Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVANLAR ALEMİ RESİMLER RESİMLER METİNLER METİNLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVANLAR ALEMİ RESİMLER RESİMLER METİNLER METİNLER."— Sunum transkripti:

1 HAYVANLAR ALEMİ RESİMLER RESİMLER METİNLER METİNLER

2

3 ALAGEYİK Memeliler (Mammalia) sınıfından, geyikler (Cervidae) türüne ait bir canlıdır. Erkeklerinin başında geniş levha biçiminde boynuzlar bulunur. Boynuzların ağırlığı 7 kg kadardır. Bacakları ince uzundur. Koklama ve işitme duyuları çok gelişmiştir. Renkleri yaz aylarında, kırmızımsı kahverengidir. Sırt kısımları ve yanları beyaz beneklidir. Karın kısımları açık renklidir. Kış aylarında ise renkleri koyu gri kahverengi, benekleri belirsizdir. Otçuldurlar. Çeşitli bitki yaprakları, taze sürgünler, olgunlaşmamış meyve ve sebzelerle beslenirler. Küçük sürüler hâlinde yayılırlar. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde 0-800 m yüksekliklerde kızılçam ormanlarında yaşarlar.

4

5 KUĞU Kuşlar (Aves) sınıfının, ördekler (Anseriformes) takımının, ördekler (Anatidae) familyasındaki bazı türlere verilen addır. Boyları 152 cm kadardır. Erginlerinin renkleri kar beyazıdır. Gaga dibinde siyah bir çıkıntı vardır. Gaga dibi, göz arası ve ayakları siyah ya da grimsidir. Boyunlarını su içine daldırarak besinlerini alırlar. Besinleri, su ve bataklık bitkileri, tohum, ot, böcek, salyangoz, solucan, midye ve balıklardır. Yaşam süreleri 19 yıl kadardır. Deniz ve nehir kenarlarında yaşarlar.

6

7 AĞAÇKAKAN Kuşlar (Aves) sınıfının, ağaçkakanlar (Piciformes) ailesindeki türlere verilen addır. Bu kuşların gagaları kama biçiminde, kuyrukları sert tüylüdür. Hayvan ve bitkilerle beslenirler. Genellikle ağaçlara tırmanır ve kabuk altındaki böcekleri yerler. Ağaç kovuklarına ve çoğunlukla kendi açtıkları oyuklara yumurta bırakırlar. Avustralya, Yeni Zellanda ve Madagaskar dışında, tüm dünyada sıcak bölgelere yayılmışlardır. Türkiye'de 9 türü vardır.

8

9 ATEŞBÖCEĞİ Böcekler (Insecta) sınıfının, Kın Kanatlılar (Coleoptera) takımının, Ateş Böcekleri (Lampyridae) familyasındaki türlere verilen genel addır. Üyelerinin hepsi, en azından dişileri ışık çıkarır. Işık, vücutlarındaki bir enzimin oksijenle birleşmesi sonucu oluşur. Birçok türünde dişilerin alt ve üst kanatları körelmiştir. Bununla birlikte erkeklerin hepsi iyi uçucudur. Kısa olan erginlik yaşamları boyunca beslenmezler. Vücutlarına yığılmış yağ doku üreme işlevlerine yetecek enerjiyi sağlar.

10

11 DOMUZ Memeliler (Mammalia) sýnýfýnýn, çift toynaklýlar (Artiodactyla) takýmýnýn, eski dünya domuzlarý (Suidae) familyasýndaki türlere verilen genel addýr. Derileri çýplak, sýk kýllý ya da dikenli olabilir; genellikle pürtüklüdür. Burunlarýný özel kaslarla hareket ettirebilirler. Burunlarýnýn uç kýsmýnda besinlerin aranmasýna hizmet eden kýkýrdak ya da kemik bir disk vardýr. Gözleri küçük, kulaklarý orta büyüklüktedir. Boyun kýsýmlarý kalýn ve kaslýdýr. Bacaklarý kýsa ve kuvvetlidir. Kuyruklarý orta uzunlukta ve genellikle püsküllüdür. En çok koku alma duyularý geliþmiþtir. Ormanlarda ve steplerde sürü hâlinde gezerler. Hepçildirler. Daha çok akþam karanlýðýnda ve gece hareketlidirler. Yaban domuzuna yurdumuzda, barýnmalarýna uygun çalý ve orman örtüsü bulunmayan, geniþ step ve düzlüklerin yaygýn olduðu birkaç ilin dýþýnda, her tarafta rastlanýr. Ormanlýk alanlarda daha bol bulunurlar. Dünyanýn birçok yerinde birbirinden baðýmsýz olarak evcilleþtirilmiþlerdir. Taþ Devri'nden beri evcil olduðuna iliþkin kanýtlar vardýr. Çok sayýda yavru meydana getirmeleri, hemen herþeyi yemeleri ve hýzla büyümeleri ekonomik açýdan çok deðerli bir hayvan olmalarýný saðlamýþtýr. Bundan yaklaþýk 8000 yýl önce Adýyaman'da ilk yerleþik düzene geçen bir toplum, domuzlarýn insan ölülerine zarar verdiði ya da onlarý yediði için, insanlar tarafýndan etlerinin yenmesi yasaklanmýþtýr. Bugün geniþ ölçüde beslenen domuz ýrký, Çin ve Hindistan kökenlidir.

12

13 KAPLAN Memeliler (Mammalia) sınıfının, yırtıcılar (Carnivora) takımının, kediler (Felidae) familyasındaki türlere verilen genel addır. Boyları erkekte, kuyruk dahil 225-280 cm kadardır. Dişiler biraz daha küçüktür. Genellikle tek başlarına yaşarlar. Memelilerin en yırtıcı türüdür. On metre kadar sıçrayabilirler. Daha çok sazlık yerlerde bulunurlar. Suyu çok sever ve iyi yüzerler. Soğuğa karşı iyi uyum sağlarlar ve -45°C'da bile hareketlidirler. Özellikle geyiklerle, ayrıca kemiriciler, kurbağalar, sığırlar ve ender olarak fil, gergedan, çekirge, balık, timsah, kirpi ve kaplumbağalarla beslenirler. Günde 7-8 kg ete gereksinim duyarlar. Bir defada 50 kg kadar et yiyebilirler. Yemekten sonra genellikle su içerler. Yirmi beş yıl kadar yaşarlar. Asya'da (Anadolu'dan Sibirya'ya ve Sumatra'ya kadar) yaygındırlar. Soyları hızla tükenmektedir. Türkiye'de en son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1970 yılında görülmüşlerdir.

14

15 KERTENKELE Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kertenkeleler ve yılanlar (Squamata) takımının, asıl kertenkeleler (Lacertidae) familyasındaki türlere verilen genel addır. Boyları nadiren 30 cm'yi aşar. Başları oransal olarak küçüktür. Vücudun diğer kısımları küçük ve pürtüklü pullarla örtülüdür.Kertenkelelerin kuyruklarında yenilenme görülür. Çok hızlı koşar ve hemen saklanabilirler. Renkleri çok değişkendir. Kumlu, taşlı ve kısa otlu arazilerde bulunurlar. Nadiren ağaçlara tırmanırlar. Gündüz yaşarlar. Genellikle güneşli ve yarı kurak yerleri tercih ederler. Hemen hepsi küçük omurgasızlarla, özellikle böceklerle beslenirler. Bazı meyveleri de yedikleri bilinmektedir. Türleri ülkemizin hemen her yerinde yaygındır.

16

17 SAKSAĞAN Ötücükuşlar takımının kargagiller ailesindendir. Karnı ve omuzları beyaz, geri kalan bölümleri siyah renklidir. Saksağanların boyu 30-40 cm’i bulur. Yuvalarını ağaçların yüksek dallarına kurarlar.

18

19 TAVŞAN Memeliler (Mammalia) sınıfının, tavşanlar (Lagomorpha) takımındaki türlere verilen genel addır. Boyları 40-45 cm kadardır. Gözleri büyüktür. Kulakları ise genellikle çok büyüktür. Postu sık ve ince tüylüdür. Çoğunlukla sabahın erken saatlerinde işlektirler. Yazın yeşil bitkileri, kışın ise ağaç kabuklarını ve kuru bitkileri yerler. Ülkemizde hemen her yerde bulunurlar.

20


"HAYVANLAR ALEMİ RESİMLER RESİMLER METİNLER METİNLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları