğ ınız bölge de çok önemlidir. En ideal bakı ş açısı gözler ve dudaklardır. 5. İ çeri girdi ğ iniz de sa ğ elinizdeki çantayı sol ele geçirip elinizi uzatana kadar,tahmin edemeyece ğ iniz rahatsızlıkta,uzun bir süre geçer.

30 6. İ K yöneticisi konu ş urken ba ş ınızı hafif yana yatırın,bir iki santim. Yöneticinin anlatma artar. 7.Shakespeare,Gözler ruha açılan pencerelerdir’der. 8.Biz erkekler ellerimizi kız istemeye gitti ğ imiz gün fark ederiz. 9.Görü ş me boyunca elin pozisyonu aklınız fazlaca orada olmadan de ğ i ş tirilebilir. 10.Jestler ve hareketler konu ş manızla uyumlu olmalıdır.

31 11.Kol kavu ş turma, savunma anında yapılan ve kapalılı ğ ı anlatan bir duru ş tur. 12.E ğ er elinizde kalem,peçete vb. bir ş ey varsa bunu iki elinizle tutmamakta fayda var. 13.Bacak bacak üstüne atma,bayan adayların yapabilece ğ i bir harekettir. Erkek adaylarda fazla rekabet gibi algılanabilir. 14.Büyük ihtimalle,görü ş me sırasında size bir oturma yeri ayarlanmı ş tır. 16.Mümkün oldu ğ unca yöneticinin tam kar ş ısına oturmayın.Rekabet hissi yaratır.

32 16.En profesyonel görü ş me Açısı ş u ş ekildedir. 17.Yüzümüzde iki yüz altmı ş civarında farklı mimik oldu ğ u kabul ediliyor. 18.Eliniz yüzünüze görü ş me boyumca gitmesin,elin yüzde olu ş u insanlarda olumsuzluk,endi ş e,yalan ve güvensizlik duygusu yaratabilir. 19.Yöneticinin masası onun özel bölgesidir.Hiçbir ş ekilde dokunmayın. 20.Görü ş me boyunca dikkatinizin kar ş ınızdaki yöneticide oldu ğ unu bakı ş larınızla ve ona yönelik oturu ş unuzla hissettirirsiniz.

33 TELEFONDA YAPILAN İŞ GÖRÜ Ş MELER İ İ Ç İ N ÖNEML İ İ PUÇLARI !

34 TELEFON GÖRÜ Ş MELER İ NDE İ PUÇLARI Bir i ş görü ş mesi yaptı ğ ınızda ş irketin pozisyonun istemini,istenen nitelikleri ve di ğ er ayrıntıları not alın. E ğ er telefon görü ş mesi yapaca ğ ınız tarih ve saat belliyse sabit bir telefon kullanmaya özen gösterin. Beklemedi ğ iniz bir zamanda telefon gelirse arayan ki ş iyi nazik bir ş ekilde bekletip dikkatinizi toplayın. Kar ş ımızdaki ki ş inin sözünü ne zaman bitirece ğ ini kestirmek zordur.Bu nedenle yanıtınızı vermek için aceleci davranmayın. Sesiniz ne çok yüksek ne de çok alçak olsun.Telefon açarken ve kapatırken sesinizin gülümsememesine dikkat edin.

35 Görü ş me sırasında dikkatinizi da ğ ıtacak ba ş ka i ş lerle u ğ ra ş mayın. Görü ş me sırasında notlar alın.

36 MAA Ş PAZARLI Ğ INDA 9 ALTIN ANAHTAR! Deneyimli ş irketler, i ş e alım sürecinde mutlaka pazarlık ederler.Ama kendilerine sorarsanız hayır bizde maa ş bellidir de ğ i ş tiremeyiz bu yüzden pazarlık etmeyiz.

37

38 1. Ş irketlerin size önerece ğ i paketin azami ve asgari de ğ erlerini tahmin etmeye çalı ş ın. Ş irkete bir adımımı atayım maa ş ımı sonra nasıl olsa arttırırım demeyin. Hak etti ğ inizden daha azını kabul etmeyin. 2. Sizin hedefledi ğ iniz en dü ş ük rakamla, ş irketin verebilece ğ ini tahmin etti ğ iniz en yüksek tutara biz pazarlık aralı ğ ı diyoruz. E ğ er ş irketin vermeyi dü ş ündü ğ ü en yüksek rakam,sizin en dü ş ük rakamınızdan azsa,pazarlık ba ş lamadan biter.

39 3. Size teklif edilecek rakamı be ğ enmedi ğ iniz takdirde maa ş ı sabit tutarak di ğ er kalemlerle paketin toplam de ğ erini yukarı çekebilirsiniz. Pazarlıkların anla ş mazlıkla sonuçlanmasının en sık rastlanan nedeni, görü ş melerin tek bir konuya sıkı ş ıp kalmasıdır. 4.Pazarlık sırasında maa ş veya ba ş ka bir konuda bir taviz vermeniz gerekebilir.Kar ş ılı ğ ında bir ş ey almadan taviz vermeyin: Sa ğ lık sigortamın limitlerinin arttırılması halinde maa ş ta indirim yapmaya hazırım.Tavizleri büyük indirimler olarak de ğ il birden fazla yapabilecek küçük parçalar halinde verin.

40 5. Kar ş ı tarafın pazarlık tarzını anlamaya çalı ş ın. Sizi baskı altında tutarak,sözünüzü sık sık keserek, Karar verme zamanınızı az tutarak kendi lehlerine bir sonuç almaya çalı ş abilir. 6. Pazarlık sırasında nazik ve olumlu olun, ama baskıdan yılmayın. Kar ş ı tarafı asla pazarlı ğ ı sona erdirmekle tehdit etmeyin.

41 7. Pazarlık sonucundan her iki tarafında memnun olmasını hedefleyin. Unutmayın; uzun dönemli sa ğ lıklı bir ili ş ki için herkesin kazanması ş arttır. 8. Pazarlık sırasında önceki maa ş ınızla ilgili yalan söylemek gibi dürüst olmayan taktikler denemeyin. Maa ş pazarlı ğ ı bir ili ş kinin sonu de ğ il ba ş langıcıdır. Kar ş ılıklı güvenin daha i ş in ba ş ında zedelenmesine izin vermeyin.

42 9. Size yapılan teklifleri dü ş ünmek için zaman isteyebilirsiniz. Ama her rakamı dü ş ünmek için mola istemeniz söz konusu de ğ ildir.

43

44


"ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Fadime PALA 152348012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları