Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI & HAVZA YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI & HAVZA YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI & HAVZA YÖNETİMİ
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı Özge ÖZ - Şehir Plancısı – GIS Uzmanı

2 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
İÇERİK 1. PLANLAR ARASI KADEMELENME 2. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Çevre Düzeni Planı Tanımı ve Amacı Yasal Çerçeve Planlama Yaklaşımı/İlke/Esasları Yöntem Yapım Süreci Ülke Genelinde Çevre Düzeni Planları Uygulama Esasları 3. HAVZA KORUMA EYLEM PLANI & HAVZA YÖNETİM PLANI & ÇEVRE DÜZENİ PLANI 4. ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI 5. HAVZA KAPSAMINDA PLANLAMA ÇALIŞMASINA ÖRNEK - Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

3 1. PLANLAR ARASI KADEMELENME
Mekansal Planlar (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği – md. 6) MEKANSAL STRATEJİ PLANI (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI) ÇEVRE DÜZENİ PLANI (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Büyükşehir Belediyeleri) İMAR PLANI (İl Özel İdareleri, Belediyeler) Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

4 1. PLANLAR ARASI KADEMELENME Mekansal Planlar
(Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği – md. 6) Arazi kullanım ve yapılaşmada sadece Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları kararlarına uyulur. Mekânsal Strateji Planları ve Çevre Düzeni Planları hazırlanırken Kalkınma Planı, Bölge Planları, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

5 2. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI 2.1. ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?
(Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği – md. 4) Varsa Mekânsal Strateji Planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/ veya 1/  ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

6 2.1. ÇEVRE DÜZENİ PLANININ AMACI
Koruma ve gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, Düzensiz kentleşme ve sanayileşmenin önlenerek, kentsel ve kırsal gelişmelerin (sosyal, ekonomik, mekansal) sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, Hassas alanların ve çevresel değerlerin (kıyılar, ormanlar, su havzaları, kültürel ve tarihsel değerler v.b) korunması, Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi, Nazım ve Uygulama İmar Planlarına esas olacak politika, strateji ve arazi kullanım kararlarının üretilmesi. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

7 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.2. YASAL ÇERÇEVE 3194 Sayılı İmar Kanunu 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2872 sayılı Çevre Kanunu – md. 9 (b) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (yeni) Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

8 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.2. YASAL ÇERÇEVE 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesinde tanımlanan görev ve yetki çerçevesinde her tür ve ölçekteki Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Sınırlarında; Büyükşehir Belediyeleri (varsa havza veya bölge bazında çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla) yetkilidir. Çevre Düzeni Planları tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

9 2.3. PLANLAMA YAKLAŞIMI / İLKE / ESASLARI
(Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği– md. 7 , md. 8 , md. 19) Sürdürülebilir Çevre - Sürdürülebilir Kalkınma Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması Çevre kirliliğinin önlenmesi; entegre yöntemler ve birlik şeklinde yapılanma (teknik altyapı çözümleri), çevre kalitesinin arttırılması Ülke ve bölge düzeyindeki büyük projelerin değerlendirilmesi Yeni gelişmeler – bölgesel dinamikler Katılımcılık ve şeffaflık Teknolojiden faydalanma Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

10 2.4. YÖNTEM PLANLAMA EKİBİ:
Şehir Plancısı (Uzaktan Algılama ve CBS konusunda uzman) Jeoloji Mühendisi Ziraat Mühendisi Çevre Mühendisi Biyolog Mimar Peyzaj Mimarı Harita Mühendisi Orman Mühendisi Hidrojeolog, vb. konusunda uzmanlardan oluşan ekip planlama sürecinde görev almaktadır. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

11 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ I. Etap: Araştırma Raporu Analiz Bölümü - Mevcut Durum Tespiti - Veri tabanının hazırlanması Sentez Bölümü II. Etap: Plan Senaryoları Alternatif Planlar (en az iki alternatif) Taslak Plan III. Etap: Nihai Plan Plan Paftaları Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu Nihai veri tabanının hazırlanması Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

12 2.5. YAPIM SÜRECİ Analiz ÇEVRE DÜZENİ PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ
Kalkınma Planları Stratejik Planlar Bölge Planları Türkiye ve bölgesindeki yeri Ülke ulaşım ağındaki yeri İdari bölünüş ve sınırlar Mevcut arazi kullanımı, Yerleşme alanlarının karakteristik özellikleri ve mekânsal gelişme eğilimleri ve potansiyelleri, Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, Onaylı imar planları *DOĞAL YAPI ANALİZİ 1) Jeolojik yapı (depremsellik ve fay hatları vb), 2) Jeomorfolojik yapı (topografya, eğim durumu vb),  3) Hidrolojik- hidrojeolojik yapı (Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları,  havza sınırları),  4) İklimsel özellikler,  5) Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı,  6) Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı)              SOSYO-EKONOMİK YAPI ANALİZİ Demografik yapı, Sosyal yapı, Ekonomik yapı ÇEVRE DÜZENİ PLANI DOĞAL VE YASAL EŞİK ANALİZİ Koruma statüsü verilmiş alanlar Orman alanları, mera, yaylak, kışlak alanları, Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, Çevre Sorunları TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ 1) Ulaşım, 2) Enerji, 3) Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri, 4) İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri, 5) Atık su deşarj yerleri, 6) Tarımsal sulama alanları             

13 2.5. YAPIM SÜRECİ Analiz Coğrafi Veri Katmanları IRS Uydu Görüntüsü
Ulaşım IKONOS Uydu Görüntüsü Toprak &Tarım Uydu Görüntüsü Orman Riskli Bölgeler Morfoloji Flora Jeoloji Deprem Teknik Altyapı Coğrafi Veri Katmanları .....vb. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

14 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ Mevcut veriler Arazi yükseklik modelleri Uydu görüntüleri Arazi çalışmaları (uzmanlar) Karşılaştırılabilir, Değerlendirilebilir, Sorgulanabilir, Geliştirilebilir, Güncellenebilir, Standart VERİ TABANI Coğrafi Bilgi Sistemi Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

15 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ Veri Tabanı Örneği Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

16 2.5. YAPIM SÜRECİ Öznitelik Tablosu Örneği
Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

17 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ IKONOS Uydu Görüntüsü (1 m. Mekansal Çözünürlük) IRS Uydu Görüntüsü (5.5 m. Mekansal Çözünürlük) Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

18 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ Nihai Plan Tarım Arazileri Orman Alanları Kentsel Yerleşmeler Sosyal ve Teknik Altyapı Sanayi ve Depolama Alanları MARDİN-BATMAN-SİİRT-ŞIRNAK-HAKKARİ PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

19 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ Nihai Plan Kırsal Yerleşmeler Kullanım Sınırlaması Getirilen Alanlar MARDİN-BATMAN-SİİRT-ŞIRNAK-HAKKARİ PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI Koruma Alanları Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

20 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ Nihai Plan GÖSTERİM Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

21 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ / KATILIM Planlar katılımcı bir süreçte hazırlanmaktadır: İş Programı dahilinde, Valiliğin Koordinasyonunda toplantı (bilgilendirme ve veri paylaşımı); Kamu kurum temsilcileri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kalkınma Ajansı, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler vb. Çevre Düzeni Planları internet üzerinden ulaşılabilecek şekilde yayımlanmaktadır: Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

22 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.5. YAPIM SÜRECİ / ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI HAZIRLANIRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR Orta ve uzun vadede sektörel projeksiyonların olmaması (tarım, enerji, ulaşım, …) Yeterli ve nitelikli veri temin edilememesi (veri standardının olmaması, sayısal ortamda veri azlığı) Verilerin ücretli olarak verilmesi Verilerin zamanında temin edilememesi Sunulan veri ile gerçekteki verilerin uyuşmaması İlgisizlik Belediye mücavir alanları içinde ve dışında parçacıl planlama Nitelikli tarım alanlarının, hassas alanların, içme suyu havzalarının yasadışı kullanılması Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

23 2.6. ÜLKE GENELİNDE ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

24 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.7. UYGULAMA ESASLARI (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği– md. 7) PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN PAFTALARI PLAN HÜKÜMLERİ Plan açıklama raporu ve plan hükümleri, plan paftaları ile bir bütündür. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

25 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.7. UYGULAMA ESASLARI PLAN AÇIKLAMA RAPORU: Çevre düzeni planının vizyonu, amacı, hedefleri, stratejileri, ilkeleri ve politikaları ile bu doğrultuda belirlenen plan senaryosu, nüfus projeksiyonu, sektörel yapı, arazi kullanım biçimleri ve dağılımlarına ilişkin kararların, plan uygulama araçları ve denetime ilişkin gerekçeli açıklamaların yapıldığı yazılı doküman. PLAN HÜKÜMLERİ: Planlama alanının özelliklerine göre oluşturulur ve uygulamayı tarif eder, arazi kullanım kararlarını tarif ederek yapılaşma koşullarını belirtir; Genel hükümler Özel hükümler PLAN PAFTALARI: Belirlenen politika, strateji ve senaryoların mekansal yansımalarına ilişkin kararları gösterir. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

26 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.7. UYGULAMA ESASLARI (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği– md. 7) Üst ölçekli plan niteliği gereği: UYGULAMA PLANI DEĞİLDİR; Çevre Düzeni Planı sonrasında Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması gerekmektedir. ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALINAMAZ. MEVZİ İMAR PLANI YAPILAMAZ. P 53 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

27 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
2.7. UYGULAMA ESASLARI Üst ölçekli plan niteliği gereği: ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR İÇİN YÖNLENDİRİCİ VE BELİRLEYİCİ NİTELİKTEDİR; Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda yapılacak alt ölçekli planlarda, İlgili kurum ve kuruluş görüşleri alınır. Doğal, yapay ve yasal eşikler çerçevesinde sınırlar kesinleşir. (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği – md. 7 , md. 19) Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

28 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
3. HAVZA YÖNETİM PLANI & ÇEVRE DÜZENİ PLANI 17/10/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren «Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik» : o) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım maksadıyla korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi gayesiyle hazırlanan planı, ö) Havza yönetim planı: Su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan planı, Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

29 3. HAVZA KORUMA EYLEM PLANI & HAVZA YÖNETİM PLANI& ÇEVRE DÜZENİ PLANI
17/10/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren «Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik» : MADDE 5 – (1) Su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve kullanılmasının sağlanmasında; e) Her türlü planlama yapılırken iyi su durumunun esas alınarak koruma kullanma dengesinin kurulması ve korunması, ı) Her türlü planın ve stratejinin hazırlanmasında ve uygulanmasında havza yönetim planlarının dikkate alınması ve havza yönetim planına entegrasyonun sağlanması, Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

30 3. HAVZA KORUMA EYLEM PLANI & HAVZA YÖNETİM PLANI& ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Çevre Düzeni Planları hazırlanırken; Havza Koruma Eylem Planları ve Havza Yönetim Planlarındaki su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve kullanılmasına yönelik esaslar ve öngörüler dikkate alınmaktadır. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

31 4. ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI
Eylem 3. Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri kuruluyor. Eylem 5. Sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçiliyor. Eylem 7. Ergene’de Planlı döneme geçiliyor, 1/25.000’lik planlar uygulamaya giriyor. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

32 5. HAVZA KAPSAMINDA PLANLAMA ÇALIŞMASINA ÖRNEK: Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı

33 İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Güneydoğu Anadolu Bölgesel Semineri, Eylül 2012, Mardin

34 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Yeraltı Suları Beslenme Alanlarına (YAS) yer verilmektedir. Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanlarına yer verilmektedir.

35 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Yeraltı Suları Beslenme Alanları (YAS) Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanlarında / Plan Hükümleri: 2.6.1.a. Bölgede yüzey suyu potansiyeli fazla ve bölgedeki yüzeysel akış ve yeraltı suyu beslenmesi kuzeyden güneye doğru olduğundan, yeraltı suları rezerv olarak korunacak, bölgenin kuzeyinin sanayi alanı olarak yapılaşmasına izin verilmeyecek ve bu alanlarda kimyasal gübre ve ilaç kullanımı sınırlandırılacaktır. 2.6.1.c. Bölge güneyinde taneli ortamların bulunduğu yeraltı suyu beslenme alanlarında ise, akiferlerin öncelikle kirlenmesini önleyecek önlemlerin alınması gereklidir. Bu alanlara doğrudan evsel veya endüstriyel atık kesinlikle deşarj edilemez ve meskun alanlarda kanalizasyon şebekesinin öncelikli olarak tamamlanması sağlanacaktır. …. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

36 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Plan Hükümleri; Kirletici vasfı yüksek sanayilere izin verilmemektedir.

37 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

38 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Plan Hükümleri: Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

39 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı eylemleri ile bağlantılı daha birçok örnek plan kararları ve öngörüleri bulunmaktadır…. Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA

40 Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA
TEŞEKKÜRLER… Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı, 4-6 KASIM-2015, ANTALYA


"ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI & HAVZA YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları