Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ"— Sunum transkripti:

1 OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ
KAÇAKÇILIK SEMİNERİ OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ

2 Sunum Planı Kavramlar, İddianamenin kabulü, Duruşmaya Hazırlık(Tensip)
Kararların yazılması.

3 Kavramlar Kaçak eşya, Ulusal marker, Cif değer, Gümrük Bölgesi,
Fob değer, Gümrük İşlemi, Güm. değer, Gümrük kapıları, Akaryakıt, Örgüt,

4 Kaçak Eşya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eşyayı ifade eder.

5 Cif değer, Cost, Insurance and Freight (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun)

6 3-FOB DEĞER FOB : “Free On Board” "Gemide Masrafsız" kuralı.
İhraç ürünleri için kullanılır.

7 4-Gümrüklenmiş Değer a)ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, B)ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ifade eder.

8 Gümrüklenmiş Değeri Hesaplama Görevi
Mülga 1918 sayılı Kanunda Gümrük İdaresine görev verilmiştir, 5607 sayılı Kanunda bu konuda bir görevlendirme hükmü yoktur. 4458 sayılı Kanunda da görevlendirme hükmü yoktur.

9 Bilirkişi tarafından gümrüklenmiş değer hesaplanabilir,
Bilirkişinin belirlediği cif değer gümrük idaresine gönderilip KEMTV istenecek.

10 5-Akaryakıt Akaryakıt:
Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, Doğal gaz, Akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları, Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri, ifade eder.

11 Kaçak Akaryakıt Kaçak akaryakıt, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2/22 maddesinde tanımlanmıştır. “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıta kaçak akaryakıt denilir”

12 5607 sayılı Kanunda kaçak olarak kabul edilen akaryakıt türleri:
a) Ulusal marker içermeyen benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, b)menşei belli olmayan doğal gaz, c)Akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımlar, Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler.

13 6-Ulusal Marker 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2/44 maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, ulusal marker, akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde eklenen katkı maddesidir.

14 7-Gümrük Bölgesi - Türkiye karasuları, - İç sular, -Hava sahası,
-Türkiye Cumhuriyeti topraklarının tamamı.

15 8-Gümrük İşlemi Gümrük idarelerince, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılan işlemlerdir.

16 9-Gümrük Kapıları Gümrük bölgesine giriş ve çıkışların yapılması için ilan edilen yerlerdir. a)Kara sınır kapısı(Sınıra bitişik), b)Hava sınır kapısı, c)Deniz sınır kapısı, d)Tren sınır kapısı.

17 10-Örgüt Suç örgütü, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla en az üç üyeden oluşan yapıdır. Kaçakçılık suçlarında suçun örgütün faaliyeti kapsamında işlenmesi artırım nedeni olarak düzenlenmiştir.

18 Kaçakçılık Davalarında işlemler
A-İddianamenin değerlendirilmesi , B-Duruşma hazırlığı, C-Duruşma, D-Kararın açıklanması,

19 A-İddianamenin Değerlendirilmesi
5271 sayılı CMK’nun 174’üncü maddesi dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonunda; 1-İddianamenin iadesi kararı, 2-İddianamenin kabulü kararı.

20 1-İddianamenin İadesi Kararı
a) İddianamenin 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenmesi, b) İddianamenin, suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmesi.

21 Sık Rastlanan İddianamenin İadesi Nedenleri:
Sanık lehine delillerin toplanmaması, Malen sorumlunun iddianamede gösterilmemesi, Şüphelinin kimlik bilgilerinin yetersiz olması, Yüklenen suçu oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilmeden iddianamenin düzenlenmesi, İddianamenin sonuç kısmının eksik bırakılması.

22 İddianamenin Kabulü Kararı
İddianamede bir eksikliğe rastlanmamış ise, iddianamenin kabulü kararı verilerek duruşma hazırlığı yapılır.

23 Duruşma Hazırlığı (TENSİP)
Gümrüklenmiş değerin hesaplanması: Etkin pişmanlık hükmünün(5/2.m) dikkate alınması (Talimat) İddianamenin gümrük idaresine tebliği, Bilirkişi incelemesi yapılması, Sanığa iddianame tebliği, Tutanak düzenleyici görevlilerin çağrılması, Eşyanın ithali şartlarının sorulması.

24 BİLİRKİŞİ SEÇİMİ Bilirkişiler Adli Yargı Adalet Komisyonu bilirkişi listesinden seçilirler. 1-Tütün ve tütün mamülleri yönünden: Tütün eksperi belgesi olanlar, 2-Tütün mamülü olmayan diğer eşya yönünden ise dava konusu eşya için uzmanlığı bulunanlar arasından,

25 CİF DEĞER Aynı marka ve tür ürün: Üretildiği ülkeye göre cif değer,
Cif değer mutlak surette bilirkişi tarafından belirlenmeli. (içtihatı Birleştirme Kararı Uyarınca)

26 İçtihatı Birleştirme Kararı 1966/15 E, 1968/19 K, 06.05.1968
Bir itiraz olsun veya olmasın, genel yöntem hükümleri çerçevesinde, CİF değer, tarafsız kuruluşlara veya uzman bilirkişilere re’sen değer saptaması yaptırmakla mahkeme zorunludur.

27 Menşei Araştırması 1-Faturada kayıtlı emtia ile el konulan emtianın ayniyet karşılaştırması , 2-Faturanın sanığın ticari defter ve belgelerinde kayıtlı olup olmadığı denetlenmesi, 3-Uyumlu ise sanığın alım yaptığı firmalar nezdinde aynı araştırma yapılması, 5-İthal eden firmanın gümrük işlemleri gümrük idaresinden sorulması.

28 Etkin Pişmanlık 5/2.m Soruşturma aşamasında sanığa etkin pişmanlık hükmünden yararlanma imkanı tanınmamış ise, Yargılama aşamasında cif değer daha düşük miktarda belirlenmiş ise, 5/2.m teklif edilir.

29 Etkin Pişmanlık Aynı suçtan mükerrir ise veya örgütün faaliyeti kapsamında işlenmiş ise uygulanmaz. Sanığa ödeme yapması için makul süre verilmesi, makul süre ne kadardır? Taksitle ödeme mümkün müdür? Suçu iki sanık birlikte işlemiş ise, her iki sanık da ödeme yapacak mıdır?

30 Karar öncesi dosyanın kontrolü:
HAGB zarar sanığa bildirilmiş mi? Etkin pişmanlıktan yararlanma şartını haiz sanığa gümrüklenmiş değer tebliği yapılıp makul süre tanınmış mı? Deliller yasal yöntemler dışında elde edildi mi?

31 Temel Cezanın Belirlenmesi
Kaçakçılık suçları ekonomik amaçla işlendiğinden eşyanın değeri dikkate alınmalıdır. TCK’nun 43 ve 44’ncü maddeleri uygulanması söz konusu ise tüm dosyalardaki eşyanın değerlerinin toplamı dikkate alınmalıdır,

32 Temel Cezanın Belirlenmesi
ÖRNEK:Kaçak cevizin adedi değil tüm cevizin toplam değeri dikkate alınmalıdır. Kaçak sigara söz konusu ise kamunun uğradığı zarar miktarının dikkate alınması daha isabetli soncu götürecektir.

33 SUÇA TEŞEBBÜS 5607 sy. 3/21 Fiiller teşebbüs aşamasında kalsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

34 Temel Cezanın Belirlenmesi
ÖRNEK: 1 Markette satışa arz edilen kg Şili Cevizi. 1 kğ ceviz 50 adetten oluşuyor. 1.000 g ceviz toplam adet, 1 kg cif: 5 TL Cif değeri toplam: TL, Gümrük vergileri: 2.000TL, Gümrüklenmiş Değer: 7000 TL

35 Temel Cezanın Belirlenmesi
Örnek 2 100 karton sigara, 100 karton x 10= 1000 paket 1 paket cif: 1 TL, Toplam cif= TL, Vergileri= TL, Gümrüklenmiş Değer: TL

36 Temel Cezanın Belirlenmesi
Örnek: 100 adet Samsung Note Edge cep telefonu. 1 adet cif=1500 TL, Toplam cif= TL, Vergiler= TL Gümrüklenmiş Değer= TL

37 Temel Cezanın Belirlenmesi
a) kg ceviz( adet) Güm.Değer: TL b) 1000 paket sigara, Güm.Değer TL c) 100 adet cep telefonu, Güm.Değer: TL Soru: Temel ceza belirlenirken ölçü ne olmalı? -Sayısı, -Değeri.

38 KARAR ÖRNEKLERİ 1-Tütün Mamülleri, 2-Diğer Eşya, 3-Akaryakıt,
4-TCK’nun 43/1 uygulaması 5-Toplu Kaçakçılık

39 1-Tütün Mamulleri 5607 sy. 3/18-son yollamasıyla, 5607 sy. 3/5.m
5607 sy. 3/10-son (üç yıldan az olamaz) 5607 sy, 3/22 (değer artırımı) 5607 sy. 5/2

40 Zincirleme Suç-TCK 43/1 Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

41 Tütün Mamulleri-TCK 43/1 5607 sy. 3/18-son yollamasıyla 5607 sy. 3/5.m
5607 sy. 3/10-son (üç yıldan az olamaz) TCK m.43/1, 5607 sy, 3/22 (değer artırımı) 5607 sy. 5/2

42 Toplu Kaçakçılık-Tütün M.
5607 sy. 3/18-son yollamasıyla 3/5.m 5607 sy. 3/10, 5607 sy. 3/10-son (üç yıldan az olamaz) 5607 sy, 3/22 (değer artırımı) 5607 sy. 4/2 (en az üç sanık işlemişse) 5607 sy. 5/2

43 Eşya-Karar Örneği 5607 sy. 3/5, 5607 sy. 3/22 TCK m. 43/1,

44 Akaryakıt Karar Örneği-1
Ulusal Marker içermeyen ve yurt dışından kaçak giren ancak sanık tarafından yurt içinde temin edilen kaçak akaryakıt: 5607 sy. 3/11 del. 3/5, 5607 sy. 3/10 5607 sy. 3/10-son, 5607 sy. 3/22, 5607 sy 4/8 satış için düzenek veya ekipman kullanılması: 2 kat artırım.

45 Akaryakıt Karar Örneği-2
Ulusal Marker içermeyen kaçak akaryakıt: 5607 sy. 3/11-2.fıkra 2 yıldan 5 yıla hapis ve apc 5607 sy. 3/22 5607 sy. 5/2

46 Akaryakıt Karar Örneği-3
Akaryakıt haricinde kalan petrol türevleri ile üretilen kaçak yakıt 5607 sy 3/12, 2 yıldan 5 yıla hapis ve apc 5607 sy 3/22 değer artırımı: ½ den 1 katına 5607 sy 5/2 güm.değerin 2 katının ödenmesi: ½ indirim.

47 Kaçak Eşya Bulundurma Ticari amaçla bulundurma, (suç oluşturur)
Kullanım amacıyla bulundurma, (suç oluşturmaz, ancak müsadere gerekir)

48 Nakil Araçlarını Müsadere
Kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

49 MÜSADERE 5607 sy. m.13 del. TCK m.54/4, 5607 sy. m.13 ve TCK m.54/1 (nakil araçları için)

50 Nakil Aracını Müsadere
a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.

51 Nakil Aracını Müsadere
b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

52 Nakil Aracını Müsadere
c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

53 Müsadere d)İyi niyetli 3.kişeye ait olmaması, e)Hakkaniyet ilkesi
(Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.)

54 OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ
KAÇAKÇILIK SEMİNERİ OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ


"OĞUZ KORKMAZ ANKARA HAKİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları