Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. Dayanak 5018/33 Giderin gerçekleştirilmesi Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için gerçekleştirme belgelerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. Dayanak 5018/33 Giderin gerçekleştirilmesi Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için gerçekleştirme belgelerinin."— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

2 Dayanak 5018/33 Giderin gerçekleştirilmesi Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

3 Amaç Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir.

4 Kapsam Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar.

5 Tanımlar (1) Onay belgesi İhale usulüyle yapılacak alımlarda, ihale onay belgelerini Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise; işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

6 Tanımlar (2) Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; Fatura, Fatura yerine geçen belgelerden Serbest meslek makbuzu, Gider pusulası, Müstahsil makbuzu, Giriş ve yolcu taşıma biletleri Elektronik yolcu biletlerini, Harcama Pusulası, Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındıyı, Yurtdışında yerel teamüle uygun olarak düzenlenen tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,

7 Tanımlar (3) Piyasa fiyat araştırması tutanağı; doğrudan teminde alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyatı ve yükleniciyi gösteren söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak,

8 Ödeme Belgeleri Ödeme Emri Belgesi Muhasebe İşlem Fişi

9 Ödeme Emri Belgesi Giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda kullanılır.

10

11 Muhasebe İşlem Fişi Bütçe içi veya bütçe dışı avans veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde kullanılır

12

13 Ödeme Belgeleri En az üç nüsha düzenlenir. Birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya, İkinci nüshası muhasebe biriminde saklanır. Birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı suretleri bağlanır. Mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanabilir. Elektronik ortamda veri giriş işlemlerinde, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz.

14 Kanıtlayıcı Belgeler Kesin Ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

15 Kanıtlayıcı Belgeler Ön ödemelerde; – Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, Gereken hallerde kredi izin yazısı; – Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

16 Taahhüt dosyası İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, (4734/22/d) doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı 4734/22/a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, Sözleşme yapılması halinde sözleşme Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (muhasebe yetkilisine verilir.

17 Taahhüt dosyası Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler; İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, – İhale onay belgesi, – İhale komisyonu kararı, – Sözleşme, – İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, – Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği, – Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya yazı, – Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge, – Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, – Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, – Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, – Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

18 Taahhüt dosyası Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler; 4734 /22/ (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda; – Onay belgesi, – Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form, – Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler. 4734/3/(c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan alımlarda Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler.

19 Ödemenin kimlere yapılacağı (1) Gerçek kişilerde – alacaklıya – Vekiline---noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği. – velisine---veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri/ mahkeme ilamı. – vasisine---mahkeme ilamı – Mutemedine--- görevlendirme yazısı – varislere---veraset ilamı, tüzel kişilerde – kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere----noterce onaylı imza sirküleri ve ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge – Kayyıma--- mahkeme ilamı.

20 Ödemenin kimlere yapılacağı (2) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi. Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere---noterce onaylanmış alacak temliknamesi. Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının,---Mutemet Görevlendirme Yazısı. Kamu personelinin münferit alacaklarında---Her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi. Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere---Mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı. Banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödemelerde---alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi.

21 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (1) Personel Giderleri – Aylıklar – Zam, tazminat ve benzeri ödemeler – Başbakan ve bakan ödenekleri – Sosyal yardımlar – Ek çalışma karşılıkları – Sözleşmeli personel ücretleri – İşçi ücretleri – Geçici personel giderleri – Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedelleri – Öğrenim giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri – Tedavi giderleri – Cenaze giderleri

22 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (2) Yolluklar – Yurtiçi geçici görev yolluğu – Yurtiçi sürekli görev yolluğu – Yolluk karşılığı verilen tazminatlar – Yurtdışı geçici görev yolluğu – Yurtdışı sürekli görev yolluğu – Yolluklara ilişkin diğer hükümler Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri – Bey’iye aidatı ödemeleri – Mahkeme harç ve giderleri – Terör ve terörle mücadeleden doğan zarar ödemeleri – Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri – Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri – Vergi, resim, harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler – Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri – Tarifeye bağlı ödemeler

23 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (2) Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri (2) – Kurs ve toplantılara katılma giderleri – Seçim giderleri – Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri – Telif ve tercüme ücretleri – Avukatlık hizmet bedelleri – Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri – Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri – Ulaştırma ve haberleşme giderleri – Taşıma giderleri – Kiralar – Çeşitli hizmet alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri – Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri

24 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (3) Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak Alım Giderleri – Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri – Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri – Sanat eseri alımları Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma ve Devletleştirme Bedelleri,Onarım Giderleri – Taşınmaz mal alım bedelleri – Kamulaştırma bedelleri – Devletleştirme karşılıkları – Yapı, tesis ve onarım giderleri Borçlanma Maliyet Giderleri – Faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderleri

25 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (3) Görev Zararı, Hazine Yardımı ve Diğer Transfer Harcamaları – Görev zararları ve hazine yardımları – Katılma payı, sermaye teşkilleri, yardım, pay ve benzeri ödemeler – Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler Diğer Giderler – 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar – Dış temsilciliklerce yapılan harcamalar – Ödünç verme ve yardım – Borç ödemeleri Ortak Hükümler – 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar – Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler – Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler – Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler

26 İlgili Tebliğ Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) (08/03/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmi Gazete)

27 Teşekkürler… bedriyebilgici@hotmail.com


"MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. Dayanak 5018/33 Giderin gerçekleştirilmesi Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için gerçekleştirme belgelerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları