Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER 10 OCAK 2007 MUSTAFA DÜNDAR GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER 10 OCAK 2007 MUSTAFA DÜNDAR GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ."— Sunum transkripti:

1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER 10 OCAK 2007 MUSTAFA DÜNDAR GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ

2 Dönem Başı Bilançosu -------------/-------------- Yevmiye Defteri Kaydı --------------/--------------- Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama GENEL GEÇİCİ MİZAN Kesin Mizan ENVANTER İŞLEMLERİ Gelir tablosu Dönem Sonu Bilançosu

3 ENVANTER ÇIKARMAK Envanterin iki boyutu vardır; 1- Muhasebe Dışı Envanter: İşletmede kayıtlı bulunan varlık ve kaynakların kayıtlı değerleri ve miktarları dikkate alınmaksızın bilanço günü itibariyle tek tek sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi işlemlerini kapsayan bir süreçtir. 2- Muhasebe İçi Envanter: Tespit edilen miktar ve değerler doğrultusunda gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasıdır.

4 VUK’NA GÖRE ENVANTER Bilanço günündeki  Mevcutları,  Alacakları,  Borçları; Saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek Suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı Olarak tespit etmektir Saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek Suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı Olarak tespit etmektir

5 ÇIKARILAN ENVANTERİN KAYDEDİLMESİ ► İşletme Hesabı Esasına Göre defter tutanlar işe başlamada defterin ilk sayfasına, dönem sonunda defterin kapanış kayıtlarından sonraki sayfasına, ► Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar, ► Envanter Defterine, ► Envanter Listelerine,

6 ENVANTER LİSTELERİ işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir. Bu takdirde envanter listelerinin: 1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması; 2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; 3. Envanter çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından imzalanması; 4. Aynen envanter defteri gibi saklanması; şarttır. Envanter defterine listeler muhteviyatının toplam olarak kaydedilmesi zorunludur.

7 DEĞERLEME –Değerleme,vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. –Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. –Tanım uyarınca değerleme –A) Tespit –B) Takdir –Şeklinde yapılmaktadır. –Tespit, mükelleflerce VUK’nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, –Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir –Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir.

8 DEĞERLEME GÜNÜ İktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. İktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. ▶ Yeni İşe Başlama Tarihinde, ▶ Dönem Sonunda, ▶ İşi Bırakma (Tasfiye Dahil)

9 DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 1.Maliyet bedeli (VUK. MADDE 262) 1.Maliyet bedeli (VUK. MADDE 262) 2. Borsa rayici (VUK. MADDE 263) 2. Borsa rayici (VUK. MADDE 263) 3. Tasarruf değeri (VUK. MADDE 264) 3. Tasarruf değeri (VUK. MADDE 264) 4. Mukayyet değer (VUK. MADDE 265) 4. Mukayyet değer (VUK. MADDE 265) 5. İtibari değer (VUK. MADDE 266) 5. İtibari değer (VUK. MADDE 266) 6. Vergi değeri (VUK. MADDE 268) 6. Vergi değeri (VUK. MADDE 268) 7. Rayiç bedel (VUK.MÜKERER MADDE 266) 7. Rayiç bedel (VUK.MÜKERER MADDE 266) 8.Emsal bedeli ve ücreti (VUK. MADDE 267) 8.Emsal bedeli ve ücreti (VUK. MADDE 267) 9. Alış Bedeli 9. Alış Bedeli

10 MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ Emtia (Satın Alınan ve İmal Edilen Dahil) ▶ İşletmelere Dahil Gayrimenkuller, ▶ Özel Maliyet Bedeli, ▶ Demirbaş Eşya, ▶ Zirai Mahsuller ve Hayvanlar,

11 BORSA RAYİCİ İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ Yabancı Para, ▶ Yabancı Para ile Olan Alacaklar, ▶ Yabancı Para ile Olan Borçlar, Ancak Ülkemizde bugüne kadar, Yabancı Para Borsası Kurulmadığından bu kıymetlerin değerlemesinde; Ancak Ülkemizde bugüne kadar, Yabancı Para Borsası Kurulmadığından bu kıymetlerin değerlemesinde; ▶ Dönem sonunda Maliye Bakanlığınca Açıklanan Kurlar, ▶ Dönem İçinde de T.C. Merkez Bankası Kurları, Uygulanmaktadır. Uygulanmaktadır.

12 TASARRUF DEĞERİ İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ İşletmelere Dahil Senetli Alacak Ve Borçlar, Bu ölçünün senetli alacak ve borçlarda kullanılması mükelleflerin ihtiyarına bırakılmış olmakla birlikte aşağıdaki mükellefler için zorunludur: Bu ölçünün senetli alacak ve borçlarda kullanılması mükelleflerin ihtiyarına bırakılmış olmakla birlikte aşağıdaki mükellefler için zorunludur:Banka,Banker, Sigorta Şirketleri.

13 MUKAYYET (KAYITLI) DEĞER İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ Aktifleştirilen ilk tesisi ve taazzuv giderleri, ▶ Peştemallıklar, ▶ Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri, ▶ Karşılıklar, ▶ Senetsiz Alacak ve Borçlar,

14 İTİBARİ (KAYITLI) DEĞER İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ Kasa Mevcudu (Sadece YTL), ▶ Eshamlı Şirketlerce İhraç Edilen Hisse Senetleri, Çıkarılan Tahviller, ▶ KİT’lerce Çıkarılan Tahviller,

15 RAYİÇ BEDELLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ▶ Bu ölçü, genellikle veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisinde uygulanan bir ölçüdür.

16 EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER Emsal Bedel İle Değerleme Yapılabilmesi İçin aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. DEĞERİ BİLİNEN İKTİSADİ KIYMETLERDE BU ÖLÇÜ KULLANILAMAZ. DEĞERİ BİLİNEN İKTİSADİ KIYMETLERDE BU ÖLÇÜ KULLANILAMAZ. Değerlemeye konu kıymetin; ▶ Değerleme günü itibariyle gerçek değerinin belli olmaması veya bilinmemesi, ▶ Gerçek değerinin doğru olarak tespit edilememesi,

17 EMSAL BEDEL UYGULAMASI Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır. İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.

18 EMSAL BEDEL UYGULAMASI Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır. İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.

19 EMSAL BEDEL İLE DE DEĞERLENECEK KIYMETLER ▶ İşletmeye Bağışlanan mal, gayrimenkul gibi iktisadi kıymetler, ▶ Mükelleflerce, ayın olarak yapılan bağış ve yardımlardan, gelir vergisi mükellefleri için mukayyet değer bilinmiyorsa, kurumlar vergisi mükellefleri için maliyet ve mukayyet değeri bilinmiyorsa, ▶ Değeri Düşen Mallar ile Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde ▶ Teşebbüs sahibi ile eşinin, çocuklarının işletmeden çektikleri değerler,

20 ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER ► Hisse Senetleri ► Portföyünün % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senedinden oluşan Yatırım Fonları,

21 ÖZEL HALLER (VUK Md 289) VUK’nunda Değerleme Ölçüsü Belirlenmeyen veyahut belirlenmiş olmasına rağmen kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden; VUK’nunda Değerleme Ölçüsü Belirlenmeyen veyahut belirlenmiş olmasına rağmen kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden; ► bina ve arazi vergi değerleriyle, ► diğerleri, varsa borsa rayici, ► yoksa mukayyet değerleri, ► o da yoksa emsal bedeliyle değerlenecektir.

22 MALLARIN DEĞERLEMESİ Satın alınan ve imal edilen mallar maliyet bedeli ile değerlenir. İmal edilen mallar da VUK’nun 275’inci Maddesi hükmü dikkate alınarak maliyet bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Satın alınan ve imal edilen mallar maliyet bedeli ile değerlenir. İmal edilen mallar da VUK’nun 275’inci Maddesi hükmü dikkate alınarak maliyet bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Malın satın alınıp, depoya girinceye kadar yapılan tüm harcamalar malın maliyet bedeline dahil edilir. Malın satın alınıp, depoya girinceye kadar yapılan tüm harcamalar malın maliyet bedeline dahil edilir. GİDERİN TÜRÜ STOKLARA ALINDIĞI TARİHE KADAR STOKLARA ALINDIKTAN SONRA KREDİ FAİZİ GİDER VEYA MALİYET KUR FARKI MALİYETGİDER VEYA MALİYET VADE FARKI MALİYET Mal Satılmış İse Tüm Finansman Giderleri Gider

23 MALLARIN DEĞERLEMESİ Dönembaşı Stok+Dönemiçi Alışlar=Dönemiçi Satışlar+Dönemsonu Stok DENKLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. Tespit edilen stok sayım fazlalıkları ve noksanlıkları ayrı hesaplara alınmalı, bunlar birbirleriyle mahsup edilmemelidir. aşan kısım Belirlenen fire ve zayiat oranlarını bariz bir şekilde aşan fire ve zayiat meydana gelmiş ise bunun nedeninin açıklanabilir ve kabul edilebilir olması gerekir. Aksi takdirde aşan kısım KKEG olarak dikkate alınmalıdır.

24 DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNDEN BAHSEDEBİLMESİ İÇİN; DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNDEN BAHSEDEBİLMESİ İÇİN; 1- Malın ya yangın, deprem ve su basması gibi afetlerden, ya da bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak Gibi Hallerden dolayı iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış olması. (Malın lekelenmesi, solması, modasının geçmesi, gibi) 2-Maliyetlerinin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, deşe ve ıskartalardan ibaret olması gerekir. ÖNEMLİ AZALIŞ: iktisadi kıymetin piyasa değerini ve kullanılma özelliklerini normalin üzerinde kaybetmeleridir. DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN TESPİTİNİN YAPTIRILMASINDAN SONRA GİDER KAYDEDİLMELİDİR. BU MALLAR EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEKTİR. BU MALLAR EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEKTİR.

25 DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ----------------/----------------- 157 DİĞER STOKLARxxx 153 TİCARİ MALLARxxx ----------------/----------------- 654 KARŞILIK GİDERLERİxxx 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.xxx ----------------/-----------------

26 MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ Alış Bedeli Ölçütü, Borsa Rayici Ölçütü KIST GETİRİ Ölçütü, 1- Hisse Senetleri Portföyünün % 51’i 2-Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senedinden oluşan Yatırım Fonları 1-Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, 2- Finansman Bonoları 3- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senedi ???? 4- Özel Sektör Tahvili 5- Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi 1- Yatırım Fonu Katılma Belgeleri,(Alış Bedeli ile Değerlenemeye nler) 2-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3-Banka ve Finansman Bonoları, 4- Gelir Ortaklığı Senetleri 5- EUROBOND

27 BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİBORÇLARINDEĞERLEMESİ Mukayyet Değerle Değerlenir. (Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri Tasarruf Değerle değerlemek zorundadır.) Dileyen Mükellefler Senetli Alacakları Reeskonta Tabi Tutmak Suretiyle Tasarruf Değeri İle Değerleyebilirler. Alacak Senetlerini Reeskonta Tabi Tutan Mükellefler Borç Senetlerini de Reeskonta Tabi Tutmak Zorundadırlar.

28 VADELİ BANKA MEVDUATLARI VE KREDİ FAİZLERİ Vadeli mevduat ve kredilerle ilgili olarak, 5228 sayılı yasa ile yapılan değişiklik (ve dönemsellik kavramı gereği) uyarınca, değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır,

29 BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ Yabancı para ile olan alacak ve borçların, senetli olup olmadığına bakılmaksızın, V.U.K.’nun 280’nci maddesi uyarınca değerleme tarihi itibariyle geçerli kurlar üzerinden değerlemeye tabi tutulması ve doğan farklarında kur farkı kârı veya zararı olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

30 REESKONTUN HESAPLANMASI Reeskont hesaplamasında iç iskonto formülü kullanılması gerekmektedir. İÇ İSKONTO; Rees.Tut. = Nom.Değ. x F.O x Gün Say./36.000 + (F.O x Gün Say) Nominal Değer: Senet Üzerindeki Yazılı Tutardır. Faiz Oranı : Senet üzerindeki orandır. Bu oran yoksa, TL cinsinden olan senetlerde değerleme gününde geçerli olan T.C.M.B kısa vadeli avans faiz oranı,yabancı para üzerinden düzenlenen senetler için libor (Londra Bankalar arası Faiz Oranı) esas alınır. (TCMB’nca 20.12.2006 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğde, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 27, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 29 olarak tespit edilmiştir. Gün Sayısı : Yıl sonundan veya geçici vergi dönemi sonundan senedin vade tarihine kadar geçecek gün sayısıdır.

31 ŞÜPHELİ ALACAKLAR Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır.

32 ŞÜPHELİ ALACAKLAR Değerleme Günü İtibariyle şüpheli hale gelen alacakların şüpheli alacaklar hesabına alınması gerekmektedir. VUK’na göre Şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması zorunlu olmamakla birlikte TDHP’na göre ayrılması gerekmektedir. 129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) "128. Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklarla, perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır.

33 ŞÜPHELİ ALACAKLAR Alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmalıdır. İzleyen yıllarda karşılık ayrılması Gelir İdaresince kabul edilmemektedir. Karşılık KDV dahil tutar üzerinden ayrılacaktır. Teminat var ise teminatsız kalan kısım için karşılık ayrılacaktır. Kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgisi bulunmayan alacaklar için ayrılan karşılıklar ile şartların tam olarak oluşmamasına rağmen ayrılan karşılıklar KKEG olarak dikkate alınacaktır.

34 DEĞERSİZ ALACAKLAR Değersiz Alacak; Değersiz Alacak; kazai bir hükme (Yargı Kararı) veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklardır. – Kanat Verici vesika olarak aşağıdakiler örnek verilebilir. Konkordato anlaşması Konkordato anlaşması, Aciz Vesikası, Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, Borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, Değersiz Alacak Haline Gelen Alacak Bu Mahiyete Girdiği Tarihte Mukayyet Değeriyle, Zarar Veya Gider Yazılarak Yok Edilir. Değersiz Alacak Haline Gelen Alacak Bu Mahiyete Girdiği Tarihte Mukayyet Değeriyle, Zarar Veya Gider Yazılarak Yok Edilir.

35 DEĞERSİZ ALACAKLAR 5569 Sayılı Kanunla Yeniden yapılandırılacak Olan KOBİ Borçları için Bu Kanununun 4/4’üncü Maddesi uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KARŞILIK AYRILMIŞ OLAN KISIMLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre; alacaklı için değersiz alacak, ► alacaklı için değersiz alacak, ► borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınacaktır.

36 VAZGEÇİLEN ALACAKLAR – Vazgeçilen Alacak; alacaklı yönünden değersiz alacak – Vazgeçilen Alacak; Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, alacaklı yönünden değersiz alacak sayılır. Ancak, borçlu açısından ise vazgeçilen alacaklar defterde özel fonlar hesabına kaydedilir. – Borçlu yönünden kar niteliğinde olan vazgeçilen alacak, vazgeçilen yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmezse, dördüncü yılın sonunda kara alınmak suretiyle vergilendirilir.

37 GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ VUK’na göre aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 2. Tesisat ve makinalar; 3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 4. Gayrimaddi haklar.

38 GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ GAYRİMENKULLER MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENİR. MALİYET BEDELİNE EKLENECEK ZORUNLU HARCAMALAR MALİYET BEDELİNE EKLENMESİ İHTİYARİ OLAN HARCAMALAR Satınalma bedeli, Makine ve tesisata ait gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler, Yatırımın tamamlandığı dönemin sonuna kadar ortaya çıkan kur farkları ve faizleri, Tapu Harcı, Özel Tüketim Vergisi Çevre Fonu Eğitime Katkı Payı, Yatırımın tamamlandığı dönemden sonra ortaya çıkan kur farkları ve faizleri, (Seçim değiştirilemez.) Binek Otomobil alımında ödenen ve indirilemeyen katma değer vergisi,

39 GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ FONKSİYONUNU ARTIRAN HARCAMALAR KULLANIM ÖMRÜNÜ VEYA KIYMETİNİ ARTIRAN GİDERLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ Bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler. Bu giderler de maliyet bedeline eklenir. Ancak, bu giderler, ilgili iktisadi kıymetin kalan itfa süresi içinde amortisman yoluyla itfa edilir. Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderler.Bu giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyet bedeline dahil edilerek asıl kıymetin tabi olduğu amortisman oranı üzerinden amorti edilir. Doğrudan gider kaydedilir.

40 GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ lehe Kur Farklarının veya teşvik primlerinin Ancak, seçilen yöntem değiştirilemez. Duran Varlıklarla ilgili olarak doğan lehe Kur Farklarının veya teşvik primlerinin İlgili İktisadi Kıymetin Aktifleştirildiği Dönem Sonuna Kadar Olanların Aktife Alındığı Hesap Dönemi Sonuna Kadar Olanların Maliyet Bedelinden Düşülmesi Zorunludur. İzleyen Dönemlerde Doğan Söz Konusu farkların veya teşvik primlerinin maliyet bedelinden düşülmesi veya Doğrudan Gelir Yazılması İhtiyaridir. Ancak, seçilen yöntem değiştirilemez.

41 ÖZEL MALİYET BEDELİ gayrimenkulu genişletmek ve değerini devamlı olarak artırmak Kiracı tarafından kiralanan gayrimenkul için yapılan ve gayrimenkulün normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında kalan, gayrimenkulu genişletmek ve değerini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler Özel Maliyet Bedeli Olarak Aktifleştirilecektir.

42 AMORTİSMAN Gayrimenkul (m ü temmim c ü z ü ve teferruatı dahil) ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler (maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler ve diğer taşıt ara ç ları, patent, telif, ihtira,imtiyaz v.b gayri maddi haklar) alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten d ü şmeye maruz bulunması Envantere dahil olması, Kullanılmaya hazır olması, İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması. Halinde amortismana tabi tutularak itfa edilebilirler.

43 AMORTİSMAN Kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. 2006 yılı i ç in 520.-YTL’sını aşmayan alet, edavat, mefruşat, demirbaşlar ve peştemallıklar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilir.

44 AMORTİSMAN Yurt dışında bulunan irtibat bürosu için satın alınan demirbaş ve sabit kıymetler için V.U.K.’nu 313’ncü maddesine göre amortisman ayrılması mümkün bulunmaktadır. Yurt dışında bulunan irtibat bürosu için satın alınan demirbaş ve sabit kıymetler için V.U.K.’nu 313’ncü maddesine göre amortisman ayrılması mümkün bulunmaktadır.

45 AMORTİSMAN AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ NORMAL AMORTİSMAN AZALAN BAKİYELER USULÜ FEVKALEDE AMORTİSMAN İktisadi kıymet için amortisman süresince eşit oranlarda amortisman ayrılır. Bu usulden azalan bakiyeler usulüne dönülemez. Önceki yıllarda ayrılmış bulunan amortismanlar düşüldükten sonra kalan değer üzerinden ayrılır. Amortisman oranı, % 50’yi (01.01.2004) geçmemek üzere normal amortisman oranının 2 katı’dır. Bilanço Esasına Göre defter tutulması zorunludur. Normal Amortisman Usulüne geçilebilir. ▶ Doğal afetler, ▶ Teknik gelişmeler, ▶ Aşırı Kullanım, nedeniyle yıpranan Veya değerini önemli ölçüde kaybeden İktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" belirlenir.

46 AMORTİSMAN ORANLARI 01.01.2004 Tarihinden İtibaren Aktife Alınan İktisadi Kıymetler için Maliye Bakanlığınca Çıkarılan 333 ve 339 Seri No’lu VUK Genel Tebliğlerindeki Oranlar Üzerinden Amortisman Ayrılacaktır. Uygun Amortisman oranı tespit edilirken öncelikle sektörel bazda tespit edilen amortisman oranları dikkate alınacak olup, bu ayrımlarda bulunmayan ATİK’ler için uygulanacak genel sınıflamadaki oranlara göre tespit edilecektir. Bu Tebliğlerde Belirtilmeyen İktisadi Kıymetler İçin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına Yazılı Başvuruda Bulunularak Belirlenen Amortisman Oranı Uygulanacaktır.

47 AMORTİSMAN ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK 30/12/2006 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 365 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Amortisman Oranları ile faydalı ömürlerde değişiklik yapılmıştır. 30/12/2006 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 365 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Amortisman Oranları ile faydalı ömürlerde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 2006 hesap döneminden uygulanacaktır. Ancak, iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu değişiklikler 2006 hesap döneminden uygulanacaktır. Ancak, iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Uygulanması gereken amortisman oranından daha düşük amortisman oranının tercih edilmesi mümkün bulunmakla birlikte düşük amortisman oranı kullanılması halinde amortisman süresinin (faydalı ömür) uzatılması mümkün bulunmamaktadır. Uygulanması gereken amortisman oranından daha düşük amortisman oranının tercih edilmesi mümkün bulunmakla birlikte düşük amortisman oranı kullanılması halinde amortisman süresinin (faydalı ömür) uzatılması mümkün bulunmamaktadır.

48 AMORTİSMAN ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK Faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. Faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.

49 AMORTİSMAN ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK DEĞİŞİKLİK Kullanıldıkları proses gereği faydalı ömürleri bir yıl olan Alüminyum Ekstrüzyon Kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilecektir.

50 TAKSİ PLAKASININ AMORTİSMAN ORANI 339 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler sınıfı uyarınca ticari taksi plakasının faydalı ömrünün 15 yıl ve amortisman oranının % 6.66 olarak uygulanması gerekmektedir.” (Mukteza)

51 AMORTİSMAN KAYITLARI Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir: 1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 2. Özel bir amortisman defterinde; 3. Amortisman listelerinde.

52 ÖZEL MALİYET BEDELİ AMORTİSMAN I Özel Maliyetlerde, kira süresi belli ise kira süresi içinde, kira süresi belli değil ise 5 yılda amortisman ayrılacaktır. Özel Maliyetlerde, kira süresi belli ise kira süresi içinde, kira süresi belli değil ise 5 yılda amortisman ayrılacaktır.

53 YATIRIM İNDİRİMİ Yatırım indirimi uygulaması, 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, YATIRIMLA İKTİSADİ VE TEKNİK BAKIMDAN BÜTÜNLÜK ARZ EDİP BU TARİHTEN sonra yapılan yatırımları, ile devreden yatırım indirimleri için 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebilecektir.

54 YATIRIM İNDİRİMİ Yatırım indiriminden yararlanma ihtiyari olduğu için mükelleflerin bu tercihleri 2006 yılı için, ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe (14/8/2006) kadar tercihlerini belirlemeleri gerekmekteydi. 2007 ve 2008 yıllarında ise mükelleflerin tercihlerini ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar belirlemeleri gerekmektedir. Geçici Vergi döneminde yapılan tercih, yıllık beyanname verilirken değiştirilmeyecektir. Mükelleflerin kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarının yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

55 ENFLASYON DÜZELTMESİ Şartlar oluşmadığından 2006 Yılında Enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Ancak, 2003 ve 2004 yıllarında yapılan enflasyon düzeltmelerinden doğan farklar için ilgili kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

56 ENFLASYON DÜZELTMESİ Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iktisadi kıymetler nedeniyle doğan farklar bu kıymetlerin satışında dikkate alınacaktır. 2003 yılında yapılan düzeltme sonucunda doğan farklar ise, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

57 ENFLASYON DÜZELTMESİ 31/12/2003 tarihli bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karlarının kar dağıtımında kullanılması halinde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. 31/12/2003 tarihli bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karlarının kar dağıtımında kullanılması halinde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.

58 ENFLASYON DÜZELTMESİ Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarını sermayeye eklemeden tasfiyeye girilmesi durumunda, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen değer olarak addedilmek suretiyle vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Emtianın, düzeltilmiş değer ile elden çıkarma değeri arasındaki farkın negatif çıkması (satışın zararla sonuçlanması) durumunda ortaya çıkan zararın, 31/12/2003 tarihli düzeltilmiş bilançodaki değer ile satış değeri arasındaki fark kadarlık kısmı kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

59 ENFLASYON DÜZELTMESİ Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, Vergi Usul Kanununun 180’nci maddesi çerçevesinde işletme hesabı esasına göre defter tutmaya başlayan bir gelir vergisi mükellefinin işletme hesabı esasına geçmesi dolayısıyla kanun hükmünden kaynaklanan defter tutmayla ilgili bir değişikliğin oluşması mevzu bahis olup, söz konusu enflasyon farklarının işletmeden çekiş olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.” (MUKTEZA)

60 Ba ve BsFORMLARI Ba ve Bs FORMLARI Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ile diğer mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenlerler. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ile diğer mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenlerler. Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildireceklerdir. Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildireceklerdir. 2006 yılına ilişkin Ba ve Bs bildirim formları 2007/Şubat ayı içinde verilecektir. 2006 yılına ilişkin Ba ve Bs bildirim formları 2007/Şubat ayı içinde verilecektir.

61 DİĞER HUSUSLAR Sağlık hizmetinden yararlanan, ödenmeyen kısım faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır.. Sağlık hizmetinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarının fatura bedelini herhangi bir şekilde düşük ya da reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısım faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır.. Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ödemeyi yaptığına dair düzenlenen belgenin, Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilecektir. Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ödemeyi yaptığına dair düzenlenen belgenin, Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilecektir.

62 DİĞER HUSUSLAR Yurt dışından satın alınan mal ve hizmetler için alınan belgenin o ülke mevzuatına göre, muteber bir belge olması gerekmektedir. Bu belgelerin inceleme elamanınca istenilmediği sürece Türkçe'ye tercümesinin yaptırılması zorunlu değildir. İnternet yoluyla yurt dışından satın alınan hizmet ve bu nitelikteki gayri maddi haklar için yurt dışındaki satıcı tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerin elden veya posta yoluyla alınamaması halinde elektronik ortamda alınan söz konusu belgelerin çıktılarının yapılan ödemeyi gösterir banka kredi kartı silip veya ekstresi ile birlikte muhafaza ve ibrazı ile alınan hizmetin yapılan ticari işin bir gereği olarak alındığının tevsik edilmesi durumunda yapılan ödemelerin gider veya maliyet kaydı mümkün bulunmaktadır...

63 DİĞER HUSUSLAR fatura veya serbest meslek makbuzu Ferdi teşebbüslerde, işin terki veya iş yerinde kullanmaktan vazgeçme vb. nedenlerle işletmeden çekilen ATİK’ler için işletme sahibi adına emsal bedel üzerinden fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenecektir. Vade farkı için alınan komisyon bedeli bankanın direkt nihai tüketicilerden aldığı bir komisyon olmayıp, ilgili banka tarafından mükelleften alınmakta ise, mükellef bu komisyonu tüketicilere yansıtacağından, emtianın satış tutarı komisyon dahil tutar olarak dikkate alınıp belge düzenlenmelidir.

64 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI KALDIRILAN HÜKÜM YERİNE GETİRİLEN HÜKÜM Ücretlilere Uygulanan Vergi İndirimi (01/01/2007) Asgari Geçim İndirimi (01/01/2008)

65 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Uygulama Başlama Tarihi 01/01/2008 Yararlanacak Olanlar Gerçek Usulde Ücret Geliri Elde edenler Hesaplanması 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Uygulanan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı. Kendisi için % 50 Çalışmayan Eş İçin % 7,5 İlk İki Çocuk İçin % 7,5 Diğer Çocuklar İçin % 5

66 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Vergiden Mahsup Edilecek Tutar Hesaplanan Asgari Geçim İndirimix % 15 Mahsup Sonrasında İadesi Gereken Vergi İade Yapılmayacaktır. Çocuk Tabiri Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış evlatları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

67 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Bakanlar Kurulu, asgarî geçim indirim tutarlarını; toplamı asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak üzere, artırma veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir. Kanun hükmünde yer alan iade edilmez hükmü ile asgari geçim indirimi olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek tutar, yıllık brüt asgari ücrete uygulanacak % 15 oranı üzerinden hesaplanacak tutarı aşamayacaktır. Bu da 9 çocuklu ve eşi çalışmayana aileye tekabül etmektedir.

68 DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER GVK 29/2 GVK’nun 29/2’nci maddesindeki uçuş ve dalış tazminatına ilişkin istisna yeniden düzenlenmektedir. İstisnadan sadece TSK mensupları değil, bunlarla birlikte emniyet genel müdürlüğü, THK, Sivil Havacılık Gn. Md ile tam mükellef kurumlarda uçış ve dalış yapan personele ödenen tazminatlar da yaralanacaktır.

69 DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER GVK 29/2 İstisna fiilen yapılan uçuş ve dalış nedeniyle yapılan ödemelere uygulanacaktır. İstisnadan yararlanacak tutar, her aya ait toplam brüt ücretin yüzde altmışını aşamayacaktır.

70 DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER GVK MÜK 80/6 (01/01/2007) Eski HükümYeni Hüküm 6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).70 inci madde 6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak BEŞ yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).70 inci madde

71 YENİ DÜZENLEMELER Yapılan Düzenlemelerİlgili Kazanç Unsuru Transfer FiyatlandırmasıTicari ve Zirai Kazanç Kontrol Edilen Yabancı Kurum Tüm Gerçek Kişiler (MSİ Sayılmaktadır) Zararlı Vergi Rekabeti GVK 94. Md. Ye Göre Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar Özel Gider Bildirimi Tüm Gerçek Kişiler (Potansiyel Mükellefler Dahil)

72 TRANSFER FİYATLANDIRMASI (01/01/2007) Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler, ilişkili kişi sayılmaktadır. Bu kişiler ile emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel ve fiyatlar üzerinden yapılan işlemler, işletmeden çekilmiş sayılarak, KKEG niteliğinde olacaktır.

73 TRANSFER FİYATLANDIRMASI İlgili kişilerle yapılan aşağıdaki işlemler her hal ve taktirde mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak değerlendirilecektir. ▶ alım, ▶ satım, ▶ imalat ve inşaat, ▶ kiralama ve kiraya verme, ▶ ödünç para alınması veya verilmesi, ▶ ücret, ▶ ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler

74 TRANSFER FİYATLANDIRMASI İlişkili kişiler ile mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişki bulunmaması durumunda oluşacak fiyat ve bedele uygunluğu ifade etmektedir.

75 TRANSFER FİYATLANDIRMASI İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise, ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır.”

76 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM 01/01/2007 “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla, dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.”

77 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM 01/01/2007 5520 SAYILI KVK MADDE 7/1 TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişiklikte ise “yurt dışı iştiraklerinin kazançları” ifadesi kullanıldığından iştirakin kurum olup olmamasının önemi bulunmamaktadır.

78 ZARARLI VERGİ REKABETİ (01/01/2007) Madde 94/“16. nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Madde 94/“16. Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. 5422 KVK 30/7’de yerleşik veya faaliyette bulunan kurumlara” ifadesi yer almaktadır.

79 ZARARLI VERGİ REKABETİ (01/01/2007) GVK TASARISI5520 KVK 30/7 A) Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, Emsaline uygun fiyatlarla kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ve Taşıma işlerine ilişkin emsaline uygun navlun bedelleri ile ödenmesi zorunlu olan geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler, Kredilere ilişkin anapara geri ödemeleri ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları hakkında, bu bent uyarınca kesinti yapılmaz.” A) Bu ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. b) Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz. c) Bu fıkraya göre vergi kesintisine tâbi tutulan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tâbi tutulmaz.

80 5520 Sayılı KVK Madde 30/1 “Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları AVANSLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE NAKDEN VEYA HESABEN ÖDEYEN VEYA TAHAKKUK ETTİRENLER TARAFINDAN % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır: “ ZORUNDADIR. DOLAYISIYLA DAR MÜKELLEF KURUMA ÖDEME YAPAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDADIR. 5422 Açısından da uygulamada "Kazanç ve iratları sağlayanlar" yukarıda zikredilen kazanç ve iratları dar mükellef durumunda olan kurumlara nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek veya tüzel kişilerdir. 5422 Açısından da uygulamada "Kazanç ve iratları sağlayanlar" yukarıda zikredilen kazanç ve iratları dar mükellef durumunda olan kurumlara nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek veya tüzel kişilerdir. (GT No: 12)

81 ZARARLI VERGİ REKABETİ “Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi uyarınca kesilen vergiler, Türkiye’de yıllık beyannameyle bildirilen kontrol edilen yabancı kurum kârı üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilebilir. Mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden gelir vergisinden fazla olamaz.”

82 ÖZEL GİDER BİLDİRİMİ (01/01/2007) Öngörülen düzenlemeye göre; Maliye Bakanlığınca yapılacak ön araştırmalar sonucunda; beyan ettikleri gelir ile harcamaları arasında uyumsuzluk tespit edilenlerden “yıllık özel gider bildirimi” istenebilecektir. Beyan ettikleri gelir ile harcamaları arasında uyumsuzluk tespit edilen gerçek kişiler uyumsuzluğu açıklayamadıkları taktirde vergi incelemesi yapılacaktır.

83 ÖZEL GİDER BİLDİRİMİ Bu Bildirimin Şekil ve İçeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek olup, bildirimde; ► Yıl içinde yapılan harcamalar, ► Bu Harcamaların Kaynağını Teşkil Eden Gelir, BİLDİRİLECEKTİR.

84 ÖZEL GİDER BİLDİRİMİ Tasarıya Göre, Özel Gider İndirimi istenilmesine rağmen verilmemesinin müeyyidesi de özel olarak GVK’nunda düzenlenmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası iki kat (1.390x 2 ) olarak uygulanır ve süre verilmek suretiyle yeniden bildirim vermeleri kendilerinden istenilir. Verilen ek sürede de bildirim vermeyenler hakkında, anılan özel usulsüzlük cezası beş kat (1.390x 5 ) olarak uygulanır. Cezaya muhatap olanlar, aynı Kanunun 376 ncı maddesi ile uzlaşmaya ilişkin madde hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Cezaya muhatap olanlar, aynı Kanunun 376 ncı maddesi ile uzlaşmaya ilişkin madde hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

85 MUHTASAR BEYANNAME 01/01/2007 Muhtasar beyannamenin; ► şekil, ► içerik ve ► eklerini belirlemeye ve ▶ tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verdirmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

86 KALDIRILAN HÜKÜMLER (01/01/2007) GVK’nın Mükerrer 121’inci maddesinde düzenlenen ücretlilerde vergi indirimi kaldırılmaktadır.

87 TEŞEKKÜRLER


"DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER 10 OCAK 2007 MUSTAFA DÜNDAR GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞ KONTROLÖRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları