Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ PANSİYONLARI VE BURSLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016

2 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Genel Müdürlükler, Bakanlığımıza bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören ve “İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” şartlarına uyan maddî imkânları sınırlı öğrencilerimizin burslulukla ilgili hizmetleri ile bağlı kurumlarda yatılılık ve pansiyon hizmetlerini yürütmektedir.

3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Okul Pansiyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Kapatılması İş ve İşlemleri Okul pansiyonları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3. maddesi ve bu kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca açılır.

4 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Tespiti ve Dağılımı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Tespiti ve Dağılımı Her yıl tespit edilen bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere %10’u, oturdukları yerde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere %5’i, öğretmen çocuklarına %15’i ve diğer öğrencilere %70’i ayrılır. (Yönetmelik md:10) Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan %70’lik kontenjana ilâve edilerek tahsis edilir.

5 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız Yatılılık ve Bursluluğa Başvuru ve Dikkat Edilecek Hususlar Bakanlığımızca her yıl yapılan parasız yatılılık ve bursluluk sınavları ile ilgili esaslar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde hazırlanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda belirlenir. Bu kılavuz; elektronik ortamda (internette) hizmete sunulmaktadır.

6 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Başvuru yeri ve şartları: Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru, Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahallinde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin başvuruları, okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır: a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı b) Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak. c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak. d) Orta öğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve daha ağır bir ceza almamış olmak. e) Ailenin bir önceki malî yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan malî yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddî imkânlardan yoksun bulunmak.

8 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Ailenin maddî durumunun tespitinde; (Madde-6) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren beyanname (Ek 1) ile bu beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge, 2- Aile fertlerinin T.C. kimlik numaralarının beyanı, Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği, istenir.

9 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı İstenmeyecek Belgeler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez. Diğer öğrencilerden (EK-1) istenir.

10 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Özel eğitimi gerektiren çocuklar da parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girebilirler. Bursluluğu kazanan öğrencilerin engellerine uygun okula veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri / edecekleri okula, zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden parasız yatılılığı kazananların da engellerine uygun tercih ettikleri özel eğitim okuluna veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri/edecekleri okula kayıtları yapılır. Burs hizmeti; merkezi sistemle yapılan sınav sonucunda başarı elde eden fakir öğrencilere ilköğretimin 6 ncı sınıfından başlayıp, orta öğrenimini bitirinceye kadar devam eder ve karşılıksızdır. Aylık burs ücreti 165,33 TL dir. Burslar üçer aylık dönemler hâlinde ödenir.

11 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı PARASIZ YATILILIK VEYA BURSLULUĞA KAYIT, PARASIZ YATILILIKTAN BURSLULUĞA- BURSLULUKTAN PARASIZ YATILILIĞA GEÇİŞ, BURSLULUĞUN SONA ERMESİ, BURS NAKLİ, BURS ÜCRETLERİ VE ÖDEMELER....

12 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabullerinde; a) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi, b)Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu, c) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname, ç) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge, istenir. (Yönetmelik- Madde-19)

13 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı İlköğretim kurumlarının 6 , 7 ve 8 inci sınıflarına devam eden ve bursluluğa hak kazananlardan (b) ve (ç); 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kontenjandan sınavı kazanan öğrencilerden (c); ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kaydolacaklardan (a) bendindeki belgeler istenmez (Yönetmelik-Madde-19)

14 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Ayrıca, aşağıdaki kontenjanlardan yararlanan ve yerleştirilen öğrencilerden; a) Durumları 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun hükümlerine uyanlar için, mahkeme ilamı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler veya yetiştirme yurdu müdürlüklerinden alınmış koruma altında bulunduklarını gösteren belge, b) Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayanlar için, ilköğretim okulu bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge, c) Öğretmen çocukları için, anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge, istenir. (Yönetmelik- Madde-19)

15 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklardan istenecek belgeler: a)İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarından mezun olanlardan parasız yatılı olarak mezun olduğuna dair belge, b)Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler için izin belgesi, istenir. Ortaöğretim kurumlarına alınacak öğrencilerden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde istenilen belgeler ile birlikte durumlarına göre; a) 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocuklarından; anne veya babasının harp malulü olduğunu gösteren belge,

16 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı b) 2330, 2453, 2566 ve 3713 sayılı kanunların hükümlerine tabi kişilerin çocuklarından; sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge, c) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan; mülki idare amirliklerinden alınacak belge, ç) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından; görevli olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak görev yaptıkları yerleşim biriminde ortaöğretim kurumu bulunmadığını gösteren belge, istenir. (Yönetmelik- Madde-20)

17 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul müdürlüğünce başvuru süresi sonundan itibaren üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyonca; öğrencinin durumu beş gün içerisinde incelenerek uygun bulunanların parasız yatılılık kaydı yapılmak üzere pansiyonlu okul müdürlüğüne ve bursluluğu sona erdirilmek üzere de burslu öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne bildirilir. (Yönetmelik Madde-21)

18 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Ancak, öğrencinin başka bir ilde parasız yatılı olarak öğrenim görmek istemesi hâlinde, tüm belgeler en geç üç gün içerisinde ilgili valiliğe gönderilir. İlgili valilik, parasız yatılılık kaydı yapılan öğrenciyi bursluluğu sona erdirilmek üzere Ağustos ayı sonuna kadar burslu olduğu okulun valiliğine bildirir. Valilikler, parasız yatılılığa geçirilen öğrencilerin listesini, Eylül ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığın ilgili birimlerine gönderir. Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için elektronik ortamda alınacak başvurular, okul müdürlüklerince Ağustos ayının ilk haftası içerisinde değerlendirilir ve onay veya ret işleminden sonra Bakanlığın ilgili birimince açıklanacak çalışma takvimine göre Ağustos ayının sonuna kadar sırasıyla ilçe, il ve Bakanlık onay veya ret işlemleri yapılır. Bursluluğa geçişler için yapılan başvuru sonuçları, elektronik ortamda en geç Eylül ayının ilk haftası içerisinde ilgili birimlere duyurulur.

19 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur. Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri (Madde- 22) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki esaslara göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek; a) Öğrencinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukların tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelendirilmesi, b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması, c) Velinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya iş yeri değişikliği,

20 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı ç) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu yerleşim birimi veya yakın yerleşim birimlerinde ikamet etmesi, d) Korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması, e) Farklı türdeki okullar arasında nakil veya geçiş yapılması, f) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arası nakil yapılması, durumunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır. Öğrencinin nakil sebebini belgelendirmesi zorunludur. Parasız yatılı öğrencilerin farklı türdeki okullar arası nakillerinde ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda sıralanan nakil şartlarında başvurunun fazla olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik tanınarak yerleştirme yapılır Ancak, (b) bendine göre yapılacak nakiller öğrencinin öğrenim gördüğü program, alan veya dalın nakledilmek istendiği okulda bulunmaması hâlinde Bakanlıkça yapılır.

21 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Burslu öğrencilerin bursluluk nakilleri ise elektronik ortamda nakil olunan okul müdürlüğünce yapılır. Nakil başvuru süreleri (Yön.Madde-23) Parasız yatılı öğrencilerin özürleri nedeniyle nakil başvuruları, gerekli belgelerle birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri ders yılı içinde yapılmaz. Ancak, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerine göre yapılacak nakiller ders yılı içerisinde de yapılır. Burslu öğrencilerin nakil işlemlerinde süre kaydı aranmaz. Okul müdürlükleri; nakil için başvuran parasız yatılı öğrenci listelerini, görüşleriyle birlikte üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderir. Nakil başvuruları komisyonca beş gün içerisinde değerlendirilir ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı alınarak ilgili okul müdürlüklerine gönderilir. Burslu öğrencilerin nakilleri ise elektronik ortamda naklen gelerek öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğünce üç gün içerisinde yapılır.

22 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi (Yön.Madde-24) İlköğretim okullarında burslu ve ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Aşağıdaki hâllerde; a) İlköğretim okullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen, c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan, ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan, d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan, e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen, f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran, g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan, öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

23 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir. Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler. (Yön.Madde-25)

24 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı PANSİYON HİZMETLERİ İL VEYA İLÇE YATILILIK VE BURSLULUK KOMİSYONLARININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ Kuruluşu: Bu komisyonlar, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde, ilgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBSİS veya sistem yöneticisi, en fazla yatılı öğrencisi bulunan okul müdürü, bu okulun okul aile birliğinden bir temsilci ve okul müdürlüğünce seçilecek parasız yatılı bir öğrenciden oluşur.

25 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Komisyon, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili il veya ilçedeki her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Mayıs ayının üçüncü haftasında oluşturularak 1 yıl süreyle görev yapar. Haziran ayı içerisinde ilk toplantısını yaparak parasız yatılılık ve burslulukla ilgili iş takvimini hazırlar, mili eğitim müdürünün onayından sonra çalışmalarına başlar.

26 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Görevleri, 1- Pansiyonların açık kontenjanlarının belirlenmesi Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanını Haziran ayı içerisinde tespit ederek ay sonuna kadar ilgili birimlere bildirir. Bu amaçla, pansiyonlara alınacak öğrenci sayılarının tespitine yönelik işlemler yapılırken, pansiyonun kapasitesi, mezun durumdaki öğrenci sayısı, varsa ders kesim itibariyle açık kontenjanı ve paralı yatılı öğrenci sayısı esas alınır. O yıla mahsus olarak yapılan kontenjan artışı kapasite tespitinde dikkate alınmaz.

27 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Yönetmeliğin 17’nci maddesinde belirtilen şartlardan birini taşıyan öğrencilerden Bakanlıkça belirlenen kontenjan kadarı, belgelerini ibraz etmek kaydıyla ortaöğretim kurumu pansiyonlarına sınavsız olarak yerleştirilirler. Bu kontenjanın tespitinde, pansiyondan yararlanacak genel ve meslekî ortaöğretim kurumu öğrencileri dikkate alınır.

28 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyonlarda her yıl tespit edilen açık kontenjanın %80’i parasız, %20’ si paralı yatılı öğrencilere ayrılır. Sınavla öğrenci alan kurumlarda parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre yapılır. Buna göre, parasız yatılılığa kayıt ve kabul şartlarını taşıyan öğrenciler kontenjan dağılımına ve puan üstünlüğü esasına göre okul müdürlüklerince yerleştirilir.

29 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından devredilen ve belirli bir oranda öğrenci kontenjanı tanınan pansiyonlarda, tanınan bu oran paralı yatılı öğrenci olarak değerlendirilecektir. Eğer, pansiyonun kapasitesi 180, Vakfa tanınan kontenjan oranı % 20 ise öğrenci sayısı 36 olacaktır.

30 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Bu öğrencilerin tespiti yapılırken, daha önceki yıllarda bu kontenjandan yararlanan öğrenciler belirlenip geri kalanı açık kontenjanda paralı yatılı olarak belirtilecektir. Örnek verecek olursak, pansiyonda daha önceki yıllarda bu kontenjandan faydalanan öğrenci sayısı 25 ise bu öğretim yılında bu kontenjandan alınacak öğrenci sayısı 11 olacaktır.

31 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı 2- Mahalli Sınavlar Merkezi yerleştirme sonucunda okul pansiyonlarında açık kalan kontenjanların doldurulmasına yönelik yapılan sınavlardır. Mahalli sınavlara başvurularda parasız yatılılık ve bursluluk başvurularında aranan şartlar aranacaktır. İl veya ilçe parasız yatılılık ve bursluluk komisyonu, mahalli sınavların her okulda ayrı ayrı veya yerleşim birimindeki ortaöğretim kurumlarında aynı anda da yapılabileceği yönünde karar alır. Alınan bu kararlar ilgili okul müdürlüklerine bildirilir. Bu sınavlar seviye belirlemeden çok sıralama sınavıdır.

32 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Mahalli sınavlar sonucunda pansiyonun bağlı bulunduğu okul, bu okul ile anı türdeki okullar ve diğer okullar için ayrı ayrı üç liste düzenlenir. Okulun kendi öğrencilerinin bulunduğu listedeki adayların tamamı yerleştirildikten sonra aynı türdeki okullardan sınava giren adaylar ve son olarak da diğer okulların öğrencileri puan üstünlüğüne göre açık kontenjanlara yerleştirilirler. Mahalli sınavlardan sonra yeni açılan veya kontenjanı doldurulamayan okullarda ikinci bir mahalli sınav yapılabilir. Yalnız bu durum önceden karar altına alınmalıdır.

33 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Sınav komisyonlarının kimlerden oluşacağı parasız yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca, sınavlarda hangi derslerden kaç soru sorulacağı, değerlendirmenin nasıl yapılacağı yönetmeliğin 14’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca belirlenir. İlk defa hizmete açılan veya ilave kontenjan verilen pansiyonlar için yapılan mahallî sınavlarda pansiyona alınan öğrencilerin 4 yıl süreyle mezun olamayacakları dikkate alınarak son sınıflara öncelik verilmesi ileriki yıllarda pansiyona alınacak öğrenciler için rahatlık sağlayacaktır.

34 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Mahalli sınavlarda sınıflara alınacak öğrenciler Sınıflara göre =O sınıfa müracaat ed.öğ.say.X Açık kont. Alınacak Öğr.Sayısı Toplam müracaat ed.öğ.say. formülüne uygun olarak alınması durumunda dengeli bir dağılım yapılmış olur.

35 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı 2- Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okul Pansiyonlarına Öğrenci Kayıtları Bu tür pansiyonlara alınacak öğrenciler Yönetmeliğin 18’inci maddenin 1’inci fıkrası hükümleri çerçevesinde puan üstünlüğü ve açık kontenjanlar ölçüsünde okulun kendi öğrencileri arasından okul müdürlüklerince, boş kontenjan kalması halinde aynı tür okul öğrencileri arasından aynı esaslar çerçevesinde İl veya İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca ve bütün kayıtların bittiği tarihten sonra açık kalan kontenjanlara mahallî sınav esaslarına göre öğrenci yerleştirilir.

36 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Öğretmen Çocuğu Kontenjanı Öğretmen çocuğu kontenjanından sadece Bakanlığımıza bağlı resmî okullardan birisinde öğretmenlik yapan öğretmenlerin çocukları ile görevde iken ölen veya emekli olan öğretmen çocukları yararlanabilirler. Bakanlığımız haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin çocukları “öğretmen çocuğu” kontenjanından yararlanamazlar.

37 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyon işletme esasları Açılış onayı verilen okul pansiyonlarının bağlı bulunduğu okul müdürü; kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla İlgili Müdür Yardımcısının Başlıca Görevleri Şunlardır: a) Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak, b) Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak, c) Etütlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

38 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı d) Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek, e) Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak, f) Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol etmek, g) Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak, h) Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek, ı) Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.

39 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyonda kimler barındırılamaz? Pansiyonlarda parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz. (OPY Madde 5)

40 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyon Kontenjanı Pansiyon kontenjanının % 80’i parasız yatılı; % 20’si paralı yatılı öğrenciler için ayrılır. Paralı yatılı öğrencilerin sayısı aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde aşağıdaki sıraya uyulur. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları, Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler, Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri bulunmayan öğrenciler

41 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belletici Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği Madde 10 : Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları vb. hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. Ayrıca 2013/3 genelge hükümleri de dikkate alınmalıdır.

42 a) Okulda görevli öğretmenler arasından,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/01/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Genelgesinde; 1- Belletici ihtiyacı; a) Okulda görevli öğretmenler arasından, b) Okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından,

43 görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacaktır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı c) Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacaktır. 2- Askerlik görevini öğretmen olarak yürütenlere belleticilik görevi verilebilecek, ancak valiliklerce ilgi (b) Kararın 9 uncu maddesi kapsamında görevlendirilen ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilmeyecektir.

44 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı 3- İlgi (c) Yönetmeliğin 55 inci maddesi; “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez...” hükmü gereğince rehber öğretmenlere belleticilik görevi verilmeyecektir.

45 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı 4- Okul yönetimlerince, belletici öğretmenlerin görevleri mevzuatına uygun olarak açıkça belirlenerek kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. Bir günde; 1-Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

46 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı 2-Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3, belletici görevlendirilmesi esastır. Belleticiler görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup, okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler.

47 Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri 1. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, 2. Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak, 3. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek, 4. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

48 Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri 5. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak, 6. Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak, 7. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek, 8. Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,

49 Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri 9. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, 10. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek, 11. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olamadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek, 12. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

50 Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri 13. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak, 14. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

51 Belletmen Öğretmenin Görevleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Belletmen Öğretmenin Görevleri - Ayrıca yönetmelikte belirtilen bu görevlerinin yanında pansiyon zaman çizelgesini hazırlamak ve pansiyonda nöbet tutacak öğretmenlere imza karşılığı tebliğ etmek Nöbetçi öğretmen bu zaman çizelgesine uygun olarak tutmakla yükümlüdür. - Görevlerin tebliğ edilmesi, okul pansiyonunda nöbet tutacak öğretmenlere pansiyon nöbeti göreviyle ilgili iş tanımı ve görev dağılımını ifade eden tebliğ her yıl sene başında yapılmalıdır. - Pansiyon nöbetine başlamadan önce toplantı, pansiyonda nöbet tutacak olan okul içinden ve dışarıdan gelen belletmenlerle toplantı düzenlenmesi faydalı olacaktır. - Hastalanan öğrencilerle ilgili takip edilecek yol ve refakaf işlemleri ile ilgili öğretmenler bilgilendirilmelidir.

52 Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Muayene ve teslim alma komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan oluşur. Komisyon usülüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemleri yapar. Bu komisyon aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.(OPY madde 16)

53 Mali Hükümler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Mali Hükümler Pansiyonların bütçeleri, mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanır. (OPY madde 17) Pansiyonların her türlü alım-satım, onarım işlemleri 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (OPY madde 18) Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler. (OPY madde 19, 20, 21, 22, 23, 24)

54 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Yükümlülük; Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

55 GEÇİŞLER Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı GEÇİŞLER PARASIZ YATILILIKTAN BURSLULUĞA, BURSLULUKTAN PARASIZ YATILILIĞA GEÇİŞLER PYBSYY MADDE 21 – (1) Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.

56 BELLETMENLERE ÖDENECEK ÜCRET
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı BELLETMENLERE ÖDENECEK ÜCRET KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME Madde 13- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır.

57 BESLENME İŞ VE İŞLEMLERİ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı BESLENME İŞ VE İŞLEMLERİ Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Rehberi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tam Gün Okullara Yönelik Geliştirilen Menü Modelleri Ve Örnek Öğle Yemeği Listeleri Ara öğün çalışması

58 e-PANSİYON MODÜLÜ Öğrenci İşlemleri Pansiyon İşlemleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı e-PANSİYON MODÜLÜ Öğrenci İşlemleri Pansiyon İşlemleri Devamsızlık İşlemleri Nakil İşlemleri

59 Pansiyon İzleme ve Değerlendirme Mevzuata Uygunluk Fiziki Ortamlar
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyon İzleme ve Değerlendirme Mevzuata Uygunluk Fiziki Ortamlar Projeler Örnek Uygulamalar

60 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı HASTANE İŞLEMLERİ Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/02/2014 tarihli ve sayılı Ambulansa Refakatçi Alınması konulu yazısı

61 EK-1 VE EKLERİN İNCELENMESİ KOMİSYON
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı EK-1 VE EKLERİN İNCELENMESİ KOMİSYON AİLENİN MADDİ DURUMUNUN TESPİTİ MADDE 6 – (1) Ailenin maddi durumunun tespitinde; a) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ( EK-1 ) ile bu Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge, 2050 /6150 Parasız yatılılık için kişi başına düşen gelir miktarı öğrenci başına devlet tarafından ödenen rakam.

62 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı PANSİYONDA BAŞKASINI BARINDIRMA OPY Madde 5- Millî Eğitim Bakanlığı parasız ve paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyon açabilir. Pansiyonlarda, parasız ve paralı- yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz. Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci alınamaz.

63 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği Pansiyona Dışarıdan Yardım Kabul Etme Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu: Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkan-lığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

64 Yatak ve Dolap Kartları Düzenlenmesi, Yerleşim Planları Dolap,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Yatak ve Dolap Kartları Düzenlenmesi, Yerleşim Planları Dolap, Çamaşır ve Ütü Hizmeti , Çarşı ve Evci İzinleri, Pansiyon Zaman Çizelgesi,

65 Nevresim ve Çarşafların Değiştirilmesi Sıklığı ve Oda Düzenleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Nevresim ve Çarşafların Değiştirilmesi Sıklığı ve Oda Düzenleri

66 Banyo Günleri 7/24 Sıcak Su Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Banyo Günleri 7/24 Sıcak Su

67 TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI

68 KÜÇÜK DOKUNUŞLAR Öğrencilere hitap ve uyandırılma şekilleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı KÜÇÜK DOKUNUŞLAR Öğrencilere hitap ve uyandırılma şekilleri Satranç, masa tenisi, doğa yürüyüşü, bilardo, fitnes, maç, tiyatro, gezi gibi sosyal etkinlikler

69 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyona Su Sebili Konulması

70 Askıda Kitap Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Askıda Kitap

71 Sinema Günleri ve Sohbetler
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Sinema Günleri ve Sohbetler

72 Spor Etkinlikleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Spor Etkinlikleri

73 Doğa Yürüyüşleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Doğa Yürüyüşleri

74 Pansiyonların Ev Ortamına Dönüştürülmesi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı YEMEK İŞLERİ, ARA ÖĞÜN VE PROJELER Öğrenci kanaatleri Yemek destekleri Açık Büfe Kahvaltı Pansiyonların Ev Ortamına Dönüştürülmesi

75 Açık Büfe Kahvaltı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Açık Büfe Kahvaltı

76 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı DİSİPLİN OLAYLARI 7 Eylül 2013 tarihli ve Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler Madde 157

77 Yatakhane Revir Yemekhane Nöbet Tutanakları İlgili Diğer Alanlar
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Öğretmenİn nöbet devrİ öncesİ kontrollerİ Yatakhane Revir Yemekhane Nöbet Tutanakları İlgili Diğer Alanlar

78 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Öğrenci nöbetleri MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Ancak öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur. (2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir

79 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Muayene teslİm alma İle İlgİlİ görevler Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu: Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkan-lığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar. Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

80 Pansİyon Uyum ProgramI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansİyon Uyum ProgramI MÜZİKLİ BALONLAR

81 Pansİyon Uyum ProgramI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansİyon Uyum ProgramI PANSİYONUMU GEZİYORUM

82 Pansiyon Uyum Programı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansiyon Uyum Programı EMANETİNİZ EMANETİMİZDİR HAYDİ MAÇA

83 PANSİYON UYUM PROGRAMI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı PANSİYON UYUM PROGRAMI PANSİYON ANAYASASI/KURALLARIMIZ BEKLENTİLERİMİZ/ENDİŞELERİMİZ

84 BİR ŞARKI ÇAL Pansİyon Uyum ProgramI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansİyon Uyum ProgramI BİR ŞARKI ÇAL

85 Pansİyon Uyum ProgramI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı Pansİyon Uyum ProgramI YAP-YAPMA LİDERİ BUL


"T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları