Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHÇE:  2000’li yıllarda Avrupa’da kurumsal olarak yapılanmalar başladı.  Günümüzde evrensel bir nitelik kazandı…  Devletler, milletler etik ilkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHÇE:  2000’li yıllarda Avrupa’da kurumsal olarak yapılanmalar başladı.  Günümüzde evrensel bir nitelik kazandı…  Devletler, milletler etik ilkeler."— Sunum transkripti:

1

2 TARİHÇE:  2000’li yıllarda Avrupa’da kurumsal olarak yapılanmalar başladı.  Günümüzde evrensel bir nitelik kazandı…  Devletler, milletler etik ilkeler üzerinde genelde birleşiyor

3 AMAÇ:  Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.

4 AMAÇ:  Etik, insanlara işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan değerler, ilkeler ve standartlardır.  Amaç, Devlet ve toplumda yolsuzluğu, yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hakim kılmaktır.

5 ÜLKEMİZDE KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No:5176 Kabul Tarihi:25.05.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:8/6/2004 Sayı:25486

6 AMAÇ ve KAPSAM:  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

7 AMAÇ ve KAPSAM:  Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

8 BAŞKANLIĞIMIZ ETİK KOMİSYONU:  Görevi, «İslam Dininin İnançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek» olan Diyanet İşleri Başkanlığı 5176 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ifadesini bulan Etik Davranış İlkelerini Başkanlığımızca sunulan hizmet etkinliğinin artırılması adına önemsemektedir.

9 BAŞKANLIĞIMIZ ETİK KOMİSYONU:  5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Kanununa istinaden Başkanlığımızda;  06.03.2008 tarih ve 3448 sayılı Başkanlık Onayı ile üç kişiden oluşan Diyanet İşleri Başkanlığı Etik Komisyonu Kurulmuş, görülen lüzum üzerine 11.11.2008 tarih ve 15 sayılı onay ile üye sayısı beş’e çıkarılmıştır.

10 GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ:  Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. (Ben bir memurum, bana bu görevi kim verdi? Kamu hizmeti görüyorum. Devletin bana verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyim…) 1

11 HALKA HİZMET BİLİNCİ:  Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. (Halka hizmet Hakka hizmettir.) 2

12 HİZMET STANDARTLARINA UYMA:  Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar. (Allah Teala, işini güzel yapanı sever. Ezan, kamet, namaz, hutbe vs. her ibadetin usulü, adabı, kuralı, standardı var…) 3

13 AMAÇ VE MİSYONA BAĞLILIK:  Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkemizin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. (Her kurumun bir misyon ve vizyonu vardır.) 4

14 DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK:  Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. (Kızım Fatıma’da olsa… Bizimkiler, sizinkiler, bizden, sizden… Medine antlaşması…) 5

15 DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK:  Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler. (633/25) 5

16 SAYGINLIK VE GÜVEN:  Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. (Muhammedu’l-Emin… Büyüğünü saymayan küçüğünü sevmeyen… Saygı, sevgi, samimiyet… 6

17 NEZAKET VE SAYGI:  Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. (İnsana saygı, İsteği yerine gelmeyebilir, ama iyi bir intiba…) 7

18 YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİM:  Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. (Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde… Bananecilik… Müracaat ve şikayet hakkı… İspiyonculuk…) 8

19 ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA:  Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. (Yeme, içme, gezdirme… Şahsına, eşine, çocuğuna hediyeler…) 9

20 GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILMAMASI:  Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. (Bizden, sizden… kitap, CD sattırmak… K.K. Öğrencilerini, görevlileri… Hak, hukuk, adalet.. Hak edene hakkını vermek…) 10

21 HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI:  Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. (Hediyeleşin… Kararlarına etki…) 11

22 HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI:  Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. 11

23 KAMU MALLARI VE KAYNAKLARININ KULLANIMI:  Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. (Camimizin, halısı, süpürgesi, suyu, elektriği…) 12

24 SAVURGANLIKTAN KAÇINMA:  Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. (Yardımların harcanması…) 13

25 BAĞLAYICI AÇIKLAMALAR VE GERÇEK DIŞI BAYAN:  Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. 14

26 BİLGİ VERME, SAYDAMLIK VE KATILIMCILIK:  Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler. 15

27 YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU:  Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. 16

28 YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU:  Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. 16

29 YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU:  Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. 16

30 ESKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİLER:  Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. 17

31 ESKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİLER:  Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. (Eski müftümüz, arkadaşımız… Bizde talep etmeyelim, onlarda…) 17

32 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA:  Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar. 18

33

34  Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldı.  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.  Diyanet İşleri Başkanlığı da 3 Mart 1924’te kuruldu.  Bu tarihlerden de açıkça görüldüğü üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız, Devletimizin kuruluşundan bugüne var olan kadim, nadide bir teşkilattır KURULUŞ:

35  Teşkilatımızın kuruluşundan bu güne Yüce Allah’ın rızası, Sevgili Peygamberimizin sevgisi ve Aziz Milletimizin dini konularda aydınlatılması yönünde yaptığı her türlü hayırlı hizmetlere katkıda bulunan herkese Allah razı olsun diyor, teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ölenlere rahmet, yaşayanlara da sağlık ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz.  Tüm geçmişlerimizin ruhuna bir fatiha… VEFA:

36  1927 yılında nüfus: 13.648.000  Cami Sayısı : 28.705  Görevli Sayısı : 7.172  Şu andaki; Cami Sayısı : 86.225 Görevli Sayısı: 119.178 (Yaklaşık Fahri Görevliler :19.000) (Kadrolu + Fahri Görevliler:140.000)  Yurtdışı: Cami ( TDV, Diğer Vakıf, Dernek Şahıs): 1.440 Toplam Görevli: 1.403 Ülke: 5 Kıtada yaklaşık 100 ülke. BAZI DEĞERLENDİRME ve RAKAMLAR:

37  Görevimiz: İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.  Misyonumuz: Toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.  Vizyonumuz: Toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, Din-i Mübin-i İslam ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve saygın kurum olmak. 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 1. MADDESİNE GÖRE

38  Ülkemiz ve hemen hemen tüm dünyada stres, bunalım, gençlik, uyuşturucu, cinayetler, tecavüzler, hırsızlıklar, yalan dolan, iftira vs. adeta cahiliye döneminin bütün çirkinlikleri almış başını gidiyor.  İşte böyle bir zamanda bize dur durak yok. Din görevlileri olarak değil, din gönüllüleri olarak gece gündüz demeden, mesai mefhumuna takılmadan bir kişi, bir kişi diyerek durmadan çalışmamız gerekiyor. İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHVAL VE GÖREVLERİMİZ:

39  Doğum, ezan, kamet, isim, akika, mevlit, doğum yıldönümü, sünnet, askere gidiş geliş, söz kesme, nişan, düğün, hastalık, hac, umre, cenaze, 7-40-52, sene-i devriye okumaları vs.  Camiler, Kur’an Kursları, ev ziyaretleri, cezaevi, sevgi evi, sığınma evleri, yurtkur, kreş, hastahane, yurtiçi yurtdışı, okullar, Türkçe, Kur’an, Siyer desleri, Radyo ve Televizyon Programları, Cami Dersleri, Cuma, Teravih, Bayram Sohbetleri vs. HİZMET ALANLARI:

40  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (Fussilet 41/33) Allah’a davet eden ve salih amel işleyen ve; “Muhakkak ki ben Müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?  خَيرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ القُرْاۤنَ وَعَلَّمَه “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.” (Hadis-i Şerif)  يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ (Yunus 10/57) Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi. MÜKAFATIMIZ:

41  Hayra delalet eden, onu yapan gibidir; şerre delalet eden, onu yapan gibidir. (Hadis-i Şerif Suyuti, Camiu’sağir/4246)  Allah Teala’nın, bir kimseyi senin vesilenle hidayete erdirmesi şüphesiz ki senin için, üzerine güneşin doğup battığı şeylerden daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif Suyuti Camiu’sağir/7219 )  Ey Ashabım, sizler mümin kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binek hayvanlarınıza dikkat ediniz. Kıyafetinize dikkat ediniz ki, insanlar arasında parmakla gösterilecek gibi olunuz. Çünkü Allah Teala çirkinliği ve çirkin söz söylemeye özenen kimseleri sevmez. (Riyazüs Salihin 1/801) MÜKAFATIMIZ:

42 Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Hakkın evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Her insan huzur verir, Kimi gelince, Kimi gidince. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. Gönül çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı, İki cihan bedbahttı, Kim gönül yıkar ise. Deme şu niçin şöyle, Yerincedir ol öyle, Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Yadında mıdır doğduğun an Sen ağlardın gülerdi alem Öyle bir hayat yaşa ki Öldüğünde sen gülesin, Başkaları ağlasın… Ne kendi eyledi rahat, Ne halka verdi huzur, Yıkıldı gitti cihandan, Dayansın ehl-i kubur.


"TARİHÇE:  2000’li yıllarda Avrupa’da kurumsal olarak yapılanmalar başladı.  Günümüzde evrensel bir nitelik kazandı…  Devletler, milletler etik ilkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları