Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIMSIZ DENETİMDE GEÇİŞ DÖNEMİ Mesleki Tecrübe Uygulamalı Mesleki eğitim Yetkilendirmeye ilişkin soru ve cevaplar Ali Karapür.SMMM-24.05.2013 Kaynak:KGK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIMSIZ DENETİMDE GEÇİŞ DÖNEMİ Mesleki Tecrübe Uygulamalı Mesleki eğitim Yetkilendirmeye ilişkin soru ve cevaplar Ali Karapür.SMMM-24.05.2013 Kaynak:KGK."— Sunum transkripti:

1 BAĞIMSIZ DENETİMDE GEÇİŞ DÖNEMİ Mesleki Tecrübe Uygulamalı Mesleki eğitim Yetkilendirmeye ilişkin soru ve cevaplar Ali Karapür.SMMM-24.05.2013 Kaynak:KGK

2 Şahsi Görüş Bağımsız Denetçiliğin ilimizde ve belirli bir yaştan sonra bir getirisinin olacağını düşünmüyorum. Denetçiliğin bizim seviyemize gelmesi için denetim sınırının ve şartlarının çok daha aşağı çekilmesi gerektiğini savunuyorum. Ama en azından A.Ş’ lerden kalkan murakıplık yerine Bağımsız Denetim elemanlarına bir imkan tanınabilir. Veya Limited Şirketlerle ilgili bir denetim ihdas edilebilir.

3 Şahsi Görüş; Adana Oda başkanı sayın Ahmet Coşar beyin dediği gibi “Baktın ki devlet bir şey veriyor hemen al, sonra ya vazgeçebilir yada geç kalabilirsin.” Veya “Baktın ki devlet senden bir şey istiyor son ana bırak. Ola ki vaz geçer.” Meslekte 15 yılı dolduranlar için söylüyorum. Madem devletimiz bize bir imkan bir ayrıcalık Vermiş belgemizi zaman geçirmeden alalım. Bize gerek olmazsa da yanımızda staj görecekler için gerek olabilir.

4 Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenler 1. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Bankacılık, Kamu Yönetimi Siyasal bilgiler dalında en az Lisans seviyesinde mezun olmalı. 2. SMMM veya YMM meslek mensubu olmalı. 3. Türkiye’ de yerleşik olmalı. 4. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalı 5. 15. Maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olmalı. (Geçiş dönemi için özel olacak) 6. 16. Maddede belirtilen Denetçi Sınavında Başarılı olmalı 7. (Geçiş döneminde sınav yok! Derslerden başarılı olunmalı)

5 Bağımsız Denetim Yönetmeliği Madde:15 1. Denetçi olmak isteyenler; en az 3 yıl süreyle bir Denetçi yanında veya Denetçi Kuruluşunda eğitim almak zorundadırlar. (Geçiş döneminden sonra) 2. En az 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlarda mesleki eğitim şartı aranmaz. (Soru cevapta açıklanacak) 3. Bu hesaplamada Dört yılı aşmamak üzere Lisans eğitim süreleri toplama ilave edilir. 4. Uygulamalı Mesleki eğitim alanlar denetçi yardımcısı olurlar. Denetçi gözetiminde inceleme yapabilirler. 5. Uygulamalı Mesleki eğitim SGK na bildirmekle başlar.

6 Bağımsız Denetim Yönetmeliği Madde:16 Denetçilik için gerekli şartları taşıyan meslek mensupları aşağıdaki derslerden sınava girerler; 1. Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi) 2. Muhasebe Standartları.(TMS,Yıllık ve Konsolide F.T Hazırlanması) 3. Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Finansal Yönetim. 4. Denetim ; (TDS, Meslek Etik Kuralları, Bağımsızlık, Risk Yön. İç Kontrol ve Diğ.) 5. Genel Hukuk Mevzuatı; ( Ticaret H. Borç H. İcra ve İflas H, Medeni H. Vergi H, SGK ve İdare Hukuku.) 6. Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik mevzuatı. NOT1: SMMM derslerin hepsinden YMM ler 2,4 ve 6 maddelerden Sınava girecek. NOT2: SPK, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel emeklilik alanında denetim yapmak istemeyenler 6. Maddede belirtilen sınava girmeyecekler.

7 EĞİTİM PROGRAMININ ANA KONULARI: a) YMM’ler; Denetim, Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı. b) SMMM’ler; Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Derslerinden eğitime katılabilirler.

8 GEÇİŞ DÖNEMİ ÖRGÜN EĞİTİM ROGRAMLARININ ASGARİ UYGULAMA SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde yapılacak eğitimlerdeki her bir ana konuya ilişkin örgün ve on-line usulle verilen derslerin toplam saati 42 ders saatinden az olmaz. Örgün eğitimdeki 42 saatlik dersin tamamının sınıf ortamında icra edilmesi gerekmektedir. Söz konusu örgün eğitimlerde her bir ana konuya ilişkin verilecek eğitimlerin, en az 5 günde verilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

9 EĞİTİM YÖNTEMİ: 1. Muhasebe Standartları ve Denetim ana konularında yapılacak eğitim örgün olarak yürütülmek zorundadır. 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı ana konularında yapılacak eğitim ise örgün veya on-line olarak yürütülebilecektir. (42 Saat) Osmaniye’ de ise İnternet ortamında online yapılacaktır.

10 Program; Örgün eğitimler, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülecektir. Katılım talebinin daha fazla olması durumunda yeni sınıflar oluşturulacaktır. Özel durumlarda Kurumun görüşü ve izni alınacaktır. Osmaniye’de 30 kişilik sınıflarda yapılması düşünülüyor

11 EĞİTİMDE DEVAM VE BAŞARI ŞARTI: 1. Geçiş dönemindeki örgün eğitimlerde % 80 oranında devam zorunluluğu aranacaktır. 2. Örgün ve on-line eğitimlerde başarı seviyesi üniversite tarafından eğitim ana konularının her birinden ve her bir katılımcı itibarıyla ayrı ayrı tespit edilecektir. Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Kurumca öngörülen şekle uygun olarak sertifika verilecektir. 42 Saat X%80= 34 saat zorunlu olacak.

12 EĞİTİM ÜCRETİ: Ana konular itibarıyla eğitim ücreti KDV hariç olmak üzere; örgün eğitimde Ders başı 1.000 (bin) TL, On-line eğitimde ise 350 (üç yüz elli) TL dir. Belirlenen ücret üniversitelerce peşin tahsil edilecek olup ücrete ilişkin olarak artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Kurumun onayı olmaksızın eğitim ücreti dışında katılımcılara herhangi bir ek mali yükümlülük getirilmeyecektir (2 dersX1.000)=2.000+ (2 dersX350) 700 = 2.700+KDV: 216 = 2.916,-TL

13 BAĞIMSIZ DENETİM RUHSAT HARCI 2013 yılı için: Kamu yararına ilgili kuruluşları dnt. Denetim Krlş. için:30.000,-TL Diğer kuruluşları Denetleyen Denetim Kuruluşu için…:15.000,-TL Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi (Şahıs)…….: 1.500,-TL

14 KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çektirilmiş) Nüfus cüzdanı fotokopisi Banka dekontu Meslek Belgesi Fakülte Diploması

15 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR: Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta İç Sistemler Hayat Sigortaları Hayat Dışı Sigortalar Reasürans Özel Emeklilik Sistemi Sigorta Muhasebesi Teknik Karşılıklar

16 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Genel Olarak Türkiye'de Muhasebe Uygulamaları Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve TFRS 1-13,TMS 1- 41 TMS ve TFRS YORUMLARI

17 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: Pay Sahipleri ile İlgili İlkeler Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu

18 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI FİNANSAL YÖNETİM: Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler Finansal Tablolar ve Finansal Planlama Paranın Zaman Değeri Tahvil Değerlemesi Hisse Senedi Değerlemesi Sermaye Bütçelemesi Risk ve Getiri Sermaye Maliyeti Sermaye Yapısı Temettü Politikası Değere Dayalı Yönetim ve Firma Değerinin Tespiti

19 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI DENETİM STANDARTLARI BİRİNCİ KISIM-GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1) Finansal Tabloların Denetimi, İncelenmesi ile Diğer Güvence ve İlgili Hizmet İşleri Gerçekleştiren Şirketler için Kalite Kontrolü.

20 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI İKİNCİ KISIM: GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR. RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLEN KARŞILIKLAR. DENETİM KANITI. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANILMASI. DENETİM SONUÇLARI VE RAPORLANMASI. UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR Özel Hususlar

21 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI ÜÇÜNCÜ KISIM: İNCELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR. GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR.

22 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI DÖRDÜNCÜ KISIM: ETİK KURALLARI IESBA KURALLARININ GENEL UYGULAMASI. Giriş ve Temel İlkeler Dürüstlük Tarafsızlık Mesleki Yeterlik ve Gerekli Özen Gizlilik Mesleki Davranış

23 MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI BEŞİNCİ KISIM: TÜRK TİCARET KANUNU'NUN DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ.

24 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 1- Mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanır? CEVAP 1- Mesleki tecrübe süresi, mesleki faaliyete başlama tarihi esas alınarak, mesleki faaliyetlerde geçirilen sürelere dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen lisans veya lisansüstü eğitim süreleri ilave edilerek hesaplanır.

25 ÖRNEK; SMMM belgesini almaya hak kazanıp Odaya Serbest Çalışan veya Bağımsız Çalışan olarak kaydını 26.12.2003 ve öncesi kayıtlı olan meslek mensupları 4 yıllık öğrencilik yıllarını ve 2 yıllık staj süreleri mesleki tecrübeden sayılarak Tebliğ’in yayınladığı 26.12.2012 tarihinde 15 yıllık mesleki tecrübesini doldurur. Başlangıç olarak alınacak tarih : 26.12.2003 Öğrencilikte geçen süreler………..: 4 Stajda geçen süreler……………… : 2 (SGK lı) Meslekte Geçen Süre (2012-2003): 9 Toplam Mesleki Tecrübe 26.12.2012 : 15 yıl tamamlar.

26 Örnek devamı; Yani;27.12.2003 ten sonra mesleğe başlayan meslektaşımız, mesleki tecrübesi yetersiz olacağından, 1.Uygulamalı mesleki eğitime katılarak 2.Yapılacak sınavlarda başarılı olmak ve 3. 3 yıl bir Bağımsız denetçi yanında veya bir Bağımsız Denetim Kuruluşunda staj görmek şartı ile Bağımsız Denetçi olabilecek.

27 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 2- Serbest Muhasebecilik stajı mesleki tecrübeden sayılır mı? CEVAP 2- Evet. Serbest Muhasebecilik ve SMMM’ lik stajlarında geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır. (Lisans mezunu ve SGK lı olmak şartı ile)

28 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 3- 3568 sayılı Kanunun 6. maddesi yarınca stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır mı? CEVAP 3- Evet; 3568 sayılı Kanunun 6. mad. uyarınca stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

29 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 4- 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı alanların bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı? CEVAP 4- Evet. 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı alanların mesleki faaliyetleri icra etmek kaydıyla bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.

30 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 7- Lisans veya lisansüstü eğitim süreleri hangi hallerde dikkate alınır? CEVAP 7- Eğitimin yapıldığı döneme bakılmaksızın anılan Yönetmeliğin 14. mad. 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü eğitimine ilişkin kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzere mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir.

31 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 8- Mesleki faaliyete başladıktan sonra bu faaliyetine son verip, ticaretle iştigal etmeye başlayan meslek mensubunun ticaret ile iştigal ettiği süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınacak mıdır? CEVAP 8- Hayır. Mesleki tecrübe süresinin hesabında sadece mesleki faaliyetler ile staj ve stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen süreler dikkate alınır. Dolayısıyla, ticaretle iştigal edilen süreler ile işletmelerde mesleki faaliyetlerle ilgili olmayan işlerde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

32 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 9- Bilânço esasına göre defter tutan bir işletmede 1. derece imza yetkilisi olarak muhasebe departmanında 15 yıldır çalışmakta olan. Ancak, SMMM ruhsatını bir önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl hesaplanacaktır? CEVAP 9- Tevsik edilmek kaydıyla, mesleki faaliyetlerde bulunulan süreler esas alınacağından, imza yetkisine haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır.

33 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 11- Sigortasız olarak mesleki faaliyetlerde 10 yıl süreyle bağımlı olarak çalıştım. Ancak, SMMM ruhsatımı bir önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl hesaplanacaktır? CEVAP 11- Mesleki faaliyetlerde bulunulan sürelerin tevsik edilmesi esas olacağından, SMMM ruhsatını haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılacaktır. Sigortasız olarak çalışılan sürelerin tevsik edilmesi söz konusu olamayacağından, mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında bu şekilde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

34 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 12- Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanacaktır? CEVAP 12- 3568 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası (h) bendi uyarınca, Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda (banka idari görevlerde geçen süreler dahil) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

35 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 13- Bir kamu kurumunda denetim elemanı olarak çalışmakta iken diğer bir kamu kurumuna iç denetçi kadrosuna atandım. Bu görevde geçirdiğim süreler mesleki tecrübeden sayılacak mıdır? CEVAP 13- Evet. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15. mad. 3. fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate alınacaktır. Kamu kurumunda denetim elemanı olarak bulunulan görev, 3568 sayılı Kanun uyarınca stajdan sayılan bir hizmet ise bu hizmetten ayrılma durumunda mesleki faaliyete ara verilmiş sayılır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler ara verilen süreden sayılmayıp mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

36 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 14- Sermaye şirketinin muhasebe biriminde imza yetkisiz olarak mesleki faaliyetlerde bulunan. Ancak, daha ileri bir tarihte meslek mensubu olan kişinin Mesleki tecrübe süresinin başlangıcı olarak muhasebe biriminde işe başlama tarihi mi yoksa meslek mensubu olma tarihi mi esas alınacaktır?

37 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR Cevap 14- Bilânço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri mesleki tecrübe süresinden sayılır. Bu itibarla, muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz olmayanlar açısından meslek mensubu olmadan önce staj yapılmış ise staja başlama tarihi, staj yapılmamış ise meslek mensubu olma tarihi esas alınır.

38 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 15- Mesleki tecrübenin tevsikinde hangi belgeler esas alınır? CEVAP 15- Mesleki tecrübe, mesleki faaliyette bulunulan kurum ve kuruluşlar, meslek örgütü ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Sosyal Sigorta Kurumundan alınan belgeler dahil) alınan belgelerle ( staj bilgisi için ilgili meslek odasından alınacak belge, SGK hizmet dökümü, kamu kurumları hizmet cetveli, imza yetkilileri için yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicili Gazetesi örneği vb. belgelerle) tevsik edilebilinir.

39 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 16- Staja başlama dosyasının açılma tarihi ile staja fiilen başlama tarihi arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınacak mıdır? CEVAP 16- Mesleki tecrübe süresinin hesabında, staj ile meslek mensubu olunması durumunda staja başlama tarihi esas alınacağından staja başlama dosyasının açılma tarihi ile staja fiilen başlama tarihi arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

40 A. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR SORU 17- Meslek mensubu olduktan sonra, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi bir unvana atanılması durumunda, kamu hizmetinde geçen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır mı? CEVAP 17- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15. mad. 3. fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.

41 LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR:

42 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 1- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olan meslek mensupları hangi konudan geçiş döneminde eğitimlere katılabileceklerdir? (SPK) CEVAP 1- Bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olan meslek mensuplarından sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler. Sigortacılık ve özel emeklilik alanında bağımsız denetim yapmak için aranan şartları sağlamış olduklarını belgeleyen meslek mensuplarının bu alana yönelik geçiş dönemi eğitimlerine katılmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

43 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 2- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girenlerin bu sınavda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar bağımsız denetçilik sınavları ile geçiş dönemi eğitimlerinde geçerli midir? CEVAP 2- Evet Bağımsız Denetim Yönetmeliği Geçici 1.mad. 3.fıkrası uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli oldukları süre içinde ve talepleri halinde Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak sınavda veya eğitime katılma şartlarını sağlayanlar açısından geçiş dönemi eğitimlerinde dikkate alınacak olup, başarılı olunan konulardan sınav veya eğitime katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani: Geçiş süreci içinde başvurmaları halinde başarı oldukları derslerin eğitiminden muaf olacaklar.

44 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 3- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarısız olunan konuların geçiş dönemi eğitim programlarında tamamlanması mümkün müdür? CEVAP 3- Evet. Anılan Yönetmeliğin Geçici 1. mad. kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan SMMM’ ler, geçiş dönemi eğitim programlarına katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan geçiş dönemi eğitimine katılabilirler.

45 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 4- Kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda geçerli not alma veya not yükseltme amacıyla girilen sınav konularından alınan notlar geçerli olacak mıdır? CEVAP 4- EVET.1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara, geçerli not alma veya not yükseltme amacıyla girilen sınav konularından alınan notlar sınavın dayanağını teşkil eden mevzuat çerçevesinde değerlendirilir. Yani;Geçerli notu olmayanlar,yeterli mesleki tecrübeye Sahip değillerse sınava tabi olacaklar.

46 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 5- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak yapılan sınavlardan konular itibariyle alınan puanlar Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak hangi sınavlarda dikkate alınır? CEVAP 5- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak Muhasebe Standartları konusunda yapılan sınav Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğindeki Muhasebe Standartları konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınav da bu Tebliğdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınır.

47 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 6- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları (SPK) tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ancak, lisans almaya hak kazanamayanlar geçiş dönemi eğitimlerine katılabilecek midir? CEVAP 6- Evet. 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ancak, lisans almaya hak kazanamayan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’ ler, başarısız oldukları konulardan eğitime katılabilirler. Ancak; Konu itibariyle başarılı olmakla birlikte yeterli ortalama puana ulaşamayanlar, daha önce girdiği sınav konularından biri veya birkaçından not yükseltmek amacıyla eğitime katılabilirler. ( Not Ortalaması:70 olacak.)

48 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 7-1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ve lisans belgesi almaya hak kazanan ancak meslek mensubu olmayanlar bağımsız denetçi olabilecek midir? CEVAP 7- Olamazlar. Bu durumda olan kişilerin bağımsız denetçi olabilmeleri için meslek mensubu (SMMM veya YMM) olmaları gerekmektedir.

49 B. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANSLAMA SINAVI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR SORU 8- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlarda, benzer sınav konularından alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınacak mıdır? CEVAP 8- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlardan alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınmayacaktır. Yani: TÜRMOB’ un yapmış olduğu eğitim ve sınavlar geçersiz.

50 C.UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 1- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ve lisans belgesi almaya hak kazanan meslek mensupları uygulamalı mesleki eğitime tabi olacak mıdır? CEVAP 1- Hayır.Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda almaya hak kazanan meslek mensuplarından, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar Yönetmeliğin 15.mad. 2. fıkrası gereğince uygulamalı mesleki eğitime tabi değildir. Ancak, mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanlar en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı mesleki eğitim şartını tamamlamaları gerekir. Öngörülen süreleri denetim kuruluşu veya denetçiler yanında denetim faaliyetlerine katılarak geçirildiğinin tevsik edilmesi halinde uygulamalı mesleki eğitim şartı sağlanmış kabul edilir.

51 C.UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 2- Geçiş dönemi eğitimlerine katılarak yetkilendirilecek olan meslek mensuplarında uygulamalı mesleki eğitim şartı aranacak mıdır? CEVAP 2- Geçiş dönemi eğitimlerine katılarak yetkilendirilecek olan meslek mensuplarından;Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1.mad. 1. fıkrası kapsamında olanlar açısından mesleki tecrübe süresine göre uygulamalı mesleki eğitim şartı aranabilecektir. (15 yıldan eksik olanlar) Aynı maddenin 4. fıkrası kapsamında olanlar açısından ise uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacaktır.

52 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 3- Hangi faaliyetlerde geçirilen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır? CEVAP 3- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15. maddesi çerçevesinde, tevsik edilmesi kaydıyla; bağımsız denetim faaliyetlerinde (denetim kuruluşları ile denetçiler yanında) geçirilen süreler, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçirilen süreler, 3568 sayılı Kanunun 6. mad. 2. fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.

53 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 4- Lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı geçiş sürecinde uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacak mıdır? CEVAP 4- Evet. Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 8.mad. göre uygulamalı mesleki eğitim süresi 3 yıldır. Anılan Tebliğin 8. mad. 4. fıkrası gereğince; 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensupları yanında yapılan staj süresinin bir yılı veya lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı mesleki eğitimden sayılacaktır. 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını, diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirilmesine ilişkin hüküm yalnızca geçici dönemde uygulanacak olup, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle bu sürenin kısaltılması söz konusu değildir.

54 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 5- 10 yıldır SMMM’ lik faaliyeti icra ediyorum. Kendi adıma SMMM bürom var. Bağımsız Denetçi Belgesini hak kazandığımda uygulamalı mesleki eğitim için büromu kapatmak zorunda mıyım? Büroyu kapatmadan da bağımsız denetçi yanında uygulamalı mesleki eğitimimi alabilir miyim? CEVAP 5- Evet. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını, denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda denetimlere katılarak geçirmesi şarttır. Bu denetimlerde meslek mensubunun katıldığı denetimlere, denetim ekiplerine ve hazırlanmasında katkıda bulunduğu çalışma kâğıtları, diğer dokümanlar ve denetim raporlarına ilişkin bilgiler ile Kurumca uygun görülen bilgilerin takibi yapılır. Bu çerçevede uygulamalı mesleki eğitim, meslek mensubunun katıldığı ilk denetim faaliyeti ile birlikte başlar. Yukarıda belirtildiği şekilde denetimlere katılımın tevsik edilmesi şartıyla, SMMM faaliyetine devam eden meslek mensuplarının bu faaliyetlerini sonlandırması gerekmediği gibi ekibinde yer aldığı denetim kuruluşu ile ya da yanında çalıştığı denetçi ile hizmet akdi imzalaması gerekli değildir.

55 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 6- Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için yüksek öğretim kurumlarından lisans veya lisansüstü seviyede mezun olmak ve meslek mensubu olmak şart mıdır? CEVAP 6- Evet. Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olunması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olunmakla beraber bu bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olunması şartı aranır. Ayrıca; Bağımsız denetçi olmak için meslek mensubu olmak şarttır. Ancak, uygulamalı mesleki eğitime başlamak için meslek mensubu olmak şart değildir.

56 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 7- Bağımsız denetçilik sınavına uygulamalı mesleki eğitimimi tamamladıktan sonra mı gireceğim? CEVAP 7- Hayır. Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, Bağımız Denetçilik Sınavı ve uygulamalı mesleki eğitim bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan hususlardır. Dolayısıyla aralarında öncelik ilişkisi yoktur.

57 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 8- Uygulamalı mesleki eğitimin Kurumca değerlendirilmesi nasıl yapılacak? CEVAP 8- Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 18. mad. uyarınca talep üzerine eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu Kurumca değerlendirilir.

58 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 9- Geçiş dönemi uygulamalı mesleki eğitim süreleri, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımı tarihi esas alınıp mı tespit edilecek? CEVAP 9- 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmede; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl denetçi yanında, ya da denetim kuruluşunda geçirilmesine ilişkin hükme istinaden uygulamalı mesleki eğitim sürenin tespitinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayım tarihi esas alınacaktır. (26.12.2012)

59 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 10-Bağımsız denetçilik sınavlarını başarıyla tamamladım. Ancak, uygulamalı mesleki eğitime başlamadım. Bu eğitimimi hangi tarihe kadar tamamlayabilirim? CEVAP 10- Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, Bağımız Denetçilik Sınavı ve uygulamalı mesleki eğitim bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan hususlardır. Her iki şartında gerçekleştiğinin tevsik edilmesi halinde Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanılabilir. Yani; uygulamalı mesleki eğitimini tamamlamadan Denetçi belgesi alamazsınız.

60 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 11- Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişi iken bankada ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlerde geçirdiğim süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır mı? CEVAP 11- Evet Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15. mad. 1. fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanunun 6. mad. 2. fıkrada yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır. Kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan yerde geçen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılmaz

61 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 12- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Mesleki tecrübe sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Ancak, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. mad. 1. fıkrasında 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda Yönetmelikte öngörülen sınav şartının aranmayacağından bahsediliyor. Bu nedenle 31.12.2014 tarihine kadar uygulamalı mesleki eğitimimi tamamlayamazsam bu hakkım yanacak mı? CEVAP 12- Hayır. 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazananların geçiş döneminde yetkilendirilebilmeleri için, 31.12.2014 tarihine kadar KGK başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, söz konusu tarih Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde öngörülen sınav şartını yerine getirilmesi için öngörülen bir tarihtir. Bu nedenle söz konusu tarih, uygulamalı mesleki eğitim şartının yerine getirilmesini sınırlamamaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim bu tarihten sonra da tamamlanabilecektir.

62 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 13- Bağımsız denetçi adaylarının, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde ve aynı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacak mıdır? CEVAP 13- Evet. Bağımsız denetçi adaylarının, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde ve aynı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği süreler tevsik edilmesi kaydıyla uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılacaktır.

63 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 14- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Mesleki tecrübe sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Uygulamalı mesleki eğitimimi YMM yanında yapabilir miyim? CEVAP 14- Evet. Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2. maddesi uyarınca, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensupları, uygulamalı mesleki eğitim sürelerini denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirdiklerini belgelemeleri halinde uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlamış olacaklardır.

64 C. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR SORU 15- 1.1.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi almaya hak kazandım. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 14 yıl mesleki tecrübem var. Uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf olmam açısından 15 yılı tamamladığım tarihte başvuruda bulunsam olur mu? CEVAP 15- 31.12.2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitimlerini denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi öngörülmüştür. Buna göre 14 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar için uygulamalı mesleki eğitim süresi 1 yıldır. Ancak, Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde mesleki tecrübe süresini 31.12.2015 tarihinden önce 15 yıla tamamlanması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca uygulamalı mesleki eğitimden muaf olunacaktır.

65 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR SORU 1- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip meslek mensubuyum. Bağımsız Denetçi Belgemi almak istiyorum. Kurumunuza hangi belgelerle ne zaman müracaat etmem gerekiyor? CEVAP 1- Müracaat edemezsiniz. Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini almış olmak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sınav şartını sağlar. Ancak aynı maddede belirtilen diğer şartların (örneğin uygulamalı mesleki eğitim) da sağlandığının tevsik edilmesi halinde Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanılabilir. Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

66 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 2- Bağımsız Denetçi Belgesini hak kazandıktan sonra mesleği icra etmeyi düşünmüyorum. Mesleği icra etmeyişim hak kaybına yol açar mı? CEVAP 2- Açmaz.Bağımsız Denetçi Belgesini almağa hak kazandıktan sonra mesleği icra etmeyecek olmak herhangi bir hak kaybına neden olmaz. Ancak bu durumda olanlar, Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde kayıtları pasif olarak gösterilir ve sürekli mesleki eğitim düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmedikçe denetim faaliyetinde bulunamazlar.

67 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 3- Mevcut denetim kuruluşuyuz. Kuruluşumuzu Bağımsız Denetim Yönetmelik hükümlerine intibak ettirmek istiyoruz. Kurumunuza hangi belgelerle ne zamana kadar müracaat etmemiz gerekiyor? CEVAP 3- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 2. mad. uyarınca, mevcut denetim kuruluşlarının 1.1.2014 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine intibak etmeleri gerekmekte olup, intibak ettikleri tarih itibariyle Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi almaya hak kazanırlar.

68 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 4- Geçiş dönemi eğitimlerini başarıyla tamamladığım takdirde Bağımsız Denetçi Belgesini almam için ne yapmam gerekiyor? CEVAP 4- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. mad. uyarınca geçiş dönemi eğitiminin başarıyla tamamlanmasıyla aynı yönetmeliğin 16. mad. öngörülen sınav şartı sağlanmış olacaktır. Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmek için, uygulamalı mesleki eğitim hariç olmak üzere aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması gerekir. Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

69 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 6- Bağımsız Denetçi Belgesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi ruhsat harcı Kurumunuza mı yoksa vergi dairesine mi ödenecek? Ne zaman ödenecek? CEVAP 6- Söz konusu ruhsat harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenmiş olup Kurumumuz mevzuatı ve uygulamaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu harçların Bağımsız Denetçi Belgesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi alınmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. 2013 yılı için: Kamu yararına ilgilendiren kuruluşları dnt.Denetim Kuruluşu için:30.000,-TL Diğer kuruluşları Denetleyen Denetim Kuruluşu için……………..:15.000,-TL Bağımsız denetçi yetkilendirme Belgesi……………………………: 1.500,-TL

70 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 7- Bağımsız Denetçi Belgesi başvurularında yetkilendirme şartlarının belgelendirilmesine ilişkin evrakların tek tek mi sunulacak, bu evraklarda noter tasdikinin zorunlu olacak mı; başvurular elektronik ortamda mı yapılacak? CEVAP 7- Bağımsız Denetçi Belgesinin alımına ilişkin müracaatlar, Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca elektronik ortamda ve bireysel olarak yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.

71 D. YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN SORULAR. SORU 8- Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen Meslek Mensupları nın Geçiş Dönemi Eğitim Programını başarı ile tamamlayınca Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmem için Kurumunuza hangi belgelerle birlikte ne zamana kadar müracaatta bulunmam gerekiyor? CEVAP 8- Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirme müracaatları elektronik ortamda yapılacağından, geçiş dönemi eğitim programını başarı ile tamamlayan meslek mensuplarının Kurumumuza yazılı olarak müracaatta bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca daha sonra duyurulacaktır.


"BAĞIMSIZ DENETİMDE GEÇİŞ DÖNEMİ Mesleki Tecrübe Uygulamalı Mesleki eğitim Yetkilendirmeye ilişkin soru ve cevaplar Ali Karapür.SMMM-24.05.2013 Kaynak:KGK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları