Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Sunum. Sosyal Yardımlar Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlilere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Sunum. Sosyal Yardımlar Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlilere."— Sunum transkripti:

1 Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Sunum

2 Sosyal Yardımlar Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlilere insanlık onuruna yakışır bir hayat düzeyi sağlama amacıyla devlet bütçesinden yapılan parasal yardımları ifade eder. Genelde vergiler ile finanse edilirler. Herhangi bir karşılık olmaksızın ihtiyaç içinde bulunan kişileri kapsar. tazminat karakteri koruma karakteriBu yardımlardan bir kısmında tazminat karakteri, bir kısmında ise koruma karakteri ağır basar.

3 Tazminat Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar 4109 s. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım 1005 s. İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yardım3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yardım 2330 s. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı Ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun

4 Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım –2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım –3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

5 Tazminat Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar –4109 s. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun –Kimlere: –«Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. (m. 1) –Yardımdan istifade için: –a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya erkek kardeşi olmak; –b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak; –c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak şarttır. (m. 2)

6 –Süresi: (m. 1). –Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. –Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir» –Makam: (m. 3) –Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanların adedi, mahalli rayice göre her bir nüfusa yapılacak ayni veya nakti yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur. –Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur.

7 Yardım miktarı: (m. 3) Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maişet haddi içinde, geçindirecek derecede olacaktır. İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere yapılacak yardım, mahallerine ait maişet haddi ile kendi gelirleri arasındaki farkın ikmaline inhisar eder. Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgari maişet haddi, vilâyet idare heyetince tesbit ve tâyin olunur. İdare heyetinin bu kararı kat'idir. Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur. Büyük şehirlerde incelemelerin lâyıkiyle yapılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere ayırmağa ve ayrıca tâli heyetler teşkiline belediyeler salâhiyetlidir.

8 2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım 1005 s. İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun « Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır ».

9 Kimlere: –Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk Vatandaşları –Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşları –Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 inci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşları –Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Süre: –hayatta bulundukları sürece –Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

10 Miktar: –"5750" gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık –2016 miktarı: 572,71 TL –Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın %75'i) esas alınarak ödenir.

11 3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yardım 2330 s. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun «Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir». Bunlar aynı zamanda GSS sayılmıştır (5510 s. M. 60/1)

12 Kapsamı Madde 2 a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen: –1. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini, –2. Silâhlı Kuvvetler mensuplarını, –3. Milli İstibarat Teşkilatı mensuplarını, –4. Çarşı mahalle ve kır bekçilerini, –5. Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hâkimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını; c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini; d) “Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza” ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli;

13 e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini; h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri; ı) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini;

14 Nakdi Tazminat (m. 3) Bu kanun kapsamına girenlerden; a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında, (1 Ocak 2016: Ölüm halinde 84.376,15 TL.) b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, (1 Ocak 2016: 168.752,30 TL) diğer “engelli hâle gelenlere” (a) bendinde belirtilen tutarın % 25’inden % 75’ine kadar, yaralananlara ise % 20’sini geçmemek üzere “engellilik” ve yaralanma derecesine göre, Nakdi tazminat ödenir. Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

15 c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz. d) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usûllerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgarî oranı üzerinden avans ödenir. Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

16 Aylık Bağlanması (m. 4) –Bu kanun kapsamına girenlerden; –a) “Engelli hâle gelerek” bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır. –b) Emekli aylığı almakta iken “engelli hâle gelenlerin” almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür. –c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir. –Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, % 25 artırılarak ödenir. Nakdi Tazminat ve Aylığın Etkisi (m. 6) –Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.

17 4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun «Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmen veya din görevlilerine; görevlerinden ayrılışları halinde kendilerine, vefatları halinde ise dul ve yetimlerine bu Kanun hükümlerine göre sosyal yardım yapılır». (m. 1).

18 Şartları (m. 1) (kimler) Sosyal yardımdan faydalanabilmek için; –a) 25 yıl veya daha fazla hizmetten sonra görevden ayrılmak veya asgari onbeş yıl hizmeti bulunup 60 yaşını tamamlamış olmak, –b) “Engelli” olması veya tedavisi mümkün olmayan hastalık sebebiyle çalışamaz hale gelindiğinin, en az üç doktordan oluşan bir sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporla belgelenmesi ve bu raporda belirtilen sebebin görevini yapmasına engel teşkil ettiğinin Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca uygun görülmesi, –c) Durumu yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde gösterilen haller kapsamına girmemekle birlikte, Dışişleri Bakanlığı tarafından takdir edilecek sebeplerle görevini bırakmış olmak, –d) Görevlerini yapmaları sırasında, şahsiyet ve Türk kültürüne hizmetlerinin sebep ve etkisiyle, bulundukları ülke makamlarınca görevlerinden men edilmiş olmak, şartlarından en az birisini haiz olunması zorunludur.

19 (m. 3) (Hangi durumda) Bu kanunda yazlı sosyal yardımdan faydalanabilmek için; –a) İlgilinin cemaatten veya tâbiiyetinde bulunduğu hükümetten yeteri kadar yardım veya emekli aylığı almamış olması, –b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykırı harekette bulunmaması, –c) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dışında, başka bir memlekette yerleşmek maksadiyle bulunduğu memleketten ayrılmaması şarttır.

20 Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun «Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.».

21 ŞartlarıŞartları –Yaşlı, özürlü veya kanunen bakmakla yükümlü özürlü bir yakını olma –Kimsesiz olma –Muhtaç durumda olma –Türk vatandaşı olma –Başvuru AylıklarAylıklar –Yaşlılık aylığı (65 yaşından büyükler) –Özürlü aylığı (18 yaşından büyük, % 40-%69 özürlü) –Bakıma muhtaç özürlü aylığı (18 yaşından büyük, % 70 ve üzeri özürlü olanlar) –Özürlü yakını aylığı (18 yaşından küçük özürlü yakını olanlar)

22 2022 aylığıUygulamada 2022 aylığı denilmektedir. 2016 yılı 2022 aylıkları şu şekildedir: 65 Yaş Aylığı: 652,43 TL ( 1 aylık miktar 217,48 TL) Engelli Aylığı (Sakatlık oranı %40-69 arası olanlar): 979, 77 TL ( 1 aylık miktar 326, 59 TL) bakıma muhtaç engelli aylığı (Sakatlık oranı %70 ve üzeri olanlar): 1469,65 TL ( Aylık miktar 489,89 TL) 18 yaş altı engelli yakını aylığı= 1021,93 TL Hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı ise şu şekildedir: 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 392, 49 TL olmuştur

23 2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu «Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir». Bu Kanunda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve T.C. Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur.

24 Kapsam Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlaması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltıyaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. “Her türlü acil durum ve afetten” zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır.

25 Kuruluş: Bu Kanunda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve T.C. Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

26 Sosyal Hizmetler Sosyal hizmetler, insanların sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesinde; kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde; aile bağlarının güçlendirilmesinde; bireylerin, ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve diğer hizmet mensupları tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programların bütünüdür. nakdi hizmetSosyal yardımlar nakdi ağırlıkta iken; sosyal hizmetler hizmet ağırlıktadır.

27 Anayasa m. 61 / 2 vd. «Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur».

28 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu «Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir» (m. 1). «"Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü» ifade eder. (m. 3)

29 Esaslar (m. 4) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya “ihtiyacı olan” çocuk, “ihtiyacı olan” “engelli” ve “ihtiyacı olan” yaşlıya öncelik tanınır. Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunmaya “ihtiyacı olan” çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile “engel” dereceleri dikkate alınarak kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede-torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır. Korunmaya, bakıma ve yardıma “ihtiyacı olan” kişilere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir. Korunmaya “ihtiyacı olan” çocukların Türk örf, âdet, inanç ve millî ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.

30 “İhtiyacı olan”, “engelli” ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, “ihtiyacı olan” “engellilerin” toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.

31 Kuruluşlar (m. 3) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanun'un amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyettte bulunan kuruluşlar –1. "Çocuk Yuvaları" 0-12 yaş arası korunmaya) “ihtiyacı olan” çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, –2. "Yetiştirme Yurtları"; 13-18 yaş arası korunmaya “ihtiyacı olan” çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, –3. "Kreş ve Gündüz Bakımevleri"; 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alşıkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (....) (*) ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşlarını, –4. "Huzurevleri"; “ihtiyacı olan” yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, –5. "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri"; bedensel, zihinsel ve ruhsal (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/31-b) “engellilikleri” nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını,

32 Çocuk Destek Merkezleri –6. “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, Kadın veya Erkek Konukevleri –7. "Kadın veya Erkek Konukevleri", fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri –8. "Toplum veya Aile Danışma Merkezleri", toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, Aktif Yaşam Merkezi –9. “Aktif Yaşam Merkezi”; Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları –10. "Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları"; aynı yerleşmede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını,

33 11. "Çocuk evleri"; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya “ihtiyacı olan” çocukların kaldığı ev birimlerini, 12. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu, 13. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini, 14. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi, 15. Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, “engelli”, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, 16. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri, g) "Kurum"; bu Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü,

34 Tespit ve İnceleme m. 21 Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma “ihtiyacı olan” aile, çocuk, “engelli” ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere “ihtiyacı olan” diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir. Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (m. 3/g) Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında mahallî mülkî amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler.

35 Korunma kararı Mahkeme Kararı: Korunmaya “ihtiyacı olan” çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemece” alınır. Bu karar için gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir. Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında mahallî mülkî amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır. Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim edilebilir.

36 Koruma kararının süresi: Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir.

37 5395 s. Çocuk Koruma Kanunu Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması Madde 7- (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir. (5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir. (6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

38 Tedbirlerde yetki Madde 8- (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır. (2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirilir. Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi Madde 10- (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.

39

40

41


"Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Sunum. Sosyal Yardımlar Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlilere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları