Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ Beden eğitimi öğretmeninin mesleki faaliyetleri 5 ana bölümde toplanır. Bunlar;  Beden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ Beden eğitimi öğretmeninin mesleki faaliyetleri 5 ana bölümde toplanır. Bunlar;  Beden."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

2 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ Beden eğitimi öğretmeninin mesleki faaliyetleri 5 ana bölümde toplanır. Bunlar;  Beden eğitimi dersiyle ilgili hususlar (ders uygulamaları),  Spor kolu çalışmaları (okul içi ve okul dışı),  İzcilik faaliyetleri (okul içi ve okul dışı),  Okul dışı faaliyetlerle ilgili diğer hususlar,  Beden eğitimi dersinde ders alanı ola­rak kullanılan yerlerin bakımıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

3 Ders Uygulamaları  Her öğretmenin; mevsim şartlarına, yer, saha ve malzeme imkanları­na, sınıf mevcutlarına ve seviyelerine, hareketlerin yapılmasında basamakla- maya uyularak, öğretim programının ana maddeleri ayrı ayrı bölümlerde gös­terilmek suretiyle hazırlanmış bir “ünitelendirilmiş yıllık ders dağıtım planı” bulunmalıdır. Bu planda işlenecek konular ana batlarıyla gösterilir, fazla ay­rıntılara gidilmez. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

4  Dersler, ünitelendirilmiş yıllık planın ana hatlarını detaylandıran “Ders Planına” göre uygulanmalıdır. Ders planlarında, dersin başından sonuna kadar nelerin yapılacağı yazılmalı, resim ve şemalarla belirtilmiş olmalıdır.  Öğretim programı; bu planlarda belirtilen hareketlerin öğrenciler ta­rafından iyice kavranıncaya kadar en çok 4 ders uygulanmasını gerekli gör­mekte ise de; öğrenciler tarafından iyice kavrandığı görülen programlar, bu kadar tekrara bile gerek görülmeyerek yenilenmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

5  Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar her öğretim yılı başında yeniden dü­zenlenmelidir. Bu planlar, mevcut imkanlara göre geliştirilmelidir.  Dersin işlenişinde; hareketlerin öğrenci seviyesine uygun olmasına dikkat edilmesi ve vücudun her yönden çalışmasına imkan verilmesi, dersin öğrencilerde neşe, canlılık, istek ve ilgi uyandırmasına dikkat edilmelidir. Öğ­rencilerin arzularına uyularak oynamaları için dersin başından sonuna kadar kendilerine verilen bir topun yarattığı neşe ve canlılık değerli sayılmamalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

6  Bir ders planı; hiçbir zaman 19 Mayıs hareketleriyle doldurulmamalı, bu hareketler, ders ve dönem yılı başında hazırlanarak, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarına serpiştirilmek suretiyle diğer hareketler arasında öğretilmelidir.  Karma okullarda, beden eğitimi dersinin, kız ve erkek öğrenciler bir arada ve aynı programla yaptırılmamasına dikkat edilmeli, bunun için okulun haftalık ders programının düzenlenmesinde okul yöneticileriyle birlikte gerekli tedbirler alınmalı, birkaç okul ve öğretmeni olan yerlerde bayan ve erkek öğ­retmenler arasında ders dağıtımı yapılırken bu husus göz önünde bulundu­rulmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

7  Her derste düzen alıştırmalarına yeteri kadar zaman ayrılmalı, bütün çalışmalarda öğrencilerin kurallara uymayı, her zaman dürüst davranmayı alışkanlık haline getirmeleri sağlanmalıdır.  Beden eğitimi öğretmeni, öğreteceği konuları kendisi de hakkıyla bilmeli, yapılacak çalışmaları kısaca anlatmalı, yaparak da göstermeli, komut­ları ve öğretim metotlarını en iyi şekilde uygulamalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

8  Beden eğitimi öğretmeni ders içinde ve ders dışındaki kıyafeti, tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine örnek olmalı, her bakımdan öğrencilerin güve­nini, sevgisini ve saygısını kazanmalıdır.  Beden eğitimi derslerinin, sağlık bakımından yemekten hemen önce ve sonraki saatlere konmamasına özen gösterilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

9  Atatürk İnkılap ve İlkelerinin beden eğitimi ile ilgili hususları ders­lerde her fırsatta öğrencilere anlatılmalı, özellikle Milli Bayramlar ile anma ve kutlama günleri, bu hususların anlatılması ve kavratılması için fırsat bilinme­lidir.  Zorunluluk olmadıkça dersler sınıfta teorik olarak yapılmamalı, ders­likte kalmayı gerektiren soğuk ve yağışlı havalarda “Sınıf Cimnastiği” ve “Küçük Eğitsel Oyun” uygulamaları yapılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

10 Her beden eğitimi öğretmeni öğretim yılı başında o öğretim yılı ve dö­nemlerine ait çalışmalarını gösterir şahsi bir dosya hazırlamalı. Hadi gelin bu evraklara beraber bakalım Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

11 a) O yıla ait Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, b)O yıla ait Zümre Toplantı Tutanakları, c)Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışma talimatı kitabı, d)Ders planları, e)Öğretmen not defteri, f)Sınıf geçme yönetmeliği, g)İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış, 6 saatlik ders dışı çalışma planı. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

12 Spor Kolu Faaliyetleri Ders saatleri dışında spor kolu faaliyetleri olarak; sınıflar, gruplar ve okullar arası çeşitli spor karşılaşmalarına yer verilmeli, bu çalışmalarda ders yılı başında hazırlanacak programda istenilen hedeflere ulaşmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulmalıdır. Bunlar; karar defteri, spor kolu demirbaş malzeme defteri, yoğaltım malzeme defteri, spor kolu tahmini bütçe taslağı, gelir-gider defteri, karşılaşma sonuçları defteri, gelir makbuzu, senet ve fatura dosyası ve sağlık raporu dosyasıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

13 İzcilik Faaliyetleri İzcilik faaliyetlerinin, ilgili yönetmelik yıllık ve dönem çalışma prog­ramlarına göre yürütülmesini sağlamalı, ilkokullardaki küçük izci faaliyetler ile de ilgilenmelidir. İzciliğe ait bilgiler teorik olarak okulda verilmekle beraber, bunların yapılacak gezi, tatbikat ve kamplar sırasında öğrencilerle benimsetilmesine çalışılmalıdır. Her bakımdan faydası büyük olan ve kısa ve uzun süreli kamp faali­yetlerine yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

14 Beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleri yolu ile öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişmelerinin, onların milli ve manevi yönden amaçlanan vasıfları taşıyan (küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere bütün Türk büyüklerini seven ve onları örnek alan, kendine güvenen, çabuk karar verebilen, davranış­larını kontrol edebilen, birbirleri ile işbirliği içinde çalışabilen, doğru, temiz, düzenli, cesaret sahibi, disiplinli, boş zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendiren vb.) birer vatandaş olarak yetişmelerinin gerektiğini her türlü uygulamalar yapılacaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

15 Okul Dışı Faaliyetleri Beden eğitimi öğretmenleri, okul dışındaki gençlerin ve yetişkinlerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin yapıldığı müesseselere ilgisiz kalmamalıdır. Okuldaki, sporcu ruh ve karakterini okul dışına da taşıya­rak etkili olmalıdır. Bunun için öğretmen, öğretmenlik vasfını her şeyin üstünde tutmak su­retiyle; bilgi, ihtisas ve yeteneklerinden okul dışı gençleri de faydalandırma yoluna gitmeli ve onları olabilecek bir takım zararlı alışkanlıklardan korumalı­dır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

16 Bunlardan başka; öğrencilerin sağlık durumları bakımından bir nevi ko­ruyucu doktoru olmalıdır. Okul doktoruyla işbirliği yaparak öğrencilerin beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile ilgili sağlık durumlarını önemle takip etmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

17 Beden eğitimi öğretmeni; öğrencilerin beden eğitimi, spor ve izcilik faa­liyetleri yolu ile yetiştirilmelerinin sağlanması için diğer öğretmenler ve yöne­ticilerle işbirliği yapmalı; imkansızlıklar içinde bile, yaratıcı faaliyetleriyle öğrencilerini aktif duruma getirecek bir unsur olmalıdır. Her zaman, her çeşit faaliyeti, mutlaka emir ve talimatların değişmeyen kalıpları içinde yapmaya çalışmak ve buna imkan bulamayınca da işin tamamından vazgeçmek bir öğretmen için en önce başvurulacak kestirme yol olmamalı; mevcut imkanlar kullanılarak, gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

18 İyi bir beden eğitimi öğretmeni; taşıdığı ferdi ve mesleki nitelikleriyle çevresine örnek olmalı, beden eğitimi ders faaliyetlerinin çizdiği hedeflere hangi yoldan olursa olsun ulaşabilmeli, okul idarecileriyle işbirliği yaparak oyun ve spor tesisleri kurmalı, gerekli ders malzemelerini temin etmeli, bu tesislerin temizlik ve düzenine özen gösterilmeli, okulun eğitsel etkinliklerin­den olumlu ve verimli çalışmalarıyla her zaman takdir edilen bir eğitimci ol­malıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

19 Ders Alanlarının Bakımı Okullarda beden eğitimi dersi ve spor çalışmaları yapılan spor salonu ve bu amaç ile kullanılan alanların bakım ve temizliğinden Beden Eğitimi Öğret­menleri sorumludur. Beden eğitimi öğretmenleri bu alanların temizliği için gerekli önlemleri almalı ve gerektiğinde öğrencilerin de yardımcı olmaları sağ­lanmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

20 Ders içi ve ders dışı çalışmaların yürütüldüğü okul bahçesinde bulunan çeşitli açık hava tesisleri bu çalışmalar sırasında dershane konumunda olaca­ğından bu çalışmalar esnasında ders veya çalışma ile ilgisi olmayan kişilerin çalışma alanında bulunmaması için okul yönetimi ve nöbetçi öğretmen ile koordinasyon sağlayarak gerekli önlemleri almak gerekir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

21 BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE HAREKET ÖĞRETİMİNİN AŞAMALARI Beden eğitimi ve spor çalışmalarında hareket öğretimi 4 aşamada ger­çekleştirilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

22 1.Aşama : Hareket, öğretmen tarafından gösterilerek ana hatlarıyla açıklanır. Çeşitli eğitim araçları kullanılarak öğrenci tarafından en iyi biçimde algılanması sağlanır. 2.Aşama : Hareketin basamaklamasına geçilir. Hareket formu kavratı­lır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

23 3.Aşama : Hareketin akıcı bir şekilde yapılabilmesi için; değişik bağ­lantılar ve çeşitli araçlarla yeter sayıda uygulatılması gerekir. Hareketlerde yapılan yanlışları öğretmen anında düzelterek hataların yerleşmesini önleme­lidir. 4.Aşama : Hareket, başlangıç ve bitiş formuyla birlikte doğru olarak uygulatılır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

24 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARINDA GENEL ESASLAR  Birinci ergenlik çağına kadar, gelişim özellikleri yönünden kız ve er­kek çocukları arasında büyük farklılık görülmez. Ancak her sınıfta aynı takvim yaşlarında, fakat farklı biyolojik gelişimde öğrenciler bulunacaktır. Derslerde ve ders dışı çalışmalarda bu konu göz önünde tutulmalı, gerektiğinde seviye grupları oluşturularak tüm öğrencilere eğitim imkanı sağlanmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

25  Derslerde ve ders dışı çalışmalarda yüklenmelerin şiddeti seviye uygun düzenlenmelidir. Aşırı terleme, hiç terlememe, aşırı kızarma, çabuk yorgunluk ve isteksizlik vb. belirtiler görüldüğünde, nabız sayılmalı ve değer­lendirilmesi yapılarak gereken önlemler alınmalıdır.  Derslerde ve diğer çalışmalarda, öğrencilerin üretkenlikleri göz önüne alınarak, hareketlerde onların buluşlarına yer verilmeli ve bu konuda yönlen­dirilmeleri sağlanmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

26  İlköğretim ilk üç sınıfında, beden eğitimi dersleri hayat bilgisi ünite­leri ile bağlantılı olmalı, oyun ve taklitlerden büyük ölçüde yararlanılmalıdır. Oyun, çocuk hayatının bir parçasıdır. Bu yolla; beden, zihin ve sosyal yete­nekleri ile duyguları ortaya çıkar. Ancak, oyunlar her türlü hareketleri kapsa­madığından dersin amaçlarını gerçekleştirebilmek için hareket değeri kazandı­rılmış dramatizeler ile az ölçüde düzeltici alıştırmalara da yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

27  Gelişme çağındaki çocuklara eklem ve kasları aşırı zorlayan hareket­ler ile statik kas çalışmalarını gerektiren hareketler zararlıdır. Bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.  Temiz hava ve güneşin, çocuğun sağlıklı gelişimi bakımından fayda­ları düşünülerek, spor salonu bulunan okullar dahil olmak üzere, derslerin uygun hava şartlarında açık havada yapılmasına önem verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

28  Her türlü şartlarda kolaylıkla uygulanabilen sağlıklı büyüme ve ge­lişme için en uygun faaliyetlerden birisi olan kır koşularının seviyeye uygun şekilde ve arada diğer faaliyetlere de yer verilerek (yürüme, sıçrama, sekme, yaylanma, esnetme, çevirme, savurma, döndürme vb.) derslerde ve ders dışı çalışmalarda uygulanmasına önem verilmelidir. Bu suretle hava şartları uygun olmadığı zamanlarda, derslerin amaca uygun biçimde işlenmesi sağlanmış olacaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

29  Derslerin monotonluktan kurtulması ve tüm öğrencilerin ders içinde etkin olmalarının sağlanması, ders veriminin arttırılması yönünden sınıfın tamamını sürekli olarak aynı konuda eğitim verilmesi her zaman yararlı ol­maktadır. Özellikle ders dönemleri sonlarına doğru kazanılan becerilerin pe­ kiştirilmesi, derslerde canlılık sağlanması için; zaman zaman istasyon yöntemiyle ders yapılmasında büyük ölçüde yarar görülmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

30 Bu durumda sınıf, uygun sayıda gruplara ayrılarak her grup başka bir dalda ya da başka bir araçta çalıştırılır. Belli sürelerde gruplar istasyon değişti­rerek bu çalışma sürdürülür, (basketbol, voleybol, atmalar, atlamalar vb.). Gruplara her dalda bir ya da birkaç uygulama yaptırılır. Böylelikle öğrenci­ lerin istasyon değişerek çalışmaları sağlanır. Ayrıca hareketlerin seçiminde istek grupları da oluşturulabilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

31  Her kademedeki okullarımızda beden eğitimi dersi ile ders dışında düzenlenen spor çalışmalarının, okulların çoğunda spor salonu bulunmadı­ğından açık alanlar veya uygun olan kapalı yerlerde yapıldığı bilinmektedir.  Beden eğitimi dersi ve spor çalışmalarının Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılabilmesi için, uygulama alanlarının eğitim-öğretim çalışmalarına elverişli fiziki şartları taşıması gerekmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

32  Beden eğitimi ve spor faaliyetler için uygun tesis olmayan okul­larda; a)Kış mevsiminde açık alanda ders veya spor çalışması yapılacak ise, öğrencilerin bu çalışmalara faaliyetin gerektirdiği uygun kıyafet ile katılmaları sağlanmalıdır. b)Beden eğitimi derslerinin, kır koşusu uygulamaları ve öğrencilerin tümünü faaliyete sevk eden hareket ve oyunlara yer verilerek işlenmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

33  Ders veya çalışmaların başlama ve bitiminde öğrencilerin uygun bir ortamda kıyafet değiştirmelerinin sağlanması, beden eğitimi dersi yapılan spor alanı, spor salonu, çok amaçlı salon, koridor ve sınıfların temiz tutulmasına özen gösterilmeli, bu hususta temizlik görevlileri ile birlikte öğrencilerden de yararlanılması, ders yapılan çok amaçlı salon, koridor veya uygun görünen diğer bölümlerin mümkün olduğu takdirde teneffüs yeri olarak kullanılmaması gereklidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

34  Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yapıldığı kapalı yerlerin temizli­ği, havalandırılması ve ısıtılması için okul müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması, öğrenci sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

35 YAŞ GRUPLARINA GÖRE BEDEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

36 (6-8) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)Büyük kas gruplarına yönelik; kısa süreli yürüyüş, koşu, tırmanma, sıçrama, denge vb. taklit, dramatize ve oyun biçiminde faaliyetler. b)Kısa süreli şarkılı oyunlar. c)Sonucu değerlendirilebilen ve ödüllendirilebilen grup halindeki kısa süreli eğlenceli yarışmalar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

37 d)Tam süresi 30 dakikayı geçmeyen ve aralarda yeterince dinlenme ve­rilen etkinlikler. e)Vücut bozukluklarını düzeltici hareketlerin dışında ayrıca statik du­ruş ve hareketlere başlı başına yer verilmemelidir. f)Yalnızca küçük kasların kullanımını gerektiren hareketlerden kaçı­nılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

38 g)Duruş bozukluklarını düzeltici değerdeki çalışmalara yer verilmelidir. h)Açık havada geziler yapılmalı ve dersler daha çok açık havada dü­zenlenmelidir. i)Derslerin ya da faaliyetlerin sonunda öğrencilerin dinlenme ve dış ortama uyum sağlamalarına özen gösterilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

39 (8-10) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)Tüm kas ve eklemler için; hareketlilik, beceriklilik, çabukluk ve denge geliştirici hareketler. b)Ritmik ve müzikli hareketler. c)Eğlenceli grup çalışmaları. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

40 d)Basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, kayak vb. spor dallarının tek­niğe yönelik başlangıç çalışmaları. e)Duruş bozukluklarını düzeltici değerdeki çalışmalar. f)Açık havada geziler düzenlenmeli ve dersler açık havada yapılmalı­dır. g)Derslerin veya faaliyetlerin sonunda, öğrencilerin dinlenmelerine ve dış ortama uyum sağlamalarına özen gösterilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

41 (10-12) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)Çabukluk, beceriklilik ve hareket gelişimine yönelik çalışmalar. b)Bileşik ve bağlantılı hareket serileri. c)Becerilerini sergileyebileceği, eğlenceli takım oyun ve yarışmaları. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

42 d)Ritim ve tempo çalışmaları. e)Halk oyunları ve danslar. f)Açık hava yürüyüşleri g)Çalışmalardan sonra çocukların dinlenmesine ve dış ortama uyum sağlamalarına özen göstermelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

43 (12-14) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)İyi duruş alışkanlığı kazandırıcı ve omurga arızalarını giderici hareketler yaptırılmalıdır. b)Karma olarak takım oyunları ve yarışmalar düzenlenmelidir. c)Bir önceki dönemdeki motorik becerilere ek olarak hafif kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları alınmalıdır. d)Halk oyunları, dans, gezi ve izcilik etkinliklerine yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

44 e)Bilinen hareketler, teknik yönden daha da iyileştirilmesidir. f)Üst düzeyde koordinasyon gerektiren hareketlerden kaçınılmalıdır. g)Yüklenmelerde bireysel gelişim göz önünde tutulmalıdır. h)Bu dönemin özellikleri ve bireyler üzerindeki etkileri uygun biçimde açıklanmalıdır. i)Sorumluluk yükleyici görevler verilmeli, başarılarını sergileme imkanı tanınmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

45 (14-16) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)Takım oyunları ve yarışmalar düzenlenmelidir. b)Kız-erkek karma takım oyunlarına yer verilmelidir. c)Beceriklilik, hareketlilik, çabukluk ve seviyeye uygun kuvvet ve da­yanıklılık alıştırmaları yaptırılmalıdır. d)Halk oyunları, danslar, gezi ve izcilik etkinliklerine yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

46 e)Spor dallarında tekniğe son biçim verilerek hareketlerde akıcılık sağ­lanmalıdır. f)İyi duruş alışkanlığı kazandırılmalıdır. g)Ara dinlenmeli olarak çalışmaların süresi 50-60 dakikayı geçmemeli­dir. h)Özel ilgileri göz önüne alınmakla birlikte çok yönlü gelişimleri sağ­lanmalıdır. i)Sık sık sağlık denetimi yapılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

47 (16-18) Yaş Grubu Beden Eğitimi Uygulamaları a)Beceriklilik, hareketlilik, çabukluk ve hız alıştırmaları üst düzeyde yapılabilir. b)Kuvvet ve dayanıklılık alıştırmaları erkeklerde tam yüklenme ile ya­pılmamalıdır. c)Takım oyunlarında ve spor alıştırmalarında teknik ve taktik ayrıntılar verilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

48 d)Üreticilikleri desteklenmelidir. e)Verimliliğinde süreklilik sağlanabilmesi için gerekli açıklamalar ya­pılmalıdır. f)Karma ritmik etkinlikler, halk oyunları, dans ve izcilik uygulamaları­na yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER


"Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ Beden eğitimi öğretmeninin mesleki faaliyetleri 5 ana bölümde toplanır. Bunlar;  Beden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları