Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecine Uyumu Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecine Uyumu Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması."— Sunum transkripti:

1 Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecine Uyumu Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi: 2009-2011 Rektörlere ve Rektör Yardımcılarına Yönelik Toplantı Akdeniz Üniversitesi 18 Haziran 2010

2 Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumları (YKÜ) için Bologna süreci hakkında bilgilenme ve gönüllü katılımı sağlama önem arz etmektedir. YKÜ'lerin Bologna Sürecinde yaşadıkları güçlükleri fark eden YÖK, Bologna Uzmanları Ulusal Takımı tarafından yeni kurulan yükseköğrenim kurumlarında çalıştaylar düzenlemeye başlamıştır. Bunlardan biri de 1–2 Ekim 2009 tarihlerinde Nevşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Yeni kurulan üniversiteler her ne kadar yeni kurulmuş olsa da kendi adlarıyla kurulmalarından önce de eski üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren akademik birimlere sahiptiler ve öğretim elemanları da vardı. Bu öğretim elemanları önceden bağlı oldukları üniversiteler dolayısıyla az çok Bologna, Erasmus, AKTS gibi süreç ve kavramlara aşinaydılar. Bundan dolayı tamamen tecrübesiz oldukları söylenemez. Yine de bu kurumların Bologna sürecine uyumda önemli sorunlar yaşadığı gözlenmektedir. Bu sunumda YKÜ’lerin Bologna Sürecine uyumu ele alınacaktır. GİRİŞ

3 Konuyla ilgili tespitlerimize geçmeden önce raporumuzu nasıl hazırladığımızı birkaç cümleyle açıklamak isterim: 1.Öncelikle Nevşehir Üniversitesinde karşılaşılan sorunlar tespit edildi; 2.Yeni kurulan üniversitelerden konu ile ilgili tecrübeleri ve görüşleri soruldu. 3.Derlenen bilgiler tasnif edilerek en anlaşılır hâle getirilmeye çalışıldı. 4.Kendi görüş ve deneyimlerimizle sunuma son şekli verildi.

4 4 Bu sunuda, Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının (YKÜ) Bologna Sürecine uyumu, başlıca 3 başlık altında değerlendirilecektir: A.Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecindeki Geldikleri Aşama. B.Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecine Adaptasyonları (Daha mı Kolay/Daha mı Zor?) C.Bologna Sürecinin Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Yapılanmaları Bakımından Önemi ve Avantajları Nelerdir? Bu değerlendirmelerden sonra YKÜ'lerden alınan diğer düşünceler ve önerilere yer verilecektir.

5 I) Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecinde Geldikleri Aşama YKÜ'ler henüz birkaç yıllık geçmişleriyle bugüne kadar daha çok idari, akademik ve fiziki yapılanma ile meşgul olduklarından Bologna Süreciyle ilgili çalışmalara yeterince eğilemedikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte YKÜ'lerin hepsi de Bologna Süreciyle ilgili belli çalışmalar başlatmış ve hatta bazıları, önemli aşamalar kaydetmişlerdir.

6 YKÜ'lerde Bologna Sürecinde gelinen aşama genel olarak aşağıda özetlendiği gibidir: 1. Bologna Eşgüdüm Komisyonları (BEK) kurulmuş Çalışmaları? Yıllık eylem planlarını hazırlıyorlar mı? Düzenli toplantılar yapıyorlar mı? Yıllık raporların niteliği? 2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) oluşturulmuş Çalışmaları? 3. AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörleri belirlenmiş İstenilen seviyede çalışıyorlar mı?

7 4. AKTS bilgi paketleri genel olarak bakıldığında birçok YKÜ'de şeklen tamamlanmış. Her ne kadar Türkiye’deki üniversiteler AKTS uygulamasına geçmişse de uygulamanın hangi titizlikte/gerçeklikte yapıldığı tartışılmaya değer. Kâğıt üzerine yazılan sayıların arkasındaki çalışmalar görülmemektedir. Daha da açarsak AKTS kredileri öğrencilerin gerçekçi katkıları olmadan, gerçeği yansıtmayacaktır. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerimize AKTS kredileri yeteri kadar tanıtılmış mıdır, onların katkıları sağlanmış mıdır? Bilgi paketlerinin İngilizce versiyonları da genel olarak eksik.

8 5. Diploma eki çalışmaları devam ediyor, bazı YKÜ'lerde verilmeye başlanmış. Öğrenim çıktıları ve hedefleri hangi titizlikte hazırlanmıştır? Öğrenciler sözü edilen hedefe erişmiş midir, öğrenim çıktılarına ulaşmış mıdır? Öğrencilerden geri bildirim almadan bir değerlendirme yapmak olası değildir. Bir başka deyişle diploma eki yalnızca kâğıt üzerinde mi vardır? 6.Diploma eki etiketi için başvuru aşamasında olduklarını ifade eden YKÜ’ler var. 7. Bologna Sürecine yardımcı web tabanlı otomasyon yazılımı geliştiren ve kullanan üniversiteler var. Sakarya Üniversitesi kendi geliştirdiği otomasyon yazılımını dileyen üniversiteye vermektedir. Ancak bu yazılımın çok fazla modifikasyon gerektirdiği ve programı almak isteyen üniversitelerdeki bilgi işlem personelinin bilmediği programlama diliyle yazıldığı söylenmektedir.

9 8. Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü kuran ve işleten YKÜ’ler var. 9. Web sayfalarının İngilizce (tüm birimler için olmasa da) versiyonlarını hazırlayan YKÜ’ler var. 10. Engelliler birimini oluşturan ve buna bağlı gerekli çalışmaları yürüten YKÜ’ler var. 11. Avrupa Birliği projeleri yürüten YKÜ’ler var. 12. Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapan YKÜ’ler var.

10 II) Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Süreci’ne Adaptasyonları (Daha mı Kolay/Daha mı Zor?) A) Kolay yanları 1.Yeni kurulan bir üniversitenin Bologna Sürecine adaptasyonu daha kolay çünkü kurulma aşamasında bize yol gösteren bir rehberimiz var. 2.Yeni kurulan üniversitelerde bu süreç doğru yönlendirilirse avantaj sağlayabilir. Yeni açılan programların hazırlıklarını Bologna Sürecine göre ayarlama imkânı bulunmaktadır. 3.Yeni kurulan üniversitelerde, programların öğrenci sayılarının az olması ve direnç oluşturacak eski sistemin parçası olan öğretim elemanlarının az olması yanında karar mekanizmalarının çok süratli çalışması Bologna Süreci açısından uygulama kolaylığı sağlayacaktır.

11 B) Zor yanları Yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının sürece uyumunun genel anlamda daha kolay olması beklenirken; pek çok olumsuz etmenin Bologna Sürecine adaptasyonu olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. 1.Akademik ve idari personelin sayıca ve nitelikçe yetersiz olması Öğretim üyeleri dışarıdan gelmektedir. Yöneticiler dışarıdan gelmektedir. Bu işi benimseyip sahip çıkacak insanlar bulmak zor Bologna uzmanları olarak atanan kişilerin çok fazla görevleri vardır. İş çok, işi yapacak insan az. Profesör ve doçent seviyesinde çok az öğretim elemanı bulunmaktadır. Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi seviyesindeki öğretim elemanları da kendi akademik gelişimleri için çaba sarf etmektedirler. Öğretim elamanlarının yabancı dil seviyesi yetersiz.

12 2. Sadece Bologna süreciyle ilgili değil, aynı zamanda Üniversitenin genel işleyişiyle ilgili mevzuat, yönerge veya yönetmeliklerin ilk defa hazırlanması 3. Öğrenci profilinin hali hazırda Meslek Yüksekokulu ağırlıklı olması 4. Meslek Yüksekokullarındaki zorluklar -Süreç MYO'larda, fakültelerdeki ile aynı hızda yürütülemiyor -MYO'larda eğitim-öğretim, yüksek lisans bile yapmamış öğretim elemanları ile yürütülmekte -MYO'larda derslerin önemli bir kısmı üniversite dışından gelen öğretim elemanlarınca verilmekte -MYO'ların yapısında yapılması düşünülen köklü değişikliğin netleşmemiş olması adaptasyon sürecini de belirsizleştirmektedir

13 5. Türkiye Yükseköğretim Sistemi Bologna Sürecinin öngördüğü “öğrenci merkezli eğitime” göre ayarlanamamış olması Ortaöğretimde doğru yönlendirme yapılmadığından yükseköğretimde öğrenci grupları homojen değildir. Türlü kaynaklardan ve farklı temellere dayanan öğrencilerin bir arada bir konuyu kendilerince irdelemeleri çok zordur. Bu bakımdan sadece yeni kurulan üniversitelerde değil, tüm üniversitelerde adaptasyon sorunu olabilecektir. 6. Öğrenci konseyleri sürece katılmakta isteksiz davranmaktadır Öğrencilere yönelik Bologna toplantılarına öğrenci katılımı ya hiç olmamakta ya da düşük kalmaktadır Öğrenciler, kendilerine uygulanan anketleri özentisizce doldurmaktadır

14 7. Akademik ve idari teşkilatlanma henüz tam olarak tamamlanmadığı için, üst yönetimler nezdinde Bologna Süreciyle ilgili çalışmalar ikinci derecede ilgi görmektedir. 8. Derslerin AKTS tespitleri birçok birimin henüz mezunları olmadığından mezun anketlerine dayandırılamamıştır. 9. Üniversite-şehir-halk-sanayi birlikteliğinin sağlanması zaman almaktadır.

15 1. Bologna Sürecine uyumun gerçekleştirmeleri hâlinde YKÜ'ler, uluslararası alanda tanınacaklarının, akredite olabileceklerinin ve böylece daha nitelikli öğrenci ve öğretim elemanları tarafından tercih edileceklerinin, genel olarak farkına varmışlar; bu da onlara yüksek motivasyon ve yeni bir heyecan kazandırmıştır. Çoğu merkezi illerden uzak yörelerde kurulan yükseköğretim kurumları, bu sayede ulusal ve uluslar arası alanda tanınma şansını yakalayabileceklerdir. Bologna Süreci bir vizyon olarak ele alındığında henüz kuruluş aşamasında olan üniversiteler açısından ne derece önemli bir yer teşkil ettiği daha net bir şekilde görülmektedir. Bologna vizyonu üniversitelerin; küresel dünyada yüksek standartlarda eğitim veren, nitelikli öğrenciler mezun etmeyi amaçlayan, rekabet gücü yüksek, uluslar arasılaşmayı hedefleyen kurumlar olmalarını amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu vizyon yeni kurulan üniversiteler için bir yol gösterici durumundadır. III) Bologna Süreci’nin Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Yapılanmaları Bakımından Önemi ve Avantajları Nelerdir?

16 2. Avrupa Yükseköğrenim alanında sağlanmaya çalışılan ortak eğitim sisteminin akademik ve kültürel etkileşime direk katkısının sağlanması oldukça önemlidir. 3. Bu süreç yeni kurulan üniversiteler için önemli bir yol gösterici, rehber niteliği taşımaktadır. 4. Yeni kurulan üniversitelerin, eski üniversiteleri yakalamaları zordur. Büyük bir yapılanma desteğine ihtiyaç vardır. Eğer Bologna Sürecine hızlı girilebilirse eğitim ve öğretimin daha kaliteli ve ciddi olacağı kanaati öne çıkmaktadır. 5. YKÜ’lerin dinamik yapıları gereği Bologna Sürecine daha hızlı adapte olabilme imkânından söz edilebilir. Gelişimini tamamlamış eski ve köklü üniversitelerde gözlemlenen hantal yapı ve buna bağlı olarak değişimin nispeten daha güç olması sorunu, yeni üniversitelerde tedricen daha az gözlemlenmektedir. 6. Yeni fakülte ya da bölüm açılması, eğitim programlarının faaliyete geçirilmesi aşamasında iç ve dış paydaşlardan görüş alınarak hareket edilmesi, daha verimli kurumların açılmasını sağlayabilecektir.

17 Diğer Düşünce ve Öneriler Bu başlık altında söyleyeceklerim, görüşlerine başvurulan YKÜ’lerin, çoğuna benim de katıldığım görüşlerini yansıtmaktadır. YKÜ'ler adına bu görüşleri dile getirmeyi bir borç sayıyorum. 1. Avrupa eğitim ve araştırma ortamı yaratmadaki ortak istencin hayata geçirilmesi, istekli olmayı ve çok fazla çalışmayı gerektiriyor. Süreç zorlu (Hitit Üniversitesi). 2.Yüksek Öğretim Kurumunun Bologna Sürecinin uygulanmasında ve yürütülmesinde önemli rollere sahip olan Bologna ve Erasmus Koordinatörlerinin yetiştirilmesinde öncülük etmesi ve koordinatörlerin üniversite öğretim üyelerinden atanması yerine daimi statüde atanacak olan uzmanlardan oluşması gerekir (M. Akif Ersoy Üniv.). 3.Bologna Süreci tanıtım toplantılarında yer alan sunumların daha anlaşılır, kısa ve öz olması; uygulamaya yönelik olması gerekir (M. Akif Ersoy Üniv.).

18 4.Bologna Süreci ile ilgili “İşleyiş Şeması ve Yol Haritası”nın belirlenip yeni üniversitelere kuruluş aşamasından itibaren verilmesi gerekir (M. Akif Ersoy Üniv.). 5.ADEK ve BEK raporlarına dönütlerin mutlaka yapılması gerekir (M. Akif Ersoy Üniv.). 6.Bologna Sürecine yeni başlayacak olan üniversitelere YÖK tarafından “Bologna Danışmanı”nın atanması önerilir (M. Akif Ersoy Üniv.). 7.Sürecin amacına ulaşabilmesi için sadece üniversitelerin değil, tüm kamu ve özel kuruluşların da kalite geliştirme çalışmalarının paralel olarak yürütülmesi gerekmektedir (Artvin Çoruh Üniversitesi). 8.Ortaöğretimde altyapı buna göre düzenlenmeden ve öğrencilerde analitik düşünce sistemi yerleştirilmeden ve nesnel ölçütlere göre öğrenci yönlendirilmesi yapılmadan bu sisteme adaptasyon, temeli atılmadan binada katları çıkmaya benzer (Düzce Üniversitesi).

19 9.Eğitim fakülteleri için oluşturulan paket program diğer fakülteler için de yapılmalıdır ve tüm üniversiteler bunu uygulamalıdır. Çok özel durumlarda üniversitelere değişiklik yapma hakkı verilebilir. Bu programlar YÖK tarafından hazırlatılmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere Bologna süreci vb. durumlarda destek verilmelidir (Rize Üniversitesi). 10.Bu tip toplantıların sık olarak düzenlenmesinin, bu sürecin daha başarılı ve sağlıklı gerçekleşmesinde yararlı olabileceği kanısındayız (Giresun Üniversitesi). 11.Süreçte hızlı yol almış kurumların tecrübelerinden özellikle yararlanılmalıdır (Namık Kemal Üniversitesi).

20 12.YÖK tarafından organize edilen ve üniversite BEK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bologna Eşgüdüm toplantıları yeni kurulan üniversitelere fazla bir şey verememektedir. Toplantılara daha önce kurulmuş olan ve süreçte belli bir yol kat etmiş olan üniversiteler ile yeni kurulan üniversiteler birlikte katılmaktadırlar. Bu toplantılarda konular ve konuşmalar daha çok belli yol kat etmiş üniversiteler üzerine yoğunlaştığı için maalesef yeni kurulan üniversitelere fazla katkı sağlayamamaktadır. Zaman zaman sadece yeni kurulmuş yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilecek ve bütün sunum ve anlatımların bu kurumlara göre planlandığı toplantıların da yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi).

21 13.Bologna Süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarından istenen Bologna Raporları, ADEK Raporları vs. genel olarak birbirinin tekrarı niteliğinde olup bu raporların hazırlanması yükseköğretim kurumları açısından sıkıntı teşkil etmektedir. Bu raporların birleştirilerek tek bir rapor halinde YÖK’e sunulması, iş-zaman tasarrufu açısından daha verimli olabilir (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi). 14.Bologna Süreci ve ADEK çalışmaları kapsamında gereğinden fazla komisyon kuruluyor olması ve bu komisyonların yeterince işletilememesi de yine yükseköğretim kurumları için ayrı bir sıkıntı teşkil etmektedir. Özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanı sayısının yetersiz olmasına bağlı olarak, hemen hemen tüm akademik personelin bu tür komisyonlarda görev alması, bu öğretim elemanlarının yürüttüğü proje ve ders gibi diğer akademik çalışmaların aksamasına neden olmaktadır. Bologna ve ADEK çalışmalarının daha basit bir organizasyonla ve tek bir raporlandırma çalışması ile gerçekleştirilmesi bu sıkıntıları asgariye indirebilir (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi).

22 15.Türkiye'nin genel durumu dikkate alındığında, yükseköğretimin yapılanmasının Bologna Süreci ile uyumlu durumda olduğu görülmektedir. Lisans, yüksek lisans, doktora olarak üçlü sistemin uygulanıyor olması son derece önemlidir. Ancak, kademeler arası geçişte soranların olduğu saptanmıştır. Özellikle lisanstan yüksek lisansa geçişte büyük zorluklar vardır. Farklı dallarda lisans yapmış olanlar elenmektedir. Bu tür sorunlara en çok mühendislikte rastlanmaktadır. İnsan ve toplum bilimlerinde de benzer sorunların olduğunu bu görüşe ekleyebiliriz (Iğdır Üniversitesi). 16.Bologna Sürecinin kimi ölçütleri sadece Öğrenci değişimi için kullanılıyor. Oysa Süreç, öğretim ve öğrenim süreçlerini birçok yönüyle belirleyen ve belirlemesi gereken bir yapı sunuyor. Öğretim elemanlarının aşırı ders yükü, ölçme ve değerlendirmenin titizlikle yapılmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Akademik yükseltmelerde sadece araştırma boyutu önemseniyor; oysa eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin yeni açılımlar da dikkate alınmalı; bu bağlamda yöntem/teknik geliştirenlerin çabası akademik yükseltme sırasında değerlendirilmelidir (Iğdır Üniversitesi).

23 17.Paydaş ilişkilerinin tek yönlü bir hiyerarşiden kurtulması gerekiyor. Hareket yalnızca yukarıdan aşağıya olmamalı; hareketin aşağıdan yukarıya olan yanına da dikkat edilmelidir. Bu nedenle, saydamlık ve güçlü iletişim son derece önemlidir (Iğdır Üniversitesi). 18.Yeni kurulan üniversitelere Bologna Süreci ile ilgili teknik destek sağlanmalıdır ve süreç net ve anlaşılır biçimde örnek uygulamalarıyla anlatılmalıdır (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi). 19.Öğrenci hareketliliğine de etkisi olan yabancı dil sorunu, bilindiği üzere gelişmiş Avrupa ülkelerinde büyük ölçüde ortaöğretimde çözülmekte; dolayısıyla üniversiteye başlayan öğrenci en azından bir yabancıl dil bilmektedir. Bizde de bu sorun öncelikli olarak ortaöğretimde çözülmelidir (Amasya Üniversitesi).

24 20.Bütün üniversitelerin mevcut bilgi işlem veri tabanları genişletilmeli ve güçlendirilmelidir. Üniversitelerin web tabanlı iletişim ağları etkin kullanılmalıdır (Amasya Üniversitesi). 21.Önlisans ve lisans programlarının ulusal ve uluslararası programlara eşdeğerliliği ve benzerlik yüzdesi kaç olmalıdır? (Sinop Üniversitesi) 22.Bologna sürecine eğitim öğretimin yanında bir an önce araştırma süreçlerini de katmak gerekir. Özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumları, araştırma yönleri zayıf, sadece eğitim süreçlerine odaklanmış ve AB ülkelerine ulusal olarak finanse ettiğimiz ve kaliteli eğitim almış iş gücü sağlayan kurumlar haline gelebilir mi endişesi oluşabilir. Yükseköğretim kurumlarının araştırma altyapısı oluşturma konusunda işbirliği içinde çalışmalarına ve ortak çalışma alanları kurmalarına uygun ortam ve teşvik sağlanması, yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının araştırma altyapılarının gelişmesine katkı verecektir (Bozok Üniversitesi).

25 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDE BOLOGNA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1. Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) kuruldu, ulusal düzeyde düzenlenen bütün toplantılara katılım sağlandı 2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturuldu (etkin değil) 3. Uluslararası Ofis kuruldu (Bir koordinatör, iki uzman) 4. AKTS bilgi paketleri hazırlandı -Birim Erasmus Koordinatörlerine temel bilgiler ve örnek formlar verildikten sonra AKTS’ye geçişte hazırlık olması bakımından öğrenci ve paydaş görüşleri alınmadan eğitim öğretime devam eden tüm programlar için AKTS bilgi paketleri hazırlandı. -Önümüzdeki akademik yılda iç ve dış paydaş görüşleri de alınarak güncellemeler yapılacak. 5. Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi alındı.

26 6. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) kuruldu -İlk defa geçtiğimiz akademik yılda farklı alanlarda kurs ve sertifika programları düzenlendi - Avrupa Birliği Proje Hazırlama Sertifika Programı düzenlendi 7. Diploma eki başvurusu yapıldı 8. Merkezi kütüphane kuruldu, e-kitap abonelikleri yapıldı 9. Öğrenci Konseyi oluşturuldu -Oda tahsisi ve donanım sağlandı -Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi hazırlandı -Düzenli olarak seçim yapılıyor 10. Engelliler Birimi oluşturuldu -Yerleşke alanında bulunan bina ve alanların “engelsiz” hâle getirilmesi için planlar yapıldı -"Engelsiz Üniversite" Çalıştayı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi

27 11. Bu yıl Türkiye’den Erasmus Yoğun Dil Kursu verme yetkisi alan 11 üniversiteden birisi olduk. 12. Avrupa Gönüllü Hizmeti (Eylem-2)'de akredite olduk; 18-30 yaş arası gönüllüler Avrupa ülkelerine gönderilebilecek 13. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinin 5 Avrupa Ülkesinin katıldığı AB projesi devam ediyor: "Yetişkin Öğrencilerin Bakış Açısı ile Çok Yönlü Tarih Projesi" 14. Meslek Yüksekokulu Gelişmiş Mesleki Eğitime Sahip Avrupa ülkelerinde mesleki İngilizce eğitimini inceleyip değerlendirerek Türkiye'deki mesleki İngilizce eğitimine katkı sağlama Projesi devam ediyor 15. Sabancı Vakfı’nın desteği ile ''Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısı Kazandırmada Kadın ve Erkeklerde Farkındalık Yaratma'' Projesi sürüyor.

28 16. Farabi Programı kapsamında 18 üniversite ile anlaşma yapıldı; öğrencilerimiz ilk defa bu sene bu program kapsamında anlaşmalı üniversitelerden kabul aldı (YÖK onayı bekleniyor) 17. Bologna sürecinin uygulanmasına yardımcı otomasyon yazılımı Anadolu Üniversitesinden hibe olarak alındı (Bu yazılım Bilgi İşlem Dairemizce incelendi ve Üniversitemize uygun yeni bir yazılım yapılmasına karar verildi. Kasım ayı sonunda kullanıma hazır hale getirilebilecek) 18. YÖK tarafından “akıllı sınıf” kuruldu 19. Bologna Sürecinin Türkiye´ye Uygulanması Projesi Bölge Çalıştayı Nevşehir Üniversitesinde Yapıldı.

29 20. Bologna Uzmanları 5. Dönem Ulusal Takımı Projesi 2009-2011 Toplantısı Nevşehir Üniversitesinde Yapıldı. 21. Ulusal ve uluslar arası sempozyumlar düzenlendi 22. Çeşitli ülkelerin üniversiteleriyle akademik ve kültürel işbirliği anlaşmaları yapıldı (Japonya, İran, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya)

30 Teşekkür YKÜ'lerin Bologna Süreciyle ilgili sorunlarının, yüksek heyetinizin huzurlarında dile getirilmesi için imkân sağlayan Yükseköğretim Kurulunun değerli üyelerine ve bu sunumun hazırlanmasına, bizimle görüş ve birikimlerini paylaşarak katkı sağlayan üniversitelerimizin sayın rektörlerine, şahsım ve temsil ettiğim YKÜ’ler camiası adına teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir borç bilirim.


"Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Bologna Sürecine Uyumu Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları