Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit) Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halinde,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit) Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halinde,"— Sunum transkripti:

1 1

2 Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit) Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halinde, ihracatçıya mal bedelinin ödeneceğini, ithalatçıya da ya malları alacağını ya da ihracatçının şartlarını yerine getirmemesi halinde mal bedelinin tekrar geri ödeneceğini bir banka tarafından garanti edilen ödeme şeklidir. Bir başka deyişle akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına dair, dış ticaret için geliştirilmiş özel bir teknik finansman yöntemidir. 2

3 Bir L/C De 3 Farklı Sözleşme ve Taraf Mevcuttur SATICI SATICI BANKA BANKA ALICIALICI SATICISATICI ALICIALICI BANKABANKA 3 L/C Mektubu Satış Sözleşmesi L/C Açma Talimatı

4 4  Akreditif ile bir banka, satıcıya söz konusu mal bedeli tutarındaki bir parayı, L/C’de istenen koşulları ve belgeleri belirli bir zaman dilimi içinde teslim etmesi koşulu ile ödeyeceği konusunda yükümlülük altına girer.  Ancak L/C’nin koşulları önce satış sözleşmesi ile alıcı ve satıcı arasında, daha sonra da L/C açma talimatı ile alıcı ile L/C’ yi açacak banka arasında belirlenir.  Bu koşullar sağlandıktan sonra banka yada bankalar satıcıya karşı bir borç taahhüdüne girer.

5

6 Genel olarak bir akreditif işlemindeki taraflar şunlardır, Akreditif Amiri (Alıcı) Akreditif Lehdarı (Satıcı) Bankalar Akreditif tarafları, aracı bankaların sayısına ve akreditifteki rollerine göre en az dört olmakla birlikte bu sayı değişebilmektedir. Akreditifte Taraflar 6

7  Akreditif açtırmak üzere bankasına başvuran alıcıdır.  Akreditif için gerekli olan tüm şartları, lehdar ile yaptığı satış sözleşmesini veya proforma faturayı bankaya iletir.  Akreditifin istenilen şartlar içerisinde açılmasını sağlar.  Akreditif amiri, aynı zamanda akreditif açtırdığı bankayı yönlendiren taraftır.  Amir aynı zamanda amir bankası ile lehdar arasındaki koordinasyondan da sorumludur. 7 Akreditif Amiri (Applicant)

8 8  Satıcı ile görüşmeleri sonucu onayladığı herhangi bir değişikliği amir bankaya bildirir.  Amir bankası rezervlerini kabul edip etmeme hakkına sahip olacağı için amir bankası ve satıcıyı da yönlendiren taraftır.  Rezervi kabul etmesi durumunda bu konuyu “Rezerv kabul talimatı” ile amir bankaya bildirir.  Akreditif amiri, akreditif açtırdığı banka ile lehdar arasında aynı zamanda köprü vazifesi gören taraftır.

9  Lehine akreditif açılan, malları ihraç edecek yada satacak olan kişidir. Yani satıcı ya da onun akreditiften doğan alacak hakkını devrettiği kişidir.  Akreditif lehdarı, kendisi için belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle, diğer sorumlu taraflardan yükümlülüklerini yerine getirmesini istemek hakkına sahiptir.  Açılan akreditif amir yada ödeme konusunda görevli bankalar açısından satıcıya karşı geri dönülemez bir taahhüttür.(UCP 600) 9 Akreditif Lehdarı (Beneficiary)

10 10  Ancak, lehdar hiçbir zaman bankalar arasındaki veya akreditif amiri ile amir banka arasındaki sözleşme ilişkilerinde yarar sağlayamaz.  İsteğe göre amir bankalar dışında diğer banka yada bankaların da ödeme garantisi vermesi (teyit) isteğinde bulunabilir.  Amir yada diğer bankalara karşı belge ve bilgi verme zorunluluğu vardır.  Akreditif açıldıktan sonra satıcının da L/C den dolayı amir ve bankalara karşı taahhüdü bulunmaktadır.

11

12 Akreditif Bankaları 1.Amir Banka / Açan Banka (Applicant Bank/Opening Bank/ Issuing Bank,) 2.İhbar/Muhabir Bankası (Advising Bank) 3.Teyit Bankası (Confirming Bank) 4.Ödeme Bankası (Paying Bank) 5.Devir ve Ciro Bankası – İştira Bankası (Negotiating Bank) 6.Rambursman Bankası (Reimbursing Bank) 7.Kabul Bankası (Accepting Bank) 12

13 1. Amir Banka / Açan Banka (Opening Bank/ Issuing Bank)  Akreditif amirinden aldığı talimata dayanarak, akreditifi açan bankadır.  Amir banka, ithalatçıdan aldığı talimatlar doğrultusunda akreditif metnini hazırlar, lehdara iletilmesi amacıyla ihracatçının ülkesindeki ihbar bankasına gönderir.  Amir bankası muhabir bankayı lehdarın gerekli şartları yerine getirmesi karşılığında yetki verir.  Bu yetki aynı zamanda amir bankasını lehdar bankasına karşı akreditifi ödeme taahhüdü anlamına gelmektedir. 13

14  Amir banka, akreditifi lehdara hangi banka aracılığı ile ihbar etmişse, herhangi bir değişiklik ihbarı için de aynı bankanın aracılığından yararlanmak zorundadır.  Akreditifte istenen belgelerin görevli banka veya amir bankaya ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması halinde amir bankanın ibrazı karşılaması gerekir.  Akreditif amir banka tarafından açıldıktan sonra amir bankanın dönülmez bir taahhüdüdür.  Amir banka akreditifi açtığı tarih itibariyle uygun ibrazı karşılama (honour) taahhüdüne girmiş olur. 14 UCP600 Md 7. Amir Bankanın Yükümlülüğü

15  Amir banka akreditifte bir başka bankaya görev verilmişse o bankaya karşıda verilen görev kapsamında taahhüt altına girmiş olur.  Lehtar tarafından görevli banka veya amir bankaya uygun bir ibraz yapıldığı sürece amir banka ibrazı karşılamak yükümlülüğündedir.  Görevli bankaya yapılan ibrazda aynen amir bankaya yapılmış gibi kabul edilir.  Lehtar tarafından görevli bankaya yapılan ancak uygun olduğu halde görevli banka tarafından karşılanmayan bir ibrazı amir banka karşılamak zorundadır. 15

16  L/C’de görevli banka olduğu halde lehtar tarafından doğrudan amir bankaya yapılan bir ibraz da amir banka tarafından incelenir ve uygunluğu tespit edildikten sonra karşılanır.  Karşılama (honour) ödeme yapmak, poliçe kabul etmek ve vadeli ödeme taahhüdüne girmektir, iştira (negotiation) yöntemi sadece görevli banka için vardır, amir banka için yoktur.  UCP bir akreditifte borçlu olarak amir bankayı kabul eder, amir üzerine poliçe düzenlenmesine izin vermemesi ve amiri taraf olarak görmemesidir. 16

17  Akreditif açıldığını ihracatçıya haber veren bankadır.  İhracatçıya akreditif açıldığını ve şartlarını iletir.  Eğer, sadece ihbar etmekle yükümlü ise hiç bir şekilde ödeme yükümlülüğü altına girmez.  İhbar bankasının tüm yükümlülüğü amir bankası ile lehdar arasındaki belge ve bilgi transferini gerçekleştirmektir.  Bu sebeple, akreditifle ilgili atacağı her adımdan lehdar veya amir bankasını haberdar eder. 17 2. İhbar/Muhabir Bankası (Advising Bank)

18  Teyit bankası, akreditif işlemlerinde lehdara amir banka dışında ihracat bedelinin ödenmesi konusunda ikinci bir ödeme garantisi veren bankadır.  Bir başka ifade ile ihracatçıya bir banka daha, “akreditif taahhütlerini yerine getirmesi koşuluyla” ödeme garantisi vermektedir.  Teyit bankasının sorumluluğu, amir bankanın sorumluluğu derecesindendir. Bu nedenle ileride sorumlu duruma düşmemek için teyit bankası, şartları açıkça belirtilmemiş olan akreditifi kabul etmeme hakkına sahiptir. 18 3.Teyit Bankası (Confirming Bank)

19 Akreditifin koşulları yerine getirilmişse teyit bankası:  Taahhütlerini yerine getirmesi koşuluyla, ihracatçıya dönüş hakkı (rücu) olmaksızın mal bedelini öder.  İhracatçının akreditif amiri, amir banka veya kabul bankası olarak kendisi dışındaki bir başka muhatap için hazırladığı poliçeleri kabul eder.  Bu poliçelerin ihracatçıya dönüş hakkı olmaksızın devir işlemini gerçekleştirir. 19

20  Akreditif amir banka tarafından açılır. Amir banka akreditifinde bir başka bankaya teyidini ilave etmesi için istekte bulunur ve yetki verir.  Akreditifte yetki verilen banka akreditife teyit ilave ederse lehtara karşı geri dönülmez bir taahhüde girmiş olur.  Teyit veren banka aynen amir bankası gibi yükümlü olur. Amir bankanın lehtar ve varsa görevli bankaya karşı yükümlülükleri devam eder.  Teyit ihtiyacı lehtarın amir banka ve ülke riskini bertaraf emek ihtiyacından dolayı ortaya çıkar. (UCP 600 Md. 8) 20

21 4. Ödeme Bankası (Paying Bank) Akreditif mektubunda belirtilen ve lehdara mal bedelini ödeyecek olan bankadır. Sorumluluğu sadece ödeme ile sınırlıdır. Lehdara ödemeyi yaptıktan sonra, akreditifte kendi üstüne düşen koşulları yerine getirdiği kabul edilir. Ödeme bankası akreditif şartlarını çok iyi inceledikten sonra lehdara ödeme işlemini yapar. Aksi halde ödemeyi gerçekleştirdikten sonra lehdarın sorumluluğu sona ereceğinden, herhangi bir nedenle ödediği bedeli geri alamaz. 21

22 Ödeme bankası, teyit bankası veya ihbar bankası olabilir. Ödeme bankası olarak, amir bankası ve teyit bankası dışında bir banka saptanmışsa, bu durum ona ödemede bulunma, poliçeleri kabul ve ciro etme konusunda da yükümlülük getirmiş demektir.

23 5. Devir ve Ciro Bankası – İştira Bankası (Negotiating Bank) Akreditif işlemlerinde devir ve ciro bankası, kabul kredili ya da vadeli akreditif işlemlerinde lehdarın çektiği poliçelerin devir ve ciro hakkının sorumluluğunu ya da iştira hakkını alan bankadır. Banka incelediği vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu kabul ederse iştira eder ve amir bankasına gönderir. Akreditif metninde ciro veya iştira yapılabileceği belirtilmişse hangi bir bankaca yapılacağının belirlenmesi şarttır. 23

24 Rambursman Bankası, akreditifte aracı görevi görerek, doğrudan taraf olmayan bir bankadır. Görevi akreditif ile ilgili ödemeyi yapan veya iştira eden bankayı ramburse eder. Bir başka ifade ile ödeme ya da iştira yapan bankanın ödediği bedeli aracı bankalara garanti eder. Ramburse yetkisi yine amir banka tarafından verilir. 24 6.Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)

25 Rambursman bankası amir banka tarafından kendisine verilen ramburse yetkisi ile amir banka adına ödeme yapar. Rambursman bankasının ödeme yapmaması sonucunda sorumluluk amir bankaya aittir. Akreditifte aksi bir şart yoksa, rambursman bankasının her türlü faiz, komisyon ve diğer masrafları amir banka tarafından karşılanır. Akreditifin kullanılmaz durumda olması halinde ise varsa rambursman bankasının masrafları yine amir banka tarafından karşılanır.

26 Akreditifin İşleyişi 26

27 27

28 Akreditif Açma Teklif Formu Örneği I 28

29 Akreditif Açma Teklif Formu Örneği II 29

30 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomminication); Dünya Bankalar Finansal Haberleşme Birliği’nin kısaltılmış adıdır. Bu kodlar mesaj tipinin özelliğine göre farklı şekillerde olabilmektedir. 30 MT 100 Transfer MT 700 – 701 Akreditif Mektubu MT 705 Akreditif Ön – İhbar MT 720 Akreditif Transferi MT 730 Akreditif Alındısı MT 734 Akreditif Vesaik Red Bilgisi MT 752- 754 Akreditif Ödeme Mtn 92 İptal Mtn 95 Sorular Mtn 96 Cevap

31 M27Sequence of Total (Toplam Mesaj sayısı) M40A Form of Documentary Credit ( Akr. Türü : Dön./ Dön.mez) M20 Documentary Credit Number (Mesaj no’su) O 23 Reference to Pre-Advice (Ön İhbar Bilgisi) O 31C Date of Issue (Açılış Tarihi) M31D Date and Place of Expiry (Mesaj geçerlilik tarihi) O40EApplicable Rules (Akreditifi Tabi Olacağı Kurallar) O 51aApplicant Bank (Mesajı Çeken /Amir Banka) M 50Applicant (Amir) M59 Beneficiary (Muhatap/ Lehdar) M32BCurrency Code, Amount ( Döviz cinsi/Tutarı) 31 SWIFT MESAJ Kodlarının Açıklanması

32 O 39APercentage Credit Amount Tolerance (Kull.Kredi Oranı) O 39BMaximum Credit Amount(Maksimum Kredi Tutarı) M41aAvailable With…. by (Ödemeyi Yapacak Banka) O 42CDrafts at...(Poliçeli) O 42aDrawee (Keşideli) O 42MMixed Payment Details (Karışık Ödeme Detayları) O 42PDeferred Payment Details (Kredili Ödeme Detayları) O 43PPartial Shipments (Kısmi Yükleme) O 43T Transshipment (Aktarma) O 44A Loading (Yükleme Yeri) O 44B For Transportation To (Boşaltma Yeri) O 44C Latest Date Of Shipment (Son Yükleme Tarihi) O44DShipment Period (Yükleme Vadeleri) 32

33 O 45ADescription of Goods (Malın Cinsi) O 46A Documents Requtredit (İstenen Belgeler) O 47A Additional Conditions (İlave Şartlar) O 71BCharces (Komisyon ve Diğer Masraflar) O 48 Period for Presentation (Vesaik İbraz Süresi) M49Confirmation Instructions (Teyid Emri) O 53aReimbursing Bank (Rambursman Bankası) O 78 Instructions to the Paying/ Accepting/ Negotiating Bank (Ödeme,Teyid,İştira Emri) O 57aAdvise Through Bank (Diğer Bankaların İstekleri) O 72 Sender to Receiver Information ( Mesajı Çeken/Amir Bankanın Talimatları) 33

34

35

36 Merhaba Hocam, Akreditif ile ilgili eğitiminize katılmıştım. Sakıncası yoksa size bir konuda danışmak istiyorum. -------------------------------------------adındaki bir Çin firması fiyat teklifi istedi. Fiyat verdik, 2000 tane alacağını söyleyip indirim istedi. İndirim yaptık ve kabul etti. Gönderdiği e-postada ödeme biçimi olarak bize iki teklifi oldu.Aşağıdaki gibi; Our payment terms are two: 1. 30% prepayment by T/T, and the balance will be paid by L/C. 2. 100% irrevocable L/C at sight. Which one is suitable for you? Şimdi Hocam tabiri caizse bu kişinin bize herhangi bir sıkıntı yapma ihtimali var mıdır? Ne yapmamızı önerirsiniz? ------bey Merhaba firma size iki teklifte bulunmuş 1. banka havalesi ile %30'u peşin gerisi L/C 2. L/C at sight her ikiside sağlam ödeme şekilleri. burada bence firmanın L/C den kaynaklanan bir üç kağıdı olmadığı takdirde gayet düzgün ödeme şekilleri istediğinizi seçebilirsiniz. İyi Çalışmalar dilerim.

37 Hocam; Merhabalar; Nasılsınız,umarım iyisinizdir. Bir sorum olacak; -Tayland/Bangkok'lu bir firmaya ihracat yapmak üzereyiz. L/C 60 gün vadeli ödeme şeklinde karar kıldık. Ancak akreditif metni geldiğinde gördükki, "teyitsiz" açılmış. Bİldiğiniz üzere bu bir risk. Ancak araştırma yaptığımızda, daha doğrusu bu firma yetkilisi ile görüştüğümüzde bize Tayland-Türkiye ilişkileri ileri boyutta olmadığı için bankalararasıbir güvenin olmadığını,bir partnerleri olmadığını, vs bundan dolayı"teyitli" ye dönmenin mümkün olmadığını söylediler. Birinci sorum,bu doğru olabilirmi, hiçbir bankanın oradaki hiçbir banka ile çalışma konfirmasyon vs olamazmış ? İkinci sorum,eğer bu doğru ise, nasıl bir ödeme şekli isteyebiliriz. Karşı tarafta kendini garantiye almak istiyor ve asla "peşin ödeme" ye yanaşmıyor. L/C at sight,önerdi,ama bu yine olay teyitsiz olunca yine olay garantisiz boyuta geliyor değilmi ? L/C at sight ile CAD arasında nasıl bir fark var ? Sadece banka garantisi olmasımı ? CAD (cash against documents) önersek ve %30 gibi önden bir kaparo istesek ? yada başka bir yol ? Biz kendimizi garanti alma adına Eximbank yoluna gitsek ? Ama biz normalde Eximbank ile hiçbiriş yapmadık. Bİldiğim kadarı ilede eğer gidersek bu yola,her türlü yüklememizi Eximbank'a bildirme ve her yükleme için komisyon vermeliyiz,değilmi ? Yoksa sadece bu yüklemeye özel şekilde Eximbank garantisi alabilirmiyiz ? Ya da başka öneriniz varmı ?

38 Murat Bey Merhaba Sorunuzu aldım. Şimdi kısa kısa cevaplamak istiyorum; 1. Tayland - Türkiye arasında L/C ile ilgili "araştırmadım ama "banka olmaması mümkün değil, kaldıki ramburse edebilir amir bankası bu konuda bankanızdan yardım alabilirsiniz 2.CAD mal mukabiline denktir. At sight ise peşin ödemeli LC'dir arada çok fark vardır. Bu açıdan bu teklif olumlu ancak size tavsiyem bu konuda banka avali alarak işlem yapmanızdır. yada bankaya ödeme emri olmadan alıcıya vesaikin telim edilemiyeceğininin garantisini isteyebilirsiniz yada menşe şahadetnamesi, konşimento gibi bazı evrakların originalini taşımacınızla göndererek bu arada işlemleri yaptırabilirsiniz. yada nakliyecinize teslim talimatı vererek sizden talimat gelmeden malları alıcıya teslim etmeme garantisi isteyebilirsiniz. Ancak bilinki hiçbiri %100 garanti değildir. 3.Uzak doğu bir miktar peşin geri kalan at sight ödemeye alışıktır bunu yapabilirsiniz 4. Eximbank ile kısa vadeli ihracat kredisi alarak çalışabilirsiniz şartları eximbank sitesinde olacak. Ama bu finansman maliyeti ve limiti açısından da pek uygun olmayabilir sizin için iyi düşünüp öyle hareket edin. 5. En garantili yol bankanıza danışın LC açan bankayı sorgulatın en güvenilir yol sanırım sizin için bu olacaktır.

39 Hocam merhaba ; Bir sorum olacak; peşin vs en garanti ödeme şekli ihracatçılar için. Banka garantisini düşünerek hareket etmede en garanti "banka avalli" ödeme diyebilirmiyiz. L/C'nin kesin değil biliyoruz. Mesela 90 gün banka avalli ödemede, banka alıcıdan teminat istiyor,satıcı evrağı bankaya gönderiyor,bundan sonra satıcının muhattabı banka oluyor. Burada risk oluşmuyormu,iyi bir yolmudur,lütfen banka avalli konusunda biraz yardım edermisiniz ? (Banka avalli poliçeli mantığı bu mu,yoksa başka birşeymi). Merhaba Poliçeli işlemlerde avali bankadan alırsınız. dolayısıyla sizin ödeme konusunda muhatabınız banka olur. Vade itibariyle size ödemeyi banka yapar ancak normal olarak banka risk kapsamında alıcıdan teminat ister. bunun başka bir mantığı yok banka kendisinin dışında düzenlenmiş hiçbir evrak üzerinde sorumluluk almaz. dolayısıyla bu işin mantığı böyle yürür. SELAMLAR

40 Merhaba Cengiz Bey Vermiş olduğunuz Akreditif Okuma ve İnceleme eğitimine katılmıştım. Akreditifle ilgili olarak size sormak istediğim bir soru var. Fransızca olan bir akreditif metninin evraklarını yine Fransızca mı hazırlamak gerekir yoksa İngilizce hazırlasak olur mu? Akreditifte evraklar İngilizce ya da Fransızca hazırlansın diye herhangi bir ibare yok. Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum. Merhaba Hocam Nasılsınız? Zamanınızı almayacaksa bir konuda bilginize danışmak istiyorum. Yapacağımız bir ithalatta karşı taraf görüldüğünde ödemeli akreditif açtırmamızı istemektedir. Daha sonra ihracatçı firma akreditife 30 gün ödeme vadesi verebileceğini söylemektedir. Bu mümkün müdür? Yani görüldüğünde ödemeli bir akreditif hem vadeli olabilir mi? Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim…

41 Cengiz Bey Merhaba, Gebze organizede düzenlenen seminerlerinize katılmıştım. Bir konuda hiçbir yerden sağlıklı bilgi alamadım ve uzman olarak size danışmak istedim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Malzemelerimiz gemiye yükleniyor ve bu konuyu netleştiremediğimiz için müşteri ile anlaşamıyoruz. Sorum şu ; FOB tesliminde mal geminin güvertesinde kaptanın belirlediği yere indirildikten sonra “lashing” hizmetlerinin masrafı ihracatçıya mı ithalatçıya mı aittir? Acil yanıtınız çok makbule geçecektir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, Merhaba Free On Board gemi üzeri masrafsız teslim demek olduğuna göre sizin sorumluluğunuz güverte üzerinde malların teslim edilmesi ile sona ermektedir. Dolayısıyla gemi üstünde yapılan hiçbir masraf size ait değildir. Ancak bundan sonra teklifi verirken ayrıntı olarak L/S/D(Lashing+Securing+Dunnage) dahil değildir. İbaresini teklifinize ilave etmenizi tavsiye ederim. Selamlar..

42 Cengiz Hocam merhabalar, Kendi adıma da çok faydalandığımı söyleyebilirim. Size danışmak istediğim bir mevzu var müsaade ederseniz onu sormak istiyorum; Senegal den bir firmaya plastik ambalaj ihraç edeceğiz. Malın tutarının tam olarak yarısını peşin almış durumdayız. Ancak diğer yarısı için öngörülen ödeme şekli şu. Biz malı bitirip konşimentoyu firmaya göndereceğiz onlar da kalan kısmın ödemesini yapacaklar. Bu şekilde anlaşılmış. Ancak firma Konşimentoda hem consignee kısmına hem de notify kısmına kesinlikle bir başka firmanın bilgilerinin yazılmasını istiyor. Yani bu durumda invoice umuzu başka firmaya keseceğiz, konşimentoyu başka firmaya. Bizim söylediğimiz konşimentoda paranın kalanını tahsil edeceğimiz invoice ta belirtilen firmanın consignee kısmına yazılması, notify bölümüne de istedikleri gibi bir diğer firmanın adının yazılması. (malın teslim şekli FOB) Taşımasını kendi yapacak. Müşteri çok ısrarcı olunca hem gümrükçümüze hem de tanıdığımız bazı yükleme firmalarınagörüş s orduk net bir cevap elde edemedik. Bu konuda nasıl bir duruş sergilememiz lazım fikirlerinizi söylerseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar diliyorum. Saygılarımla.

43 Hocam; Selam; Alıcının L/C at sight açması, malı çekmemesi gibi bir riski doğurturmu ? Hindistanlı bir firma ısrar ile bizden distribütörlük yazısı istiyor. Bunu LC açabilmesi için banka istiyormuş ?! Bizde vermiyoruz. Israrla peşin ödeme yerine bu kozu öne sürüyor. LC at sight açması, o arada bizim bu yazıyı vermememiz durumunda, gelen malı almama gibi bir netice ile sonuçlanırmı? Yoksa banka devrede olduğu için, bu bedel banka üzerine mi kalır, yani bankamı öder ?? teşekkürler LC doğrudan banka taahhüdüdür. Açıldıktan sonra alıcıyı değil bankayı bağlar. Distribütörlük yazısını dikkatli hazırlamanız halinde sorun olacağını zannetmem ancak LC'ye confirm ekletmeyi unutmayın.

44 Hocam Merhaba, Eğitime 2. kez katılınca bilgileri iyice pekiştirdim, tekrar teşekkürler. Benim sorum FOB teslim şeklinde iç nakliyeyi ihracatçı mı öder? Bir de, bir arkadaşımın şirketi İngiltere'de bir firmaya toplamda 38.000 euroluk satış yapmış, ödeme şekli mal mukabili. müşteri malları aldıktan sonra ürünlerin ince olduğunu söylemiş ve ödeme yapmamışlar, şirket ürünlerin iadesini istemiş ancak etmemişler. Maalesef arada bir satış sözleşmesi yok. Bu durumda satıcı haklarını arayabilir mi? Züleyha Hanım Merhaba Önce 1. soru: İç nakliye, gümrük masrafları, liman giderleri, yükleme masrafları satıcıya aittir. 2. soru; Arkadaşının başı fena halde dertte; Alıcı reklamasyona gitmiş, elinizde hiçbir şey yok, vatandaş malın üzerine oturmuş sanırım bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya(malı iade etmemesi onu gösterir) mal gümrükten çekilmiş mi? onu öğrenin, çekildiyse dava açabilirler, yoksa mahrece iade için uğraşsınlar ama bir daha asla böyle bir ticaret yapmasınlar Selamlar

45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 RED BİLDİRİSİ ÖRNEĞİ Packing List tarihli değildir, Packing List üzerinde lehtarın adresi akreditife uygun değil, Commercial Invoice tarihli değil, Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil, Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok, Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış, Commercial Invoice üzerinde fazla mal var, Yukarıda bilgisi verilen akreditif altında ibraz edilen belgeler aşağıda listelenen rezerv konuları nedeniyle tarafımızdan red edilmiştir. (we reject the documents) Rezerv Konuları (Discrepancies);

51 51 B/L düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir, B/L üzerinde navluna ek masraf var, akreditif şartına göre yasak. B/L isme düzenlenmiş. B/L üzerinde "to the order of" yer almıyor. B/L üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor, B/L üzerinde "notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok, B/L üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak. B/L Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş, B/L üzerinde "Freight Prepaid" yerine "Freight Collect" yer alıyor. B/L üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor, Geç yükleme var,

52 52 Ins.Policy broker tarafından imzalanmış Ins.Policy tarihi yükleme tarihinden sonra ki bir tarihtir. Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış. Belgeleri emrinize amade olarak elimizde tutuyoruz. (we are holding documents at your disposal) TÜRK ….. BANK A.Ş.

53 53 Yukarıda belirtmiş olduğunuz rezerv konuları tarafımızdan incelenmiş olup aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Aşağıdaki rezerv konuları haklı değildir, itiraz ediyoruz. Packing List tarihli değildir, Akreditift + UCP 600 -ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur. Commercial Invoice tarihli değil, Akreditift + UCP 600 +ISBP'de bu konuda düzenleme ve mecburiyet yoktur. Commercial Invoice üzerinde alıcı satıcının adresinde tel ve fax bilgileri yok, UCP 600'e göre iletişim veya temas bilgileri adreste yer almayabilir Bill of Lading üzerinde kaptan'ın adı yer almıyor, UCP 600 ve ISBP'ye göre kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur.

54 54 Bill of Lading üzerinde aktarma var, akreditife göre yasak. Aktarma akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma yerlerinin dışında olmuştur. Bill of Lading üzerinde "Shipper" akreditifin lehtarından farklı biri olarak gözüküyor, UCP 600'e göre malı sevkeden ve yükleyen akreditifin lehtarı olmayabilir. (Md.14(k) Ins.Policy üzerinde fazla sigorta yapılmış gözüküyor, %105 yerine %109 yapılmış. UCP 600'e göre akreditifte yüzde olarak gösterilen oran minimum anlamındadır, bu nedenle akreditifte aksi özellikle belirtilmediği sürece belirtilen oranın üzerinde sigorta yapılmasına engel bir durum yoktur. (Md.28f, ii)

55 55 Aşağıdaki rezerv konuları tarafımızdan düzeltilecektir, bu nedenle belgeleri sizden teslim alacağız ve yeniden ibraz edeceğiz. Konşimento’nun düzenlenme tarihi ibraz tarihinden sonraki bir tarihtir, Commercial Invoice lehtar tarafından imzalı değil, Commercial Invoice üzerinde mal tanımında "w" yerine "v" yazılmış, Bill of Lading üzerinde “Notify Party" de ki adreste tel ve fax numaraları yok, Bill of Lading Full set (3 orjinal)ibraz edilmemiş,

56 56


"1. Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit) Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halinde," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları