Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi."— Sunum transkripti:

1 Milli Emlak Genel Müdürlüğü

2 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

3 Dayanak - 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi - 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar

4 Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar Hazineye, Hazineye, Özel bütçeli kuruluşlara, Özel bütçeli kuruluşlara, İl Özel İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Belediyelere, Ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler.

5 Teşvik Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar -Özel kanunları uyarınca değerlendirilmesi mümkün bulunmayan, -İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen, -Tapu kütüklerinde ihtiyati tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi gibi kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan, -Paylı ve Elbirliği mülkiyetine konu olan, -Kamu hizmetlerinde kullanılan veya kamu hizmetine tahsisli olan, -Mülkiyeti ihtilaflı olan, Taşınmazlar kapsam dışındadır.

6 Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti Yatırımın türüne göre, OSB veya Endüstri Bölgesi İdaresinden veya ilgili Kurum ve Kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmazın tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüş sorularak tespit eder. Yatırımın türüne göre, OSB veya Endüstri Bölgesi İdaresinden veya ilgili Kurum ve Kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmazın tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüş sorularak tespit eder.

7 Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden değerlendirilmesi mümkün olduğu tespit edilenler; bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı, kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı, bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden değerlendirilmesi mümkün olduğu tespit edilenler; bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı, kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı, bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır.

8 Yatırımcılara Duyurulması Yatırım yapmaya uygun arazi ve arsaların taşınmaz maliki idarelerce belirlenmesini müteakip, Yatırım yapmaya uygun arazi ve arsaların taşınmaz maliki idarelerce belirlenmesini müteakip, Bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. En az 2 aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir. En az 2 aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir. Başvuru tarihine kadar maliki idarelerin Web. Sitesinde yayımlanır. Başvuru tarihine kadar maliki idarelerin Web. Sitesinde yayımlanır. Ayrıca, komisyona müracaat tarihinden en az 30 gün önce bir defa da Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde bir defa yayımlanarak, yatırımcılara duyurulur. Ayrıca, komisyona müracaat tarihinden en az 30 gün önce bir defa da Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde bir defa yayımlanarak, yatırımcılara duyurulur.

9 Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler Yatırımcı, Yatırımcı, Talep form dilekçesini, (Ek-1), Talep form dilekçesini, (Ek-1), Yatırımcıdan istenecek belgeleri, (Ek-2), Yatırımcıdan istenecek belgeleri, (Ek-2), Yatırım bilgi formunu (Ek-6), Yatırım bilgi formunu (Ek-6), Taşınmaz maliki idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmek üzere; Taşınmaz maliki idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmek üzere; -I. ve II. bölgelerde bulunan illerde üçbin, -III. bölgede bulunan illerde ikibin, -IV. bölgede bulunan illerde bin, TL’nin bu idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte, TL’nin bu idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte, Taşınmaz sahibi idareye müracaat edecektir. Taşınmaz sahibi idareye müracaat edecektir.

10 Teşvikten Yararlanma Şartları Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması, Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması, Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin, Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin,  Tarım ve hayvancılık için bir,  Turizm yatırımı için iki,  Diğer yatırımlar için üç, Katından az olmayan, Katından az olmayan,

11 Taşınmazın bulunduğu ilçe mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olan, Taşınmazın bulunduğu ilçe mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olan, Yatırım tutarının % 20’si kadar net öz kaynağa sahip olan, Yatırım tutarının % 20’si kadar net öz kaynağa sahip olan, Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon TL’yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren, Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon TL’yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

12 Komisyon Yatırımcıya verilecek arazi veya arsa üzerinde irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak müracaat eden yatırımcılar; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, Taşınmazın sahibi olan ilgili idarenin mahallindeki en büyük memurundan, (Defterdar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı, Bölge Müdürü veya İl Müdürü) Taşınmazın sahibi olan ilgili idarenin mahallindeki en büyük memurundan, (Defterdar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı, Bölge Müdürü veya İl Müdürü) Taşınmazdan sorumlu birim amirinden (millî emlak müdürü, emlak işlerinden sorumlu müdürü gibi), Taşınmazdan sorumlu birim amirinden (millî emlak müdürü, emlak işlerinden sorumlu müdürü gibi), Bayındırlık ve İskân İl Müdürü’nden, Bayındırlık ve İskân İl Müdürü’nden, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için ayrıca Belediye İmar Müdürü’nden, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için ayrıca Belediye İmar Müdürü’nden, Yatırımın türüne göre ilgili bakanlığın il müdüründen, Yatırımın türüne göre ilgili bakanlığın il müdüründen, oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır. oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

13 Komisyonun Değerlendirmesi Komisyon; Komisyon; Yatırımcının mali durumunu, Yatırımcının mali durumunu, Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını, Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını, Yatırım tutarının, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olamadığını, Yatırım tutarının, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olamadığını, Yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini, Yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini, Taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını, Taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını, Yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, Yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, İnceleyerek ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilmesine uygun olup olmadığına karar verir ve onay için taşınmaz maliki idarenin yetkili organlarına sunar. İnceleyerek ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilmesine uygun olup olmadığına karar verir ve onay için taşınmaz maliki idarenin yetkili organlarına sunar.

14 Ön İzin Yatırım yapılacak taşınmazlardan imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve uygulama projeleri bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar plânlarıyla yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması amacıyla, gerektiği takdirde tescil, terk, ifraz, tevhit ve benzeri işlemleri yerine getirmek üzere fiili kullanım olmaksızın ön izin verilmektedir. Yatırım yapılacak taşınmazlardan imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve uygulama projeleri bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar plânlarıyla yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması amacıyla, gerektiği takdirde tescil, terk, ifraz, tevhit ve benzeri işlemleri yerine getirmek üzere fiili kullanım olmaksızın ön izin verilmektedir. Ön izin bedelsizdir ve ön izin sözleşmesinin notere tasdiki zorunlu değildir. Ön izin bedelsizdir ve ön izin sözleşmesinin notere tasdiki zorunlu değildir. Bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.

15 İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Verilmesi Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine; - Tescilli yerlerde bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir, - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.

16 Kıymet Takdiri Yatırıma konu taşınmazın rayiç bedeli, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izin bedelleri, taşınmazları satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilir. Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin bedelle 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketleri ile merkez denetim elemanlarına da takdir ettirilebilir.

17 Bedel İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, - I ve II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü, - I ve II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü, - III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi, - III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi, - IV üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biridir. - IV üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biridir. İkinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, cari yıl bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE oranında artırılır. İkinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, cari yıl bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE oranında artırılır. İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. Tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmaz. Tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmaz. Üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da bu kapsamda değerlendirilir ve bu taşınmazlar emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında belirlenecek bedel üzerinden değerlendirilir. Üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da bu kapsamda değerlendirilir ve bu taşınmazlar emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında belirlenecek bedel üzerinden değerlendirilir.

18 Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tapuda Tescil İşlemlerinin yapılması Ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin kararın taşınmaz maliki idarece yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde; Ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin kararın taşınmaz maliki idarece yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde; Ön izin sözleşmesinin imzalanması,Ön izin sözleşmesinin imzalanması, Kullanma izni bedelinin yatırılarak kullanma izni sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi,Kullanma izni bedelinin yatırılarak kullanma izni sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi, irtifak hakkı bedelinin yatırılarak irtifak hakkı sözleşmesinin tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenmek suretiyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı olarak tapuya tescil işleminin yapılması,irtifak hakkı bedelinin yatırılarak irtifak hakkı sözleşmesinin tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenmek suretiyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı olarak tapuya tescil işleminin yapılması, Zorunludur. Sözleşme yapmaya yazılı olarak davet edilmesine rağmen, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini yatırarak sözleşme düzenlemeyen yatırımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılır.Zorunludur. Sözleşme yapmaya yazılı olarak davet edilmesine rağmen, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini yatırarak sözleşme düzenlemeyen yatırımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Kullanma iznine ilişkin sözleşme taraflarca imzalanarak noterce tasdik edilmeden veya irtifak hakkı tapu siciline tescil edilmeden taşınmazlar yatırımcıya teslim edilmez ve üzerinde herhangi bir inşaî faaliyete izin verilmez. Kullanma iznine ilişkin sözleşme taraflarca imzalanarak noterce tasdik edilmeden veya irtifak hakkı tapu siciline tescil edilmeden taşınmazlar yatırımcıya teslim edilmez ve üzerinde herhangi bir inşaî faaliyete izin verilmez.

19 İstihdam Yatırım teşvik belgesinde taahhüt edilen istihdam sayısına yatırım konusu işletmenin faaliyete geçiş tarihinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur. Yatırım teşvik belgesinde taahhüt edilen istihdam sayısına yatırım konusu işletmenin faaliyete geçiş tarihinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur. İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir. İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir. Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın almak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez. Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın almak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

20 Devir Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini üçüncü kişilere devredebilir. Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide aynı şartlar aranır. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide aynı şartlar aranır. Devralan kişiler otuz gün içinde idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Devralan kişiler otuz gün içinde idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz

21 Masraflar İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

22 Yatırım Süresi Yatırım teşvik belgesinde belirlenen (uzatmalar dahil) sürede tasdikli imar planı ve uygulama projesi ile ruhsatına ve sözleşme hükümlerine göre yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek faaliyete geçilmesi zorunludur.

23 İndirimlerin İptal Edilmesi Öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması, Öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması, Taahhüt edilen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması, Taahhüt edilen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması, Hâlinde bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hasılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre işlem yapılır ve hâsılat payı alınır. Hâlinde bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hasılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre işlem yapılır ve hâsılat payı alınır.

24 İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali Halinde Tahliye ve Geri Alma Yatırımcının Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, Herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bu durumda, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idaresince tapu kütüğünden resen terkin edilir. Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idaresince tapu kütüğünden resen terkin edilir. Yatırımcı, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece alınacak irtifak hakkı veya kullanma izninin iptal edildiğine dair kararın tebliğ tarihinden itibaren taşınmazı otuz gün içinde tahliye ederek boşaltmak zorundadır.

25 İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda biter. İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda biter. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder Bundan dolayı hak lehtarı veya kullanma izni sahibi ile üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Bundan dolayı hak lehtarı veya kullanma izni sahibi ile üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, yatırımcının talep etmesi halinde, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Ancak, yatırımcının talep etmesi halinde, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

26 Daha Önce Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilen veya Kullanma İzni Verilen Taşınmazlar 28/2/2009 tarihinde bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, 26/5/2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilecektir.


"Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları