Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Salih CIRDI İlköğretim Müfettişi

3 AMAÇ Kamu kurum ve kuruluşlarında, yazışmalarda kurallara uygunluğu sağlamak ve yazışmalarda anlaşılabilirliği tek tipliliği temin etmektir. Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

4 Bu yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
KAPSAM Bu yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

5 Resmi yazı; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı,resmi belge ve elektronik belgedir.

6 Resmi Belge; Kamu Kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelerdir.

7 Dosya Planı; Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi ifade eder.

8 Yazı alanı; yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
Yazı alanı; yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm. boşluk bırakılarak düzenlenen alanı ifade eder.

9 Resmi yazıların standart esaslara bağlanması yönünde çeşitli mevzuatlar düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

10 Son olarak Bakanlar Kurulu’ nca resmi yazışma kurallarında yapılan yeni düzenlemeler, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” adı altında 02 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

11 Resmi Yazışma Ortamları
Kamu Kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

12 Resmi yazışmalar yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir.

13 Fax ile yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir.
Fax ile gönderilen mesajların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

14 Yazışmaların elektronik ortamda yapılması halinde yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere bildirilir. Gerekli durumlarda gelen yazı kağıda dökülerek de işlem yapılır.

15 Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler içinde elektronik posta adresi belirler. Elektronik ortamlardaki yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

16 NÜSHA SAYISI Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası kurumda saklanır.

17 KÂĞIT BOYUTU VE KULLANIMI
Resmi yazışmalarda A4 (210x297mm.) ve A5 (210x148 mm.) boyutlarında kâğıt kullanılır.

18 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

19 RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ

20 BAŞLIK Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.

21 İlk satıra “T.C.” Kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

22 Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.

23 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Personel Başkanlığı

24 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

25 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürlüğü

26 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Tanışık İlköğretim Oklu Müdürlüğü

27 T.C. ÇERMİK KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

28 T.C. LİCE KAYMAKAMLIĞI Gökçe İlköğretim Okulu Müdürlüğü

29 T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4
T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

30 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
Dosya planına göre verilen kayıt ve dosya numarasıdır. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır.Bu ifadeden sonra kod numarası verilir.

31 Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır.Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası,yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır.

32 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 satır aralığı
T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 satır aralığı Sayı : birim kod numarası- dosya numarası -evrak kayıt numarası/ evrak biriminden verilen sayı

33 Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

34 ÖRNEK : Sayı: B.08.0.PGM / Birim Kod Numarası- Dosya Numarası –Evrak kayıt numarası / Genel evrak biriminden verilen sayı

35 OAA.B.CCC.D.EEE.FF.GG 1.Bölüm: Kurum Kodu 2.Bölüm:Kurum Dağılım Kodu 3.Bölüm: Birim Kodu 4.Bölüm: Birim Dağılım Kodu 5.Bölüm: Alt Birim Kodu 6.Bölüm:Ayrıntılı Alt Birim Kodu 7.Bölüm: Alt Tali (Şube) Kodu

36 YAZIŞMALARDAKİ KOD DAĞILIMI
B.08.0.PGM /45500 Yasama, Yürütme, Yargı Kodu İl Kodu Dosya No Kurum İlçe Kodu Evrak Kayıt Kodu Birim Kodu Numarası Kurum Birim Genel Evrak Dağılım Dağılım Şube Kodu Kayıt Numarası Kodu Kodu

37 TARİH Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih: Gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

38 Sayı: B.08.0.PGM / /05/2008

39 KONU Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.”kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

40 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :B.10.4.ISM / KONU:Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel

41 Personel Özlük İşleri ile ilgili yazışmalarda “KONU:” ibaresinden sonra Personelin ünvanı kısaltılarak yazılır, arkasından sicil numarası belirtilir ve daha sonra personelin adı; ilk harfi büyük soyadı; (varsa ikinci soyadı ile birlikte) tamamı büyük harflerle yazılır.

42 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :B.10.4.ISM / KONU:H Özlem DENİZ AKÇA

43 Personel Özlük işleri ile ilgili yapılan yazışmalarda konunun bir aralık aşağısına “T.C.KİMLİK NO:” yan başlığı açılarak konu ile ilgili personelin kimlik numarası belirtilir.

44 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :B.10.4.ISM / KONU:H Özlem DENİZ AKÇA T.C.KİMLİK NO:………………………..

45 GÖNDERİLEN MAKAM Yazının gönderileceği kurum ve kuruluş ya da kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür. Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

46 Konu…………….. (2-4) Aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü)

47 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİYARBAKIR

48 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİYARBAKIR (Atama Bölümü)

49 Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

50 Konu:……………. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
(Başlığın iki aralık altına) Selanik Cad. No:19/1 06100 Yenişehir/ANKARA

51 Kişilere yazılan yazılarda: ”Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, ünvan ise küçük harflerle yazılır.

52 Sayı :……………… …/…/2008 Konu:……………… Sayın Prof. Dr. Kemal OYMAK Toros Sk. 25/5 06430 Yenişehir/ANKARA

53 İLGİ Yazılan yazının önceki bir yazıya ek yada karşılık olduğunu yada bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

54 Sayı :……………… …/…/2008 Konu:……………… İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİYARBAKIR İlgi: a) Atama ve Ter Değiştirme Yönetmeliği b) 03/05/2004 tarihli ve B.08.0.PGM ………..1585/51735 sayılı yazı ,

55 İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda; a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “)” konularak kullanılır.

56 İlgi’ de, “tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

57 İlgi: 13/04/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.542/263 sayılı yazı.

58 İlgi: 13.09.2006 tarihli ve B.10.4.ISM.04.07.00.09- 3501-3-149/bila sayılı yazı.

59 İlgi: a) 13/04/2005 tarihli ve B. 02. İGB. 542/263
İlgi: a) 13/04/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.542/ sayılı yazınız, b)15/07/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.354/ sayılı yazımız, c) 28/09/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.354/ sayılı yazınız.

60 METİN Bir konu yada düşünceyi açıklayan ana bölüm olup, adresten, varsa ilgiden sonra başlayıp imza bölümüne kadar süren kısımdır. Metne “İlgi” nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

61 Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm. içerisinden başlanır.

62 Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.

63 İki-dört satır aralığı
GİZLİLİK DERECESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı SAĞLIK BAKANLIĞINA (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………………………. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Makam Ünvanı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) DAĞITIM: Gereği : Bilgi: …………………………… ………………………………… ………………………….. ………………………………….. GİZLİLİK DERECESİ

64 İki-dört satır aralığı
GİZLİLİK DERECESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı SAĞLIK BAKANLIĞINA (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. Bir satır aralığı ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. ……………………………………………………………… İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Makam Ünvanı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) DAĞITIM: Gereği : Bilgi: …………………………… ………………………………… ………………………….. ………………………………….. GİZLİLİK DERECESİ

65 Yazı,Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

66 BİTİRİRKEN UYULACAK KURALLAR
Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim”, Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.” Üst ve alt makamlara yazılan dağıtımlı yazılar “Arz ve rica ederim.” şeklinde bitirilir.

67 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) …………………………….ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgi ve gereğini rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdür Yardımcısı (NOT: İmza bölümünde Ünvan kısaltılarak yazılır.)

68 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) SAĞLIK OCAĞI TABİBLİĞİNE …………………. (Üç satır ara) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bilgi ve gereğini rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Müdür a. Sağlık Müdür Yardımcısı

69 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA KEMER (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. Bilgi ve gereğini rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Müdür a. Sağlık Müdür Yardımcısı

70 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) ELMALI KAYMAKAMLIĞINA (Sağlık Grup Başkanlığı) (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………. Bilgilerinize rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü

71 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………. Bilgilerinize rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü

72 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ANTALYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bilgilerinize rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü

73 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü

74 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdürü

75 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) KONYAALTI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA ANTALYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü

76 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) KEPEZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA ANTALYA (Üç satır ara) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdürü

77 T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Sağlık Grup Başkanlığı
(İki satır ara) SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) ANTALYA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Kaymakam

78 T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Sağlık Grup Başkanlığı (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA (Eğitim Şube Müdürlüğü) (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgi ve gereğini arz ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Grup Başkanı

79 T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Sağlık Grup Başkanlığı (İki satır ara)
SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) GÜZELBAĞ SAĞLIK OCAĞI TABİBLİĞİNE ALANYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgi ve gereğini rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Grup Başkanı

80 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara)
SAYI : KONU : (iki-dört satır ara) …………………………………………………………………………… ANTALYA (Üç satır ara) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize arz ve rica ederim. İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdürü (uygun satır aralığı) EKİ:1 Adet Yazı Örneği (3 sayfa) (Uygun satır aralığı) DAĞITIM: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Merkez İlçe Sağlık Kuruluşları Sağlık Grup Başkanlıkları

81 İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve ünvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.

82 Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır.Ünvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik ünvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazının uzunluğuna göre metnin bitiminden 2-4 aralık alta açılarak, sağ boşluktan 6 karakter içeride bitecek şekilde düzenlenmelidir.

83 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Vali a.” ve “Müdür a.” biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın ünvanı ise üçüncü satıra yazılır.

84 İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı

85 İmza Adı Soyadı Vali a. Sağlık Müdürü
İmza Adı Soyadı Müdür a. Sağlık Müdür Yardımcısı

86 . Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Vali V.” ve “Sağlık Müdürü V.” biçiminde ikinci satıra yazılır.

87 İmza Adı Soyadı Sağlık Müdürü V.

88 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,unvanı ve imzası sağda bulunur. İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü

89 Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Sağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Şube Müdürü 12/01/2007 Şef :N.KARSLI …/01/2007 Şb.Müd. :A.ÖZER

90 ONAY BÖLÜMÜ Bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına ünvanı yazılır.

91 VALİLİK MAKAMINA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (İki ya da üç satır aralığı) İmza Adı Soyadı Sağlık Müdürü (4 satır aralığı) OLUR: …/09/ (İmza) Adı Soyadı Vali a Vali Yardımcısı

92 MÜDÜRLÜK MAKAMINA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… (İki ya da üç satır aralığı) İmza Adı Soyadı Sağlık Müdür Yardımcısı (4 satır aralığı) OLUR: …/09/ (İmza) Adı Soyadı Sağlık Müdürü

93 Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır.Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır.

94 VALİLİK MAKAMINA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… İmza Adı Soyadı Sağlık Müdürü Uygun Görüşle arz ederim …/09/ İmza Adı Soyadı Vali Yardımcısı OLUR: …/09/ (İmza) Adı Soyadı Vali

95 EKLER Yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ya da niteliklerini gösteren bölüm olup, imza bölümünün bitiminden itibaren iki-dört satır ara verilerek yazı alanının soluna konulan “EK:”, “EKLER:” ifadesinin altına yazılır.

96 EKLER: 1- Yazı Örneği (….sayfa) 2- Yönetmelik (…Sayfa)

97 DAĞITIM Yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerleri belirten bölümdür. Ekten sonra 2 aralık bırakılarak yazılır. Protokol sırası esas alınarak yazılır. Ek yoksa dağıtım ekin yerine yazılır.

98 Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise “ek-…Konuldu” ifadesi yazılır.

99 EKLER: 1-Rapor (. sayfa) 2-Disket (…
EKLER: 1-Rapor (.... sayfa) 2-Disket (….adet) DAĞITIM: Şube Müdürlüklerine (Ek-2 konulmadı) Merkez İlçe Sağlık Kuruluşlarına Sağlık Grup Başkanlıklarına

100 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına,
Yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır.

101 “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına,
“Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır.

102 EKLER: 1-Yazı örneği (.... sayfa) 2-Yönetmelik(….sayfa) DAĞITIM: Gereği : Bilgi: Antalya Devlet Hastanesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Baştabibliği

103 PARAF Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Yazıyı paraflayan kişilerin ünvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır.(:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

104 28/09/2006 Memur. : H. ÇELİK (Paraf) 28/09/2006 Şef. :İ. GÜNAY (Paraf)
28/09/2006 Memur : H.ÇELİK (Paraf) 28/09/2006 Şef :İ.GÜNAY (Paraf). …/09/2006 Şb.Md :Y.ARSLAN (Paraf) …/09/2006 Sağ.Md.Yrd.:İ.ÇETİNKAYA(Paraf)

105 12/10/2006 Memur :E.KAYA .…/10/2006 Sağ.Grup.Başk. :Dr.H.COŞKUN

106 ADRES İhtiyaç halinde adres detay bölümü, sayfa bitimine 2 aralık kalacak şekilde çizgi çekilip,bu çizginin altına yazıyı gönderen kurumun açık adresi,posta kodu, telefon, e-posta, , fax ve telex numaralarının yazıldığı bölümdür.

107 EKİ: DAĞITIM: Adres: Posta Kodu: Telefon: Faks: Web : E-mail: E-Posta:

108 GİZLİ YAZILAR Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.

109 GİZLİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı SAĞLIK BAKANLIĞINA (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………………………. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) GİZLİ

110 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.

111 T.C. ÇOK ACELE ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı …………………………KAYMAKAMLIĞINA (Sağlık Grup Başkanlığı) Üç satır aralığı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..…ile ilgili yazımız ekindeki ………………..….formunun doldurularak en kısa zamanda Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Sağlık Müdürü Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Form (….sayfa) DAĞITIM: Tüm İlçe Kaymakamlıkları

112 T.C. İVEDİ ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı …………………………KAYMAKAMLIĞINA (Sağlık Grup Başkanlığı) Üç satır aralığı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………ile ilgili yazımız ekindeki ……….formunun doldurularak en kısa zamanda Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Sağlık Müdürü Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Form (….sayfa) DAĞITIM: Tüm İlçe Kaymakamlıkları

113 T.C. GÜNLÜDÜR ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı …………………….KAYMAKAMLIĞINA (Sağlık Grup Başkanlığı) Üç satır aralığı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Sağlık Müdürü Uygun satır aralığı DAĞITIM: Tüm İlçe Kaymakamlıkları

114 TEKİT YAZISI Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

115 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ iki satır aralığı
SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı …Nolu ………………………………………………………….Sağlık Ocağı Tabibliğine ANTALYA İki satır aralığı İlgi : …………………………………………………………………………………………………………………. İlgi yazımız ile …………………….…………………………………………… …tarihine kadar bildirilmesi istenilmiş ancak bugüne kadar cevap alınamamıştır. ………………………………………………..en kısa zamanda Müdürlüğümüze bildirilmesi hususnda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Müdür a. Sağlık Müdür Yardımcısı

116 SAYFA NUMARASI Sayfa Numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. ÖRNEK: 1/9, 2/7, 5/32

117 ASLINA UYGUNLUK ONAYI Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.


"DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları