Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 CEVAPLI TEFTİŞ RAPORLARINA YANSIYAN SORUNLAR
NECMETTİN SOLAK TAPU VE KADASTRO UZMANI

3 I-CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU
1.Tapu Müdürlüğünün Görevi 2012/2 sayılı TKGM Taşra Teşkilatı Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelgenin 19/c maddesinde Cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek talimatları geciktirmeden yerine getirmek Tapu Müdürlüklerinin görevleri arasında;

4 2. Bölge Müdürlüğünün Görevi
Yine aynı Genelgenin 5. maddesinde ; bölge müdürlüğü görüşünü bildirmek, Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek, Raporların hukuki, teknik, idari ve mali işler ile disiplin yönünden gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, yapılan işlemlerin sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek Bölge Müdürlüklerinin görevleri arasında sayılmıştır.

5 3. Tapu Dairesi Başkanlığının Görevi
2012/1 sayılı TKGM Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Genelgemizin maddesinde; Müfettişlikçe düzenlenen cevaplı teftiş raporlarını değerlendirerek gereğinin yapılmasına yönelik mahalline talimat vermek ve sonuçlarını takip etmek Tapu Dairesi Başkanlığı Özel Denetim ve Cevaplı Raporlar Biriminin görevleri arasında sayılmıştır.

6 II-CEVAPLI TEFTİŞ RAPORLARINA YANSIYAN SORUNLAR
1.Resmi Senedin İçeriğine İlişkin Hususlar Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 7’nci maddesinde resmi senet içerisinde hangi hususların yer alacağı belirtilmiştir. Taşınmazı kısıtlayan hususlara ilişkin bilgiler, Tarafların işleme ilişkin irade beyanları, Tarafların kanunî yükümlülükleri kabulüne ilişkin açıklamaları, Zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmesi gereken durumlarda, sigorta poliçesinin düzenlendiği sigorta şirketinin unvanı, poliçe tarihi ve numarası gibi.

7 2- Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Konular Taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler resmi senede doğru ve tam olarak yazılarak, bunların kabul edildiğine dair beyan alınır. (Resmi Senet Yönetmeliği Md. 10)

8 3-Sağlık Raporu İstenilmesi Hakkında Genel Müdürlüğümüzün 14. 05
3-Sağlık Raporu İstenilmesi Hakkında Genel Müdürlüğümüzün tarih 1565 sayılı Genel Duyurusu uyarınca; kişinin yaşına bağlı olmaksızın tavır, davranış ve söylemleri ile medeni haklarını kullanma ehliyeti konusunda personelde herhangi bir kuşku oluşmuş ise sağlık raporu istenilmesi, ayırt etme gücünün yerinde olduğu belli olan vatandaşlardan ise salt yaşı nedeniyle sağlık raporu istenilmemesi gerekmektedir.

9 4-Sağlık Raporunun Resmi Senette Belirtilmesi
Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19. maddesine göre Raporun tarihi ve numarası resmi senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır.

10 5-Harç, Damga Vergisi ve Döner Sermaye Ücreti Dekont Numaralarının Resmi Senede El İle de Yazılabileceği Hakkında Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 1) fıkrasında, ''''Tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücretine ilişkin bilgilerin" resmi senette yer alacağı belirtilmiştir.

11 Ancak, TAKBİS'te işlem aşamalarından vergi ve harç aşaması, resmi senet aşamasından öncedir. Vergi ve harçlar aşamasının tamamlanması ile tahakkuk gerçekleşmiş olup, bu tutarlar banka sistemine düşmektedir. Daha sonra işlemin, Müdür/Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilmesi için resmi senet çıktısı alınmakta, işlemde yanlışlık olmaması halinde harçların yatırılması ve imza saati hakkında vatandaşa sms gönderilmektedir. Dolayısıyla, harç veya döner sermaye ücretinin yatırılması ve TAKBİS üzerinde bu ödemenin teyit edilmesi resmi senet çıktısının alınması ve kontrol aşamasından sonra mümkün olabilmektedir. Bu durumda ya yeniden resmi senet çıktısının alınması ya da yapılan ödeme sistemde görülünceye kadar resmi senet çıktısının alınmaması ve işlemin kontrole gönderilmemesi gerekecektir.

12 İkinci bir resmi senet çıktısının alınması gerek kâğıt israfına gerekse muhtemel bir yanlışlık nedeni ile ikinci bir işlem kontrolüne sebep olacak; yapılan ödeme sistemde görülünceye kadar resmi senet çıkarılmaması ise müdürlüğün iş yoğunluğuna, işlemlerin kontrol aşamasında gecikmelere ve vatandaş sızlanmalarına yol açacaktır. Bu nedenle, dekont numaraları resmi senet üzerine el ile yazılabilir. (24/08/2015 tarih sayılı talimat)

13 6- Tapu Kütüğü Üzerinde Silme- Karalama Şeklinde Yapılan Düzeltmeler
Düzeltmenin ne şekilde yapılacağı Tapu Sicili Tüzüğü’nün 76’ncı maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Yanlış yazım okunacak şekilde, kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş satıra doğrusu yazılır. Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası, düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise, bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine “D.S.” şeklinde başlayarak yazılır.

14 7- Yetki Belgelerine İlişkin Hususlar (2010/6 sayılı Genelge)
Veriliş tarihi itibariyle 1 yıllık geçerlik süresini henüz doldurmamış ancak verildiği tarihten sonraki mali yılda işlem yapılması talebi halinde, yetki belgesinin verildiği tarihten sonra olağanüstü genel kurul yapılmadığı ve belgede yazılı yetki ve yetkili kişilerin değişmediği hususunu, ibraz edilen belgenin uygun bir yerine yetkilinin kendi el yazısı ile yazarak imzalanmasından sonra talep karşılanmalıdır.

15 Yetki belgesi içeriğinde genel kurul tarihi belirtilmiş ise genel kurul ile yetkilendirilen temsilcilere (en fazla 3 yıl olmak üzere) kaç yıllık/aylık süre verildiğine dikkat edilmesi gerekir. ( Örneğin 2.ayda yapılan genel kurulda 1 yıllık yetki verilmiş ise bir sonraki yılın 2.ayından sonra o yetki belgesiyle işlem yapılamaz.)

16 Kuruluş Kanunlarınca hak ve yetkileri belirlenmiş Kamu Bankalarının temsilcileri atanma ile yetkilendirildiklerinden, yetkileri ve kimlik bilgileri resmi kayıt ve belgelerle sabit olduğundan tapu ve kadastro işlemlerinde merkez veya şubelerinden aldıkları yetki belgeleri ve imza sirkülerinin, hüviyet ve imzalarının karşılaştırılması ile yetinilmelidir.

17 8- Vekaletnamelere İlişkin Hususlar(2010/7 sayılı Genelge)
Vekaletnamenin üzerine "yetkinin tam olduğu ve azlin bulunmadığına" ilişkin belirtme düşülüp tarih, saat ve ilgili memurun imzasının konulması, aynı vekâletnamenin değişik tarihlerde ve birden fazla işlemlerde kullanılması halinde, vekâletnamede “Yetki tam, azil yoktur “ ibaresinin resmi senet üzerine veya tescil istem belgesinin üzerine yazılarak, 2010/7 sayılı Genelge hükümlerine titizlikle uyulması gerekmektedir.

18 Noterler tarafından müvekkilin tasarruf ehliyetinin varlığı saptanarak düzenlenmiş vekâletnameye istinaden vekil tarafından tapu müdürlüğüne yapılan taleplerde, müvekkilin tasarruf ehliyetinin olup olmadığını sorgulamak ve tespit etmek hususunda tapu müdürlüğünün görev ve yetkisi bulunmadığından, Noterlikçe düzenlenen vekâletname metninde sağlık raporun tarih ve numarasının belirtilmiş olması tapu müdürlüğünde işlem yapılması için yeterlidir.

19 Noterlik Kanunu ve uygulama yönetmeliğine göre aslına fotoğraf yapıştırılan vekaletnamelerin örneklerine de fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir. Avukatlık Kanunu uyarınca avukat tarafından aslı gibidir şeklinde onaylanan vekaletnamelere baro pulunun yapıştırılması gerekmektedir.

20 9-Haciz Yazılarının Kabulü (2015/4 sayılı Genelge)
972 sayılı Genelge yürürlükten 2015/1 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından, tarihinden sonra yapılan haciz taleplerinde de yürürlükte bulunan 2015/4 sayılı genelgede belirtildiği üzere Tapu müdürü tarafından haciz yazılarını teslim alacak personel görevlendirilmesi yapılacak, görevlendirilen personel haciz yazılarını teslim aldığı anda TAKBiS başvurusu oluşturmak suretiyle havale edilmek üzere bekletmeksizin müdür/müdür yardımcısına teslim edecektir. Dolayısıyla haciz müzekkereleri üzerine saat ve dakika yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

21 İcra müdürlükleri tarafından tapu müdürlüklerine gönderilecek haciz yazılarında (Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde), gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için tanıtıcı bilgilerin yanında taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bolüm bilgilerinin de bulunması gerekmektedir. Aksi halde istem, gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.

22 10- İcra Daireleri ve Mahkemelere Bilgi verme (2015/4 sayılı Genelge)
İhtiyati tedbir/iflas/konkordato gibi yasaklayıcı nitelikteki şerhler ile iyi niyetli 3 şahısları bilgilendirme amaçlı olan İcra ve iflas Kanununun 150/c maddesi şerhi, satışa arz vb. şerhlerin sicile işlenmesinden sonra, kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir şerh tesisi halinde, icra daireleri ve mahkemelere bilgi verilecektir.

23 11- Kadastro Mahkemesi kararlarının tescili 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesi gereği kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine kaydedilir.

24 12-Kat Mülkiyeti Tesisinde Belediye Ve Vergi Dairesine Bildirim
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 55. maddesi "kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir" hükmündedir.

25 13-Yönetim Planı Hakkında
Genel Müdürlüğümüzün tarihli ve 59 sayılı Tapu ve Kadastro Kurulu Kararında " Kat irtifakı/kat mülkiyeti kuruluşu esnasında alınan yönetim planının kat irtifakı/kat mülkiyeti tesis edilecek taşınmaza yönelik olup olmadığı, malik imzalarını ve tarih içerip içermediği;

26 Yönetim planı değişikliklerinde ise değişik yönetim planının ilgililerince imzalanıp imzalanmadığı hususunda yönetici beyanın alınması, Kanunda öngörülen gerek ve yeter çoğunluğun (toplantı usulü, imzaların ilgililerine ait olup olmadığı vs. hususlara girmeden yalnızca sayısal veriler ele alınarak) sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi dışında başkaca bir inceleme, değerlendirme ve hukukilik denetimi yapma gibi bir görevimiz olmadığından, anılan hususlar dışında herhangi bir inceleme yapılmaksızın yönetim planı veya yönetim planı değişiklik tarihinin tapu kütüğünde gösterilmesi suretiyle işlem yapılması ile yetinilmesi gerektiği… "

27 14- Belediye Taşınmazlarının İmar Kanunu’nun 17
14- Belediye Taşınmazlarının İmar Kanunu’nun 17. Maddesi Usulünce Satışında Belediye Encümenin Yetkisi 3194 sayılı İmar Kanununun 17/2 maddesi “… belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmündedir sayılı Kanunun 17. maddesinin 3. fıkrasına göre yapılacak olan satışların Devlet İhale Kanuna tabi olmadığına göre Belediye Meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediğinden müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedarlara İmar Kanunu uyarınca satışında Belediye Encümeninin yetkilerinin bulunduğuna ilişkin Danıştay 6. Dairesinin tarihli, 2000/2911 Esas, 2001/4951 Karar sayılı Kararı birlikte değerlendirildiğinde; işlemde Belediye Meclisi Kararının aranılmasına gerek bulunmamaktadır.

28 15- Evlenme veya Boşanma Nedeniyle Soyadı Değişikliğinde Harç Evlenme veya boşanma sebebiyle soyadı değişen malike ait taşınmazlarda; satış, bağış, intikal ve benzeri mülkiyeti sona erdiren işlemlerin yapılması halinde soyadındaki değişikliğin nüfus cüzdanı veya evlenme cüzdanından tespiti ile bu hususun düzenlenecek resmi senette belirtilmesi yeterli olup, söz konusu işlemlerin ayrıca tapu sicilinde bir düzeltmeyi gerektirmemesi nedeniyle yapılacak işlemlerde harç tahakkuk ve tahsiline gerek bulunmamakla birlikte, gerek evlenme ve gerekse boşanma yoluyla eşlerden kadının soyadında meydana gelen değişiklikten ötürü ilgilisinin yalnızca soyadı düzeltilmesi talebinde bulunması halinde yapılacak düzeltme işlemi için 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinin 13/c fıkrası gereği harç alınması gerekmektedir.

29 16-İntifa Hakkının Tesisinde Bedel Gelir İdaresi Başkanlığının özelgelerinde, Gayrimenkul üzerine intifa hakkı tesisinde tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden harç alınması öngörülmüş olup, harcın matrahında alt sınır olarak gayrimenkulün emlak vergisi değerinin 2/3'ünün esas alınması gerekmektedir. Harcın matrahının üst sınırı ise, (4) sayılı tarifenin 20 (e) maddesinde üzerinde hak tesis edilen gayrimenkuluün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamayacağı şeklinde belirlenmiştir. (4) sayılı tarifenin 20/e maddesinde yer alan üst sınıra ilişkin hükmün intifa hakkı için ödenen bedel ile ilgili olmayıp harcın matrahına ilişkindir. (05/02/2016 tarih sayılı Genel Duyuru)

30 17- Kira Şerhinin Tescilinde Harcın Hesaplanması Kira sözleşmesinde belirtilen değerin net kira bedeli olması ve gelir stopaj vergisinin kiracı tarafından üstlenilmesi halinde harç ve damga vergisinin net kira bedeli üzerinden değil hesaplanacak brüt tutar üzerinden alınması gerekmektedir. Örneğin: Sözleşmede yıllık net kira bedeli TL olarak belirtilmişse harç hesaplaması; Gelir Stopaj Oranı %20 dir /0,80=125000TL (Brüt kira bedelidir.) *0,00683= 853,75TL (Harç Miktarı) *0,00189= 236,25TL (Damga vergisi)

31 18-Suret Harçları Tapu müdürlüklerince yapılan işlemler sonucunda, bu işlemelere ilişkin olarak, hak sahiplerine Tapu Sicili Tüzüğü’nün 85'inci maddesinde belirtilen belgelerin (istem belgesi, resmi senet, tapu senedi ve ipotek belgeleri) verilmesi, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli IV sayılı tarifenin I-17'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, yapılan işlemler sonucunda hak sahiplerine verilecek söz konusu belgeler için harç aranılmaması gerekir. (02/07/2014 tarih sayılı Genel Duyuru)

32 19-Onama İpoteklerinde Tescil İstem Belgesi Düzenlenmesi Hakkında
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 32.maddesi kapsamında onama ipotek sözleşmelerinde, borçlunun kimlik bilgileri, adres bilgileri ile taşınmaza ilişkin takyidat bilgileri (ayni ve şahsi haklar ile taşınmaz üzerindeki diğer kısıtlamalar) vb. mevcut ve ipotek sözleşmesi tarafların bilgisine sunularak imza altına alınmış ise tescil istem belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamakta, ancak ipotek sözleşmesinde bu bilgiler mevcut değil ise işlem güvenliği açısından tescil istem belgesinin düzenlenmesi ile belirtilen hususların tescil istem belgesi içeriğinde tespit edilerek tarafların bilgisine sunularak imza altına alınması gerekmektedir. (04/09/2014 tarih sayılı duyuru)

33 20- 2009/6 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik
T.C. Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak ipotek isteminde bulunan isim, soyadları ve ünvanı yukarıda yazılı alacaklı ve borçlunun medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olduklarını hüviyetlerini, imza sirkülerini ve yetki belgesini araştırmak suretiyle tesbit ettim. Taşınmazın maliki/malikin vekili, kredi/borç (rehin) sözleşmesini okuduklarını huzurumda beyan ettiler. Münderacatına vakıf ve arzusuna uygun bulunduğu, sözleşmedeki imzanın kendisine ait olduğunu beyan ederek ipotek tesis ve tescil isteminde bulundu. Bende bu talebi kabul ederek ipoteği tapu siciline ……….tarih ve ……..yevmiye no ile tescil ettim. (eski)huzurumda okudular

34 21-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Arşivlenmemesi
2014/2(1754) sayılı "Zorunlu Deprem Sigortası" konulu Genelgemize göre Zorunlu deprem sigortasına tabi taşınmaz malların tapu işlemleri esnasında, sigorta poliçesinin her işlem için bir suretinin alınması gereksiz evrak artışına neden olacağından sigorta poliçelerinin örneği veya fotokopisi alınmaksızın aslının görülerek akitli işlemlerde resmi senede, akitsiz işlemlerde ise istem belgesine sigorta şirketinin adı, poliçenin tarihi ve numarasının yazılması gerekmektedir.

35 22-Terkin ve Tescil Kontrolü
Tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen akitli ve akitsiz işlemlerde, tescil kontrolü TAKBİS ve tapu kütüğü üzerinden yapılacaktır. Bu durum resmi senedin veya tescil istem belgesinin ilgili sütununa “TAKBİS ve tapu kütüğü tescil kontrolü yapıldı” ibaresi, şerh ve beyan işlemlerinde ise cevabi yazının müdürlük nüshasının uygun bir yerine "TAKBİS tescil/terkin kontrolü tarafımdan yapılmıştır." ibaresi, görevli personelin adı soyadı belirtilerek imza edilecektir. (2015/4 sayılı Genelge)

36 23- İpotekli Taşınmazın Satışında, İpotek Alacaklısına Bilgi Verilmesi
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 890. maddesine göre; Taşınmazın yeni maliki borcu yüklenirse, tapu idaresi bunu alacaklıya bildirir.

37 24- Pay ve payda toplamı 1/1 Vermeyen Taşınmazlar Üzerinde İşlem Yapılması
Pay ve payda toplamı 1/1'i vermeyen taşınmazlar ile ilgili hisse hatalarının mevzuat uyarınca düzeltilmesi, düzeltme işlemi sonuçlanıncaya kadar taşınmazın beyanlar hanesinde pay/payda toplamının eşit olmadığına (1/1' i vermediğine) ilişkin belirtme yapılarak, yapılacak işlemler de tarafların bilgisine sunulup, imzalarının alınması gerekmektedir.

38 25- İştirak Halinde Mülkiyet Olan Taşınmazda Pay Temliki veya İsim Tashihi İşleminde Tescil İştirak halinde malik olunan taşınmazlarda herhangi bir düzeltmenin, bütün iştirakin terkin edilip yeniden doğru şekilde yazılması gerekmektedir. Ancak, iştirak halinde taşınmaza malik olanlar birlikte hareket etmek zorunda olmakla birlikte, mirasçıların diğer mirasçılara pay temliki veya bir veya birden fazla mirasçının isim tashihlerinin tescilinde;

39 Bir alt satırının boş olması halinde, iştirak halinin belirlenebilir ve iştirakin bütünlüğüne zarar verilmediği hallerde, iştirakin bir bütün olarak yeniden tescilinde yapılabilecek yazım hatalarının, zaman kaybının, kütüklerde fazla mabat açılmasının önüne geçilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması açısından çok fazla malikli iştirak halinde malik olunan taşınmazlarda devir alan veya ismi düzeltilen mirasçıların iştirakin sonuna iştirak parantezini uzatarak tescil edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. (27/10/2014 tarih sayılı talimat)

40 26- İcra Müdürlüklerinden Gönderilen İhtiyati Haciz Yazıları Hakkında Genel Müdürlüğümüzün 2015/4 sayılı Genelgesi gereği İcra müdürlükleri tarafından yazılan ihtiyati haciz yazılarında mahkeme kararının varlığının belirtilmesi aranılmaz.

41 27- Belediyelerin Tapu İşlemlerinde Döner Sermaye Ücretinden Muafiyeti 6083 sayılı Kanun'un 8'inci maddesine 6544 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile eklenen 7'nci maddesi "Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez" hükmünde olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde Mahalli İdareler genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri sayılmıştır. Dolayısıyla belediyeler genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olup, söz konusu Kanun kapsamında Belediyeler tapudaki işlemlerinde döner sermaye ücretinden muaftır. (Döner Sermaye İşletmesi Müd. 26/08/2015 tarih sayılı yazısı)

42 28-Borçlu İle Taşınmaz Malikinin Aynı Kişi Olmadığı İpotek İşlemlerinde Kefalet Hakkında. Genel Müdürlüğümüzün tarihli 3156 sayılı Genel Duyurusu ''…banka ve kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek istemlerinde kefalete ya da Türk Borçlar Kanunu'nun 603. maddesi kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunmaması halinde "İpotek sözleşmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 581 ilâ 603 maddeler kapsamında kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ilişkin tüm Hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir" şeklinde belirtilmesi,

43 Banka ve kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek istemlerinde kefalete ya da Türk Borçlar Kanunu'nun 603. maddesi kapsamında kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ise "Kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 saydı Türk Borçlar Kanunun 581 ilâ maddeler kapsamında belirtilen hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir. " şeklinde belirtilmesi" gerekmektedir.

44 29- Kira Sözleşmesinde Belirtilen Sürenin Dolması Üzerine Malikin Talebi İle Şerhin Terkini İşleminde Lehdara Bilgi Verilmesi Hakkında Kira süresinin dolması sebebiyle, kira şerhinin taşınmaz malikinin talebine istinaden terkin edildiğinden, bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. (06/01/2016 tarih sayılı talimat)

45 30- Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti Tarım Kredi Kooperatiflerinin ipotek işlemlerinde döner sermaye hizmet bedelinin tam olarak hesaplanması gerekmektedir. (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısı)

46 31-Kat İrtifakı Tesisli Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası 2014/2 sayılı Genelgemizin "Özel Durumların Değerlendirilmesi" başlıklı (E) bölümünün 1'inci maddesine göre; "Kat irtifakı tesisli taşınmaz mallara yönelik taleplerde zeminde fiili olarak yapının yapılıp yapılmadığı tapu sicilinden tespit edilemeyeceğinden, bu konuda ilgili belediye veya resmi kurumlarla herhangi bir yazışma yapılmadan, bu taşınmaz malların zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutulması; ancak kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi halinde zorunlu deprem sigortası aranılması gerekmektedir.

47 32- Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltmelerinde Bankalardan İstenilen Muvafakatler
2011/3 sayılı Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Numaralarında Düzeltme İşlemi konulu Genelgemizin A/5.maddesi; "Düzeltme işlemine konu blokların veya bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarında ayni veya kişisel haklar, yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerhler bulunması halinde, hak lehtarından ve şerhi talep eden idarelerden düzeltmeye ilişkin muvafakat aranır. (Noterden imzası onaylanmak suretiyle alınacak muvafakatname kabul edilir.) " şeklinde olmakla birlikte bankalar tarafından verilen muvafakatlerde bankalara ait yetki belgesi ve noter onaylı imza sirkülerinin mevcut olması halinde ayrıca noter onaylı muvafakatname istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

48 33- Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşlemleri Tarım Kredi Kooperatiflerinin ipotek ve tescil işlemlerinin ne şekilde yapılacağı 20/06/1975 tarih, / sayılı duyuruda açıklanmış olup, bundan böyle yapılacak işlemlerde Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları arasında kredi ile ilgili olarak kooperatif lehine düzenlenecek ipotek taahhütnamelerinin, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy/mahalle ihtiyar kurulunca ya da noter tarafından onaylanmış olmak koşuluyla, zirai kredilerde olduğu gibi resmi senet düzenlenmeksizin taahhütnameye istinaden kooperatifin yazılı istemi uyarınca tapuya tescili gerekmektedir.

49 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 14
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 14. Maddesi "Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre, tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır." hükmündedir. İpotek değişikliği taleplerinde de aynı usul izlenmelidir.

50 34- Akaryakıt İstasyonlarının Kira Sözleşmeleri İle İlgili Olarak Rekabet Kurumuna Bilgi Verilmesine Gerek Olmadığı Tenkit maddesinde, .../…/… tarih ve …. yevmiye numaralı işlemde kira şerhi süresinin 10 yıl olarak tesis edildiği ve Rekabet Kurulu kararlarında ise kira sözleşmelerinin 5 yılı aşamayacağı belirtildiğinden, Rekabet Kurumuna bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türk Medeni Kanununun 1019'uncu maddesi "Tapu memuru ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür." hükmündedir. Tapu müdürlüklerinin yapılan taleple bağlı olduğu, taraflarca kira şerhi süresinin 10 yıl şeklinde kararlaştırıldığı ve Müdürlükçe talebin bu yönde gerçekleştirildiği ayrıca Rekabet Kurumu'nun taşınmazın ilgilisi olmadığı hususları göz önüne alındığında, adı geçen kuruma bilgi verilmesi gerekmemektedir.

51 35-Gereksiz Arşivlenen Belgeler
2010/20 sayılı genelgenin "Gereksiz Arşivlenen Belgeler" başlıklı 28. Maddesi gereği " (l)İlgili mevzuatında arşivlenmesi açıkça belirtilmeyen hiçbir evrak arşivlenmez. Müdürlükte aslı bulunan evrakın, çoğaltılmak suretiyle işlem bazında mükerrer olarak arşivlemesi yapılmaz.

52 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Telefon (IP): Necmettin SOLAK


"TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları