Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK S.M.M.M. İSMAİL FARUK GÜRKAN MARMARİS, Temmuz 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK S.M.M.M. İSMAİL FARUK GÜRKAN MARMARİS, Temmuz 2012."— Sunum transkripti:

1 GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK S.M.M.M. İSMAİL FARUK GÜRKAN MARMARİS, Temmuz 2012

2 22 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 1 Temmuz 2012’de Yürürlüğe Giriyor  Çok önemli değişiklikler var.  Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var.  Ciddi cezalar var.

3 33 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 6 KİTAPTAN VE 1535 MADDEDEN OLUŞUYOR 685’İ (% 45’i) önceki maddelerin dilini daha anlaşılır hale getirme şeklinde. 1) Ticari İşletme, 2) Ticaret Şirketleri, 3) Kıymetli Evrak 4) Taşıma İşleri 5) Deniz Ticaret 6) Sigorta Hukuku

4 44 ÖNEMLİ BİR YENİLİK TEK KİŞİLİK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET  Kuruluşu mümkün  Yönetim Kurulu da tek kişilik olabilecek. Ortak olması da şart değil.  Mevcut şirketleri tek kişiliğe dönüştürmek mümkün

5 55 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Anonim ve limited şirketler 1 Temmuz 2013’ye kadar sözleşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale getirecekler. (Md. 22) Bunun için Yeni TTK’nın şirketler yönünden incelenip, değişikliklerin belirlenmesi gerekiyor. Zorunlu hükümler belirtilecek (Md.576)  Ticaret ünvanı, merkezi  Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu  Esas sermayenin tutarı ve varsa imtiyazlar  Müdürler (adı-soyadı, ünvanları, vatandaşlıkları)  Yapılacak ilanların şekli  (ŞİRKETİN MÜDDETİ KALDIRILDI). Sermaye payı devrini sınırlama  Ortakların payı ön alım hakkı,  Şirket yönetiminin üçüncü kişiye bırakılması  Bilanço kârının kullanılması hk. kanundan ayrılan özel hükümler

6 66 ASGARİ SERMAYE Limited Şirket 10 bin TL A.Ş. 50 bin TL 3 yıl içinde (14.02.2014’e kadar) sermayesini yükseltmeyen şirketler İNFİSAH etmiş (sona ermiş) sayılır (6103 Sayılı Kanun Md. 20)

7 77 DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  YTTK göre İşletme Defteri kaldırılıyor.  Bilanço Esasına göre kayıt tutmak tüm tacirler için geçerli olacaktır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine Esnaf ve KOBİ’lerin tanımı BKK ile belirlenecektir.

8 88 TEK KİŞİLİK KİŞİLİK ŞİRKETİN BİLDİRİMİ Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir.

9 99 YENİ TTK DA ŞİRKETTEN PARA ÇEKME - ŞİRKET ORTAKLARI SERMAYE TAAHHÜDÜNDEN KAYNAKLANAN BORÇLARINI İFA ETMEDİKÇE ŞİRKETE BORÇLANAMAZLAR. - A.Ş LERDE PAY SAHİBİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ŞİRKETE BORÇLANAMAZ.AYRICA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN PAY SAHİBİ OLMAYAN YAKINLARI BORÇLANAMAZ. - DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİNDE ŞİRKETTEN PARA ÇEKMENİN HAPİS CEZASI SÖZ KONUSU İDİ. - ŞİRKETE BORÇ VERME KONUSUNDA YENİ TTK DA HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR. (TTK Md. 358 ve 395)

10 1010 ORTAKLARIN ŞİRKETE OLAN BORÇLARININ TASFİYESİ Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen,Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanun’un yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorundadır. Aksi halde şirket alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla şirketten alacaklarını tahsil edebileceklerdir. Ayrıca borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir. (TTK Md.562)

11 1111 AKRABAYA VADELİ SATIŞ YASAK Üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları, şirkete nakit ve ayın borçlanamayacaklar. (Md. 395/2)

12 1212 HISIMLAR KİM? Kan Hısımları: Anne, baba, çocuk, kardeş, torun, dede, nine, kardeş çocukları, hala, dayı, teyze. Sıhri Hısımlar : Kayınvalide, kayınpeder, kayın, baldız, görümce, çocukları, eşin dayısı, amcası, halası

13 1313 FATURALARIN FOTOKOPİSİ SAKLANACAK İşletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin;  Fotokopisi,  Karbonlu kopyası  Mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını Yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü (Y. TTK Md. 64/2) Aksi halde 4 bin TL arasında adli para cezası ödemezse (Md. 64/2, 562/1-b)

14 SERMAYE Ş İ RKETLER İ NE GET İ R İ LEN MAL İ MÜŞAV İ R VE YEM İ NL İ MAL İ MÜŞAV İ R BA Ğ IMSIZ DENETÇ İ ZORUNLULU Ğ U KÜÇÜK İ ŞLETMELER İ Ç İ N KALDIRILMIŞTIR. Ba ğ ımsız denetime tabi şirketler Kamu Gözetimi Muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından belirlenektir.Bu şirketler orta ve büyük işletmeler olacaktır. 14

15 KÜÇÜK,ORTA,BÜYÜK İ ŞLETME TANIMI İ LG İ L İ KANUNDA BULUNMAMAKTA OLUP,BU TANIM,KAMU GÖZET İ M İ MUHASEBE VE DENET İ M STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN BEL İ RLENECEKT İ R. 15

16 GAYR İ FAAL Ş İ RKETLER İ N TASF İ YES İ Münfesih olmuş,son 5 yıldır olağan genel kurul toplantısı yapamayan,dağılmış şirketler,ticaret sicil memurları tarafından ilgili adreslere tebligat yaparak resen şirketi sicilden silebilecekler. Sicilden silinme işlemleri ile ilgili herhangi bir harç ve ilan bedeli ödenmeyecektir. 16

17 1717 NOTERLERE MÜJDE Yeni Defterler Geldi TİCARİ DEFTER SAYISI ARTIYOR Mevcut ticari defterlerin yanı sıra; 1) Pay defteri, 2) Yönetim kurulu karar defteri 3) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri de ticari defter sayılacak (TTK Md. 64/4)

18 1818 DEFTERLERİN KAPANIŞI DA TASDİK ETTİRİLECEK AÇILIŞ: YEVMİYE,ENVANTER,KEBİR,KARAR DEFTERİ,(GENEL KURUL MÜZAKERE DEFTERİ VE PAY DEFTERİNDE SAYFA VARSA GEREK YOK). KAPANIŞ: YEVMİYE VE KARAR DEFTERİ.3.AYIN SONUNA KADAR. (Md. 64/3)

19 1919 TASDİK YAPTIRMAYAN AÇILIŞ VEYA KAPANIŞ TASDİKİNİ YAPTIRMAYANLAR (BİRİNİ DAHİ YAPTIRMASA) 4- bin TL adli para cezası, (TTK Md.64/3, 562/1-c ve 5275 Sayılı Kanun Md.106)

20 2020 TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI Yeni TTK (dünyada böyle bir uygulama olmadığından bahisle) ticari defterlerin kesin delil olma özelliğini kaldırıyor ve bu defterleri hakimin takdirine bağlı delil haline getiriyor.

21 2121 DEFTERLERE ZAMANINDA KAYIT YAPILMAMASI  Zamanında kayıt yapılmaması  Eksik kayıt yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit edilirse 4 BİN TL ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE HAPİS (Md. 562/1-d)

22 2222 DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK VEYA EKSİK İBRAZ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi ya da eksik ibrazı 300 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI (Md. 562/4)

23 2323 TİCARİ MEKTUP VE TİCARİ DEFTERLERDE BULUNMASI GEREKEN  Ticaret Ünvanı  İşletmenin merkezi  Ticaret Sicil numarası  İnternet no su (zorunlu ise).yazılacak  Değişmeden önceki halinde tüm kağıt ve belgelerde zorunluluk vardı. (Md. 39/2)

24 2424 İNTERNET SİTESİ MECBURİYETİ  Küçük ölçekli işletmeler için bu zorunluluk kaldırılmıştır.  Denetime Tabi şirketlerde internet sitesi kurulması zorunluluğu getirilmiştir.Hangi şirketlerin denetime tabi olacağı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecektir.  Zorunluluk 1 Ekim 2013 dür. (Md. 1524)

25 2525 DENETİM VE STANDARTLAR  Kagömdes Türkiye Muhasabe ve Denetim Standartlarını oluşturacak.  BAĞIMSIZ DENETİM TEK BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLECEK.

26 2626 SERMAYEYE FAİZ ALMAK Faiz ve ücret alma hakkı. (Md. 132) Şirket sözleşmesiyle ortakların koydukları sermaye için faiz almaları kabul edilebilir.Ayrıca ana sözleşmeye konacak bir madde ile ortaklar şirketten ücret alabilirler.(çok önemli)

27 2727 ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BANKAYA YATIRILACAK Blokaj yeniden geldi. % 25’i tescilden önce Gerisi de tescili izleyen 24 ay içinde şirket adına bankaya yatırılacak. Bankaya yatırılan parayı şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakacak.

28 2828 ULTRA VİRES KALKTI Şirketler, ana sözleşmelerinde yazılı olmayan konularla da uğraşabilecekler.

29 2929 YÖNETİM KURULU  Tek kişilik de olabiliyor. (Md. 359)  Yönetim Kurulu Üyesi ortak olmayabilir.

30 3030 YÖNETİM KURULU  Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek.  En çok 3 yıl süreyle seçiliyor (Md. 362)  Aynı kişi tekrar seçilebilir.  Üyelik boşalırsa, yönetim kurulu seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.  Genel kurul haklı bir sebep varsa Yönetim Kurulu her zaman görevden alabilir (Md. 364).

31 3131 SORUMLULUKLARIN DEVRİ (MEVCUT TTK) Mevcut TTK’da, sadece A.Ş.’lerde;  Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla,  Görev, yetki ve sorumluluklar murahhas azalara ve ortak olmayan murahhas müdürlere devredilebiliyordu. Bu devir özellikle de naylon fatura ve kaçakçılık suçu olayında önemliydi (Md. 317, 319).

32 3232 YENİ TTK YÖNETİMİN VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ Ana sözleşmeye konulacak bir hükümle, görev dağılımı yapacak ve düzenlenecek bir İÇ YÖNERGEYE göre, yönetim kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devredilebilecek. (Md. 366, 367)

33 3333 YÖNETİM KURULU  Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.  Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.  Birbirini temsilen oy ya da vekil aracılığıyla toplantıya katılma mümkün değil.  Kararlar, toplanmadan bir üyenin yazılı önerisinin üye tam sayısının onayı ve kararın imzalanması ile de alınabilir.

34 3434 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MALİ HAKLARI Tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla HUZUR HAKKI, ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VE YILLIK KÂRDAN PAY ÖDENEBİLİR (Şirketten para çekme yasağı göz önüne alındığında bu önemli)

35 3535 YÖNETİM KURULU Yönetimin Devri : Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir, bir devir yönergesi ile yapılacaktır.

36 3636 YÖNETİM KURULU Yönetmelik üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama yetkiler ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açından yönetimine ilişkin esasları da içermelidir.

37 3737 YÖNETİM KURULU SİGORTA Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarara, şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle sigorta ettirilerek; şirket teminat altına alınabilir. (Md. 361)

38 3838 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu üyeleri, yükümlülüklerini ihlal ederlerse ve kusurlarının bulunmadığını ispatlamazlarsa; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. (Kusur Karinesi Md. 553)

39 3939 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi halinde zarardan sorumludur. (Kusur Karinesi Md. 553)

40 4040 GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA Genel kurul toplantıya, ana sözleşmede belirtilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, toplantı tarihinden “en az iki hafta önce” yapılır. Pay sahiplerine de toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

41 4141 ÇAĞRISIZ GENEL KURUL Eski TTK'nın 370. maddesindeki bu uygulama, Yeni TTK'da da aynen yer alıyor. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilirler ve bu toplantı nisabı (yetersayısı) var olduğu sürece, karar alabilirler. Gündeme, oy birliğiyle olmak koşuluyla madde eklenebilir.

42 4242 GENEL KURULA KATILMAYA YETKİLİ PAY SAHİPLERİ Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en az bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak, giriş kartı alırlar.

43 4343 GENEL KURULUN TOPLANMASI Daha ağır bir nisap yoksa SERMAYENİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİ karşılayan payların sahipleri veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantıda bu nisap da aranmaz.

44 4444 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ŞİRKET SERMAYESİNİN EN AZ YARISININ temsil edildiği genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır

45 4545 AZLIK HAKKI Şirket sermayesinin en az onda birini (halka açık şirketlerde en az yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan;  Genel kurulu toplantıya çağırmasını,  Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları, gündeme koymalarını noter aracılığıyla isteyebilirler.  Yönetim kurulu en geç 15 gün içinde gerekli çağrıyı yapmazsa, çağrı istem sahiplerince yapılır.

46 4646 ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, temsil yetkisi “çift imza” kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin bulunması şarttır.

47 4747 PAY (HİSSE) SENETLERİ 1. Hamiline yazılı 2. Nama yazılı olabilir.  “Hisse senedi” terimi yerine “Pay senedi” terimi, kanuni terim olarak kabul edilmiştir.  Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için “hamiline yazılı” pay senetleri çıkarılamaz.  Payların bedelleri tamamen ödendiğinde hamiline yazılı hisse senedi çıkartılabilir.

48 4848 GEÇİCİ İLMÜHABER PAY SENEDİ SAYILIYOR  Eski Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde “Geçici ilmühaberin hisse senedinin yerini alacağı” yönünde hüküm vardı. Yeni TTK'da da bu yönde bir hüküm yer alıyor.  Buna göre; pay senedi bastırılıncaya kadar “ilmühaber” çıkartılabilir.  İlmühaberlere kıyas yoluyla “nama yazılı pay senetlerine” ilişkin hükümler uygulanacak (Yeni TTK Md. 486/2)

49 4949 GELİR VERGİSİ VE KDV YÖNÜNDEN İLMÜHABER  232 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilmühaberlerin hisse senedi olarak kabul  edileceği belirtiliyor. Bunların iki yıl geçtikten sonra elden çıkartılması halinde, satıştan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi tutulmayacak.  KDV de uygulanmayacak.

50 5050 PAY (HİSSE) SENEDİ BASTIRILMASI  Pay senetlerini bastırmak izne tabi değil.  Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren, “üç ay içinde” pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır (Yeni TTK Md. 486/2).  Yönetim kurulunun “Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı” tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

51 5151 PAY SENEDİ OLMADAN HİSSE SATIŞI  Şirket hissesi pay senedine bağlanmamışsa, hisse devir sözleşmesi düzenlenir. Bu devir pay defterine yazılmakla hüküm ifade eder.  Pay senedine bağlı olmayan hisseler, ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabidir.

52 5252 PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ  Pay senetlerinde;  Sermaye tutarı,  Tertibi ve yönetim kurulu kararının tescil tarihi,  İtibari değeri,  En az iki yetkilinin imzası, bulunmalı ve pay defterine kayıt edilmeli.

53 5353 PAY SENETLERİNİN DEVRİ  Hamiline Yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.  Nama Yazılı paylar; aksi öngörülmedikçe, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir.

54 5454 PAY SENETLERİNİN DEVRİ  Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir.  Miras, mirasın paylaşımı ve eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra bunun istisnalarıdır.

55 5555 PAY DEFTERİ Şirket; Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, ünvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

56 5656 HÜKÜMET KOMSERİ Komiser kavramı HÜKÜMET TEMSİLCİSİ olarak değiştirildi. Uygulama esasları bir yönetmelikle belirlenecek.

57 5757 A.Ş'LERDE MURAKIP(DENETÇİ) KALKIYOR  Okuryazarlık şartı bile aranmayan "murakıplık" kalkıyor.  En az bir SMMM veya YMM denetimi ya da Bağımsız Denetim kuruluşu geldi.

58 5858 DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVDEN ALINMASI Denetçi, Şirket genel kurulunca; Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; a) Yönetim kurulunun, b) Haklı sebeplerin gerektirmesi ve denetçinin taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

59 5959 DENETÇİ EN FAZLA 7 YIL Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev yapabiliyor. 7 yıl dolunca en az 3 yıl o şirkette görev yapamıyor.

60 6060 LTD PAY DEVRİ Noterden onaylı devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Sözleşmede ek ödeme, ön alım vb. koşullar varsa uyulması gerekir.

61 6161 LTD PAY DEVRİ  Genel kurul onayı gerekiyor (tek kişilikte yok).  GK. Her hangi bir sebep belirtmeden kaçınabilir.  Sözleşme ile sermaye payının devri yasaklanabilir.  Pay devri onayına ilişkin genel kurul kararı sicile tescil ettirilir.

62 6262 LTD’DE PAY SENEDİ Limited şirketlere “nama yazılı pay senedi” çıkarma olanağı getirilerek ortaklık ispat kolaylığı, hem de yükümlülükleri senede yazılarak şeffaflık sağlanıyor.

63 6363 LTD PAY DEFTERİ  Ortakların paylarının kaydedildiği ve diğer ortakların incelemelerine açık pay defteri tutulması zorunlu (Md.594)  Tek kişilik ortaklıkta da gerekli.

64 6464 LTD BORÇLAR VE ORTAKLAR  Vergi ve Primde ortaklık hisseleri oranında,  Diğer borçlarda ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri sermaye  paylarını ödemekle yükümlü.  Sözleşmede ön ödeme ve yan edim yükümlülüğü varsa onu da yerine getirecek.

65 6565 FATURA VE ÖDEME Sözleşmede ödeme günü belirtilmemişse; borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmadan mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır. 1- Faturanın borçlu tarafından alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda 2- Faturanın alınma tarihi belirsizse, mal veya hizmetin alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda. 3- Borçlu faturayı mal veya hizmetin tesliminden öne almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 günün sonunda

66 Teşekkür ederim…


"GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK S.M.M.M. İSMAİL FARUK GÜRKAN MARMARİS, Temmuz 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları