Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN KANUN NO : 6552.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN KANUN NO : 6552."— Sunum transkripti:

1 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN KANUN NO : 6552 VERGİ VE DİĞER MEVZUATLAR KOMİTESİ

2 6552 sayılı yasa 11.09.2014 tarihinde uygulama tebliği ise 27.09.2014 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

3 Aslında beklenen af yasası 6111 sayılı yasa kadar kapsamlı olmadı. Ama yine de borcunu ödemekte zorlanan birçok mükellef için bir fırsat oldu. Kısaca tebliği biraz detaylı inceleyecek olursak;

4 Hangi Borçlarımızı yapılandırabiliriz? 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere, beyanlara dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri

5 Hangi Borçlarımızı yapılandırabiliriz? 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 30.04.2014 tarihinden önce uygulanan idari para cezaları,

6 Hangi Borçlarımızı yapılandırabiliriz? MTV ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi Dava aşamasında bulunan borçlar, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi

7 Belediye Kanunu kapsamında bulunan belediyelerin su abonelerinin su ve atık su bedeli borçları, bu alacaklara bağlı gecikme zamları 3568 sayılı S.M. M.M. ve Y.M.M. kayıtlı oldukları odalara olan aidat borçları ve birlik payı borçları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı

8 Esnaf Odalarının aidat borçları bunlara bağlı faiz ve gecikme zamları 30.04.2014 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme zamlarından kesinleşmiş olan borçlar Ecri misiller,

9 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,

10 Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, Gibi alacaklar kanun kapsamına girmektedir.

11 Yukarıda belirtilen borçlarımızı yapılandırma durumundan bahsedecek olursak; 30.04.2014 (bu tarih dahil) Vergi dairesine kesinleşmiş tüm borçlarımız için gecikme faizleri yerine Y.İ. ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanan tutarlar üzerinden taksitlendirilecektir.

12 Yeniden hesaplanan borçlarımızı taksitler halinde ödemek istersek, Altı eşit taksitte (1,05) Dokuz eşit taksitte (1,07) On iki eşit taksitte (1.10) On sekiz eşit taksitte (1.15) katsayılı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

13 Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilecektir. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50 ‘sinin tahsilinden vazgeçilecektir. MTV ve YGV borçlarının sadece 1. Taksitleri yapılandırma içerisine alınacak,

14 Kabahatler Kanununa göre uygulanan idari para cezalarında 31.12.2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilen 120,00.-TL nin altındaki borçlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenler ise tahsilinden vazgeçilecektir. Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen idari para cezası ile 12.00.-TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden vazgeçilecek.

15 Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar 31.12.2014 tarihine kadar yaptırdıkları takdirde aylık %5 ceza yerine enflasyon farkı yayımı izleyen aylarda ise aylık %1 fark ödeyerek muayenelerini yaptırabilecekler. Dava aşamasında bulunan borçların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı getirilmiştir. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

16 S.M.M. M. Odaları ve Y.M.M. O ‘na olan borçlar Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere /Ekim 2014 birer aylık dönemler halinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda gecikme faizi ve gecikme zammı alacağından vazgeçilir. - Türkiye odalar ve borsalar birliğinde, Esnaf Sanatkârlar Odasında ise birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği üçüncü ayın sonuna kadar (Aralık/2014) kalanı üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenebilecektir. - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı borçların taksitlendirilmesinde, izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde on sekiz eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

17 UYGULAMA TEBLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRDİĞİMİZDE Burada alacağın taksitlendirilmesindeki en önemli koşul alacağın 30.04.2014 tarih itibariyle kesinleşmiş olmasıdır. Kesinleşmiş borçlarımızı taksitlendirmek için 01.12.2014 tarihine kadar ilgili mercilere müracaat etmemiz gerekir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresinin internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.http://www.gib.gov.tr/ Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (http://www.gib.gov.tr/) internet adresi üzerinden doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile verilebilecektir.http://www.gib.gov.tr/

18 73. Maddede Belirtilen Borçlar için; Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi (EK: 1/A, 1/B, 1/C) olarak ayrı dilekçeler şeklinde başvurular yapılacaktır. Vergi Dairesine olan borçların yapılandırılmasında ve Davalardan vazgeçilen borçlar için Vergi mükellefleri EK:1/A İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruşlar için EK:2/A

19 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin EK: 1/C Yine 73. Madde için Taksitlendirilen borçlara EK:3 nolu dilekçe ile mahsup istenebilir. 6552 Sayılı Kanun çıkmadan önce istenmiş olan mahsupların ödeme talebinden EK:4 nolu dilekçe ile vazgeçilebilecektir. Yapılandırılması istenilen Borçlar ile Kanundan Yararlanmak İçin Vazgeçilen Davaların fazla olması halinde EK: Liste 1 doldurularak müracaat edilecektir.

20 6552 sayılı Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleştiği Halde Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre, madde kapsamında yapılandırılacak alacak olarak vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezaları girmektedir. Bu alacaklardan 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup, bu tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler ve vergi aslına bağlı vergi cezalarının madde kapsamında yapılandırılması mümkündür.

21 213 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar; 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

22 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar; 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne göre ödeme yapılmamış olması halinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı tabiidir. Dolayısıyla, kısmen pişmanlık ihlali olamayacağından borçlular ödedikleri tutar kadar 73 üncü madde hükmünden yararlanamayacaklardır. Bu takdirde, yapılan ödemeler ödeme tarihleri esas alınarak beyan edilen alacaklara mahsup edilecektir.

23 213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde öngörülen 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacak ve bu alacaklar 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir. 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde dava açma süresi geçmemiş olan ya da davası devam eden vergi aslına bağlı vergi cezalarının madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

24 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR 6552 Sayılı yasanın 74. Maddesinde açıklanmıştır. Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerden ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ARALIK/2014 vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. EK:5 Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. Ödenen bu vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemez.

25 Uygulama Tebliğinde Ekler bölümünde yayımlanan EK:5 doldurularak bildirimde bulunulabilir. MUHASEBE KAYITLARI 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 100 -131-231 KASA – ORT.ALACAKLAR

26 MUHASEBE KAYITLARI 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI

27 TEŞEKKÜRLER VERGİ VE DİĞER MEVZUATLAR KOMİTESİ


"İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN KANUN NO : 6552." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları