Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Osmaniye Aile Hekimleri Derne ğ i 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Osmaniye Aile Hekimleri Derne ğ i 1."— Sunum transkripti:

1 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Osmaniye Aile Hekimleri Derne ğ i 1

2 BA Ğ IMLILIK Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara ra ğ men; Madde alımının devam etmesi Bırakma iste ğ ine ra ğ men bırakılamaması Aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma iste ğ inin durdurulamaması durumudur. 2

3 Ba ğ ımlılık Psikolojik Ve Fiziksel Ba ğ ımlılık Olarak İ kiye Ayrılmıştır Fiziksel ba ğ ımlılık, maddenin varlı ğ ına karşın duyulan fizyolojik bir istektir. Beden maddeye karşı bir uyum geliştirir. Psikolojik ba ğ ımlılık ise gereksinimlerini tatmin etme, doyum ve haz alma amacıyla maddeye düşkünlüktür.

4 Ba ğ ımlılık Yapıcı Maddeler  Tütün/Sigara  Alkol  Esrar  Uçucu maddeler  Ekstazi  Eroin  Kokain  Halusinojenler  Sedatif ilaçlar  Kafein(çay, kahve, kolalı ve enerji içecekleri)  Kumar (loto, iddia, at yarışları, internet oyunları vb.)  Di ğ er maddeler

5 BA Ğ IMLILI Ğ IN ÖZELL İ KLER İ Hastalıktır. Hayat boyu sürer. Sosyal hayatı bozar. Çevre ve arkadaşlar kaybedilir. Ailevi sorunlar yaşanır. Ekonomik kayıplar olur. Sa ğ lık bozulur. Hayat artık bu maddenin etrafında döner. 5

6 MADDE KULLANIMI İ LE İ LG İ L İ YANLIŞ İ NANÇLAR  “Ben ba ğ ımlı olmam.”  “Bir kere denemekle bir şey olmaz.”  “Esrar bir ottur, zararı yoktur.”  “Esrar hafif bir maddedir.”  “Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz.”  “Herkes kullanıyor; bir şey olmuyor”.  “Ben kontrol edebilirim”.  “Madde, yaratıcılı ğ ı geliştirir; konsantrasyon ve bilinci artırır.”  “Benim iradem güçlüdür”.

7 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ ININ TANISI A.B.D. Psikiyatri Cemiyeti'ne göre aşa ğ ıdaki kriterlerden en az üçünün mevcut olması, bir kişinin ba ğ ımlı olup olmadı ğ ına karar verilmesi için yeterli olmaktadır: 1. Maddeyi yüksek dozlarda kullanmak, 2. Kullanımı azaltma veya bırakma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması, 3. Maddeyi elde etme, kullanma veya etkilerinden kurtulma için fazla zaman harcanması, 4. Zehirlenme veya yoksunluk belirtilerinin sık ortaya çıkması, 5. Sosyal ve mesleki etkinliklerin ihmal edilmesi, 6. Maddenin kötü etkilerine ra ğ men kullanıma devam edilmesi, 7. Maddeye karşı belirgin tolerans gelişmesi, 8. Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak için maddenin sık kullanılması 7

8 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ ININ TANISI Maddeyi kullanmak için güçlü bir istek Maddeyi kullanma davranışını denetlemede güçlük Yoksunluk belirtileri Tolerans gelişimi Maddeyi elde etmek, kullanmak ve belirtilerini gizlemek için aşırı zaman ve çaba harcama Madde kullanımı sosyal, ruhsal,fiziksel sorunlara yol açsa da maddeyi almaya devam etmektedir. 8

9 Tolerans Kullanım süresi içinde, ba ğ ımlılık yapıcı maddelerin ço ğ una, derecesi kullanılan maddeye göre de ğ işen ölçüde tolerans gelişir. Tolerans gelişimi, kısaca bir önceki dozda görülen etkinin sonraki aynı dozda aynı şiddetle görülememesi ve etki görebilmek için, dozun artırılması olarak tanımlanabilir. Tolerans gelişiminin derecesi morfin gibi bazı ilaçlarda normal dozun 125 misline kadar çıkabilir. Aynı farmakolojik gruptaki maddelerden birine karşı tolerans gelişmişse, bu grubun di ğ er üyelerine karşı da tolerans gelişimi söz konusudur. Buna “çapraz tolerans” denir.

10 Yoksunluk Belirtileri Fiziksel ba ğ ımlılık oluşturma dereceleri ve kulanım süresi ile artan şiddette ve kullanılan maddelerin ani olarak kesilmesine ba ğ lı olarak yoksunluk sendromu ortaya çıkar. Yoksunluk sendromunun şiddeti; kullanım süresi ve gelişen fiziksel ba ğ ımlılı ğ ın derecesine göre öldürücü olabilir. Yoksunluk sendromu, ba ğ ımlı için ızdırap verici ve istenmeyen bir durumdur. Yoksunluk sendromuna girmeme iste ğ i madde kullanımının sürdürülmesine katkı sa ğ lar.

11 Dünya ve Türkiye’de; Hızla madde kullanımları artmakta, Maddeye başlama yaşları ise gittikçe düşmektedir.

12 MADDE KULLANIMINA BAŞLAMA YA ŞI Oran(%) Yaş % 31 15 YAŞ ALTI % 43 16-20 yaş % 1221-25 % 626-30 % 830 YAŞ ÜSTÜ

13 Lise Ö ğ rencilerinde Madde Kullanımı (Yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı) Oran(%) Sigara 55.9 Alkol 45.0 Sakinleştirici haplar 5.2 Uçucu maddeler 5.1 Esrar 4.0 Ekstazi 2.5 Eroin 2.5 (Ögel ve ark. 2004)

14 Arkadaş Özelliklerinin Madde Kullanan ve Kullanmayanlara Göre Da ğ ılımı (Ögel ve Ark. 2004) Madde Kullanan Madde Kullanmayan Madde Kullanan/ Kullanmayan Son bir yıl içinde N%N%OO (GA) Sorunlarından bahsedebilece ğ i arkadaşı olmaması 19445.1128549.80.83 Polisle başı belaya giren arkadaşı olması 15937.128411.14.7 Hırsızlık yapan arkadaşı olması 7317.11204.74.2 Sık sık okuldan yada evden kaçan arkadaşı olması 14132.850519.61.99 Madde kullanan arkadaşı olması 21650.239215.25.63 Bilerek başkasının malına zarar veren arkadaşı olması 17841.457522.32.46 Satanist oldu ğ unu söyleyen arkadaşı olması 11827.42288.83.9 Ailenin çocu ğ un arkadaşlarını be ğ enmemesi 10632.526712.43.4

15 Madde Kullanımına Yol Açan Etmenler Özellikle ergenlik döneminde sigara ve alkol kullanımı genelde otoriteye baş kaldırışın sembolik ifadesi olarak başlar. Araştırma sonuçları, madde kullanımına başlamada en önemli etmenin “merak” oldu ğ unu göstermektedir. İ lk madde alımında sosyal, dini ve psikolojik etmenler önemlidir. Aile ve okul önemli !!!

16 Madde Kullanan Kişilerde Görülen Davranış De ğ işiklikleri Çevre ve arkadaş de ğ işikli ğ i Kimi zaman neşeli, sakin; kimi zaman öfkeli, saldırgan olma Aile ilişkilerini azaltma, evde daha az bulunma Ev içinde yalnız kalmayı tercih etme Sık sık banyoya gitme Aşırı para harcama Kendine bakımın azalması Okul veya iş başarısında düşme

17 Madde Kullanan Kişilerde Görülen Fiziksel De ğ işiklikler Uyku bozuklu ğ u Dalgınlık, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik Beslenme bozuklu ğ u ve kilo kaybı Gözlerde kanlanma, göz bebeklerinde daralma ya da genişleme Konuşma güçlü ğ ü, peltek ya da mırıldanır gibi konuşma Sarhoşluk hali Ciltte leke, yara ve enjeksiyon izleri

18 Beyin ve Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Ergen beyni hala gelişimine devam etmektedir ve her alanı henüz işlevsel de ğ ildir. Bu sebeple ba ğ ımlılık yapıcı maddelerin beyne verdi ğ i zararlar kısa süreli de ğ il kalıcı olabilir.

19 Beyinde Ortaya Çıkan De ğ işimler Madde kullanıldıktan sonra kullanıcı daha rahat konuşup çılgınca ve ölçüsüzce davranabilir. Madde kullanmaya devam ettikçe konsantrasyon becerileri azalır ve zamanla durur. Kişinin do ğ ru kararlar alması, duygularını ve dürtülerini kontrol etmesi zorlaşır. Kullanıcı ayakta durmakta ya da yürümekte zorlanır, sık sık düşer. Kısa süreli bellekten uzun süreli belle ğ e bilgi aktarımı karışır.Dolayısıyla madde kullanımı sonrası geçici süre hafıza kaybı yaşanır.

20 Sağlıklı beyin Alkolün tahrip ettiği beyin

21 Unchain your brain, Amen, D and Smith D; 2010, Sağlıklı beyin Uyarıcı maddenin tahrip ettiği beyin

22 TEDAV İ TEDAV İ Ba ğ ımlılı ğ ın bir hastalık olarak kabul edilmesi ve tedavi edilebilir bir durum oldu ğ u bilinmelidir. Madde ba ğ ımlılı ğ ının tedavisi oldukça güç ve zahmetli bir iştir. Ba ğ ımlılık tedavisindeki başarı kişiye, çevreye, yönteme ve iyileşme ölçütlerine göre de ğ işkenlik gösterir. Ba ğ ımlıların tamamen maddeyi bırakması gerekir. Çünkü ba ğ ımlılar kontrollü kullanma programı uygulayamazlar.

23 Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Tedavisinin Genel İ lkeleri  Koruma ve önleme,  Danışma hizmetleri (1. basamak sa ğ lık hizmetleri),  Tıbbi tedavi (detoks, idame),  Sa ğ lık Bakanlı ğ ı-AMATEM’ler (Alkol ve Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Tedavi Merkezi), Üniversitelere ba ğ lı Ba ğ ımlılık Merkezleri, Özel Ba ğ ımlılık Merkezleri  Rehabilitasyon: - Tıbbi - Sosyal

24 Sonuç Olarak Madde ba ğ ımlılı ğ ı fiziksel,ruhsal ve sosyal zararları ile önemli bir halk sa ğ lı ğ ı sorunudur. Bu nedenle maddeye başlamadan alınacak koruyucu önlemler, kişisel ve toplumsal sorumluluklarımız arasındadır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

25 Madde Kullanımı Esrar Bonzai Eroin Tütün Alkol İ limizde giderek kullanımı yaygınlaşan bu maddelere sırayla bir göz atalım..

26 Esrar (Ot, THC, Hint Keneviri) Esrar hint kenevirinden elde edilir. Sigara gibi sarılarak ve tütüne karıştırılarak içilir. Kullanıcılar arasında “joint”,“ot” ya da “marihuana” adı ile anılır. Bazen dumanını içe çekme yoluyla da kullanılır. Buna “kova” adı verilir. İ çildikten sonra gevşeme, konuşkanlık,kendini iyi hissetme, müzik ve renk algısında artma gelişir. Esrar alındı ğ ı zaman ya ğ dokusunda birikir. Bunun sonucu esrar alındıktan bir hafta sonra bile, etkin maddenin %50’si hala bedende bulunmaktadır.

27 Esrar Esrar kullanımını takiben kişinin refleksleri bozulur, dikkat gerektirecek işleri yapamaz. Esrarın bellek üstüne etkisi çok fazladır. Unutkanlıklara yol açar. Kişinin düşünme ve ö ğ renme yetisini azaltır. Kişinin sorun çözme yetisini bozar. Erkek ve kadın üreme sistemlerine etkisi oldu ğ u bilinmektedir. Örne ğ in esrar alındıktan hemen sonra testosteron adı verilen erkeklik hormonunu %25-35 oranında azaldı ğ ı saptanmıştır.

28 Esrar Sigara ile karşılaştırıldı ğ ında beş kat daha fazla akci ğ er kanserine neden oldu ğ u gösterilmiştir. Uzun süre kullanımı ile bronşit ve akci ğ er kanseri gibi solunum yolları hastalıklarına yol açabilir. Esrar kullananlarda kuşkuculu ğ un hakim oldu ğ u psikoz adı verilen bir tıbbi tablo gelişebilir. Esrar kullananlarda, kullanmayanlara göre şizofreni görülme riski 7 kat daha fazladır.

29 Bonzai (Sentetik Esrar) Sentetik esrar (Sentetik THC, Bonzai, Jamaican, Jamaican Gold vb..), esrara benzer etkilere neden olan sentetik bir psikoaktif maddedir. Bonzai kullanımı gençler arasında giderek yaygınlaşan bir maddedir. Bazı kurutulmuş bitkileri ihtiva eder, ancak yapılan analizler aktif etken maddenin sentetik kannabinoid oldu ğ unu göstermektedir. Ancak yüksek ba ğ ımlılık potansiyeli olan ve hiçbir tıbbi yararı olmayan bu madde 2011 yılında yasadışı maddeler sınıfına alınmıştır.

30 Eroin (Opiyat) Eroin açık kahverengi toz şeklinde satılan bir maddedir. Eroinin saflı ğ ı arttıkça rengi beyazlaşır. Küçük torbalar halinde satılır. “Toz”, “Beyaz”, “H (eyç)” adları ile anılır. Afyondan elde edilir. En sık kullanım yolu buruna çekilmesidir. Sigara tütününe karıştırılarak içilmesine koreks denir. Sigara jelatini ya da alüminyum folyo üstünde ısıtılarak buharının içe çekilmesine “kaydırma” adı verilir. Kaşık içinde kaynatılıp, enjektör yolu ile damara verilebilir.

31 Eroin (Opiyat) Bir iki hafta süre ile düzenli kullanıldı ğ ında ba ğ ımlılık oluşturur. Bazı duyarlı kişilerde ilk bir iki kullanımdan sonra bile ba ğ ımlılı ğ a neden olabilir. Çok hızla tolerans gelişir. Bu nedenle doz artırımı çok ileri öldürücü düzeylere kadar varabilir.

32 Eroin (Opiyat) Hareket ve konuşmalarda yavaşlama, rahatlama, gevşeme ve sıcaklık hissi, yüzde kırmızılık, göz bebeklerinin küçülmesi eroin alımını takiben ortaya çıkan belirtilerdir. Bu kişilerin beslenmeleri yetersiz oldu ğ u için sa ğ lıkları bozulur. En önemli sorunlardan biri enjektör paylaşımı ile ortaya çıkar. AIDS, Hepatit gibi virüsler kişiye bulaşır.

33 Eroin (Opiyat) Eroinin etkisi 6-8 saat içinde sonlanır ve şiddetli yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bunlar arasında şiddetli kas a ğ rıları ve kramplar, uykusuzluk, gözde yaşarma, burun akıntısı, ishal sayılabilir. Yoksunluk belirtilerini gidermek için kişiler 6 saatte bir eroin dozunu yinelemek zorunda kalır. Eroin yüksek dozda alındı ğ ında ölüm ile sonuçlanabilir. Göz bebeklerinin toplu i ğ ne başı kadar küçük olması, solunumun yavaşlaması ve koma hali bu durumun belirtileridir.

34 TÜTÜN

35 Her 8 saniyede bir kişi sigaradan ölüyor. Sigara önlenebilir ölüm nedenidir.

36 ARSENİKEGZOS ROKET YAKITI BOYA TUVALET TEMİZLEYİCİSİ BÖCEK İLACI METHAN KADM İ NYUM MUM YAĞI BÜTAN ÇÖZÜCÜ RADON ASETON

37 Sigara, içenlerin yarısını öldürmektedir. Her yıl 4000000 ölüm sigara nedeniyledir. 2020’ de her üç erişkinden birinin ölümü sigaradan olacaktır.

38 Sigaranızdan bir nefes çekti ğ inizde, 300 milyon ile 3 milyar partikül akci ğ erlerinize girmektedir.

39  Dünyada en çok rastlanan ve en fazla ölüme yol açan kanser, akci ğ er kanseridir.  Akci ğ er kanserlerinin % 95’i sigaraya ba ğ lıdır.

40 Akci ğ er kanseri olma riskiniz 13 - 22 kat A ğ ız kanseri olma riskiniz 3 - 30 kat Dişeti kanseri olma riskiniz 5 - 14 kat Dil kanseri olma riskiniz 4 - 33 kat Bademcik kanseri olma riskiniz 7 - 11 kat Gırtlak kanseri olma riskiniz 16 kat Yemek borusu kanseri olma riskiniz 8 - 10 kat Mesane kanseri olma riskiniz 3 - 5 kat Pankreas kanseri olma riskiniz 2 kat Böbrek kanseri olma riskiniz 5 kat Prostat kanseri olma riskiniz 2 kat Rahim a ğ zı kanseri olma riskiniz 17 kat Kan kanseri olma riskiniz 2 - 3 kat İ çti ğ iniz sigaradan dolayı

41 Ölüm Sigara içenlerin kanserden ölüm oranı, içmeyenlerinkine göre 15 ile 25 kat fazladır. Sigara, Kanser ve

42 S İ GARA, dünyanın en büyük sa ğ lık sorunudur! (WHO)

43 Sigara ve Akci ğ er

44 Sigara ve Kalp Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 4 kat daha fazladır. Damar tıkanıklı ğ ı olur. Kan basıncı yükselir. Pasif içicilerde kalp hastalı ğ ına ba ğ lı ölüm %30 artar.

45 Sigara ve Beyin Beyin içi kanama riski 2 kat artar Beyinde pıhtı riski 3 kat artar Bunamayı kolaylaştırır

46 Sigara ve Sindirim Sistemi Mide Ülseri Gastroözefajiyal Reflü Özefagus Kanseri Pankreas Kanseri Hepatosellüler Kanser Crohn Hastalı ğ ı

47 Deri ve Sigara Cildin nemini azaltır Yüz kırışıklıklarına neden olur Yara iyileşmesini geciktirir

48 Gebelik ve Sigara Erken do ğ um Düşük do ğ um a ğ ırlıklı bebek Rahim içi büyüme gerili ğ i Ani bebek ölümü Anomaliler Solunum problemleri

49 Sigara ve Fertilite Kadınlarda folikül matürasyonunu ve tubal mukozada siliyer aktiviteyi bozar Erkeklerde spermatozoal DNA fragmantasyonu yapar ve sperm konsantrasyonunu bozar

50 Kadın ve Sigara Menstrüel siklus düzensizlikleri İ nfertilite Abortus Ektopik gebelik riski Prematür menapoz Osteoporoz Üriner inkontinans Deri kırışıklıkları

51 Sigara ve Cinsel Hayat Erkeklerde erektil disfonksiyon yapar.

52 Sigara ve Kemikler Sigara içenlerde kemik dokusunda yo ğ unluk azalır. Kırıklar daha kolay oluşur. Kemik dokuda iyileşme %80’e kadar daha yavaş olur.

53 Pasif Sigara İ çilmesi Ev içinde sigara içiliyorsa çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmaktadır. Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmaktadır. Ani bebek ölüm riski 2.5 kat artmaktadır. Kocası sigara içen kadınlarda akci ğ er kanseri ile ölüm riski 2-3 kat artmaktadır.

54 Sigara ve Çevre Ülkemizde çıkan orman yangınlarının %50’ sinde neden sigara izmaritidir. Her yıl ülkemizde içilen sigaralar nedeniyle 2 milyon ağaç yok olmaktadır.

55 Sigara Hayatımızı Söndürüyor Sigara içenlerin yarısı sigaraya ba ğ lı nedenle ölür. Ölümlerin ço ğ u “erken” ölümdür. (ort.22 yıl) Dünyada yılda 4.5 milyon kişi sigara yüzünden ölüyor. Bu sayı 2025 yılında 10 milyona çıkacak. Türkiye’de yılda 100 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor. Her yıl 2.5 milyon hektar orman alanı tütün endüstrisi tarafından tahrip edilmektedir.

56 Birine sigara teklif etmek, ona ölüm teklif etmektir.

57 Nargile Nargile kullanıcıları nargileyi sigaradan daha farklı bir ürün olarak algılamamalıdır. Yaklaşık bir saat(20-80 dakika arasında) süren nargile içimi sonucunda, solunan duman miktarı 100-200 adet sigara içilmesiyle alınan duman miktarı kadardır.

58 ALKOL BA Ğ IMLILI Ğ I Bireyin beden ve ruh sa ğ lı ğ ını, aile içi ilişkilerini, sosyal durumunu ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alması, aynı etkiyi elde edebilmek için gittikçe artan miktarlarda alkol alma ve alkol alma iste ğ ini durduramamasıdır.

59 NEDEN ALKOL TÜKET İ L İ R ? Yapılan araştırmalar insanların en çok zevk almak için alkol tüketti ğ ini göstermektedir. İ çkili e ğ lence yerlerinin çoklu ğ u da bunun en önemli göstergesidir. E ğ lence yerleri dışında en çok yılbaşı, dü ğ ün, do ğ um günleri gibi sosyal etkinliklerde insanlar aşırı miktarda alkol tüketmektedirler.

60 NEDEN ALKOL TÜKET İ L İ R ? Alkol tüketiminin bir di ğ er önemli sebebi ise duygu durumunu düzeltmektir. İ nsanlar genellikle kendilerini kötü hissettikleri, zorlandıkları ya da üzüldükleri dönemlerde alkole sı ğ ınarak bu kötü duygu durumundan kurtulmaya çalışırlar.

61 ALKOLÜN VÜCUDA ETK İ LER İ Kana karışan alkolün (ml/dl) Yaptı ğ ı Etki 50 ml. …….(Çakır Keyif) Sıcaklık hissi, yüz kızarması, algı yavaşlaması, rahatlama 100 ml…...(Açık Sarhoşluk) Algılama yavaşlaması, kendini dizginleyememe, dikkatini verememe, kontrolsüzlük. Reflekslerin yavaşlaması, kaslara hakim olamama. 150 ml…. (Sarhoşluk) Sersemleme hissi, kaslara, hareketlere hakim olamama, konuşmanın bozulması, çift görme, hafıza ve anlayış kaybı. 250 ml…… (Aşırı Sarhoşluk):Ayakta duramama,kusma,sızma. 350 ml…….(Koma) Bilinç kaybı, idrar kaçırma, düşük ateş, düşük tansiyon, solunum yavaşlaması, terleme 500 ml…….(Ölüm )

62 ALKOLÜN VÜCUDA ETK İ LER İ Alkol ve di ğ er uyuşturucu maddelerin birlikte alınması çok daha korkunç sonuçlar do ğ urabilir. Alkol uyuşturucuların etkisini ço ğ altır. Tedavi için alınan ilaçlarla birlikte alkol kullanmak da çok tehlikeli olabilir. Alkolün uzun süreli etkileri, aylarca veya yıllarca sürekli ve aşırı miktarda alkol tüketimiyle ortaya çıkar. Kronik alkolizmin, fiziksel ve psikolojik olumsuz etkileri çok fazladır, bunların ço ğ u da öldürücüdür. Sürekli içki içen kişilerde ço ğ unlukla, kalp, böbrek, karaci ğ er hastalıkları veya mide iltihabı, ve kanaması gibi rahatsızlıklar görülür. Di ğ er ölümcül olmayan rahatsızlıklar ise, iştah kaybı, vitamin yetersizli ğ i, enfeksiyon, iktidarsızlık ve sindirim bozuklu ğ udur. Alkol tüketimi ne kadar artarsa ölümcül hastalık riski de o kadar artar.

63 Trafik Kazaları ve Alkol Kazaların %15 ine ALKOLLÜLER sebep olmaktadır. Trafik kazalarında ölenlerin %21'i yüksek derecede alkollüdür. Alkollü araba kullanmaktan kaynaklanan kazalarda ölüm oranı 15-24 yaş arası gençlerde son derece yüksektir.

64 Alkolün Zararları Cinayetlerin % 5’i, Boşanmaların % 80’i, Tecavüzlerin % 50’si, Aile içi şiddetin % 70’i, Görevini terk edenlerin % 60’ı, alkol yüzündendir. İ ntihar olaylarında alkolün etkisi, içmeyenlere oranla 58 kat fazladır. Alkol beyni % 17 oranında küçültmekte, bunun sonucu çocuklara da aynen intikal etmektedir.

65 ALKOL BA Ğ IMLILARINDA GÖRÜLEN BAZI SORUNLAR  E ğ itim ve ö ğ retim hayatında başarısızlıklar  Aile sorunları  Çocuklarla iletişimin bozulması  Fiziksel sa ğ lık sorunları  Ruhsal sa ğ lık sorunları  Cinsel sorunlar  Uyku sorunları  İ ş hayatında sorunlar  Ekonomik sorunlar  Yasal sorunlar

66 Gebelikte Alkol Kullanımı  Annenin aldı ğ ı alkol, direkt bebe ğ in kanına da geçer.  Düşüklere, anne karnında bebek ölümlerine ve ölü do ğ umlara neden olur.  Bebe ğ in organlarında hasar ve zeka gerili ğ ine neden olur.

67 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER.. Osmaniye Aile Hekimleri Derne ğ i


"MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Osmaniye Aile Hekimleri Derne ğ i 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları