Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ 1."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ 1

2 SUNU PLANI TEMEL KAVRAMLARSGK MEVZUATISORUNLAR VE ÖNERİLER 2

3 PRİMLİ VE PRİMSİZ SİSTEM 3 Primli Rejim - Sosyal Sigortalar: 1. Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, 2. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası 3. Genel sağlık sigortası - İşsizlik Sigortası 1. İşsizlik ödeneği 2. Kısa çalışma ödeneği 3. Ücret garanti fonu Primsiz Rejim - Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, hukuki yardım örnek olarak verilebilir - Sosyal Yardımlar Ülkeye hizmete geçmiş vatandaşlara yönelik yardımlar, muhtaçlara güçsüz ve kimsesizlere yardımlar - Sosyal Teşvikler İşkur iş edindirme çalışmaları - Sosyal Tazmin Terör mağdurlarına yardım örneği

4 5510 sayılı Kanun Sosyal Sigortalar 506 5434 1479 2925 2926 Genel Sağlık Sigortası 5510 ve Kanunu

5

6 KANUN AMACI sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir

7 KANUNUN KAPSAMI sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar

8 Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar A.Ş. Yönetim kurulu üyesi ortak S.P.B.Ş. Komandite ortaklar Diğer şirket tüm ortaklar A.Ş. Yönetim kurulu üyesi ortak S.P.B.Ş. Komandite ortaklar Diğer şirket tüm ortaklar Gelir vergisi mükellefi Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı Gelir vergisi mükellefi Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı Tarımsal faaliyette bulunanlar 4/a lı sayılmayan, sürekli çalışan Açıktan vekil atananlar 4/a lı sayılmayan, sürekli çalışan Açıktan vekil atananlar

9 BİRAZ SİGORTALI

10 4/a MYÖİKHMAnalıkHastalıkGSS Hükümlü Tutuklu Aday çırak- çırak Mesleki eğitim Staj YÖK Kısmi Süreli İŞKUR Kursiyer Yurt dışında çalışan işçiler

11 4/a MYÖİKMHAnalıkHastalıkGSS Tarımda süreksiz çalışan(ek md.5) Taksi – Dolmuş Sürücü(ek md.6) Ek-5 Ek-6 Ek-9(2) İKMH

12 GENEL SAĞLIK SİGORTALISI Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri

13 İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşiAynı konutta birlikte çalışan hısımlar (3.dereceye kadar)Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli çalışanlar hariç)Er-erbaş, yedek subay okulu öğrencileri Esnaf: Gelir vergisinden muaf Kazancı asgari ücretin altında Tarım: 65 yaş üstü (talep) Kazancı asgari ücretin altında

14 Çalışmaya Mesleki eğitimebaşladığı Staja 4/a Vergi mükellefiyetinin başladığı Esnaf ve sanatkar siciline kayıt olduğu Meslek kuruluşlarınca bildirim yapıldığı 4/b Göreve başladığı TSK ve EGM hesabına okuyan öğrenime başladığı 4/c

15 Sigortalılığın Bildirilmesi GENEL KURAL: En geç işe başlamadan bir gün önce bildirilir. GENEL KURAL: En geç işe başlamadan bir gün önce bildirilir.

16 İşten Ayrılış Bildirgesi GENEL KURAL: İşten ayrıldıktan 10 gün içinde verilir. GENEL KURAL: İşten ayrıldıktan 10 gün içinde verilir.

17 ILO 102 Nolu Sözleşme - 1952 İş Kazası Meslek Hastalığı Malullük Hastalık – SağlıkYaşlılık Hastalık - GelirÖlüm Analıkİşsizlik Aile Sigortası

18 18 UZUN VADELİ S.K. UZUN VADELİ S.K. Malullük Yaşlılık Ölüm KISA VADELİ S.K KISA VADELİ S.K İş Kazası Meslek Hastalığı Hastalık Analık MESLEKİ RİSKSOSYAL RİSK

19 Statü / Sigorta Kolları Malullük Yaşlılık Ölüm İş Kazası Meslek Hastalığı Analık Hastalık Genel Sağlık Sigortası 4/a 4/b 4/c İsteğe Bağlı Tabi Olunan Sigorta Kolları

20 Sağlanan Yardımlar KISA VADELİ SİGORTASAĞLANAN YARDIMLAR İş Kazası Meslek Hastalığı  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Sürekli İş Göremezlik Geliri  Ölüm Geliri  Evlenme Ödeneği  Cenaze Ödeneği Hastalık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği Analık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Emzirme Ödeneği

21 21 Ödenek Gelir Aylık Geçici Sürekli Kısa V. Uzun V. Kısa V. Uzun V. 21

22 GELİR AYLIK Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi 22

23 23 Lojman, işyeri sınırları içinde dahi olsa; burada meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaz

24 24 İşyeri Bildirgesi – md.11 Bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Sigortalı çalıştıran bir işyerini devir alan Sigortalı çalıştıran 24

25 25 4/a ve 4/c sigortalı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler İşveren adına ve hesabına hareket eden İŞVEREN İşveren, İşveren Vekili – md.12 tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar İŞVEREN VEKİLİ İşin bütününün yönetim görevini üstlenen

26 26 Alt İşveren – md.12 İşyerinde sigortalı çalıştıran bir asıl işverenin bulunması ALT İŞVEREN Alt işverenin asıl işverene ait işte veya bölüm ve eklentilerinde iş alması Asıl işverenle birlikte sorumlu Yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması

27 İşverenin Yükümlülükleri Sigortalı işe giriş bildirgesi vermek İşyeri bildirgesi vermek Aylık prim ve hizmet belgesi vermek İstenen bilgi belgeleri ibraz etmek e e e e 27

28 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 28

29 29 KISA VADELİ S.K KISA VADELİ S.K İş Kazası Meslek Hastalığı Hastalık Analık MESLEKİ RİSK SOSYAL RİSK

30 30 meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedenen” veya “ruhen” özre uğratan “olay” olarak tanımlanmıştır. İşyerinde bulunduğu sırada Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Emziren kadın sigortalının iş mevzuatında belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında

31 31 KOLLUK KUVVETİNE DERHAL Kazadan Sonraki 3 İş Günü İŞVEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞ KAZASI 4(b) 1 ayı geçmemek üzere E-bildirge

32 32 Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halidir

33 33 İŞVEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA Meslek Hastalığı 4(b)

34 34 Durumun öğrenildiği günden itibaren 3 İş Günü İŞVEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA Meslek Hastalığı 4(b) E-bildirge

35 SİGORTA KOLU SAĞLANAN YARDIMLAR İş Kazası Meslek Hastalığı  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Sürekli İş Göremezlik Geliri  Ölüm Geliri  Evlenme Ödeneği  Cenaze Ödeneği  Şart aranmaz Hastalık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  90 gün Analık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Emzirme Ödeneği  90 gün  120 gün KVSK Yararlanma Şartları- md.18 35

36 Sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine sebep olan rahatsızlıklar. Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar- md.15 Geçici iş göremezlik ödeneği (3. günden itibaren) 36

37 37 Analık Hali- md.15 Sigortalı kadınınSigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşininKendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadınınGelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin (8+8) gebeliğin başlangıcı ile doğumdan sonraki ilk 8 hafta (8+8) (10+8)Geçici iş göremezlik ödenen zaman çoğul gebelik halinde ilk 10 hafta (10+8)Geçici iş göremezlik ödenen zaman

38 38

39 Uzun Vadeli Sigorta Kolları MalullükYaşlılıkÖlüm

40 UZUN VADELİ SİGORTASAĞLANAN HAKLAR Malullük  Malullük Aylığı Yaşlılık  Yaşlılık Aylığı  Yaşlılık Toptan Ödemesi Ölüm  Ölüm Aylığı  Ölüm Toptan Ödemesi  Evlenme Ödeneği  Cenaze Ödeneği

41 41 Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı Yaş

42 42

43 43 Çalışma gücü kaybı Vazifelerini yapamayacak şekilde Meslekte kazanma gücü kaybı % 60 ve üzeri % 60 ve üzeri İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra Hangi Kanun uygulanacak ? Önemli olan müracaat tarihi

44 44 10 yıl Sigortalılık Süresi 1800 gün MYÖ Primi 1800 gün MYÖ Primi Bakıma Muhtaç Derecede Malul kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak Yazılı istek

45 45 1 Yazılı olarak sevk talebinde bulunmak 2 Sevk işleminin yapılacağı hastaneden rapor 3 Kurum (Bölge) Sağlık Kurulları tarafından maluliyet kararının verilmesi 4 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İTİRAZ En son çalıştığı yer il müdürlüğü ikametgahındaki yere sevk yapar

46 46 7200 günden 7200 gün 9000 günden az ise 9000 gün Başkasının bakımına muhtaç ise ABO +10 puan

47 47

48 48 Yaşlılık toptan ödemesi Yaşlılık aylığı

49 49 1.5.2008 tarihinden sonra sisteme girenler 58/60 Yaş 7200 Gün9000 Gün Prim gün sayısının dolduğu tarih önemli ! 2036 2048 2 yılda 1 yaş58/6065/65

50 50 İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihten Önce Malul Olanlar 2008/Ekim Öncesi 2008/Ekim sonrası kademeli olarak 15 yıl + 3600 gün 15 YIL + 3960 GÜN

51 51 Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Sürekli veya Münavebeli Olarak Çalışan 50 yaş + 20 yıl + 7200gün 55 yaş +5400 gün Erken Yaşlanma Kurum Sağlık Kurulu

52 52 5434 sayılı Kanunun 40 ınci maddesi gereği yaş haddinden emekliye ayrılanlar 5400 gün Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın 9000 gün ile aylık bağlanır.

53 53 Kural olarak yazılı istek tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar

54 54 Ekim 2008 2000 50644475510 5434 4000 gün3000 gün2000 gün AYLIK 1 AYLIK 2 AYLIK 3

55 55 Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı Güncelleme Katsayısı = TÜFE’deki Değişim (%100) + Sabit Fiyatlarla GSYH (%30) + 1 % 2 % 90’ı geçemez

56 Yaşlılık Toptan Ödemesi Herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, yaşlılık toptan ödemesi yapılır. Sigortalıya, adına ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (% 20) yaşlılık toptan ödemesi olarak ödenir. (güncelleme katsayısı ile)

57 57

58 58 Ölüm toptan ödemesi Evlenme ödeneği Cenaze ödeneği Ölüm aylığı

59 59 sonra Ölüm tarihi Ekim 2008’den sonra olanlar yazılı istek 5 yıl 1800 gün 900 gün 4/(a) borçlanmalar hariç Malullük Vazife malullüğü Yaşlılık aylığı alan veya hak kazanmış olan borcu bulunmama 4/(b)

60 60 çalışmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan 25 yaş öğrenim görmüyorsa lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 18 yaş 20 yaş yüksek öğrenim Evli olmayan kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın Geçimi sigortalı tarafından sağlanan – net asgari ücret Malul çocukları yaşlarına ve evli olup olmadığına bakılmaksızın

61 61 Dul eşine % 50 - Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması veya çalışmaması halinde % 75 Çocukların her birine %25 Ana ve babaya % 25 Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. sonra Ölüm tarihi Ekim 2008’den sonra olanlar

62 62  Hak sahibi olma koşullarının ortadan kalkması  Hak sahibi eş ve kız çocuklarının boşandığı eşleriyle fiilen yaşadıklarının tespiti (5510/56. madde son fıkra)

63 63 ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla Sadece uzun vadeli sigorta kolu primleri ödenir

64 64  Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken kız çocukların, talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylıkların iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz.  Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylıkları evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden hesaplanır.  Ek ödeme tutarı evlenme yardımı hesabında dikkate alınmaz

65 65 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya, Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalının ailesine, cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda bunlara ödenir. Ailesine ödenmesinde sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocukları, o da yoksa ana babası, o da yoksa kardeşleri esas alınır. Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. 2016 için 489 TL

66 66  Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada  Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden  Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken  İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında  işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa

67 67  Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan  Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan  Yasak fiilleri yapmaktan  İntihara teşebbüsten  Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından, doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında adi malullük hükümleri uygulanır. Ancak…- md.47

68 68 Normal Vazife Malullüğü Harp Malullüğü TSK Vazife Malullüğü 2330 sayılı Kanuna Göre Vazife Malullüğü 3713 sayılı Kanuna Göre Vazife Malullüğü -Bu şekilde sıralanan durumlar nedeniyle bağlanan vazife malullüğü aylıkları ile vazife malullerine aylık dışında sağlanan haklar da farklılık gösterebilmektedir. -Kurumlardan %20 ek karşılık primi alınır. Vazife Malullüğü Çeşitleri

69 69 Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir. (5510sK,md:39) 3. Kişilerin Sorumluluğu

70 70

71 Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile hedeflenen amaç; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin  Yaygınlaştırılması,  Erişimin kolaylaştırılması,  Herkesin eşit şekilde yararlanması,  Sürdürülebilir bir sağlık sigortası sistemi kurulmasıdır. Genel Sağlık Sigortasının Amacı

72  Tüm nüfusu kapsar  İkamet esaslıdır  Zorunludur Genel Sağlık Sigortası

73 İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden; a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler 2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler

74 c) (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 1) Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (1.1.2012) 2) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanımlanan kişiler (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) 3) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz aylığı alan kişiler (1.1.2012) 4) Şeref aylığı alan kişiler 5) Vatani Hizmet Tertibi’ nden aylık alan kişiler 6) Nakdi Tazminat Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler 7) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler (AY İÇİNDE BİLDİRİM) 8) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar 9) Geçici köy korucuları 10) Aylık alan Şampiyon Sporcular ve aileleri

75 d) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları (1 yıldan sonra) (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) e) İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) f) Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri (isteğe göre 3 AY İÇİNDE BAŞVURU) Avukatlık stajı yapanlardan bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlar (%6) (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) 6284 Ailenin Korunması Hak. K koruyucu tedbir kararı verilen kişiler Ceza İnfaz Kurumlarında hizmet öncesi eğitime alınanlar

76 60/c-1 (Yeşil Kart): Düşük gelirlilerin genel sağlık sigortası Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar 18 yaşını doldurmamış çocuklar: Bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşı çocuklar Hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş kadınlar: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayan kişiler Lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını doldurmamış işsizler: Mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle

77  Er-erbaş  Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilenlerin bir kısmı  Yabancı ülkede sosyal sigortası olanlar  Hükümlü ve tutuklular  Türkiye’de 1 yıldan kısa süreli yerleşik yabancılar  Sandıklar (geçici 20)  3201 sayılı Kanun kapsamında borÇlanarak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler

78  Milletvekilleri  Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler

79 sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan Evli Olmayan 25 yaş öğrenim görmüyorsa lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 18 yaş 20 yaş yüksek öğrenim + 120 gün (1.6.2012) – 20 yaşı geçmemek üzere Malul çocuklar ve kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın – 1.3.2011 Geçimi sigortalı tarafından sağlanan

80 80 çalışmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan 25 yaş öğrenim görmüyorsa lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 18 yaş 20 yaş yüksek öğrenim Evli olmayan kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın Geçimi sigortalı tarafından sağlanan – net asgari ücret Malul çocukları yaşlarına ve evli olup olmadığına bakılmaksızın

81 Mevcut Durum Eskiden 4/a30 gün  90- 120 gün 4/b30 gün  240 gün 4/c30 gün  0 gün 4/b için 60 günden fazla borcu olmama şartı 4/b bakmakla yükümlü olunanlar (60/g) 120 gün Son 1 yıl içinde 30 gün GSS prim ödeme gün sayısı olması

82  18 yaşını doldurmamış  Acil hâller  Bulaşıcı hastalıklar  İş kazası ve meslek hastalığı  Koruyucu sağlık hizmetleri(bazı aşılar)  Analık hâli  Tıbben bakımına muhtaç kişiler  Afet ve savaş hâli ile grev ve lokavt Herhangi Bir Şart Aranmayan Durumlar- md.67

83  Her türlü trafik kazası  Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın  Tedavi masrafları Kurumca karşılanır (6 ay) Trafik Kazaları

84 Sağlık Bakım Üçgeni VATANDAŞ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI SGK ÖDEME FİNANSMAN HİZMET SUNUMU

85  Koruyucu sağlık hizmetleri  Ayakta ve yatarak tedaviler  Analık  Ağız ve diş sağlığı (18 yaş altı için ortodontik)  Yardımcı üreme yöntemleri(3 deneme terör mağdurları muaf)  Yukarıdaki sağlık hizmetleri gereği gerekli olabilecek malzemeler (aşı, ilaç, ortez, protez vb.) Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri- md.63

86 Sağlık Bakanlığı “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri; yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden karşılanır. Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; diğer kişiler için sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Pnömokok aşısı bedeli Hepatit A aşısı bedeli Genetik hastalıkların prenatal tanısı için yapılan tetkikler Sünnet Koruyucu Sağlık Hizmetleri

87 o Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan ggsli kadın ise kendisinin, erkek ise karısının o Normal yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının yardımcı üreme yöntemiyle olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından mümkün görülmesi o 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması o Son 3 yıl sonuç alınamam o Kurum ile sözleşmeli tıbbi merkez Yardımcı Üreme Yöntemleri 5 yıl sigortalı900 gün gss primi

88 o İş kazası- meslek hastalığı dışında, estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri o Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri o Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. o Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri- md.64

89 Sürekli görev Yurt Dışında Tedavi- md.66 Geçici görevAcil hallerde karşılanır Karşılanır Yurt içinde tedavisi yoksaKarşılanır Kendisi Birlikte Yaşadığı BYO Kendisi BYO

90 Sağlık Kuruluşları- SUT Sözleşmeli Sözleşmesiz Acil Haller

91 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Maliye Bakanlığını Sağlık Bakanlığını Kalkınma Bakanlığı Hazine Müsteşarlığını Üniversite hastanelerini Özel sağlık hizmet sunucularını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Ödenecek Bedellerin Belirlenmesi- md.72 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

92 Prim Oranları – md.81

93 93


"SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları