Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI 1. hafta Doç. Dr. Özlem Ç. BOZKURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI 1. hafta Doç. Dr. Özlem Ç. BOZKURT."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI 1. hafta Doç. Dr. Özlem Ç. BOZKURT

2 200 yılını tamamlayanlar: Cağaloğlu Hamamı, Ali Muhittin Gıda Sanayi, Çukurova Gıda Sanayi. 100 yılını aşanlar: Abdullah Efendi Lokantası, Güllüoğlu, Hacı Şakir, İskender Kebapcısı, Komili, Konyalı Lokantası, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Pera Palas, Tuzcuoğlu, Vefa Bozacısı. Asırlık Türk Girişimciler

3  Girişim, genel olarak iki farklı bakış açısı ile ele alınır. Birincide girişim kavramı; “somut bir çerçevede, mal veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, üretim süreci sonucunda mal veya hizmetlerin ortaya konulduğu, ekonomik, teknik ve hukuki birimler olarak” tanımlanmaktadır GİRİŞİM TANIMI

4  İkinci yaklaşım ise, girişim kavramını soyut bir çerçevede ele almaktadır. Söyle ki; bu bakış açısıyla “girişim ve teşebbüs, girişimcilerin bir işletme kurmak amacıyla ortaya koydukları çabaları ve katlandıkları zorlukları kapsamaktadır.” GİRİŞİM TANIMI

5  İŞLETME : iktisadi mal ve hizmetlerin üretildiği ekonomik ve teknik bir birimdir.  Girişim ise bir ya da birden fazla işletmesi olan onları organize eden, yöneten, finanse eden, koordine eden ve onlara sahip olan bir varlık ve manevi kişiliktir. GİRİŞİM = İŞLETME MİDİR?

6  Örneğin Pektim Petrokimya Anonim Şirketi birçok işletmesi olan bir girişim; buna bağlı plastik işleme fabrikası ise bir işletmedir.

7  ilk kez ortaçağda kullanılan bu kelime «ENTREPRENDERE» kökünden ve üstlenmek girişmek anlamında kullanılmıştır. Günümüzde «yenilik yapabilme, fırsatları değerlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme» anlamında kullanılmaktadır. GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI

8 Girişimciliğin Tanımı  Richard Cantillon’a göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişidir.

9 Girişimciliğin Tanımı Jean Baptise Say, girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur.

10 Girişimciliğin Tanımı A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamış, girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür.

11  girişimcilik; “değer yaratmak için, kâr amacı güden yeni bir işletme kurma veya büyütme ve yeni bir mal veya hizmet yaratma sürecidir”.  girişimcilik “bir fırsat algılama ve o fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma faaliyetidir”. GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

12  Geçmişte daha çok kâr amacı ile kendi işini kurma ve büyütme olarak tanımlanan girişimcilik günümüzde daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve bunları hayata geçirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

13  “Girişimci fırsatları gözetleyen ve onları bulduğunda her türlü riski alarak gerçekleştirmeye çalışan kişidir.”  “Kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi”. GİRİŞİMCİ TANIMLARI

14  Mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi ortaya koyarak amacına ulaşmak için bir işletme kuran ve bu işletmeyi ya yöneten ya da yönetim konusunda profesyonel bir uzmandan yardım alan ve kar elde etmeyi amaçlayan kişidir.

15  “emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya getiren kişi”  Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir

16  Girişimcilerin taşıdıkları kişilik özellikleri ile ilgili birçok farklı görüş bulunmaktadır. girişimcilerin temel psikolojik özellikleri şunlardır :  yenilikçi,  risk alan  Sorumluluk üstlenebilen  Dinamik bir kişilik  değişime odaklı  fırsatlara odaklanmış  Yaratıcı  gelişmiş iletişim becerisi  proaktiflik kişilk özellikleri (bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaktır)  yüksek başarı güdüsü  kararlarında ısrarcı olma GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ

17 Girişimci Ve Girişimcilikle İlgili Veya Benzer Kavramlar

18  Dünyada ticaretin temeli, başlangıcı esnaflıktan gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 15’te esnafın tanımı yapılmıştır. Buna göre; “ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.” Esnaflık

19  Halk arasında zanaatkâr ve küçük işletme sahipleri esnaf olarak adlandırılmaktadır. Çoğu zaman esnaf ve girişimci aynı anlamda kullanılmaktadır. Esnaf girişimciden farklı olarak, geçinecek kadar sermayesi ve gücü olan kişidir. Girişimci gibi yenilik ve gelişmeye açık olması onun adına pek aranan bir özellik değildir.

20  Yeni Türk Ticaret Kanununun 12. maddesine göre, “bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir”. Tacir, ticari bir işi sürekli olarak yapan ve onu meslek edinen, bu faaliyeti bir düzen içinde meslek ve sanatının gereklerine göre yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Tacir, girişimci için verilmiş diğer isimdir. Ancak tacire ilişkin tanımlar incelendiğinde girişimci ile aynı olmadığı görülmektedir. Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliği vardır ve girişimci toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanır. Tacirlik

21  Uygulamada sermayedar fiilen yatırıma giriştiği ve işletmesinin kurucusu olduğundan girişimci ile karıştırılmaktadır. Oysa girişimcilik, risk alabilme, dinamizm, yaratıcılık vb. nitelikler gerektirmektedir. Her sermaye sahibinde bu niteliklerin bulunması beklenemez. Girişimcilik yeteneklerine sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kişiler potansiyel birer girişimci olarak tanımlanmaktadır. Sermayedar bir işletme kurmak adına gerekli olan sermayeye yani mal ve hizmet üretmek için gerekli üretim araçlarına sahip olan kişidir. Sermayedar- Girişimci Ayırımı

22  Patron, girişimci olabileceği gibi sermaye sahipliği, işveren ya da yöneticilik kavramlarının yerine de kullanılabilir. Girişimcilik ise, “devamlı risk almak suretiyle diğerlerinin göremediği ya da cesaret edemediği iş fırsatlarını değerlendiren kişidir”. İşveren işgörenleri kendi iş yerinde bedenen ya da fikren istihdam eden ve bu istihdam ilişkisi sonucu sorumluluk üstlenen kişidir. İşveren/Patron-Girişimci Ayırımı

23  Yönetici: “kar ve risk başkasına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece kurulan ya da çalışan işletmenin amaca uygun çalışmasını sağlayan ve bunun sonucunda maaş alan kişidir.  girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm riskleri üzerine alan kişidir. Yönetici-Girişimci Ayırımı

24  yönetici “kar elde etmek için riske katlanan kişi konumunda olmadığından” girişimci olarak değerlendirilmesi de mümkün olmamaktadır.  İşletmenin kuruluş sonrası faaliyetlerinin yürütülmesi için girişimci isterse işletmenin yöneticiliği de yapabilir. Çünkü girişimsel kimlikle bir organizasyonu kuran girişimci, kurmuş olduğu organizasyonu yönetirken, organizasyonun büyüme evresine girmesiyle birlikte, daha profesyonel bir yönetici kimliğine girme gereksinimi duyabilir

25  Teknisyen veya teknokratlığa, “bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan, kendin yap” ilkesi yön vermektedir. Girişimci gelecekte, teknisyen ise günümüzde yaşamaktadır. Girişimci hayal eder, teknisyen ise gerçekleştirir. Teknisyen/Teknokrat-Girişimci Ayırımı

26  Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmek.  Yeni üretim yöntemleri geliştirme ve uygulayabilme yeteneği  Endüstride yeni organizasyonlar kurmak  Yerel pazarlara ulaşmak  Hammadde ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak  İstihdam yaratmak  Sermaye birikimini sağlamak GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI

27  bağlılık, kararlılık, azim  Başarı ihtiyacı  Fırsat yönelimi  İçsel kontrol odağı  Belirsizliğe karşı tolerans  Risk almak  Yenilikçilik  Yaratıcılık  İyimserlik  Liderlik  Kendi geleceğine yön verebilme GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

28  Başarma motivasyonu zorluklarla mücadele etme, yetenekler yönünde kendine güven, kişisel gelişim sağlama, rekabetçilik, kaynakları yönetme, yüksek standartlara ulaşma olarak düşünülebilir. Girişimciler kendilerini başarı ile özdeşleştirme ve başarı ihtiyaçlarını tatmin etme eğilimindedirler. Başarma ihtiyacı (güdüsü):

29  Kontrol hissi bir bireyin hayatındaki ödülleri ve cezaları algılamalarını ifade etmektedir. İçsel bir kontrol hissine sahip bireyler, kendi hayatlarının gidişatını kendilerinin kontrol edebilme yeteneğine sahip olduklarına inanmaktayken, dışsal kontrol hissine sahip bireyler de hayatın olaylarının dışsal faktörlerin (şans, talih, kısmet v.b.) sonuçları olduğuna inanmaktadırlar. İçsel Kontrol hissi

30  Bir kişinin risk alma eğilimi belirsiz karar verme şartlarında şans almaya doğru eğilimi olarak tanımlanabilmektedir. Girişimcilikte de risk almaya yatkın olmak, finansal açıdan zarar tehlikesini ve sosyal açıdan da başarısızlığı göze almak demektir.  Risk alma eğilimi girişimcinin yaşı, cinsiyeti, deneyimi, aile yapısı, geçmişi, sosyo-ekonomik statüsü vb. demografik özellikleriyle de yakından ilgilidir Risk alma eğilimi

31  herhangi bir durumla ilgili yeterince detaylı bir bilgi yok ise o durumda bir belirsizlik söz konusudur. Belirsizlik toleransı ise, belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Kararlar hangi seçeneğin başarılı olacağı konusunda açıklık ve belirginlik olmadan alınır. Bu özelliklere sahip bir girişimci birçok kişinin cesaret edemeyeceği belirsizlik düzeylerinde risk alarak işini sürdürmeye devam eder. Belirsizlik Toleransı

32  Bir girişimcinin belirlemiş olduğu hedefleri başarabileceğine inanması gereklidir.  Kendine güvenenler hassasiyetle takip ettikleri iş programları olan, olayların sonuçlarını kendilerinin etkilediğine inanan bireylerden oluşur. Kendine güvenmek

33  Girişimci açısından yenilik, işletmenin ekonomik ve sosyal potansiyelinde belirli amaçlara odaklanmış değişimler yaratma faaliyetlerini kapsar.  Girişimci tanımlarına bakıldığında en çok yenilikçi olma ve risk alma özelliğinin yer aldığı görülmektedir. Yenilikçilik:

34  Duygusal zeka: Bireyin kendisini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, empati kurma, umut etme, sorunların düşünmeyi engellenmesine izin vermemesidir.  Duygusal zekâya sahip girişimciler, fikirlerini açıklama, iş yapma ve yaptırma sürecinde daha başarılıdırlar. Duygusal Zekâ

35  Girişimciliğin dört ana bileşeni vardır:  1 ) Yenilikçi ve yaratıcı olma  2 ) Risk alma  3 ) Öncü olma  4 ) Rekabetçi düşünme Girişimciliğin Bileşenleri

36  Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramak: Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik, yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır.  Schumpeter’e göre girişimci, yenilikçi ve dinamik, yaratıcı yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Bunu yapabilmesi için çok yönlü ve bağımsız düşünebilmesi, ikna gücüne sahip olması, iyi iletişim kurması; esnek, yaratıcı, özgüvenli, dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. 1.Bileşen: Yenilikçilik ve Yaratıcılık

37  Göreceli olarak önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğidir 2.Bileşen: Risk Alma

38  Girişimci başkalarını takip eden değil, takip edilen olmalıdır. Bunun için fırsatları iyi değerlendirmelidir.  Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıklara odaklanmaktır. Açıklar, insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. 3.Bileşen: Öncü Olma

39  Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar:  Teknolojik gelişmeler,  Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi,  Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar,  Rekabeti etkileyen siyasi gelişmeler (yasama)ve düzenleyici kurallar (mevzuat).

40  İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Porter’in Büyük Strateji senaryolarından biri seçilerek uygulanır.  Kaynak sağlanması kadar mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığı da önemlidir. 4.Bileşen: Rekabetçi Düşünme


"GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI 1. hafta Doç. Dr. Özlem Ç. BOZKURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları