Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜÇLER ULUDAĞ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜÇLER ULUDAĞ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ."— Sunum transkripti:

1 ÜÇLER ULUDAĞ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
09/11/1982 tarihinde halk oylamasına sunulmuş ve aynı tarihte kabul edilmiştir. Diğer anayasalardan daha uzun ve ayrıntılı hükümler içermekte, 177 madde ve 16 geçici maddeden meydana gelmekte,maddelerin metni uzun ve ayrıntılıdır. Üçler Uludağ

3 ANAYASA: Devletin şeklini,organlarının temel kuruluş,işleyiş ve ödevlerini,yurttaşların temel haklarını, hürriyetlerini ve ödevlerini düzenleyen temel hukuk kurallarıdır.Anayasa temel kanun olup,hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Devletin siyasi yapısını ve rejimini, organlarını, organların yetki görev ve sorumluluklarını ve birbiriyle olan ilişkilerini,bireylerin sahip olduğu temel hak ve hürriyetleri düzenleyen kamu hukuku dalına “Anayasa Hukuku ” denir. Üçler Uludağ

4 T.C.Anayasası’ nın Genel Esasları (Temel İlkeleri)
1-Devletin Şekli:1982 Anayasası’ na göre Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Cumhuriyet yönetim,her türlü saltanat,şahıs,zümre egemenliğini reddeden demokratik bir karaktere sahiptir.Bu madde değiştirilemez,değiştirilmesi teklif edilemez. 2-Cumhuriyetin Nitelikleri:Cumhuriyet devlet mekanizmasının doğrudan doğruya veya dolaylı bir biçimde seçimle işbaşına gelmesini ifade eder. Cumhuriyetin nitelikleri: a)Atatürk Milliyetçiliği:Türk milliyetçiliği ile eş anlamlıdır. Irkçılığı reddeden,insancıl,barışçıl,birleştirici,bütünleştirici bir milliyetçiliktir.1937 yılında Atatürk’ ün diğer ilkeleri ile Anayasaya girmiştir. b)Demokratik Devlet:Bu ilke gereğince iktidar toplumun bir ürünüdür.Halkın açıkça kabul etmesi ve benimsemesine dayanır.Siyasal rejim olarak parlamenter sistem,başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi gibi türleri vardır.Ülkemizde uygulanmakta olan sistem parlamenter sistemidir. Üçler Uludağ

5 c)Laiklik İlkesi:Kişilerin dinsel inanç ve düşüncelerinden ötürü kınanmaması,farklı işlemlere tabi kılınmaması,kamu düzenini bozmamak şartıyla serbestçe ibadetlerini yerine getirebilmeleridir. Ayrıca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,bir başka ifadeyle,dinin devlet işlerine karışmaması esasını kabul eder. d)Sosyal Devlet: Devlet kişilerin ve toplumun refahı,huzur ve mutluluğunu sağlamakla yükümlü kılınmıştır.Sosyal devlet vatandaşların sosyal durumları iyileştirmeyi,onlara belirli yaşayış düzeni sağlamayı,onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendisi için amaç edinmiş olan bir devlet anlayışını ifade eder. e)Hukuk Devleti; Yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet düzenidir.Bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. f)İnsan Haklarına Saygılı Devlet:Bireyin doğuştan sahip olduğu,kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez,vazgeçilemez hak ve hürriyetlere saygı gösterilmesidir. 3.Devletin Bütünlüğü,Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti: Anayasaya göre,Türkiye devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (3.Md.) Resmi dilin Türkçe olduğu,bayrağın şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı albayrak olduğu,Milli Marşımızın da Mehmet Akif’ in yazdığı ve Kurtuluş Savaşından beri Türk Milletinin marşı olan “İstiklal Marşı”olduğu,Devletin Başkentinin Ankara olduğu, belirtilmiştir. Üçler Uludağ

6 4.Anayasa’ nın Değiştirilemeyecek Hükümleri
Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna,Cumhuriyetin niteliklerine,devletin bütünlüğüne,resmi diline, bayrağına, milli marşına ve başkentine ilişkin hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. (Md.4) 5.Devletin Temel Amaç ve Görevleri Devlet,Türk Milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,ülkenin bölünmez bütünlüğünü,Cumhuriyet ve demokrasiyi korumakla görevlidir. 6.Egemenlik Türk Milleti demokratik düzen içinde yaşayacak ve Türk Devletinde egemenliğin tek sahibi Türk Milleti olacaktır. 7.Yasama Yetkisi Yasama(kanun yapma,değiştirme ve yürürlükten kaldırma) yetkisi,Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin olup,bu yetkinin devredilemeyeceği Anayasada açıkça belirtilmiştir.(7.Md.) 8.Yürütme Yetkisi ve Görevi Yürütme yetkisi ve görevi,Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’ ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Üçler Uludağ

7 11.Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
9.Yargı Yetkisi Anayasaya göre yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (9.Md) 10.Kanun Önünde Eşitlik Anayasa’ ya göre herkes dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,din,mezhep vb sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Hiçbir kişiye aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.Devlet organları ve idare makamları,tüm işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır. 11.Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü Anayasa hükümleri,yasama,yürütme ve yargı organlarına,idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan en üstün hukuk kuralıdır.Bu organlar ve kişiler Anayasa’ ya uymak zorundadır. Kanunlar Anayasa’ ya aykırı olamaz. Üçler Uludağ

8 2-Sosyal ve Ekonomik Haklar, Ödevler: Ailenin korunması
2-TEMEL HAK VE ÖDEVLER 1-Kişinin Hakları ve Ödevleri:Anayasanın bu başlığı altında yer alan hükümler bütün temel hak ve hürriyetleri ilgilendirmektedir. Onların niteliğinin belirlenmesinde kötüye kullanılmalarına ve hatta durdurulmalarına kadar veren hükümler bu başlık altında yer almıştır. 2-Sosyal ve Ekonomik Haklar, Ödevler: Ailenin korunması Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Kamu yararı Çalışma ve sözleşme hürriyeti Çalışma ile ilgili hükümler Üçler Uludağ

9 3 –Siyasi Haklar ve Ödevler: a)Türk Vatandaşlığı
b)Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma c)Siyasi partilerle ilgili hükümler d)Kamu hizmetlerine girme hakkı *Hizmete Girme *Mal Bildirimi *Vatan Hizmetleri e)Vergi Ödevi f)Dilekçe Hakkı Üçler Uludağ

10 3-CUMHURİYAETİN TEMEL ORGANLARI VE YÜRÜTME 1-Genel Olarak
Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak Anayasamız devlet organlarını yasama, yürütme ve yargı olarak üç başlık altında düzenlenmiştir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilmez. 2-Yürütme 1982 Anayasası yürütme ve idareyi Cumhuriyetin temel organları başlıklı üçüncü kısımın ikinci bölümünde düzenlenmiştir.Bu bölümde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, olağanüstü yönetim usulleri ve idare ile ilgili konular yer almaktadır. a-Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı monarşi rejiminin yerini cumhuriyet rejiminin alması durumunda yeni rejimde hükümdarın yerini alması için öngörülmüş ve oluşturulmuş bir müessesedir. Üçler Uludağ

11 (1) Cumhurbaşkanının seçimi
Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği Anayasanın 101. maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre: Cumhurbaşkanı, TBMM’ ce kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. (2)Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Yürütme organının başı olarak kabul ettiği temsil ve gözetme görevlerini ifası için önemli yetkilerle donattığı Cumhurbaşkanının tamamen tarafsızlığı ve bağımsız- lığını gerçekleştirmeye amaçlamıştır. (3)Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Anayasanın 104.maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının sahip olduğu temsil ve gözetme görevleri yasama yürütme ve yargıya ilişkin olmak üzere üç gruba ayrılır. Yasama ile ilgili görev ve Yetkileri *TBMM’yi toplantıya çağırmak *Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları sunmak Üçler Uludağ

12 *TBMM seçimlerine karar vermek Yürütme ile ilgili Görev ve Yetkileri
*Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek *Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlama *TBMM adına TSK’nin Başkomutanlığını temsil etmek *Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak *Üniversite rektörlerini seçmek *Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek… Yargı ile ilgili Görev ve Yetkileri *Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek *Danıştay üyelerinin dörtte birine seçmek *Askeri Yargıtay üyelerini seçmek *Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek *Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek (4)Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Cumhurbaşkanının yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturması ve karşı imza kuralı gereğince yaptığı işlemlerden doğan siyasi cezai ve hukuki sorumluluk bütünüyle bunları Başbakan ve bakana aittir. Üçler Uludağ

13 (5)Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkması gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar TBMM başkanı yerine vekillik eder. b-Başbakan (1)Genel Olarak Anayasanın 109/2.maddesine göre Başbakan,Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.Bu madde hükmü gereğince hukuken Başbakan olarak Bakanlar Kurulu oluşturmada Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilebilme için yeterli ve gerekli şart TBMM üyesi olmalıdır.Cumhurbaşkanının buradaki takdir yetkisi parlamenter sisteminin gerekleriyle sınırlıdır. (2))Başbakanın Görev ve Yetkileri *Bakanları seçmek ve görevlerinden alınmasını önermek *Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek *Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak * Bakanların görevlerini yerine getirmesini gözetmek Üçler Uludağ

14 (1)Bakanlar Kurulunun Görevi
c-Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 8.maddesine göre Cumhurbaşkanı ile birlikte Yürütme Organının ikinci bölümünü oluşturur.Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan kurulmuş olup ortak siyasi sorumluluğu vardır. Anayasanın 109. maddesine göre Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır. (1)Bakanlar Kurulunun Görevi *Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koyma *Kanun hükmünde Kararname çıkarmak *Tüzük çıkarmak *Yönetmelik çıkarma yetkisi *Kanun tasarısı Hazırlamak *Milli Güvenliği sağlamak *Genelkurmay Başkanını seçmek *Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarmak *TSK’nın yurt savunmasına hazırlanması Üçler Uludağ

15 (2)Bakanlar Kurulunun Görevinin Sona Ermesi
*Göreve başlarken güvenoyu alamaması *Gensoru sonunda güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunun düşürülmesi *Başbakanın yüce divana sevk edilmesi *Görev sırasında güvenoyu talebinin reddedilmesi *Bakanlar Kurulunun istifası (3)Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu Parlamenter sistem gereğince Bakanlar Kurulunun siyasi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk hukuki ve cezai sorumluluk olmayıp parlamento karşısındaki sorumluluktur.Bu sorumluluk gereğince Bakanlar Kurulunun ve bakanların görevlerine parlamento tarafından son verilebilir. Üçler Uludağ

16 DEVLETİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI
Üçler Uludağ

17 Devlet bir örgüttür;toplumsal örgütlenmenin,bir toplumda toplumsal düzenin özgül bir biçiminin bulunduğunu gösteren özel bir türüdür. Üçler Uludağ

18 Devlet; “birbirlerine karmaşık bir ilişkiler sistemi ile bağlanmış tek tek insanların bir araya gelmişliğidir. Üçler Uludağ

19 Devlet; Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal kurumlarıyla teşkilatlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Üçler Uludağ

20 Devlet; Başka bir ülkeye bağlı olmadan kendi başına yönetilen hükümet ve ülkesi
Üçler Uludağ

21 Devlet; Belli bir ülke üzerinde yerleşmiş,zorlayıcı bir yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen insan topluluğunun meydana getirdiği bir siyasal kuruluştur. Üçler Uludağ

22 YÖNERGE Bir işin nasıl yapılacağını, nasıl yürütüleceğini,işin gerçekleştirilmesi sürecinde hangi yöntemlerin kullanılacağı kanununda yetkili kişilerce daha alttaki kişilere veya örgütlere verilen bilgi, direktif,tamim(İzin Yönergesi,Teftiş Yönergesi gibi) Üçler Uludağ

23 GENELGE Üst makamların herhangi bir konuda yol göstermek, dikkat çekmek üzere ilgili kurumlara gönderdiği, yazı, tanım (Adaylık işlemleri genelgesi) Üçler Uludağ

24 DEVLET MEMURLARININ GÖREVİ
Devlet memurları kendilerine verilen görevleri kesintisiz bir biçimde ve hizmetin gereğine uygun olarak yürütmek zorundadır.Bunlar yasalara saygılı olmak, tarafsız hareket etmek, üstün emirlerine uyma, iş başında bulunma, tarafsız hareket etme, mal bildirimi, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma v.s. Üçler Uludağ

25 1-ANAYASA VE DEVLETE BAĞLILIK
Devlet memurları görevlerini yerine getirirken anayasaya bağlı kalmak,yasalara saygılı olmak zorundadır.Bu hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur.Anayasa 129 maddesi ’memurların ve diğer kamu görevlilerinin anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü olduklarını’ belirtmiştir.Devlet Memurları Kanununda bağlılık konusu detaylı olarak incelenmiştir. Üçler Uludağ

26 2-TARAFSIZLIK Memurlar görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan yerine getirmekle yükümlüdürler.Memurlar herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Üçler Uludağ

27 3-EMİRLERE UYMA, HUKUKA AYKIRI EMİR
Memurlar görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden üstlerine karşı sorumludurlar.Memur üstünün emirlerine, hukuka aykırı emre ilişkin kurallar saklı kalmak üzere uymak zorundadır.Memur üstünden aldığı emri, hukuka aykırı görürse, emri yerine getirmez, aykırılığı emri verene bildirir.Üstün emrinde direnmesi, emri yazılı olarak tekrarlanması durumunda ,memur emri yerine getirir. Emri veren sorumlu olur. (Bu sorumluluk ceza sorumluluğu değil) Üçler Uludağ

28 4-İŞ BAŞINDA BULUNMA Memurlar günlük çalışma saatlerinde iş başında bulunmak ve hizmeti kişisel olarak yürütmekle ödevlidir. Kurumların günlük çalışma saatleri bölge ve hizmetin niteliğine göre belirlenir.(Merkezde Bakan,İlde Vali) memurun haftalık çalışma saati(Cumartesi,Pazar dışında 40 saattir. Üçler Uludağ

29 5-MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA
Anayasa madde 71. kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarını istemektedir.D.M.K madde:14 Devlet memurlarının kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacakları ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunmalarını zorunlu kılmaktadır. Üçler Uludağ

30 6-UYUMLU GİYİNME Devlet Memurları giyim ve kuşamları; yasa, tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.Memurlar bu düzenlemelere uygun olarak giyinmek zorundadır.(Madde:19) Üçler Uludağ

31 7-GÖREV YERİNDE OTURMA Devlet memurları görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde oturmaları zorunludur.Memurlar görevlerini aksatmamak şartıyla ve yetkili üstün izni ile bu kurala uymayabilir.(Ek:20 madde) Üçler Uludağ

32 8-RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİ GERİ VERME
Devlet memuru, görevi sona erdiğinde görevle ilgili belge,araç ve gereçleri geri vermek zorundadır.Bu yükümlülük aynı araç,gereç ve belgeleri belli yerlerin dışına çıkaramayacakları gibi özel işlerinde de kullanamazlar. (Madde:16) Üçler Uludağ

33 DEVLET MEMURUNA YASAKLAR
Kamu hizmetini yürüten devlet memurlarının gerek hizmet içinde, gerekse hizmet dışında bazı faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Bunlar; Üçler Uludağ

34 1-BAŞKA GÖREV ALMA YASAĞI
Memur normal olarak bir kadro işgal edebilir.Asaleten iki memuriyetinin bir kimse üzerinde birleşemeyeceği esasını koymuştur. Böyle bir davranış hizmetin aksamasına neden olacaktır.Buna rağmen uygulamada ” Ek görev” devamlı bir duruma getirilmiş, hatta bazı kısımlarda bir memur için iki kadro kullanma normal sayılmıştır.Bu duruma son vermek için D.M.K kural olarak memurlara ikinci bir görev verilmesini yasaklamıştır. Üçler Uludağ

35 2-BİRLİKTE ÇEKİLME VE GREV YASAĞI
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin sendika kurma ve sendikalara üye olma hakları yoktur.1982 Anayasası sendika kurma hakkını sadece işçi ve işverenler vermiştir. 128.maddesi ile de memurların ve diğer kamu görevlilerinin haklarının yasa ile düzenleneceği kuralı getirmiştir. Görevi aksatacak şekilde birlikte görevden çekilmek, iş yavaşlatmak, grev kararı almak yasaktır. Üçler Uludağ

36 3-TİCARET VE KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI
Devlet memurları, ticaret kanununa göre ’tacir’ veya `esnaf` sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunamazlar.Memur temsilcilik, ticari vekil olamayacakları gibi, kolektif şirketlerde kuramazlar. Ancak;Devlet Memurları üyesi bulundukları yapı ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim organlarında görev alabilirler. Üçler Uludağ

37 4-HEDİYE VE ÇIKAR SAĞLAMA YASAĞI
Devlet memurlarının hediye istemeleri veya çıkar sağlamaları, çıkar sağlamak için hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç almaları yasaktır.(Madde.29) Üçler Uludağ

38 5-SİYASİ PARTİLERE GİRME YASAĞI
Devlet Memurları Kanununun memurların siyasi partilere girmelerini, herhangi bir siyasi partinin veya kişinin yararına, zararına hedef tutan davranışta bulunmalarını yasak etmiştir. (Madde:7) Üçler Uludağ

39 6-GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI
Memurlar görevlerinden ayrılmış bile olsalar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklama yapamaz ve demeç veremezler.(Madde:15) Üçler Uludağ

40 7-DERNEK KURMA-DERNEĞE ÜYE OLMA YASAĞI
Anayasaya göre (Madde:33) herkesin dernek kurma hakkı vardır. Ancak, D.Memurları için kısıtlama getirilmiştir. Dernekler Kanununa göre bazı kamu görevlileri dernek kuramazlar ve derneğe üye olamazlar. Bunlar: Öğretmenler, polisler, hakim ve savcılar. Üçler Uludağ

41 8-AYRILDIĞI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞI
Memurlar görevden ayrıldıktan sonra, memurluk yetki ve imkanlarının kişisel çıkar için kullanılmasını önlemek amacı ile bazı önlemler alınmıştır.Görevden ayrılan memurun belli bir süre, eski kurumlarına karşı görev ve iş alma yasağı konmuştur.Görevlerinden ayrılanlar ve ayrıldıkları tarihten önce iki yıl içinde, ayrıldıktan sonra 3 yıl içinde doğrudan ve dolaylı olarak görev ve iş alamazlar. Üçler Uludağ

42 GENEL HAKLAR Güvenlik Hakkı Hizmet Hakkı Dava Hakkı İzin Hakkı
Aylık Hakkı Yolluk Hakkı Diğer Sosyal Haklar Üçler Uludağ

43 DEVLET TEŞKİLATI İDARE (YÖNETİM)
Anayasanın 123.maddesine göre, “kuruluş ve görevleriyle bir bütün” olan “idare” nin “kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır” ve “kanunla” düzenlenir. Merkezden yönetim,yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşisi içinde yer alan örgütlerce ya da yerine merkeze bağlı il yöneti, ilçe yönetimi,bucak yönetimi ve bölge yönetimi gibi taşra kuruluşları eliyle yürütülmesidir. Yerinden yönetim ise,kamu hizmetlerinin yöre halkınca seçilen kuruluş ya da organlar ile yönetsel,sosyal,bilimsel,teknik ve kültürel alanlarda tüzel kişiliği olan kuruluşlarca yerine getirilmesidir. Üçler Uludağ

44 Ülkemizde devletin temel yönetsel görevleri genel (merkezi) yönetimi oluşturan kuruluşlarca yürütülür.Genel yönetimin merkez örgütü,Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Bakanlar Kurulu,Bakanlıklar ve Bakanlardan oluşur.Genel yönetim üzerine aldığı hizmetleri hizmetin gereklerine,ekonomik ve toplumsal koşullara,ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek için taşrada örgütlenmiştir.Bu örgütler merkezdeki genel yönetimin taşraya bir uzantısıdır ve genel olarak ülkeye yayılmıştır.Genel yönetimin taşra örgütlenmesinin dayandığı ilke, “YETKİ GENİŞLİĞİ” ilkesidir.Yetki genişliği,merkezin ya da genel yönetimin,taşra kuruluşlarına ya da organlarına kendiliğinden karar alarak uygulama yetkisi tanımasıdır.Ülkemizde genel yönetimin taşra kuruluşları,il yönetimi,ilçe yönetimi,bucak yönetimi ve bölge yönetimidir.Anayasa’ nın 126. maddesine göre illerin yönetimi yetki genişliği esasına dayanır. Üçler Uludağ

45 Ülkemizde yerel nitelikli birçok hizmetin görülmesini sağlayan ve ekonomik yaşamın bir parçası olan yerel yönetim kuruluşları Anayasa’ nın 127.maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Mahalli idareler;il,belediye veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları,genel kanunda gösterilen,seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri,yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenir... Üçler Uludağ

46 DEVLET TEŞKİLATI İLE İLGİLİ DERS NOTLAR
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasama,yürütme ve yargı organlarından oluşur. Bu ayırım organlar arasında üstünlük anlamına gelmez. (Kuvvetler ayrılığı ilkesi) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. TBMM halkın seçtiği 550 milletvekilinden oluşur. TBMM tek meclis sistemine göre yasama faaliyetlerini yürütür. Üçler Uludağ

47 Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı vekillik eder.
Cumhurbaşkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanına bağlı bir inceleme araştırma ve denetleme kuruludur.Silahlı Kuvvetler ve yargı organları bu kurulun denetimi dışındadır. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı,Milli Savunma İçişleri,Dışişleri,Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve jandarma genel Komutanından kurulur ve devletin Milli Güvenlik siyasetinin tayini,tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna görüş bildirir.Milli Güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Üçler Uludağ

48 İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir
İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Buna idarenin bütünlüğü ilkesi denir.Bunu gerçekleştirmek için idareye yerel idareler üzerinde idari vesayet yetkisi tanınmıştır.Bununla merkezi idare , ayrı tüzel kişiliklere sahip yerel idareleri ve kamu kurumlarının kamu yararı amacıyla denetlenmektedir. Ülke idaresinin merkez idare tarafından tek elden yürütülmesine merkezden yönetim denir.Bu yönetim biçiminde idare teşkilatı tektir.İdare bakanlıklar şeklinde teşkilatlanmıştır.Başkent örgütü dışında taşra örgütü de vardır. Yetki genişliği İlkesi merkezi idare tarafından taşra teşkilatındaki, görevlilere kendiliğinden bazı konularda karar alma ve uygulama yetkisinin verilmesidir. Üçler Uludağ

49 Bakanlıklar kanunla kurulur.
Merkezi idarenin taşra teşkilatının işlemleri üzerinde sahip olduğu denetleme yetkisine hiyerarşi yetkisi denir. Türkiye’nin yönetsel yapısı merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarından oluşur. Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, illere iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumu sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bakanlıklar kanunla kurulur. Üçler Uludağ

50 Bakanlıkların tüzel kişiliği olmayıp, devlet tüzel kişiliğini temsil ederler.
Teşkilatlanma ile ilgili düzenlemelerde Devlet Personel başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerinin alınması gerekir. Bakanlar kurulunda Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları 20’yi geçmemek kaydıyla devlet Bakanları görevlendirilebilinir. Üçler Uludağ

51 Devlet Bakanlarının Bakanlıkları yoktur.
Merkezi idarenin üstlendiği hizmetler bakanlıklar aracılığıyla yerine getirilmektedir, bu nedenle her bir bakanlık belirli bir kamu hizmeti veya hizmetler bütünü yerine getirmekle yükümlüdür. Bakan, Bakanlığın en üst amiri olup, bakanlığı temsil etmek, bakanlıktaki kamu görevlilerine emir ve yön verip denetlemek, bakanlık adına harcamaları imzalamak, yönetmelik yapmak ve bakanlığın hükümet ve yasama ile olan ilişkilerini sağlamak görevleri vardır. Üçler Uludağ

52 BAKAN Bakanlığın en üst amiri olup bakanlığı temsil eder.
Bakanlıktaki kamu görevlilerine emir verip denetler. Hem kendi eylem ve işlerinden hem de emri altında çalışanlardan TBMM’ ye karşı siyasi sorumluluğu vardır. Üçler Uludağ

53 MÜSTEŞAR Bakanın emrindedir,onun yardımcısıdır.
Bir bakanlıkta birden fazla kurulamaz. Teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir. Bakanlık hizmetlerini,bakan adına ve bakanın emir ve direktifleri doğrultusunda mevzuat ve hükümlere uygun olarak düzenler ve yürütür. Üçler Uludağ

54 Bakanlık Merkez Teşkilatında Hiyerarşik Birimler
Müsteşarlık Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük,Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü Şeflik Üçler Uludağ

55 Bakanların hem kendi eylem ve işlemlerinden hem de emri altında çalışanların eylem ve işlemlerinden dolayı TBMM’ye karşı siyasal sorumlulukları vardır. Bakanlar görevleri ile ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesinde yargılanır.Bakanın yüce divana gönderilmesi, meclis soruşturması sonucu ancak meclis kararı olur.Yüce divanda yargılanması kararlaştırılan Bakan , bakanlıktan düşer Başbakan Yüce divana gönderirse Hükümet düşer. Üçler Uludağ

56 Her bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kendi kuruluş kanununda gösterilir.
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre,teftiş kurulu başkanlığı,Araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği adıyla danışma ve denetim birimleri kurulabilir. Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre Personel Genel Müdürlüğü veya dairesi Başkanlığı,Eğitim Dairesi Başkanlığı,İdari ve mali işler dairesi başkanlığı,Savunma Sekreterliği,Özel Kalem Müdürlüğü adıyla veya bunların dışında yardımcı birimler kurulur. Üçler Uludağ

57 Bakanlık müşavirlerinin otuzu geçmemek üzere kuruluş kanunlarında gösterilir.
Bakanlıklar, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlememle görevli ve yetkilidir. Bağlı kuruluş bakanlığın ana hizmet ve görev alanına giren hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kuruluna genel bütçe içinde aynı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. Bağlı kuruluşlar Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanın onayı ile diğer bir bakanlığa bağlanabilir. Üçler Uludağ

58 Bakanlık bağlı kuruluşları merkez teşkilatında ihtiyaca göre danışma ve denetim birimleri Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği gerekli görülen hallerde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığından oluşur. Bakanlık bağlı kuruluşların merkez teşkilatında ihtiyaca göre Personel ve Eğitim Şubesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, Savunma Uzmanlığı, adıyla veya bunların dışında yardımcı birimler kurulabilir. Üçler Uludağ

59 Bağlı Kuruluşlarda hiyerarjik birimler 1- Genel Müdürlük
2- Daire Başkanlığı 3- Şube Müdürlüğü 4- Şeflik 5-Memurluk Üçler Uludağ

60 Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda sürekli kurullar kanunla kurulur.
Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük, düzeyinde ana hizmet birimi kurulamaz. Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda sürekli kurullar kanunla kurulur. İlgili kuruluşlar, Özel kanun veya statü ile kuruluna istisadi ve devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştikakları veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. İlgili kuruluşlarda hiyerajik birimler özel kanunlarla gösterilir. Üçler Uludağ

61 Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında hiyerarşik birimler;
Yükseköğretim Kurulu ve bu kurula bağlı olanlar hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük, şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır. Merkezi idarenin taşta teşkilatı kurma yetkisi kurum ve kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında gösterilir. Bakanlık, taşra teşkilatı ihtiyaca göre, İl Valisine bağlı İl kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, doğrudan merkez bağlı taşra kuruluşlarından oluşur. Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında hiyerarşik birimler; 1- Bölge Müdürlüğü 2- Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik 3- Şeflik veya Mühendislik Üçler Uludağ

62 Taşra Teşkilatı İl Kuruluşları
Vali İl Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şeflik Üçler Uludağ

63 Taşra teşkilatı İl kuruluşlarında 1- Vali, 2- İl Müdürlüğü,
3- Şube Müdürlüğü, 4-Şeflik, 5- Memurluk. Taşra teşkilatı İlçe kuruluşlarında 1- Kaymakam, 2- İlçe Müdürlüğü, 3- İhtiyaç duyulan İlçelerde Şube Müdürlüğü, 4- Şeflik, 5- Memurluk Üçler Uludağ

64 Kaymakamlık bir meslek memurluğudur ve ortak kararname ile atanır.
İl ve İlçelerin kurulması, kaldırılması adı ve merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi kanunla olur. İl İdaresi Vali, İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu olmak üzere üç bölümden oluşur. İlçe idaresi Kaymakam, İlçe İdare Şube Başkanları ve İlçe İdare Kurulundan oluşur. İl yönetiminin başı olan vali, ilde devletin, hükümetin ve ayrı her bir bakanlığın temsilcisidir. İl idare kurulunda vali, hukuk işleri müdürdü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, sağlık müdürü ve tarım ve köy işleri müdürü vardır. Kaymakam İlçe yönetiminin başı olup görevlerini valinin gözetim ve denetimi altında yapar. Kaymakamlık bir meslek memurluğudur ve ortak kararname ile atanır. Bucaklarda Bucak Müdürü, Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu olmak üzere üç organ bulunmaktadır. Üçler Uludağ

65 Bölge İl ve ilçe kuruluşları ile merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir. Kalkınma planı ve programları çerçevesinde geçici taşra teşkilatı ortak kararname ile kurulur. Acil ve olağanüstü durumlarda bu bakanlık, Başbakana bildirmek ve prosüdürü sonradan tamamlamak üzere geçici taşra teşkilatı kurulabilir. Döner sermaye işletmelerinin kurulması, sermayesi, gelirleri, işleyiş ve denetim ile ilgili esas ve usulleri kanunla düzenlenir. Bakanlık yurt dışı teşkilatı, Dış Temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri, dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı şeklinde kurulabilir. Üçler Uludağ

66 Yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi kamu kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında gösterilir, teşkilat kanunlarında böyle bir hüküm bulunmayanlar yurt dışı teşkilatı kuramazlar. Sürekli yurt dışı teşkilatı Bakanları Kurulu Kararı ile, kurulur, kaldırılır, birleştirilir veya değiştirilir. Geçici özel diplomatik temsilcilikler Bakanlar Kurulu Kararı ile geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı ortak kararname ile kurulur. Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır. Yükseköğrenim üst kuruluşları; Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulundan oluşur. Üçler Uludağ

67 Üniversitelerin idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir.
Üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksek okullar kanunla kurulur. Ancak; Bakanlar Kurulu üniversiteler bağlı olarak bir üniversite içinden sayısı üçü geçmemek üzere fakülte ve gerekli sayırda yüksekokul kumruya yetkilidir. Üniversitenin organları, rektör, senato ve üniversite yönetim kurulundan oluşur. Üniversitelerin idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Fakülte, dekan, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu organlarından oluşur. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Üçler Uludağ

68 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına kamu kurumu da denir ve idari, iktisadi, sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görev yaparlar. Türkiye Cumhuriyetinin idari yapısında il özel idaresi, belediye ve köy gibi yeler kuruluşlar, üniversiteler, TRT ve KİT’ler gibi hizmetsel kuruluşlar, baro, ticaret odası gibi meslek kuruluşları yer almaktadır. Yerinden yönetim, hizmet ve yer yönünde yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır. Hizmet yönünden yerinden yönetim, özellikleri gereği bazı kamu hizmetlerinin genel idare faaliyetleri çerçevesinde yürütülmesinin olanaksızlığı veya güçlüğün karşısında hizmetin ayrı bir tüzel kişilik şeklinde örgütlenmesidir. (Örneğin üniversiteler KİT’ler ) Yer yönünden yerinden yönetim (mahalli idareler) belirli bir yerde yaşanların kendi ortak ihtiyaçlarını kendilerinin veya seçerek göreve getirdikleri yöneticilerini belirleyerek gidermesi şeklinde örgütlenmedir. (Örneğin belediye, köy) Üçler Uludağ

69 Belediye Başkanı, doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir.
Mahalli idareler, il özel idaresi, belediye ve köy yönetimlerinden kamu tüzel kişilikleridir. Genel yönetimin taşra örgütü olan İl aynı zamanda yerel yönetim kuruluş olup, il veya özel idaresi olarak adlandırılır. İl genel meclisi, il daimi encümeni ve vali olmak üzere üç organı vardır. Belediye organlarını, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı oluşturur. Büyükşehir Belediyesinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir belediye meclisi ve Büyükşehir belediye encümeni bulunur. Belediye Başkanı, doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir. Belediye encümeni ve belediye meclisi belediyenin karar organlarını, belediye başkanı da belediyenin yürütme organını oluşturur. Üçler Uludağ

70 Belediye, son nüfus sayımına göre nüfusu iki binden çok olan yerler ile nüfusuna bakmaksızın il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Belediye meclisi, belde halkı tarafından seçilen üyelerden oluşur ve beş yıl için seçilir. Belediye sınırları içinde birden çok ilçe bulunan şehirlerde Büyükşehir belediyesi adını taşıyan yeni bir yerel yönetim örgütü kurulmuştur. Belediye Başkanı, görevi ile ilgili bir suçtan dolayı hakkında soruşturma, kovuşturma ya da dava açılması durumunda İçişleri Bakanı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılabilir. Belediye başkanı, yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda İçişleri Bakanlığının talebi üzerine, Danıştay Kararı ile Başkanlıktan düşer. Köyler geleneksel bir yerel yönetim kuruluşu olup idari kararla kurulur. Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığına aittir. Üçler Uludağ

71 Köy yönetimi, köy derneği, ihtiyar heyeti ve muhtardan oluşur.
Köyün sağlık, temizlik, yol, su ve okul işleri ile ilgili hizmetler köyün zorunlu görevleri; köyü hamam, çamaşırlık, pazar yeri, çarşı yapmak gibi hizmetler ise köyün isteğe bağlı görevleri arasındadır. Köy yönetimi, köy derneği, ihtiyar heyeti ve muhtardan oluşur. Köy derneği, köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir topluluktur. Köy yönetiminin başı olan muhtar, köy derneği tarafından beş yıl için seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Sermayesinin tamamı, Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet yürütmek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kamu iktisadi teşebbüslerine iktisadi Devlet teşekküle denir. Üçler Uludağ

72 Kamu iktisadi teşebbüsleri Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur.
Sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar, ile temel mal ve hizmetler üretmek üzere, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüslerine, kamu iktisadi kuruluşu denir. İktisadi Devlet teşekkülü ve kamu iktisadi kuruluşunun ortak adına kamu iktisadi teşebbüsü denir. Kamu iktisadi teşebbüsleri Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. Sermayenin yüzde elliden fazlası İ.D.T(İktisadı Devlet Teşekkülleri) veya bir KİK’ e(Kamu İktisadı Kuruluşları) ait işletme veya işletmelerden oluşan anonim şirketlere bağlı ortaklık denir. Bağlı ortaklıklar Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. Üçler Uludağ

73 Müessese, sermayesinin tamamı iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna sahip olup; onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğundur. İktisadi Devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkların özel kesimine ait olan anonim ortaklıklarından sahip oldukları, en az %45 ve en çok %50 paya iştirak denir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplini ve ahlakını korumak, maksadı ile kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz, hizmet yerinden yönetim kuruluşlardır. Üçler Uludağ

74 Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden oluşur. Sayıştay, Ankara ile öngörülmüş, bir denetim organı olup genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerin kesin hükme bağlayan bir kuruluştur. Üçler Uludağ

75 KAMU PERSONELİ 1-Memurlar 2-Sözleşmeli personel 3-Geçici personel
4-İşçiler Üçler Uludağ

76 KAMU GÖREVİ YA DA KAMU HİZMETİ
Devletin, vatandaşlarının yararına yerine getirmesi gereken zorunlu veya gerekli olan ödevlerin tümünü ifade eder. Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında sair kişilerce kamunun genel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan iş ve işlemlerin tümüdür. Bu görevlerin büyük bir bölümü, ülke ve vatandaşların tamamının yararı ile doğrudan ilgili olup yerine getirilmesi, mutlaka zorunlu olan görevlerdir.Örneğin:Savunma,yasama,yürütme(idare) ve yargı görevi gibi.Diğer bir bölümü ise yine kanunun yararına yönelik olmakla beraber vatandaşların isteğine bağlı olarak yararlandıkları görev ve hizmetlerdir. Üçler Uludağ

77 KAMU HİZMETİNDEN BAHSEDEBİLMEK İÇİN:
Hizmetin(Görevin) bizzat devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve denetimi altında kurulan ve işletilen bir teşebbüs çerçevesinde yerine getirilir.(Örneğin:Tüm resmi daireler, bunların idari,iktisadi ve sosyal işletmeleri) Hizmetin genel karakterli olup toplumun tamamına veya bir kısmına yönelik olması. Hizmetin genel ve ortak ihtiyaçları karşılamak böylece de kamu yararını sağlamak amacıyla görülmesi. Hizmetin devamlılık içinde düzenli bir şekilde işlenmesi. Üçler Uludağ

78 KAMU GÖREVLİSİ Kamu hizmetlerinin bizzat kamu gücünü (erkini) kullananlar tarafından yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.Kamu hizmetleri günümüzde kamu gücünü kullananların denetim ve gözetimi altında ’Kamu Personeli’ tarafından yerine getirilmektedir.Genelde kamu hizmeti gören personelin, idarenin sürekli, sabit ve normal kadrolarına girmiş ve hiyerarşi zinciri içinde bu kadrolara bağlı olarak çalışması esastır. Üçler Uludağ

79 Kamu hizmetini bizzat yerine getiren,kamu erkini (gücünü) kullananlara KAMU GÖREVLİSİ denir.
Üçler Uludağ

80 KAMU GÖREVİ-KAMU HİZMETİ
Üçler Uludağ

81 Devletin vatandaşların yararına yerine getirmesi gereken,zorunlu veya gerekli olan ödevlerin tümünü ifade eder. Üçler Uludağ

82 Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında sair kişilerce kamunun genel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan iş ve işlemlerin tümüdür. Üçler Uludağ

83 Bu görevlerin büyük bir bölümü,ülke ve vatandaşların tamamının yararı ile doğrudan ilgili olup yerine getirilmesi,mutlaka zorunlu olan görevlerdir. Örneğin;savunma,yasama,yürütme (idare) veya yargı görevi gibi.Diğer bir bölümü ise yine kamunun yararına yönelik olmakla beraber vatandaşların isteğe bağlı olarak yararlandıkları görev ve hizmetlerdir.Eğitim,sağlık gibi. Üçler Uludağ


"ÜÇLER ULUDAĞ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları