Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657/2914 Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında İdari ve Akademik Personelin Maaş Hesaplamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657/2914 Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında İdari ve Akademik Personelin Maaş Hesaplamaları."— Sunum transkripti:

1 657/2914 Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında İdari ve Akademik Personelin Maaş Hesaplamaları

2 Kanuni Güvence Anayasamızda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 5982 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği ile mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklı tutulmuştur.

3 Kamuda İstihdam Şekilleri Kamu kurum ve kuruluşlarında Memurlar Diğer Kamu Görevlileri -Öğretim Elemanları - Hakim ve Savcılar -Askeri Personel Sözleşmeli Personel Geçici Personel İşçiler olmak üzere değişik statülerde personel istihdam edilmektedir.

4 Sınıflandırma Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Sınıflandırma, yürütülecek kamu hizmeti ile bu hizmeti yürütecek olan Devlet memuru arasındaki ilişkileri belirleyen esas unsurları içerir. Bu sınıflar tamamen kanunla düzenlenmiş olup, yürütülen hizmetin niteliğini belirlemekten başka esas olarak bu hizmetler karşılığında verilen ek gösterge ve özel hizmet tazminatı gibi bazı ödeme unsurlarının tespit edilmesinde ve hizmet koşullarının belirlenmesinde önem taşımaktadır.

5 Sınıflandırma 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde Devlet memurları için on sınıf ihdas edilmiştir. 1.Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 2.Teknik Hizmetler Sınıfı 3.Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4.Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 5.Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 6.Din Hizmetleri Sınıfı 7.Emniyet Hizmetleri Sınıfı 8.Yardımcı Hizmetler Sınıfı 9.Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 10.Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

6 Sınıflandırma Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Her Devlet memuru kural olarak bir kadro işgal eder. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez. Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri mümkündür.

7 Katsayılar Kamu personelinin mali ve sosyal haklarının tutara çevrilmesinde, -Aylık Katsayı -Taban Aylık Katsayısı -Yan Ödeme Katsayısı olmak üzere üç ayrı katsayı kullanılmaktadır. 657 sayılı Kanunun 154. maddesine göre, katsayılar üçer veya altışar aylık dönemler itibarıyla yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tespit edilmekteydi. Ancak, 4688 sayılı Kanunun 28. maddesi hükmüne istinaden katsayılar artık toplu sözleşme kapsamında belirlenmektedir. Sözleşmeler yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerli olacaktır. Mali yılın ikinci yarısında katsayıları, ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemler itibarıyla uygulanmak üzere ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları göz önünde bulundurulmak suretiyle değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

8 Katsayılar Aylık Katsayısı : Taban aylık göstergesi ile zamlar hariç, belli bir göstergeye bağlı maaş unsurlarının tutara çevrilmesinde kullanılan katsayıdır. 2016 Ocak - Haziran dönemi için aylık katsayı: 0,088817’dir. Taban Aylık Katsayısı : Taban aylık göstergesinin tutara çevrilmesinde kullanılan katsayı olup, 2016 Ocak - Haziran dönemi için uygulanan taban aylık katsayısı 1,390277’ dir. Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının tutara çevrilmesinde kullanılmaktadır. 2016 Ocak - Haziran döneminde 0,028165’ dir.

9 Bazı Tanımlar Gösterge Aylığı : Genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. Kadro Aylığı : 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paradır. Gösterge ve ek gösterge aylıkları toplamıdır. Müktesep Hak Aylığı : Memurun öğrenim durumu, derece yükselmeleri gibi kanuni şartlar dahilinde bulunduğu derece ve kademenin aylığı. Emekli Keseneğine Esas Aylık : Emekli keseneği hesabında kullanılan aylık. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı : Başbakanlık müsteşarının aylığını ifade eder. (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) = (1500 + 8000)x Aylık Katsayısı

10 Maaş Unsurları Bütçe Gideri Ekonomik Kodları AYLIKLARTAZMİNATLARÖDENEKLERSOSYAL HAKLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.1.1.0101.1.2.01 01.1.4.0102.01.06.0102.01.06.02 Gösterge Aylığı Özel Hizmet TazminatıÜniversite ÖdeneğiAile Yardımı Emeklilik Keseneği %20GSS Devlet (%12) Ek Gösterge AylığıYan Ödeme Eğitim Öğretim Ödeneği Emeklilik Keseneği %100 Artış Sağlık Primi İşveren (%7.5) Kıdem AylığıMakam Tazminatı İdari Görev Ödeneği Kesenek Prim İşveren (%11) Taban Aylık Görev/Temsil TazminatıGeliştirme Ödeneği Yabancı Dil Tazminatı Akademik Teşvik Ödeneği Ek Ödeme Yükseköğretim Tazminatı

11 Gösterge Aylığı Gösterge Aylığı : Memurun bulunduğu derece ve kademenin karşılığı olan aylık gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bütün sınıflar itibarıyla her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasında esas teşkil eden Aylık Gösterge Tablosu, 657 sayılı Kanunun 43. maddesi ile düzenlenmiştir. Damga, gelir vergisi ve prim kesintisine tabidir. Gösterge Aylığı = Gösterge X Aylık Katsayı Örnek (Derece 9, Kademe 1) = 620 x 0,088817 = 55,07 (Derece 1, Kademe 4) = 1500 x 0,088817 = 133,23

12 Gösterge Tablosu Derece/Kdm123456789 1132013801440150000000 2115512101265132013801440000 3102010651110115512101265132013800 4915950985102010651110115512101265 5835865895915950985102010651110 6760785810835865895915950985 7705720740760785810835865895 8660675690705720740760785810 9620630645660675690705720740 10590600610620630645660675690 11560570580590600610620630645 12545550555560570580590600610 13530535540545550555560570580 14515520525530535540545550555 15500505510515520525530535540

13 Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge Aylığı : 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde düzenlenmiş olan ek gösterge aylığı; bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde tespit edilen ek gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı suretiyle bulunmaktadır. Ek gösterge cetvelleri kurumların kadrolarında bulunan personelin hizmet sınıfları, kadro unvanları, öğrenim durumları ve aylık alınan derecelerine göre düzenlenmiştir. Damga, gelir vergisi ve prim kesintisine tabidir. Ek Gösterge Aylığı = Ek Gösterge X Aylık Katsayı Örnek: Başbakanlık Müsteşarı = 8000 x 0,088817 = 710,54 Doçent = 4800 x 0,088817 = 426,32

14 Kıdem Aylığı Kıdem Aylığı : Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımından oluşur. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için 25 hizmet yılının karşılığı olan 500 gösterge rakamı dikkate alınmaktadır. Kıdem aylığı 375 sayılı KHK’nin 1. maddesinde düzenlenmiştir. Damga, gelir vergisi ve prim kesintisine tabidir. Kıdem Aylığı = 20 X Hizmet Yılı X Aylık Katsayısı Örnek: 15 Yıllık = 20 x 15 x 0,088817 = 26,65 27 Yıllık = 20 x 25 x 0.088817 = 44,41

15 Taban Aylığı Taban Aylığı : Taban aylık göstergesi ile taban aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunmaktadır. Memurlara "1000" gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenmektedir. Bu ödeme 375 sayılı KHK’nin 1. maddesinde düzenlenmiştir. Damga, gelir vergisi ve prim kesintisine tabidir. Taban Aylığı = Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı = (1000 x 1,390277) = 1.390,28

16 Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Aylığı : Yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 152. maddesi gereğince ödenmesi öngörülen zamların kimlere ve ne miktarda ödeneceği, diğer hususlar ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde yılda bir defa olmak üzere hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır. Yan ödeme puanları, 2006/10344 sayılı Kararnamenin I sayılı Cetvelinde belirlenmiştir. Anılan Karara göre Ödenmesi gereken zamlar : 1-İş Güçlüğü Zammı 2-İş Riski Zammı 3- Mali Sorumluluk Zammı 4-Temininde Güçlük Zammıdır. Damga ve gelir vergisine tabidir. Yan Ödeme Aylığı = Yan Ödeme Puanı X Yan Ödeme Katsayısı Örnek : VHKİ İş Güçlüğü Zammı = 750 x 0.028165 = 21,12 Temininde Güçlük Zammı = 1000 x 0,028165 = 28,17 İş Riski Zammı = 500 x 0,028165 = 14,28

17 Tazminatlar Tazminat Miktarı : En yüksek Devlet memuru aylığına esas olan gösterge rakamının (1500+8000) aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara (9500x0,088817), 2016/10344 sayılı Kararnamenin II ve III sayılı Cetvellerinde gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Tazminat oranları, ödeme usul ve esasları ile diğer hususlar kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde yılda bir defa olmak üzere hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır. Damga vergisine ve 5510 sayılı Kanuna tabi personel için prim kesintisine tabidir. Tazminat Miktarı = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Tazminat Oranı Örnek : Daire Başkanı Özel Hizmet Tazminatı = 9500 x 0,088817 x 175% = 843,76 x 1,75 = 1.476,58

18 Makam Tazminatı Makam Tazminatı : Makam tazminat göstergesi ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan miktardır. Kimlere hangi gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı verileceği 657 sayılı Kanunun Ek 26. maddesine istinaden aynı Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde düzenlenmiştir. Damga vergisine ve 5510 sayılı Kanuna tabi personel için prim kesintisine tabidir. Makam Tazminatı = Makam Göstergesi X Aylık Katsayısı Örnek: Profesör (üç yılını doldurmuş) = 6000 x 0,088817 = 532,90 Genel Sekreter = 2000 x 0,088817 = 177,63

19 Temsil Tazminatı Temsil Tazminatı : Temsil tazminat göstergesi ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan miktardır. Bu tazminat 4505 sayılı Kanunun 5. maddesine istinaden 2000/457 sayılı BKK’da düzenlenmiştir. Anılan Kanun ve Kararnamede temsil tazminatından kimlerin hangi gösterge rakamı üzerinden faydalanacağı, temsil tazminatı ödemesinden hangi maaş unsurlarının mahsup edileceği veya edilmeyeceği ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tazminattan temel ödemeler dışındaki ilave ödemeler sebebiyle %20 mahsup yapılmaktadır. 7000 gösterge ve üzerinde makam tazminatı alanlara, temsil tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil tazminatı ödenmektedir.(Üniversitelerde temsil tazminatına müstehak olan sadece rektörlük görevi bulunmaktadır.) Damga vergisine ve 5510 sayılı Kanuna tabi personel için prim kesintisine tabidir. Temsil Tazminatı = Temsil Göstergesi X Aylık Katsayısı Örnek Rektör = 17000 x 0,088817 = 1.509,89

20 Temsil Tazminatı ÜNVANTAZMİNAT Rektörler17000

21 Görev Tazminatı Görev Tazminatı : Görev tazminat göstergesi ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan miktardır. Bu tazminat 631 sayılı KHK’nin 11. maddesi gereği 2002/3546-3929 ve 4382 sayılı ve 2008/13694 sayılı BKK’larda düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuatta kimin hangi gösterge rakamı üzerinden görev tazminatından faydalanacağı, bu ödemeden hangi maaş unsurunun mahsup edileceği, ödenecek asgari tazminat tutarı ile diğer hususlar düzenlenmiştir. Tazminattan temel ödemeler dışındaki ilave ödemeler sebebiyle %20 mahsup yapılmaktadır. ( 666 Sayılı KHK kapsamında ödenen ek ödemeler mahsup edilmektedir.) Buna göre temsil tazminatı almayan personelden 7000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam tazminatı alanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmektedir. Damga vergisine ve 5510 sayılı Kanuna tabi personel için prim kesintisine tabidir. Görev Tazminatı = Görev Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı Örnek Kazanılmış Hak Aylığı 1 Dereceli Doçent = 8000 x 0,088817 = 710,54

22 Makam – Görev Tazminatları Tablosu ÜNVAN Makam Tazminatı Görev Tazminatı Toplam Görev Tazminatı Rektörler7.000-- Profesör Ünvanında 3 yılını tamamlayanlar 6.000900015.000 Diğer Profesörler4.500700011.500 Doçentler ( Kazanılmış Hak Aylık 1. Derece) 2.00060008.000 Genel Sekreter /İç Denetçiler(1.Derece) 2.00060008.000

23 Ek Ödeme Ek Ödeme : 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddesine göre söz konusu KHK’ya ekli I sayılı Cetvelde yer alan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına anılan Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle bulunan tutarda ödenmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele bu kapsamdaki ek ödeme yapılmaz. C Fıkrası, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri üzerinden döner sermaye ek ödemesi alanları, F Fıkrası, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın yönetici payı olarak ayrılan tutardan döner sermaye ek ödemesi alan rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreter ile döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarını kapsamaktadır. 657 sayılı Kanunun 86.maddesi uyarınca vekalet ücreti almaya müstehak personelin, vekalet ettiği kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadrosu için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Damga vergisine tabidir. Ek Ödeme=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı Örnek 1 Dereceli Mali Hizmetler Uzmanı = 9500 x 0,088817 x 140 = 843,76 x %140 = 1.181,26

24 Aile Yardımı Ödeneği Aile Yardımı Ödeneği : Gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımıdır. 657 sayılı Kanunun 202.maddesinde düzenlenmiş olup, çalışmayan eş ve çocuk yardımından oluşmaktadır. Herhangi bir kesintiye tabi değildir. Aile yardımının kimlere ve nasıl ödeneceği anılan Kanunun 202 ila 206 maddelerinde detaylı şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Çalışmayan eş tabiri ile her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş kastedilmektedir. Evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. ( 2016/2017 toplu sözleşme hükümleri uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar burs alan, devletçe okutulan çocuklar için aynı esas ve usuller dahilinde ödenecektir.) Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır, eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya yukarıda sayılan hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder. (çalışmayan eş için 2134, 0-6 yaş grubu çocuklar için 500, diğer yaş grubu için 250 gösterge) Aile Yardımı Ödeneği=Gösterge X Aylık Katsayısı Eş İçin = 2134 x 0,088817 =189,54 0-6 Yaş Grubu İçin = 44,41 Diğer Yaş Grubu İçin = 22,20

25 Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı : Yabancı dil seviye tespit sınavında (A), (B) ve (C) düzeyinde başarılı olanlara, her bir başarı düzeyi için tespit edilmiş gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı suretiyle ödenmektedir. Bu tazminat 375 sayılı KHK'nin 2. maddesi hükmü gereği 11.4.1997 tarihli Başbakan Onayı ile düzenlenmiştir. Sınav, yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenin seviyesi bir alt düzeye inmiş sayılmakta, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları ise kesilmektedir. Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı harcama yetkilisinden alınacak bir onayla belirlenir, üniversite öğretim elemanları için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Damga vergisine tabidir. Yabancı Dil Tazminatı = Dil tazminat Göstergesi X Aylık Katsayısı Örnek : Kurumca Faydalanılan C Düzeyi = 300 x 0,088817 =26,65

26 Yabancı Dil Tazminatı Puanları Yabancı Dil Tazminatı (Bildiği Her bir dil için) (Yabancı dilinden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100)1200 A düzeyi (90-95)900 B düzeyi (80-89)600 C düzeyi (70-79)300 Yabancı Dil Tazminatı (Bildiği Her bir dil için) (Yabancı dilinden faydalanılmadığı durumda) A düzeyi (96-100)750 A düzeyi (90-95)750 B düzeyi (80-89)500 C düzeyi (70-79)250

27 Toplu Sözleşme İkramiyesi Toplu Sözleşme İkramiyesi : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik aidatı kesilen kamu görevlilerine 375 sayılı KHK’nın ek 4.maddesi uyarınca Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık ve ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Damga vergisine tabidir. 2016-2017 Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca : Toplu Sözleşme İkramiyesi Ocak 2016 Ödemesi = 750 gösterge rakamı x Aylık Katsayısı = 750 x 0,088817 = 66,61

28 Geliştirme Ödeneği Geliştirme Ödeneği : 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14. maddesi ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereği akademik personele geliştirme ödeneği ödenir. Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki kadrolara atanmış olanlara hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Damga vergisine tabidir. Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden ayrılmalarda o ay içinde çalışılan günler hesap edilerek ödenir. Fiilen çalışma şartı, yıllık izin süresince, bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince, hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20. maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez) 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez) aranmaz. 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere, 38. maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevlendirilenlere, özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere ödenmez.

29 Geliştirme Ödeneği Yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim- öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir. 2005/8681 sayılı BKK uyarınca 15.12.2014 yılında kuruluşundan itibaren 15 yılını doldurmuş olan üniversitelerde ödeneğin ödenmesine son verilmiş olup, toplu sözleşme hükümleriyle ödenmesine devam edilmektedir. 2016-2017 Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar ödenmesine devam edilecektir. Geliştirme Ödeneği = Kadro Aylığı (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) X Geliştirme Ödeneği Oranı Termede görevli 1/4 dereceli 4800 ek göstergeli Doçent Geliştirme Ödeneği = (1500+4800) x 0,088817 x 40% = 223,82

30 Samsun için Geliştirme Ödeneği Oranları Oran Samsun Büyükşehir – Çarşamba – Bafra – Ondokuz Mayıs – Tekkeköy 30 Kavak – Terme40 Alaçam – Havza – Ladik – Salıpazarı – Vezirköprü – Yakakent 50 Asarcık – Ayvacık60

31 Üniversite Ödeneği Üniversite Ödeneği : 2914 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince üniversite öğretim elemanlarına, en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranında verilmektedir. Sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için sadece damga vergisine, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için ise damga vergisi ile sigorta primine tabi tutulmaktadır. Üniversite Ödeneği = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Üniversite Ödeneği Oranı Örnek 2.Derece Okutman Üniversite Ödeneği = (1500 + 8000) x 0,088817 x %117 = 987,20

32 Üniversite Ödeneği Oranları ÜNVANORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar %245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar %215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar %175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar %165 Diğer Öğretim ElemanlarıORAN 1. Dereceden aylık alanlarda%130 2. Dereceden aylık alanlarda%117 3. Dereceden aylık alanlarda%110 4-5. Dereceden aylık alanlarda%104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar%98

33 Eğitim Öğretim Ödeneği Eğitim Öğretim Ödeneği : 2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca; 2547 sayılı Kanunun 33. ve 39. maddesi ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile 2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere, Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim – öğretim ödeneği olarak ödenir. Damga vergisine tabidir. Eğitim Öğretim Ödeneği = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 = ((1500 + 8000) x 0,088817) /12 = 843,76 / 12 = 70,31

34 İdari Görev Ödeneği İdari Görev Ödeneği : 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereği idari görev yapan akademik personele, almakta oldukları aylık (gösterge ve ek gösterge) tutarın belli bir oranında ödenmektedir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. Gelir ve damga vergisine tabidir. Rektör = 70 Rektör Yardımcısı ve Dekanlara = 30 Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri İle Bölüm Başkanlarına =20 Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına = 15 İdari Görev Ödeneği = Kadro Aylığı X İdari Görev Ödeneği Oranı Örnek ¼ dereceli Dekan İdari Görev Ödeneği = (1500 + 6400) x 0,088817 x %30 = 701,65 x %30 = 210,50

35 Yükseköğretim Tazminatı Yükseköğretim Tazminatı : 2914 sayılı Kanunun ek 3. maddesi gereğince profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının %100’ü; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara da en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının %115’i oranında her ay ödenmektedir. Damga vergisine tabidir. Yükseköğretim Tazminatı = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Yükseköğretim Tazminatı Oranı Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Yükseköğretim Tazminatı = (( 1500 + 8000 ) x 0,088817 ) x %100 = 843,76 x %100 = 843,76 Diğer Öğretim Elemanları Yükseköğretim Tazminatı = 843,76 x %115 = 970,32

36 Yükseköğretim Tazminatı Oranları ÜNVANORAN Profesör kadrosunda bulunanlar % 100 Doçent kadrosunda bulunanlar % 100 Yrd. Doçent kadrosunda bulunanlar % 100 Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar% 115 Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar % 115 Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar % 115

37 Akademik Teşvik Ödeneği Akademik Teşvik Ödeneği : 2914 sayılı Kanunun ek 4. maddesi uyarınca her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının 15inden itibaren oniki ay süreyle ödenir. Akademik teşvik ödemesi tutarı, en yüksek Devlet memuru brüt aylığına akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. Ödenebilmesi için akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekir. Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ödenir. Damga Vergisine tabidir. En yüksek Devlet memuru brüt aylığının (EYDMA) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına, Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine, Araştırma Görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir. Akademik Teşvik Ödeneği = EYDMA x Kadro Ünvanlarına Göre Belirlenmiş Oran x ( Akademik Teşvik Puanı /100 ) 60 puan alan Doçent Akademik Teşvik Ödeneği = 843,76 x %90 x 60/100 = 759,38 x 0,6 = 455,63 70 puan alan Profesör Akademik Teşvik Ödeneği = 843,76 x %100 x 70/100 = 843,76 x 0,7 = 590,63

38 Akademik Teşvik Ödeneği Oranları ÜNVANLARORAN Profesör kadrosunda bulunanlar % 100 Doçent kadrosunda bulunanlar % 90 Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar % 80 Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar% 70 Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar % 70 Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar % 70

39 Gelir Vergisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre idari ve akademik personele yapılan ödemeler gelir vergisine tabidir. Mevzuatında ya da Gelir Vergisi Kanununda gelir vergisine tabi olmadığı belirtilmeyen ödemelerin tamamı gelir vergisi kapsamına girmektedir. Gelir vergisi matrahı vergiye tabi ödemeler toplamından kişiden kesilen Sigorta Primi tutarı çıkarılarak bulunmaktadır. Vergi oranı, gelir dilimlerine göre farklılık göstermekte ve oranlar %15 ila %35 arasında değişmektedir. Hesaplanan gelir vergisi tutarı, matraha gelir dilimlerine bağlı olarak belirlenmiş vergi oranının uygulanması sonucu bulunmaktadır. Ödenecek gelir vergisinin tespitinde ise hesaplanan gelir vergisi tutarından Asgari Geçim İndirimi tutarının düşülmesi gerekmektedir.

40 Gelir Vergisi Kesintisi 15.10.2008’den önce göreve başlayanlar için : ( (Kademe Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + İdari Görev Ödeneği) --- (Emekli Keseneği İştirakçi payı (%16) + Sendika Aidatı + Engellilik İndirimi + Özel Sigorta İndirimi) ) X Vergi Dilimine Göre belirlenen Vergi Oranı – Asgari Geçim İndirimi 15.10.2008’den sonra göreve başlayanlar için : ( (Kademe Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + İdari Görev Ödeneği ) --- (Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) + Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) + Sendika Aidatı + Engellilik İndirimi + Özel Sigorta İndirimi) ) X Vergi Dilimine Göre belirlenen Vergi Oranı – Asgari Geçim İndirimi

41 Gelir Vergisi Oranları Gelir Vergisi MatrahıOran 12.600,00 TL’ye kadar%15 30.000,00 TL’nin 12.600,00 TL’si 1.890,00 TL, fazlası%20 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL, fazlası %27 110.000,00 TL’den fazlasının 110.000,00 TL’si için 26.970,00 TL, fazlası %35

42 Asgari Geçim İndirimi Gelir Vergisi Kanununun 32.maddesi uyarınca çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi tutarını geçemez. Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. 2016 yılı brüt asgari ücreti = 1.647,00 TL 1.647,00 x 12 = 19.764,00 TL Asgari Geçim İndirimi = (19.764,00 TL X % Asgari Geçim İndirim Oranı X % 15) / 12 Kendisi İçin = (19.764,00 x %50 x %15)/12 = 123,53 Evli-Eş Çalışmıyor + 3 Çocuklu İçin = (19.764,00 x %85 x %15)/12 = 209,99

43 Asgari Geçim İndirimi İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

44 Asgari Geçim İndirimi ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİORANI Mükellefin Kendisi İçin%50 Mükellefin Eşi İçin%10 İlk İki Çocuk için ( ayrı ayrı )%7,5 3. Çocuk için%10 Diğer Çocuklar İçin ( ayrı ayrı ) %5

45 Şahıs Sigorta Primi İndirimi Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi uyarınca, Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. Sigortanın Türkiye’de bulunan ve merkezi Türkiye’de olan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla ; Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

46 Engellilik İndirimi Gelir Vergisi Kanununun 31 maddesi uyarınca, çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen tutarlar, gelir vergisi matrahından indirilir. Sakatlık İndirimi hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için de uygulanır.

47 Engellilik İndirimi Oranları I.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler) (4 Kat ) 900,00 TL II.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %60 ını Kaybedenler) (2 Kat ) 460,00 TL III.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %40 ını Kaybedenler) (1 Kat) 210,00 TL

48 Damga Vergisi Kesintisi 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun I sayılı Tablosu uyarınca kamu personeline ödenen aylıkların aile ve çocuk yardımı dışında kalan unsurlarının hepsinden Binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. [(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + 657sayılı Kanun/152.md. Uyarınca ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Yükseköğretim Tazminatı + Akademik Teşvik Ödeneği + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği +Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği )] X Binde 7,59

49 Sosyal Güvenlik Kesintileri Sosyal güvenlik kesintileri, tabi olunan sosyal güvenlik mevzuatına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 15.10.2008 tarihinden önce göreve başlayan personel 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, 15.10.2008 tarihinden sonra başlayanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

50 Tazminat Yansıtma Oranları 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesinde düzenlenmiştir. Tazminat yansıtma oranı, ek göstergeye bağlı olup 657 sayılı Kanuna tabi EYDM brüt aylığı tutarının, Ek göstergesi; 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255, - 7.600 (dahil)-8.400 (hariç) arasında olanlarda %215, - 6.400 (dahil)-7.600 (hariç) arasında olanlarda %195, - 4.800 (dahil)-6.400 (hariç) arasında olanlarda %165, - 3.600 (dahil)-4.800 (hariç) arasında olanlarda %145, - 2.200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %85, - Diğerlerinde ise %55’ine, tekabül eden miktardır.

51 15.10.2008 öncesi Emekli Keseneği Devlet Katkısı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Tazminat Yansıtma Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Tazminat Yansıtma Oranı)] x %12 Emekli Keseneği İştirakçi Payı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Tazminat Yansıtma Oranı)] x %16

52 15.10.2008 sonrası Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası İşveren Payı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği ] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği ] x %7,5 Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası Sigortalı Payı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği ] x %9 Sağlık Primi İşveren Payı = [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği ] x % 5

53 Sendika Kesintisi 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı kesilir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Sendika Kesintisi = (Damga Vergisi Matrahı ) x Sendika Kesinti Oranı

54 Kefalet Kesintisi 2489 sayılı Kefalet Kanunu uyarınca Devlete ait para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerden (geçici işçiler hariç) aylıklarından kefalet aidatı kesilir. Kefalete tabi memurlardan; Giriş Aidatı : 1500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunmaktadır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. Aylık Aidat : 100 gösterge rakamının memurun aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir. Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, 1500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı kefalet gösterirler. Geçici olarak veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler, ayrıca kefalet aranmaz. Ancak, bunlar aylık aidatı ödemeye devam ederler. Giriş Aidatı = 1500 x 0,088817 = 133,23 ( 4 eşit taksitte ) Aylık Aidat=100 x 0,088817 = 8,88

55 İcra Kesintisi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83. maddesi uyarınca maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra haczedilebilir. Ancak haczedilecek miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz varsa sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Eş ve çocuk yardımı haczedilemez.

56 15.10.2008 öncesi İdari Personel Brüt Maaş Unsurları AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği60,00 TL (Üç ayda bir) Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12

57 15.10.2008 öncesi İdari Personel Maaş Kesintileri Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı - Özel Sigorta Primi) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

58 15.10.2008 öncesi Akademik Personel Brüt Maaş Unsurları AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite Ödeneği/Yükseköğretim Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği /Yükseköğretim Tazminatı Oranı Geliştirme Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil TazminatıGörev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği60,00 TL (Üç ayda bir) Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Akademik Teşvik ÖdeneğiEYDMA X Akademik unvan oranı x (Akademik Teşvik Ödeneği Puanı/100)

59 15.10.2008 öncesi Akademik Personel Maaş Kesintileri Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + İdari Görev Ödeneği - Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) – Sendika Aidatı- Özel Sigorta Primi) x Gelir Vergisi Oranı ] – Asgari Geçim İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Akademik Teşvik Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Yükseköğretim Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı Emekli Keseneği Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Emekli Keseneği İştirakçi Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sağlık Primi Devlet Katkısı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

60 15.10.2008 sonrası İdari Personel Brüt Maaş Unsurları AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat Oranı % Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği60,00 TL (Üç ayda bir) Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5

61 15.10.2008 sonrası İdari Personel Maaş Kesintileri Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı - Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) – Sendika Aidatı- Özel Sigorta Primi) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı) x Damga Vergisi Oranı Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %5 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)

62 15.10.2008 sonrası Akademik Personel Brüt Maaş Unsurları AylıkAylık Gösterge x Aylık Katsayı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi 1000 x Taban Aylık Katsayısı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı (En Fazla 25 Yıl İçin Verilir) Üniversite Ödeneği/Yükseköğretim Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği / Yükseköğretim Tazminatı Oranı Geliştirme Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev/Temsil TazminatıGörev/Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Ek Ödeme Oranı % Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Toplu Sözleşme Ödeneği60,00 TL (Üç ayda bir) Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı +Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı] x %7.5 Akademik Teşvik ÖdeneğiEYDMA X Akademik unvan oranı x (Akademik Teşvik Ödeneği Puanı/100)

63 15.10.2008 sonrası Akademik Personel Maaş Kesintileri Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + İdari Görev Ödeneği- Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9) – Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5) – Sendika Aidatı- Özel Sigorta Primi) x Gelir Vergisi Oranı] – Asgari Geçim İndirimi Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Ek Ödeme + Üniversite Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Akademik Teşvik Ödeneği + Makam Tazminatı + Temsil/Görev Tazminatı + Toplu Sözleşme Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Yükseköğretim Tazminatı ) x Damga Vergisi Oranı Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %11 Sağlık Primi İşveren Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x%7,5 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %9 Sağlık Primi Sigortalı Payı [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı] x %5 Sendika AidatıDamga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı Kefalet Aidatı 100 x Aylık Katsayı (Giriş Aidatı: İlk 4 ay - 1500 x Aylık Katsayı / 4)


"657/2914 Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında İdari ve Akademik Personelin Maaş Hesaplamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları