Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 2 Bölüm 2 The Firm and Its Goals Firma ve Amaçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 2 Bölüm 2 The Firm and Its Goals Firma ve Amaçları."— Sunum transkripti:

1 Chapter 2 Bölüm 2 The Firm and Its Goals Firma ve Amaçları

2 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-2 Chapter Outline Bölümün taslağı The firm and resource allocation Profit maximization- the economic goal of the firm Goals other than profit Do companies maximize profits? Maximizing the wealth of stockholders Economic profit Firma ve kaynak dağılımı Kâr maksimizasyonu - firmanın iktisadî amacı Kâr dışındaki amaçlar Şirketler kârı maksimize ederler mi? Hissedar servetinin maksimize edilmesi İktisadî kâr

3 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-3 Learning Objectives Öğrenme amaçları Understand the reasons for the existence of firms and the meaning of transaction costs Explain the economic goals of the firm and optimal decision making Describe the ‘principal-agent’ problem Distinguish between “profit maximization” and the “maximization of the wealth of shareholders” Demonstrate the usefulness of Market Value Added ® and Economic Value Added ® Firmaların varlık gerekçesini ve işlem maliyetlerinin anlamını kavramak Firmanın iktisadî amaçlarını ve optimal karar almayı açıklamak “Asil-vekil” problemini tanımlamak “Kâr maksimizasyonu” ile “hissedar servetinin maksimizasyonu” arasında ayırım yapmak Piyasa Katma Değeri ile İktisadî Katma Değerin yararını göstermek

4 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-4 The Firm Firma A firm is a collection of resources that is transformed into products demanded by consumers Profit is the difference between revenue received and costs incurred Price x Unit sold = Revenue –Costs = Profit Firma, tüketiciler tarafından talep edilen ürünlere dönüştürülen bir kaynak yığınıdır Kâr, elde edilen hâsılat ile katlanılan maliyetler arasındaki farktır Fiyat x Satılan birim = Hâsılat – Maliyetler = Kâr

5 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-5 The Firm Firma Why does a firm perform certain functions internally and others through the market? Transaction costs are incurred when entering into a contract. –Types of transaction costs: investigation negotiation enforcing contracts Bir firma neden belirli işlevleri içsel olarak, diğerlerini piyasa aracılığı ile yerine getirir? Bir sözleşme yaptığımız zaman işlem maliyetlerine katlanırız. işlem maliyetlerinin türleri araştırma müzakere sözleşmelerin uygulanması

6 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-6 The Firm Firma Transaction costs are incurred when entering into a contract –Influences uncertainty frequency of recurrence asset specificity  Bir sözleşme yaptığımız zaman işlem maliyetlerine katlanırız. - İşlem maliyetlerini etkileyen faktörler belirsizlik tekrarlanma frekansı varlık özgülülüğü

7 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-7 The Firm Firma Examples of transaction costs –Offshoring to source consumer products (e.g. retail stores) –Manufacturing components overseas (e.g. the automotive industry) –Logistics services (e.g. warehousing, delivery, etc.) İşlem maliyetlerinin örnekleri –Tüketici ürünlerini satmak için yapılan offshoring (örneğin, perakende satış mağazaları) –Denizaşırı ülkelerde parça imalatı (örneğin, otomotiv sanayisi) –Lojistik hizmetler (örneğin, depolama, teslim, vb.)

8 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-8 The Firm Firma Limits to firm size tradeoff between external transactions and the cost of internal operations company chooses to allocate resources so total cost is minimized (for a given level of output) outsourcing of peripheral, non- core activities Firma büyüklüğünün sınırları Dışsal işlemlerle içsel işlemlerin maliyeti arasındaki ödünleşme (değiş-tokuş) Şirket, (veri bir çıktı düzeyi için) toplam maliyet minimize edilmiş şekilde kaynakları tahsis etmeyi tercih eder Periferik (çevresel), çekirdek olmayan faaliyetler için dış kaynak kullanımı

9 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-9 The Firm Firma Reshoring: Operations returning to the country where the offshoring occurred (Example - United States) Signs of Reshoring –Wages in developing countries have been rising. –The decrease in the value of the dollar has increased the cost of importing. –Increases in energy costs have made it more expensive to ship products –Manufacturing firms have significantly increased productivity making firms production more competitive. Reshoring : İşlemlerin, Offshoring’in meydana geldiği ülkeye geri çekilmesi (Örnek- Birleşik Devletler) Reshoring’in işaretleri –Gelişmekte olan ülkelerde ücretler yükselmektedir. –Doların değerinde düşüş ithalatın maliyetini artırmıştır –Enerji maliyetlerindeki artışlar ürün nakliyesini daha pahalı hâle getirmiştir. –İmalat firmaları verimliliği önemli bir şekilde artırmışlardır, bu da firmaları daha rekabetçi hâle getirmiştir.

10 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-10 The Firm Firma Illustration: Coase and the Internet –Ronald Coase wrote in 1937, pre-internet, but his ideas are still relevant today. –He discussed tradeoff between internal costs and external transactions. –Technology has reduced search costs improving efficiency. Açıklama: Coase ve Internet -Ronald Coase çalışmasını internet öncesinde, 1937’de kaleme almıştı fakat fikirleri bugün hâlâ güncel. -İçsel maliyetlerle dışsal işlemler arasındaki ödünleşmeyi tartışmıştı. -Teknoloji arama maliyetlerini azaltarak etkinliği artırmıştır.

11 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-11 Economic Goal of the Firm and Optimal Decision Making Firmanın İktisadi Amaçları ve Optimal Karar Alma Profit maximization hypothesis: the primary objective of the firm (to economists) is to maximize profits –Other goals include market share, revenue growth, and shareholder value Optimal decision is the one that brings the firm closest to its goal –It is crucial to be precisely aware of a firm’s goals. Different goals can lead to very different managerial decisions given the same, limited amount of resources. Kâr maksimizasyonu hipotezi: (iktisatçılara göre) firmanın birincil amacı kârı maksimize etmektir - Diğer amaçlar, piyasa payı, hâsılat artışı ve hissedar değerini içerir Optimal karar, firmayı amacına en çok yaklaştıran karardır - Firmanın amaçlarının tam olarak farkında olmak hayati öneme sahiptir. Aynı sınırlı kaynak miktarı verili iken, farklı amaçlar çok farklı yönetsel kararlara yol açabilir.

12 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-12 Goals other than Profit Kâr dışındaki Amaçlar Economic/financial objectives –market share, growth rate –profit margin –return on investment, return on assets –technological advancement –customer satisfaction –shareholder value İktisadî/finansal amaçlar - piyasa payı, büyüme oranı - kâr marjı - yatırımın getirisi, aktif getirisi - teknolojik ilerleme - müşteri memnuniyeti - hissedar değeri

13 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-13 Goals other than Profit Kâr dışındaki Amaçlar Non-economic objectives –Good work environment for employees –Quality products and services for customers –Good corporate citizenship and social responsibility İktisadî olmayan amaçlar - Çalışanlar için iyi iş ortamı - Müşteriler için kaliteli ürün ve hizmetler - İyi yönetişim yurttaşlığı ve sosyal sorumluluk

14 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-14 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Argument against companies not maximizing profits but instead merely aim to satisfice, which means firms seek to achieve a satisfactory goal--one that may not require the firm to ‘do its best’. Kârı maksimize etmeyip bunun yerine yalnızca yeterince iyi olanı seçmeyi hedefleyen şirketlere karşı argüman. Bu da tatmin edici bir amacı, firmanın ‘elinden gelenin en iyisini yapmasını’ gerektirmeyen bir amacı gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir.

15 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-15 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? –Two forces leading to satisficing position and power of stockholders position and power of management - Yeterince iyi olanı seçmeyi iki kuvvet etkiler: hissedarların konumu ve gücü yönetimin konumu ve gücü

16 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-16 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Position and power of stockholders Reasons for satisficing by companies larger firms are owned by thousands of shareholders stockholders generally own only minute interests in the firm and hold diversified holdings in many other firms Hissedarların konumu ve gücü Şirketlerin yeterince iyi olanı seçme nedenleri büyük firmalar binlerce hissedarın mülkiyetindedir hissedarlar firmada yalnızca ufak paylara sahiptirler ve diğer birçok firmada çeşitlendirilmiş varlık tutarlar

17 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-17 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Position and power of stockholders –Stockholders are concerned with performance of their entire portfolio and not individual stocks –Stockholders are much less informed about the firm than management Thus, stockholders are not likely to take any action if earning a ‘satisfactory’ return. Hissedarların konumu ve gücü - Hissedarlar tek tek hisse senetlerinin değil tüm portfolyonun performansı ile ilgilenirler -Hissedarlar firma hakkında yönetimden daha az bilgiye sahiptirler Bu yüzden, şayet ‘tatmin edici’ bir getiri elde ediliyorsa, hissedarlar muhtemelen herhangi bir eyleme girişmeyecektir.

18 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-18 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Position and power of management –high-level managers may own very little of the firm’s stock –managers tend to be more conservative—that is, risk averse—than stockholders would be because their jobs will most likely be safer if they turn in a competent and steady, if unspectacular, performance Yönetimin konumu ve gücü - Üst düzey yöneticilerin firmanın hisse senetlerinin çok azına sahip olmaları mümkündür - Yöneticiler hissedarlardan daha tutucu olma eğilimindedir – yani riskten kaçınırlar - çünkü göz alıcı olmasa da yeterli ve istikrarlı bir performans gösterirlerse işleri büyük ihtimalle daha çok güvencede olacaktır

19 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-19 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Position and power of management –managers may be more interested in maximizing their own income and perks –management incentives may be misaligned (e.g. revenue goals for compensation and not profits) –divergence of objectives is known as the ‘principal-agent’ problem Yönetimin konumu ve gücü - Yöneticilerin daha çok kendi gelir ve yan ödemelerini maksimize etmekle ilgili olmaları mümkündür - Yönetim güdüleri ters sıralanmış olabilir (örneğin, maaş için kâr değil hâsılat amaçları) - Amaçların uyuşmazlığı ‘asil-vekil’ sorunu olarak bilinir

20 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-20 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Arguments supporting the profit maximization hypothesis –large stockholdings held by institutions (mutual funds, banks, etc.)  scrutiny by professional analysts –Stock market discipline and competition  if managers do not seek to maximize profits, firms face the threat of takeover or changes in management –incentive effect  the compensation of many executives is tied to stock price Kâr maksimizasyonu hipotezini destekleyen iddialar - kurumların (yatırım fonları, bankalar, vb.) ellerinde tuttuğu geniş hisse senedi varlığı  profesyonel analizcilerin incelemesi - borsa disiplini ve rekabet  şayet yöneticiler kârı maksimize etmeye çalışmazsa, firmalar devir veya yönetimde değişme tehdidiyle karşı karşıya gelir - teşvik etkisi  birçok yöneticinin maaşı hisse senedi fiyatına bağlıdır

21 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-21 Do Companies Maximize Profit? Şirketler kârı maksimize ederler mi? Other influences –The Sarbanes-Oxley Act was passed in 2002 in response to a number of corporate scandals. The Act sets stricter standards on the behavior of public corporations and more transparency of corporate information. –Within the labor market for financial managers, superior performance is rewarded. Diğer etkiler -The Sarbanes-Oxley Kanunu çok sayıda şirket skandalına tepki olarak 2002 yılında geçti. Kanun, kamu şirketlerinin davranışları ve şirketlerin bilgilendirme konusunda daha şeffaf olmaları üzerine daha katı standartlar koymaktadır. -Finansal yöneticilere olan işgücü piyasası içinde üstün performans ödüllendirilir.

22 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-22 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Measurements of Wealth –Views the firm from the perspective of a stream of profits (cash flows) over time. The value of the stream depends on when cash flows occur. –Requires the concept of the time value of money: a dollar earned in the future is worth less than a dollar earned today. There is an opportunity cost of getting a dollar in the future instead of today. Servetin ölçülmesi - Firmayı, zaman içindeki bir kâr akımı (nakit akımları) bakış açısıyla inceler. Akımın değeri, nakit akımlarının ne zaman oluştuğuna bağlıdır. - Paranın zaman değeri kavramını gerektirir: gelecekte kazanılan bir dolar bugün kazanılan bir dolardan daha az değerlidir. Bugün yerine gelecekte bir dolar elde etmenin bir alternatif maliyeti vardır.

23 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-23 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Future cash flows (D i ) must be ‘discounted’ to find their present equivalent value The discount rate (k) is affected by risk Two major types of risk: –business risk –financial risk Gelecekteki nakit akımlarının (D i ) bugünkü eşdeğerini bulmak için bunların ‘ıskonto edilmeleri’ gerekir Iskonto oranını (k) risk etkiler Riskin belli başlı iki türü: - iş riski - finansal risk

24 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-24 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Business risk involves variation in returns due to the ups and downs of the economy, the industry, and the firm. All firms face business risk to varying degrees. İş riski, ekonomideki, endüstrideki ve firmadaki iniş çıkışlardan dolayı getirilerdeki değişmeyi içerir Tüm firmalar, değişen derecelerde iş riskiyle karşı karşıya gelir

25 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-25 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Financial risk concerns the variation in returns that is induced by ‘leverage’ –Leverage is the proportion of a company financed by debt the higher the leverage, the greater the potential fluctuations in stockholder earnings financial risk is directly related to the degree of leverage Finansal risk, getirilerde, ‘kaldıraç’ tarafından uyarılan değişmeyle ilişkilidir - Kaldıraç, bir şirketin borçla finanse edilen oranıdır kaldıraç ne kadar yüksek olursa, hisse senedi sahiplerinin kazançlarındaki potansiyel dalgalanmalar o kadar büyük olur finansal risk kaldıracın derecesiyle doğrudan ilgilidir

26 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-26 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi The present price of a firm’s stock should reflect the discounted value of the expected future cash flows to shareholders (dividends) Bir firmanın hisse senetlerinin bugünkü fiyatı, hissedarların beklenen, gelecekteki nakit akımlarının (temettülerin) ıskonto edilmiş değerini yansıtmalıdır P = present price of the stock: hisse senedinin şimdiki fiyatı D = dividends received per year: her yıl elde edilen temettüler k = discount rate: ıskonto oranı n = life of firm in years: yıl olarak firmanın ömrü

27 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-27 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi If the firm is assumed to have an infinitely long life, the price of a unit of stock which earns a dividend D per year is given by the equation: P = D/k Şayet firmanın sonsuz uzunlukta bir ömre sahip olduğu varsayılırsa, yılda D kadar temettü kazanan bir birim hisse senedinin fiyatını aşağıdaki denklem verecektir: P = D/k

28 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-28 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Given an infinitely lived firm whose dividends grow at a constant rate (g) each year, the equation for the stock price becomes: P = D 1 /(k-g) where D 1 is the dividend to be paid during the coming year –Multiplying P by the number of shares outstanding gives total value of firm’s common equity (‘market capitalization’). Temettüleri her yıl sabit bir oranla (g) artan ve sonsuza kadar yaşayan bir firma söz konusu ise, hisse senedinin fiyatı ile ilgili denklem şöyle olacaktır: P = D 1 /(k-g) Burada D 1 gelecek yıl zarfında ödenecek temettüdür - P’nin askıdaki hisse sayısı ile çarpılması firmanın öz sermayesinin (‘piyasa kapitilizasyonu’) toplam değerini verir.

29 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-29 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi A company tries to manage its business in such a way that the dividends over time paid from its earnings and the risk incurred to bring about the stream of dividends always create the highest price for the company’s stock. When stock options are a substantial part of executive compensation, management objectives tend to be more aligned with stockholder objective. Şirket işlerini öyle bir şekilde yönetmeye çalışır ki, kazançlarından zaman içinde ödediği temettüler ve temettü akımını meydana getirmek için maruz kalınan risk, her zaman, şirketin hissesi için en yüksek fiyatı oluşturur. Hisse senedi opsiyonları yönetici maaşının önemli bir parçası olduğu zaman, yöneticinin amaçları hissedarın amacı ile daha uyumlu hâle gelme eğilimindedir.

30 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-30 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Another measure of the wealth of stockholders is called Market Value Added (MVA) ® MVA = difference between the market value of the company and the capital that the investors have paid into the company Hissedarların servetinin bir başka ölçüsü Piyasa Katma Değeri (MVA) olarak adlandırılır MVA = şirketin piyasa değeri ile yatırımcıların şirkete yatırdıkları sermaye arasındaki farktır

31 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-31 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Market value includes value of both equity and debt ‘Capital’ includes book value of equity and debt as well as certain adjustments e.g. accumulated R&D and goodwill While the market value of the company will always be positive, MVA may be positive or negative Piyasa değeri, hem öz sermayenin hem de borcun değerini içerir ‘Sermaye’, öz sermaye ve borçla birlikte, örneğin, birikmiş R&D ve şerefiye gibi belirli düzeltmeleri/ayarlamaları içerir Bir şirketin piyasa değeri her zaman pozitif iken MVA pozitif veya negatif olabilir

32 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-32 Maximizing the Wealth of Stockholders Hissedar servetinin maksimize edilmesi Another measure of the wealth of stockholders is called Economic Value Added (EVA) ® –EVA=(Return on total capital – Cost of capital) x Total capital if EVA > 0 shareholder wealth rising if EVA < 0 shareholder wealth falling Hissedarların servetinin bir başka ölçüsü de İktisadî Katma Değer (EVA) olarak adlandırılır - EVA = (Toplam sermayenin getirisi – sermaye maliyeti) X Toplam sermaye Şayet EVA>0 ise, hissedar serveti yükseliyor demektir Şayet EVA<0 ise, hissedar serveti düşüyor demektir

33 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-33 Economic Profits İktisadî Kâr Economic profits and accounting profits are typically different –accountants measure explicit incurred costs, as allowed by GAAP –accountants use historical cost İktisadî kâr ile muhasebe kârı genellikle farklıdır - muhasebeciler GAAP’nin (Generally Accepted Accounting Principles: Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkelerinin) izin verdiği, katlanılan açık maliyetlere bakar - Muhasebeciler tarihsel maliyeti kullanır

34 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-34 Economic Profits İktisadî Kâr Economists are concerned with implicit costs. –Accordingly, economic costs include not only the historical costs and explicit costs recorded by the accountants, but also the replacement costs and implicit costs (normal profits) that must be earned on the owners’ resources. –Economic profits are total revenue minus all the economic costs. İktisatçılar, örtük (zımnî) maliyetlerle ilgilidir - Bu yüzden, iktisadî maliyetler, sadece muhasebecilerin kaydettiği tarihsel ve açık maliyetleri değil fakat aynı zamanda yenileme maliyetleri ile maliklerin kaynakları üzerinden kazanılması gereken örtük maliyetleri (normal kârı) içerir. - İktisadî kâr, toplam hâsılattan tüm iktisadî maliyetlerin çıkarılmasıyla bulunur.

35 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-35 Global Application Küresel Uygulama When doing business in other countries and other cultures, business decision-making becomes more complicated due to: foreign currencies legal differences language attitudes role of government Diğer ülke ve kültürlerle iş yaparken firmada karar verilmesi aşağıdaki faktörler nedeniyle daha karmaşık hale gelir: Yabancı ülke paraları (döviz) Yasal farklar Lisan Tutumlar Devletin (hükümetin) rolü

36 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-36 Summary Özet A firm’s objective is the maximization of its profit or the minimization of its loss. There are other important non economic goals of the firm Understanding risk and the time value of money are essential for managing a business. Economic profits for a firm are total revenue minus all economic costs Firmanın amacı karını maksimize etmek veya zararını minimize etmektir. Firmanın ekonomik olmayan diğer önemli amaçları vardır. Risk ve paranın zaman değerini anlamak, bir işletmeyi yönetmek için zorunludur. Bir firmanın iktisadî kârı, toplam hâsılat eksi tüm iktisadî maliyetlerdir.

37 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.2-37 CORPORATE CITIZENSHIP, is a form of corporate self- regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a built-in, self-regulating mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards, and international norms. In some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance and engages in "actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law." CSR is a process with the aim to embrace responsibility for the company's actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders and all other members of the public sphere who may also be considered as stakeholders.corporateself- regulationbusiness modelnormstakeholderspublic sphere Goals other than Profit Kâr dışındaki amaçlar


"Chapter 2 Bölüm 2 The Firm and Its Goals Firma ve Amaçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları