Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Mali Saydamlık Hesap VermekHesap Sormak Kamu Reformu 5018 s. KMYKK Sayıştay Kanunu MALİ ALANDA YAPILACAK OLAN REFORMUN HEDEFİ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Mali Saydamlık Hesap VermekHesap Sormak Kamu Reformu 5018 s. KMYKK Sayıştay Kanunu MALİ ALANDA YAPILACAK OLAN REFORMUN HEDEFİ:"— Sunum transkripti:

1 1

2 Mali Saydamlık Hesap VermekHesap Sormak Kamu Reformu 5018 s. KMYKK Sayıştay Kanunu MALİ ALANDA YAPILACAK OLAN REFORMUN HEDEFİ:

3 3 MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİ ÖZEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİ DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU İDARELERİ KAPSAM ;

4 4 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 5) Yargıtay 6) Danıştay 6) Danıştay 7) Sayıştay 7) Sayıştay 8) Adalet Bakanlığı 8) Adalet Bakanlığı 9) Millî Savunma Bakanlığı 9) Millî Savunma Bakanlığı 10) İçişleri Bakanlığı 11) Dışişleri Bakanlığı 12) Maliye Bakanlığı 13) Millî Eğitim Bakanlığı 14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15) Sağlık Bakanlığı 16) Ulaştırma Bakanlığı 17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18) Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı 19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20) Enerji ve Tabiî Kaynak. Bakanlığı 21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 22) Çevre ve Orman Bakanlığı 23) Millî Güven. Kur. Gen. Sek. 24) Millî İstihbarat Teşk. Müs. 25) Jandarma Genel Komutanlığı 26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 27) Emniyet Genel Müdürlüğü 28) Diyanet İşleri Başkanlığı 29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 30) Hazine Müsteşarlığı 31) Dış Ticaret Müsteşarlığı 32) Gümrük Müsteşarlığı 33) Denizcilik Müsteşarlığı 34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 36) Devlet Personel Başkanlığı 37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 38) Türkiye İstatistik Kurumu 39) Gelir İdaresi Başkanlığı 40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 41) Karayolları Genel Müdürlüğü 42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 46) Basın-Yayın ve Enformasyon Gen. Müd. 47) Sosyal Yardım. ve Day. Genel Müd. 48) Sosy. Hizm. ve Çoc. Esirg. Kur. Gen. Müd. 49) Aile ve Sosyal Araşt. Genel Müdürlüğü 50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

5 5 A) YÖK VE ÜNİVERSİTELER 1) Yükseköğretim Kurulu 1) Yükseköğretim Kurulu 2) Öğrenci Seç. ve Yerleş. Merkezi 2) Öğrenci Seç. ve Yerleş. Merkezi 3) İstanbul Üniversitesi 3) İstanbul Üniversitesi 4) İstanbul Teknik Üniversitesi 4) İstanbul Teknik Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 7) Ege Üniversitesi 7) Ege Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10) Hacettepe Üniversitesi 11) Boğaziçi Üniversitesi 12) Dicle Üniversitesi 13) Çukurova Üniversitesi 14) Anadolu Üniversitesi 15) Cumhuriyet Üniversitesi 16) İnönü Üniversitesi 17) Fırat Üniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19) Selçuk Üniversitesi 20) Uludağ Üniversitesi 21) Erciyes Üniversitesi 22) Akdeniz Üniversitesi 23) Dokuz Eylül Üniversitesi 24) Gazi Üniversitesi 25) Marmara Üniversitesi B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 4) Türkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 4) Türkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 5) Türkiye Bilimler Akademisi 5) Türkiye Bilimler Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 11) Orman Genel Müdürlüğü 12) Vakıflar Genel Müdürlüğü 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 14) Elektrik İşleri Etüd İd. Genel Müdürlüğü 15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 17) Türk Akreditasyon Kurumu 18) Türk Standartları Enstitüsü 19) Millî Prodüktivite Merkezi 20) Türk Patent Enstitüsü 21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 23) Küçük ve Orta Ölç. San. G. ve Des. İd. Baş. 24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 25) Türk İşbirliği ve Kalk. İdaresi Başkanlığı (II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

6 6 1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Telekomünikasyon Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1) Sosyal Güvenlik Kurumu 2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (IV) SAYILI CETVEL. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

7 7 KAMU MALİYESİ MERKEZDEN YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM esaslarına göre yürütülür. B) KAMU MALİYESİ; B) KAMU MALİYESİ; Kamu Maliyesi; Kamu Maliyesi;  Gelirlerin toplanması,  Harcamaların yapılması,  Açıkların finansmanı,  Kamunun varlık ve borçları ile  Diğer yükümlülüklerinin Yönetimini kapsar.

8 8 TÜMGELİRLERİ TÜMGİDERLERİ HAZİNE VEZNESİ Bu idareler özel vezne açamaz.  HAZİNE BİRLİĞİ Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idarelerinin; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idarelerinin;

9 9 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME; Kamu idareleri;  Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,  Performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek,  Bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle, Stratejik plan hazırlarlar.

10 10 BÜTÇE (Kaynak Tahsisi) KALİTELİ BİR KAMU HİZMETİNİN SUNULABİLMESİ İÇİN; PERFORMANS GÖSTERGELERİNE AMAÇ VE HEDEFLERİNE STRATEJİK PLANINA DAYANDIRILMASI GEREKİR.

11 11 YETKİLİ KURUMLAR; STRATEJİKPLANLAMA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATIMÜSTEŞARLIĞI PERFORMANSESASLIBÜTÇELEMEMALİYEBAKANLIĞI

12 12 D) HARCAMA SÜRECİNDEKİ YETKİLİLER VE SORUMLULUKLARI: ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİLERİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ İÇ DENETÇİLER STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

13 13 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İLÇE MEM EN ÜST YÖNETİCİ GENEL İL MEM GENEL MÜDÜR MEMUR AMİR EN ÜST YÖNETİCİ AMİR

14 14 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ MERKEZ

15 15 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ GENEL MÜDÜR YARD. GERÇEK. GÖREV. GENEL MÜDÜR YARD. MERKEZ DAİRE BAŞK.

16 16 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. YETKİ DEVRİ HARCAMA YETKİLİSİ DAİRE BAŞK. GERÇ. GÖREV. MERKEZ

17 17 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ GENEL MÜDÜR HARCAMA YETKİLİSİ GENEL MÜDÜR YARD. GERÇEK. GÖREV. GENEL MÜDÜR YARD. YETKİ DEVRİ HARCAMA YETKİLİSİ DAİRE BAŞK. DAİRE BAŞK. GERÇ. GÖREV. MERKEZ

18 18 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HARCAMA YETKİLİSİ İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. GERÇEKLEŞ. GÖREVLİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

19 19 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HARCAMA YETKİLİSİ İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. YETKİ DEVRİ HARCAMA YETKİLİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ GERÇ. GÖREV. İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

20 20 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HARCAMA YETKİLİSİ İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. GERÇEKLEŞ. GÖREVLİSİ HARCAMA YETKİLİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ GERÇ. GÖREV. İL MİLLİ EĞİTİM MDR YARD. ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

21 21 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HARCAMA YETKİLİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ GERÇEKLEŞ. GÖREVLİSİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

22 22 MÜSTEŞARÜST YÖNETİCİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HARCAMA YETKİLİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ GERÇEKLEŞ. GÖREVLİSİ ŞEF İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

23 23  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  DİĞER BAKANLIKLARDA  İL ÖZEL İDARELERİNDE  BELEDİYELERDE  DİĞER KAMU İDARELERİNDE ÜST YÖNETİCİLER : BAKAN MÜSTEŞAR VALİ BELEDİYE BAŞKANI EN ÜST YÖNETİCİ

24 24 HARCAMA BİRİMİ VE HARCAMA YETKİLİSİ; 1 2 3413013162 1 2 3409010200 1 2 3 403030101 1 01 01 KURUMSAL KURUMSAL FİN. EKONOMİK EKONOMİK FONKSİYONEL ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI HARCAMA BİRİMİ VE HARCAMA YETKİLİSİ BÜTÇE SINIFLANDIRMASI  Kurumsal sınıflandırmanın 3 ve 4. düzeyinde yer alan birimler, Bütçeyle ödenek tahsis edilen Harcama Birimlerini, Bu birimlerin en üst yöneticileri de Harcama Yetkililerini, ifade eder.

25 25 DüzeyKODBAKANLIKSORUMLULUK 113 Milli Eğitim Bakanı T.B.M.M. 201 Milli Eğitim Müsteşarı Milli Eğitim Bakanı 331 İlköğretim Gen.Müd. Milli Eğitim Müsteşarı 462 İl/İlçe MEM. İlköğretim Gen.Müdürü KURUMSAL SINIFLANDIRMA

26 26 ÜST YÖNETİCİ HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ MİLLİ EĞİTİM MÜSTEŞARI Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıTalim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu BaşkanlığıTeftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme BaşkanlığıStrateji Geliştirme Başkanı Hukuk MüşavirliğiHukuk Müşaviri İlköğretim Genel Müdürlüğüİlköğretim Genel Müdürü Ortaöğretim Genel MüdürlüğüOrtaöğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Genel MüdürlüğüErkek Teknik Genel Müdürü Kız Teknik Öğretim Gen.Müd.Kız Teknik Öğretim Gen.Müdürü Ticaret ve Turizm Öğr.Gen.Müd.Ticaret ve Turizm Öğr.Gen.Müdürü Öğretmen Yetiş. ve Eğt.Gen.Müd.Öğretmen Yetiş. ve Eğt.Gen.Müdürü Din Öğretimi Genel MüdürlüğüDin Öğretimi Genel Müdürü Çıraklık ve Yayg.Eğit.Gen.Müd.Çıraklık ve Yayg.Eğit.Gen.Müdürü Yüksek Öğretim Genel MüdürlüğüYüksek Öğretim Genel Müdürü Dış İlişkiler Genel MüdürlüğüDış İlişkiler Genel Müdürü Yurtdışı Eğitim Öğret.Gen.Müd.Yurtdışı Eğitim Öğret.Gen.Müdürü Özel Eğt.Reh.ve Dan.Hiz.Gen.Müd.Özel Eğt.Reh.ve Dan.Hiz.Gen.Müdürü Eğitim Teknolojileri Genel Müd.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Okul Öncesi Eğitimi Gen.Müd.Okul Öncesi Eğitimi Gen.Müdürü Okuliçi Bed. Eğt.Spor.ve İz.D.Başk.Okuliçi Bed. Eğt.Spor.ve İz.D.Başkanı Personel Genel MüdürlüğüPersonel Genel Müdürü Yayımlar Dairesi BaşkanlığıYayımlar Dairesi Başkanı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başk.Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Öğretmene Hiz.ve Sosyal İşl.D.Başk.Öğretmene Hiz.ve Sosyal İşl.D.Başkanı İşletmeler Dairesi Başkanlığıİşletmeler Dairesi Başkanı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başk.Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanı Eğitim Araçları ve Don.Dairesi Başk.Eğitim Araçları ve Don.Dairesi Başkanı Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıSağlık İşleri Dairesi Başkanı Orta Öğr.Burs ve Yurt. Dairesi Başk.Orta Öğr.Burs ve Yurt. Dairesi Başkanı Eğitim Arş.ve Geliş. Dairesi Başk.Eğitim Arş.ve Geliş. Dairesi Başkanı Savunma SekreterliğiSavunma Sekreteri Özel Kalem MüdürlüğüÖzel Kalem Müdürü

27 27 ÜST YÖNETİCİ HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ MİLLİ EĞİTİM MÜSTEŞARI Finansman tipi (7) Olan (dış kredili projeler) Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Finansman tipi (8) Olan (Şartlı Bağış ve Yardım) Makamdan alınan onayda belirtilenler. Ücretsiz ders kitabı Ödeneklerinin kullanımı Yayımlar Dairesi Başkanı (61) Yayımlar Taşra Teşkilatı Yayımlar Dairesi Başkanı (62) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

28 28 GENEL MÜDÜR ÖDENEK (ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ) İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ MERKEZ DIŞI HARCAMA YETKİLİSİ MERKEZ DIŞI HARCAMA BİRİMLERİ;

29 29 BİRİMLER Ödenek Gönderme Belgesiyle Ödenek Gönderilen HARCAMA BİRİMLERİ Harcama Yetkilisi YATIRIM PROJELERİ ÖDENEĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNEİL ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ MAAŞ, EKDERS, TEDAVİ ÖD.İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLKÖĞRETİM OKULLARIİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YATILI İLKÖĞRETİM OKULLARIYİBO OKUL MÜDÜRLÜĞÜYİBO OKUL MÜDÜRÜ ORTA ÖĞR. VE DENGİ OKUL MÜDR. OKUL MÜDÜRÜ AKŞAM SANAT OKUL MÜDÜRLÜĞÜ AKŞAM SANAT OKUL MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLERİ Döner Sermaye İşletmeleri 4734/8.Md.Eşik değere kadar DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE MÜDÜRÜ Döner Sermaye İşletmeleri 4734/8.Md.Eşik değeri aşanlar DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜİŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI MERKEZ DIŞI HARCAMA BİRİMLERİ VE YETKİLİLERİ;

30 30 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ: Harcama Yetkilileri İL Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına İL Milli Eğitim Müdürleri -Yardımcılarına, (Yoksa) -Hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere MERKEZ TEŞKİLATI; TAŞRA TEŞKİLATI;  Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

31 31  Her bir harcama işlemi itibariyle, aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi, hiçbir şekilde devredilemez. DEVREDİLEMEYECEK HARCAMA YETKİSİ:  - İdari Mali İşler Dairesi Başkanı, - Yayımlar Dairesi Başkanı, - Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı, - İşletmeler Dairesi Başkanı - Makam Onayı ile öngörülen harcama yetkilileri, YETKİLERİNİ DEVREDEMEZLER. Mal ve hizmet Alımlarında 1.000.000,00 YTLYapım İşlerinde 250.000,00 YTL

32 32 BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER : görevi aynı kişide birleşemez. Strateji Geliştirme Başkanlığında; Görev alamazlar. Ön Mali Kontrol görevini yürütenler Birimlerce yapılan Mali İşlem Sürecinde Harcama YetkilisiMuhasebe Yetkilisi Harcama Birimlerinde; Ön Mali Kontrolü yapan Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi

33 33 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ: Harcama talimatı üzerine;  İşin yaptırılması,  Mal veya hizmetin alınması,  Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,  Belgelendirilmesi,  Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması, görevlerini yürüten GÖREVLİLERDİR.

34 34 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ; Harcama Yetkilileri, - Yardımcıları veya - Hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini Ödeme Emri Belgesi düzenlemekle görevlendirir. HARCAMA YETKİLİSİ Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş) Gerçekleştirme Görevlisi (İhale) Gerçekleştirme Görevlisi (Harcırah) Gerçekleştirme Görevlisi (Tedavi)

35 35 HARCAMA SÜRECİNDEKİ YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU; A. HESAP VERME 1.Yönetim Dönemi Hesabının Verilmesi, 2.Kamu İdaresi Hesabının Verilmesi, B. SORUMLULUK C. SORUMLULAR 1. Bakan, 2. Üst Yönetici, 3. Harcama Yetkilileri, 4. Gerçekleştirme Görevlileri, 5. Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumluluğu,

36 36 C-SORUMLULAR; 1- BAKAN;  Hükümet politikasının uygulanması,  Bakanlığının stratejik planları ile bütçelerinin; kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanması,  Diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğinin sağlaması,  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludur. Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludur.

37 37 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 Sayıştay yargılaması sırasında bakanın sorumluluğu ile ilgili bir hususa rastlanması durumunda bu hususun ilgili mercilere bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

38 38 2- Üst Yönetici;  Bakanlığın stratejik planlarının ve bütçelerinin; - Kalkınma planına, - Yıllık programlara, - Kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile - Hizmet gereklerine, uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,  Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,  Kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden,  Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden, BAKANA karşı sorumludur.

39 39 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte Üst yöneticilerin özel Kanunlardan doğan Sayıştay’a karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur. Dolayısıyla bu aşamada bir genelleme yaparak üst yöneticilerin, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacakları ya da olmayacakları yönünde bir görüş belirtilmesi uygun bulunmamaktadır.

40 40 3- Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu;  Harcama talimatının Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,  Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,  Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden,  Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,  Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,  Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,  Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden,  Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından SORUMLUDUR.

41 41 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 a) Harcama Yetkililerinin Genel Sorumluluğu: Bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, Sayıştay’a karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

42 42 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 b) Harcama Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk: H arcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte, yetkiyi devreden harcama yetkilisinin malî sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama yetkisinin devredildiği görevliye ait olması gerektiğine çoğunlukla karar verilmiştir.

43 43 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 b) Vekalet Görevi Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk: Kanunda öngörülen harcama yetkilisinin izin, hastalık ve geçici görev gibi sebeplerle görevlerinde bulunmadığı durumlarda, bu kişilerin yerine, mevzuatlarında öngören usulle vekâleten atanan kişi asilin tüm yetki ve sorumluluklarını taşıyacağından harcama yetkisini de kullanacaktır. Bu nedenle, harcama yetkilisinin yerine, mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak vekâleten atanan görevlinin, vekâlet ettiği göreve ait harcama yetkisini kullanmasından doğan sorumluluğun bu görevi vekâleten yürüten görevliye ait olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.

44 44 4- Gerçekleştirme Görevlileri; Bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden SORUMLUDURLAR.

45 45 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 a) Gerçekleştirme Görevlilerinin Genel Sorumluluğu: Bir mali işlemi gerçekleştirmede görevli olanların sorumluluğunun belirlenmesinde, gerçekleştirme işlemini yapan memurun, yetkili ve görevli olması ve yapılan giderin de bu görevli tarafından düzenlenip imzalanan belgeye dayanıyor olması zorunludur. Bir başka deyişle, yukarıda anılan belge ve imza olmadan ödeme emri belgesinin tamamlanmış sayılmaması gerekmektedir. Aynı şekilde, belgeyi düzenleyenin de gerçekleştirme konusunda yetkisinin bulunması ve harcama talimatı ile veya sair surette amir tarafından görevlendirilmiş olması gerekmektedir. Bu anlamda gerçekleştirme belgelerinin hazırlanması, taslak metinlerin yazılması, temize çekilmesi, kaydedilmesi, bilgisayara giriş yapılması gibi yardımcı hizmetlerin gerçekleştirme görevi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

46 46 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 b) Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu: Ö deme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla karar verilmiştir.

47 47 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 c) Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk: Ö Ö deme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerinin, bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla karar verilmiştir.

48 48 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 d) Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk: M ali işlemin gerçekleştirilmesinde görevli olanların sorumluluğu, bu işlemleri yetkili ve görevli olarak yapmalarına ve yapılan giderin bu kişilerce düzenlenen belgeye dayanılarak yapılması hususlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle mevzuatına göre oluşturulan kurul, komisyon veya benzeri bir organ tarafından düzenlenen keşif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzeri belgelerden doğacak sorumluluğa, işlemi gerçekleştiren ve bu belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyelerinin de dahil edilmeleri ve bu işlem nedeniyle harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla karar verilmiştir.

49 49 5- Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları; Muhasebe Yetkilisi, Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; 1- Yetkililerin imzasını, 2- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, tamam olmasını, 3- Maddi hata bulunup bulunmadığını, 4- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle SORUMLUDUR.

50 50 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 a )Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu: Ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmakla birlikte, ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde herhangi bir imza eksiği varsa muhasebe yetkilisinin, ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine, Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisinden sadece birinin imzası varsa, muhasebe yetkilisinin, imzası bulunan görevliyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine, Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları yoksa muhasebe yetkilisinin, tek başına sorumlu tutulması gerektiğine, Çoğunlukla karar verilmiştir.

51 51 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 b)Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği Ve Maddi Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk: ödemeye esas teşkil etme niteliği bulunan, fakat gider evrakı arasında yer almayan bir belge nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı ile giderin taahhüt ve tahakkuk aşamalarına ait olup çeşitli gerçekleştirme görevlilerinin kendi yasal görevleri çerçevesinde düzenledikleri ve imzaladıkları belgelerdeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi hatalardan muhasebe yetkilisinin, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine, Hatanın bariz olup olmadığı hususunun ise yargı dairelerince kararlaştırılacak bir husus olduğuna, Çoğunlukla karar verilmiştir.

52 52 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi: 14.6.2007 Karar No: 5189/1 c) Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevi: Hak sahibi olmayan kişilere ödeme yapılması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararından, doğrudan ve tek başına muhasebe yetkilisinin sorumlu tutulması gerektiğine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

53 53 TEŞEKKÜR EDERİM. Halil KÖSE Mali Hizmetler Uzmanı Tarih : 2008 Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı hkose@meb.gov.tr - 4131799 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı


"1. Mali Saydamlık Hesap VermekHesap Sormak Kamu Reformu 5018 s. KMYKK Sayıştay Kanunu MALİ ALANDA YAPILACAK OLAN REFORMUN HEDEFİ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları