Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.thmemgallery.comCompany Logo Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi Kendini Algılama Örüntüsünde Değişim Yaşayan Çocuk ve Erişkinin Değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.thmemgallery.comCompany Logo Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi Kendini Algılama Örüntüsünde Değişim Yaşayan Çocuk ve Erişkinin Değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Logo Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi Kendini Algılama Örüntüsünde Değişim Yaşayan Çocuk ve Erişkinin Değerlendirilmesi Arş. Gör. Akile KARAASLAN EŞER

2 Logo  Tanım: Modülde sağlığı algılama-sağlığın yönetimi/kendini algılama örüntülerinde değişim yaşayan bireyin değerlendirilmesi amacıyla örüntüde değişime yol açan, yaygın olarak görülen klinik durumlardan örnekler verilir.

3 Logo Hemşirelik Süreci Veri Toplama Tanılama Planlama Uygulama Değerlendir

4 Logo  Amaç:  Sağlığı algılama-sağlığın yönetimi/kendini algılama örüntülerini etkileyen faktörleri / patofizyolojik, gelişimsel ve tedavi ile ilişkili süreçleri tanımlayabilmek…

5 Logo  Amaç:  Çeşitli değişimler yaşayan bireyi değerlendirebilme ve bütüncül bir yaklaşımla bireyin bakım gereksinimlerini karşılayabilmede bilgi ve beceri kazanmanız amaçlanmaktadır.

6 Logo Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 1.Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi 2.Beslenme ve Metabolik Örüntü 3.Boşaltım Örüntüsü 4.Aktivite-Egzersiz Örüntüsü 5.Bilişsel-Algısal Örüntü 6.Uyku-Dinlenme Örüntüsü 7.Kendini Algılama-Benlik Kavramı Ö. 8.Rol-İlişki Örüntüsü 9.Cinsellik-Üreme Örüntüsü 10.Başetme-Stres Toleransı Ö. 11.Değer-İnanç Örüntüsü

7 Logo Sağlığı Algılama Sağlığın Yönetimi Örüntüsü Kendini Algılama ve Benlik Kavramı Örüntüsü Sağlığın yönetim biçimi; bireyin sağlığı ve iyilik halini nasıl algıladığını ve nasıl yönettiğini tanımlar. Beden imgesi, duygu durumu, Kontrolün ve yeterliliğin algılanması gibi kendini algılama ve kavrama şeklini tanımlar.

8 Logo  Sağlığı Algılama-Sağlığın Yönetimi Örüntüsü:  İyilik halinin farkında olma,  Normal fonksiyonunu-iyilik halini- sürdürmek için stratejileri kullanmayı içerir.  Sağlığı sürdürme ve yönetmeye yönelik aktiviteleri uygulayabilmede yeterli olma aktivitelerini kapsar.

9 Logo  İyilik Hali/Esenlik  Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selamet… Wellness

10 Logo İYİLİK HALİ İyilik Hali SAĞLIK Fiziksel Zihinsel Duygusal Ruhsal Sosyal Çevresel

11 Logo  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

12 Logo Sağlık Algısını Etkileyen Faktörler…  Yaş?  Cinsiyet?  Eğitim?  Hastanede yatma?  Beden bütünlüğü?  Fonksiyonel yeterlilik düzeyi?  Fiziksel Görünüm?  Çevre?  Kültürel yapı?

13 Logo Sağlığı Algılaması Örüntüsünde Değişim Yaratan Durumlar:  İmmün Sistemde Değişim Yaşayan Birey  AIDS  Otoimmün Hastalıklar  Alerjiler/ Anaflaktik Şok  Dermatolojik Sorunu Olan Birey

14 Logo  Kendini Algılama Örüntüsü:  Bireyin kendisi hakkındaki farkındalık durumunu açıklar.  Bireyin kendisi hakkındaki algılamalarını, kimlik gelişimini içerir. Benlik saygısı, yeterlilik, kendi önemi ve başarılarına ilişkin bireyin kendini değerlendirmesi bu örüntünün başlıca üzerinde durduğu konulardır.

15 Logo  Kendilik Algısı???  Bireyin kendisi hakkında uygun bulduğu ya da bulmadığı bir değerlendirme tutumudur (Rosenberg, 1965).  Kişinin kendine has özellik,  yetenek ve davranışları ile kendisini sevmesi,  takdir etmesi ve onaylaması olarak tanımlanmaktadır.

16 Logo  Kendilik Algısı??? »Okulda daha başarılı, »Sorumluluk sahibi, »Karar verirken olanaklarının farkında olan, »Davranışlarının sonuçlarını doğru tahmin eden, »Yeni şeyler denemeye meraklı, »Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı, »Çevresindekileri etkilemede yetenekli, »Yaptıklarından memnun olan bireyler

17 Logo  Kendilik Algısı??? »Başkaları tarafından çok kolay yönlendirilen, »Kolay şekilde engellenmişlik hisseden, »Anti sosyal davranışlara sahip, »Zayıf kişisel uyumu olan, »Yetenek ve ilgilerini yeterince kullanmayan bireyler

18 Lpğlşşş şşş

19 LOGO Çocuklarda Kendilik Algısı

20 Logo Kendilik Algısı Anne-Baba Desteği Çevreden gelen geri bildirimler Pekiştirmeler Olumlu ya da olumsuz tüm yaşantılar

21 Logo  Olumsuz yaşantılar bireylerde  depresif yakınmalara,  geleceğe karşı ümitsizlik duymaya,  olumsuz kendilik(benlik) algısına,  sigara ve alkol kullanma gibi alışkanlıklarda artmaya neden olabilmektedir.

22 Logo  Kişilik gelişiminin büyük ölçüde biçimlendiği çocukluk yıllarında  anne-babaların çocuklarına karşı uyguladıkları tutumlar “kendilik algısının” gelişmesinde oldukça önemlidir.

23 Hem denetler- hem ihtiyaçlar karşılanır. Tutarlı,kararlı ve güven verici. Belli sınırlar içinde çocukların bazı davranışları yapmalarına izin verilir (Sorumluluk) Aşırı korur ve denetlerler, Çocukların yapabileceği pek çok şey anne baba tarafından yapılır, Kendi başlarına karar veremeyen, bağımlı… Çocuktan kendilerinin uygun gördüğü gibi davranmaları istenir. Sık Cezalandırma Öfke-Kızgınlık düşüncelerini belirtemez SALDIRGAN… Benlik saygısını Anne-Baba Tutumları DemokratikKoruyucuOtoriter

24 Logo  Ergenlik döneminde gençler için arkadaşlık ilişkileri giderek ön plana çıkmakta ve fiziksel görünüm önem kazanmaktadır.

25 Logo

26 LOGO Erişkinlerde Kendilik Algısı

27 Logo Kendilik/Benlik Algısı KendilikAlgısı B E C D A Kimlik Özgüven Rol Beden Bütünlüğü Beden İmajı

28 Logo  Kimlik:  Kimlik; bireysel kararlılık, eşsizlik, devamlılık ve bütünlüğün yer aldığı bireyselliğin en önemli parçasıdır.  Kimlik kişiler arası ilişkileri hızlandırır. Cinsel kimlik, kadın ya da erkek olmak ve bu imajın birey için anlamıdır.  Bu imaj ve anlamı sosyalleşmede öğrenilen kültürel değerlere bağlıdır.

29 Logo  Özgüven;  Özgüven hem kişinin kendisine ilişkin düşünceleri (Örnek: Zekiyim, Sevilen bir insanım), hem bu düşüncelerin yol açtığı duyguları (Umutsuzluk, Utanç, Gurur), hem de bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları (Çekingenlik, Dikkat, İddiacılık) içerir.  Özgüven bireyin okulda, işte, ailesi ve sosyal grup içinde etkinliğinin bireysel değerlendirmesine bağlıdır.

30 Logo  Roller;  Aile, toplum ve kültür tarafından kabul edilmiş davranışları ve beklentileri içerir.  Anne-baba, karı-koca, kız çocuk-erkek çocuk, işçi-işveren gibi roller…

31 Logo  Beden imajı;  Bireyin kendini yaşadığı deneyimlerle içsel ve dışsal algılamasıdır.

32 Logo İlişkili Faktörler  Vücut Parçasının Kaybı  Vücut fonksiyonunun kaybı  Şiddetli travma  Kronik hastalık  Boşanma  Hastanede yatma  Cerrahi işlem  Kemoterapi- Radyoterapi  Cinsel İstismar

33 Logo Kendini Algılama Örüntüsünde Değişim Yaratan Durumlar:  Amputasyon  Mastektomi  Anoreksiya Nevroza  Kayıp/Öfkeli Birey  Anksiyete Bozuklukları  Kişilik Bozuklukları  Kolostomi Açılması

34 LOGO Hemşirelik Tanıları Sağlığı Algılama-Sağlığın Yönetimi

35 Logo Hemşirelik Tanıları 1.Sağlığı sürdürmede etkisizlik Sağlıksız bir yaşam şekli (obezite/tütün kullanımı)olup, bunu değiştirmek isteyen kişileri tanımlar. 2.Tedavi rejimini yönetmede etkisizlik Akut-kronik çeşitli sağlık sorunları yaşayan birey/ailelerin önceki fonksiyonlarında ve yaşam şekillerinde değişimler meydana gelir. Yönetemeyen… 3.Ev ortamının bakımını sürdürmede etkisizlik

36 LOGO Hemşirelik Tanıları Kendini Algılama Örüntüsü

37 Logo Hemşirelik Tanıları 1.Güçsüzlük 2.Ümitsizlik 3.Yalnızlık Riski 4.Beden İmgesinde Değişim 5.Kronik Düşük Benlik Saygısı 6.Durumsal Düşük Benlik Saygısı

38 LOGO Hemşirelik Girişimleri

39 Logo  Duygularını ifade etmesi için kişinin cesaretlendirilmesi,  Hastalığı, mevcut tedavisi ve gelişmelerle ilgili soru sormaya cesaretlendirilmesi,  Güvenilir bilgi verilmesi, bilginin pekiştirilmesi,  Mahremiyetin sağlanması,  Bireyin kayıp tepkilerinin değerlendirilmesi  Sosyal etkileşimlerin geliştirilmesi,  Olumlu yetenek ve özelliklerin pekiştirilmesi,  Sosyal izolasyonun önlenmesi,

40 Logo  Hastanın bakıma katılması,  Sosyal destek kaynaklarının harekete geçirilmesi,  Kayıpları paylaşmasına olanak sağlanması (bağımsılığın, rollerin, gelirin kaybı)

41 SORU KATKI??? Logo


"Www.thmemgallery.comCompany Logo Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi Kendini Algılama Örüntüsünde Değişim Yaşayan Çocuk ve Erişkinin Değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları