Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ MÜHF – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması Yükümlülüğü (İSG Profesyonelleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ MÜHF – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması Yükümlülüğü (İSG Profesyonelleri)"— Sunum transkripti:

1 Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ MÜHF – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması Yükümlülüğü (İSG Profesyonelleri)

2 İSG Hizmetlerini Yerine Getirme Yöntemleri İş sözleşmesine göre çalıştırma Kamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevlendirilmesi Bizzat işveren tarafından İSGH hizmetinin yerine getirilmesi –İşverenin belirlenen nitelik ve belgeye sahip olması –Nitelik ve belgesi olmayıp özel eğitimle yerine getirme OSGB aracılığıyla yerine getirme

3 Genel Olarak İşverenler, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla iş güvenliği uzman ı, işyeri hekimi ve 10 ve daha fazla işçi çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevle ndirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük kademeli olarak yürürlüğe girecektir. 01.07.2016 –Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde 01.01.2014 –50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde (30.12.2012) –Diğer işyerleri (50’den fazla çalışanı olan tüm tehlike sınıflarında yer alan işyerleri) için yayımı tarihinden altı a y sonra (30.12.2012)

4 Madde 6 (İSGK) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş s ağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; –Çalışanları arasından: –Çalışanları arasından: Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. –OSGB: –OSGB: Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin t amamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebil ir. –İşverenin Kendisi: kendisi –İşverenin Kendisi: Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. –İşverenin Kendisi: –İşverenin Kendisi: Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. * Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli v e 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsa mındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez. (m.6/4 )

5 Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliğ i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkınd a; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışma k üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

6 (m.6/2-3) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğr udan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi z orunlu değildir.

7 İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri Madde 8: (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri neden iyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık i çerisinde yürütür. (2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere gör evlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren so rumludur.

8 Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlam a, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hast alığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli t edbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisi ne bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır.

9 Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşm esine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazmin ata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu h akları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

10 (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hiz metlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına n eden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri heki mi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

11 (5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; – çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, –tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, –az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektö rel alanda özel düzenleme yapabilir. Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında göre v yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esasl ar, Bakanlıkça belirlenir.

12 (6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının ta m süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenli k birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5 /2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dik kate alınır

13 İSG Profesyonelleri İş güvenliği uzmanları İşyeri hekimleri Diğer sağlık personelleri İşveren İSG profesyonellerinin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla; (m. 6) –İhtiyaç duydukları araç, gereç ve zamanı karşılamakla, –Bu görevliler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, –Bu görevliler tarafından bildirilen önlemleri yerine getirmekle, –Yerine getirilmeyen hususlar varsa nedenleriyle birlikte yazılı olarak kayıtlarını tutmasını sağlamakla, –Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında bu görevlileri n bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdür. –

14 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

15 İş Güvenliği Uzmanı Tanım: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapma k üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili k uruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi ve ren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı (teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, üniversite İS G programı mezunu) (m. 3/f) (Yönt. m. 4/f) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yön. A, B ve C sınıfı olmak üzere üç düzey İG uzmanı vardır. –C sınıfı İG uzmanı: az tehlikeli sınıfta, –B sınıfı İG uzmanı: az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta –A sınıfı İG uzmanı: bütün tehlikeli sınıflarındaki işyerlerinde çalışabileceklerdir. İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güv enliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

16 İGU Belgesine Hak Kazanma İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yö netmelik Madde 8 C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı –(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sın avında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik ele manlara, –İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfetti şleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev ya pan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara –Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

17 B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı –(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmes i ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlı ğı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar a, –İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitim i veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, –İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, B akanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) s ınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı ol anlara,

18 A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı –(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşme si ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzman lığı sınavında başarılı olanlara, –Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği ve ya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara, –Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren f akülte mezunları ile teknik elemanlara, –İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, –Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühen dislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanların a,

19 İGU Görevleri Yönetmelik madde 9 a) Rehberlik; b) Risk değerlendirmesi; c) Çalışma ortamı gözetimi; ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; d) İlgili birimlerle işbirliği;

20 a) Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçh izatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organiz asyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafaza sı ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına u ygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarl anmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipm ana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalış ma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

21 b) Risk değerlendirmesi / c) Çalışma ortamı gözetimi; b) Risk değerlendirmesi; 1)İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulan masına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. c) Çalışma ortamı gözetimi; 1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapıl ması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

22 ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusu nda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak. 3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygula masını kontrol etmek. 4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürle rini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bi ldirmek.

23 d) İlgili birimlerle işbirliği 1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırla mak ve uygulamaların takibini yapmak. 2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalış ma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, 4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

24 İGU Yetkileri Yönetmelik m. 10 b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale ge rektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştır ma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç d üzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

25 İGU Yükümlülükleri Yönetmelik madde 11 İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mü mkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulu nmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli t utmakla yükümlüdürler. İş güvenliği uzmanları, İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sund ukları işverene karşı sorumludurlar. İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması ge reken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızınt ı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine g etirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı ola rak bildirmekle yükümlüdürler.

26 İGU Çalışma Süreleri Yönetmelik madde 12 (1)İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışa cak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünd e bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

27 (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak e n az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumun da geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışac ak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması duru munda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kad ar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi sü reli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. (6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

28 İŞYERİHEKİMLERİ

29 İşyeri Hekimi Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işye ri hekimliği belgesine sahip hekim, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y önetmelik Hak kazanma koşulları: (Yön. m. 8) –a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak i şyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, –b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırıl acak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, –c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanı nda yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağ lı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde, –ç) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde,

30 İşyeri hekimlerinin görevleri Yön. m. 9 (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. (2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yap makla yükümlüdür: –a) Rehberlik; –b) Risk değerlendirmesi; –c) Sağlık gözetimi; –ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; –d) İlgili birimlerle işbirliği;

31 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sü relerde görev yaparlar: a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalış acak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması duru munda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri ka dar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışac ak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumu nda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

32 (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışac ak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumund a geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işy eri hekimi ek olarak görevlendirilir. (5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çal ışma süresinden sayılmaz. (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

33 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

34 Diğer Sağlık Personeli Yön. m. 4 Tanım: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilm iş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip o lan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler. 6331 m. 3 İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesle ğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkil endirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu 6331 m. 6 İşverenler, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla iş güvenliği uzma nı, işyeri hekimi ve 10 ve daha fazla işçi çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personeli g örevlendirmekle yükümlüdürler

35 Görevleri Yön. m. 16 (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. (2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri h ekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi taraf ından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte ça lışmak. f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.

36 İSG Profesyonellerinin Sorumlulukları

37 İSG Profesyonellerinin Hukuki Sorumluluğu 1. İşverene Karşı Hukuki Sorumluluğu1. İşverene Karşı Hukuki Sorumluluğu –İSGK m. 8/3 –Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hiz metlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludu r. –TBK m. 115 – Sorumsuzluk Anlaşması –Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olar ak hükümsüzdür. –Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorum lu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. –Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da yetkili makamlar taraf ından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişki n önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

38 2. Çalışana Karşı Sorumluluğu2. Çalışana Karşı Sorumluluğu –İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan işçi veya ölümü halinde hak sahipleri kural olarak 5510 sayılı Kanu n kapsamında sağlanan iş kazası ve meslek hastalığı sigorta yardımlarından yararlanır. –Buna karşılık iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı halinde ölen ya da yaralanan ve bu nedenle zarara uğrayan işçi veya yakınları Sosyal Güvenlik Kur umu tarafından karşılanmayan zararları için tazminat davası açma hakkına sahiptir. Söz konusu tazminat da vaları, maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı olup, hukuki dayanağı 6098 s ayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesidir. –Öğretide baskın olan ve yargı kararlarına hakim olan görüşe göre söz konusu sorumluluk kusura dayalı bir s orumluluktur. –İşverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırması onun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Zira işveren vekilinin eylemlerinden doğan hukuki sorumluluk işverene aittir. Ayrıca 6331 sayılı Kanunun 4. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işvereni n sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

39 2. Çalışana Karşı Sorumluluğu2. Çalışana Karşı Sorumluluğu –İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan bir işçi ya da ölümü halinde yakınları kusuru bulunan i ş güvenliği uzmanından tazminat talep edebilirler mi? –İş güvenliği uzmanı işveren vekili sıfatını taşımaktadır. Onun yaptığı eylemlerden hukuki sorumlul uk işverene aittir. 4857 sayılı İş Kanununun 2/4. maddesine göre işveren vekilinin bu sıfatla işçiler e karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorunludur. Bu nedenle doğrudan iş güven liği uzmanına karşı tazminat davası açma imkanı yoktur. Buna karşılık iş güvenliği uzmanlarının g örevi gereği gibi ifa etmemeleri nedeniyle işverene karşı sorumludurlar. 6331 sayılı Kanuna göre, "hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetl erinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorunludur.". İşver en, iş güvenliği uzmanının da kusuru bulunan bir kaza halinde ödemek zorunda kaldığı tazminat i çin işverene rücu edebilir.

40 3. İdareye Karşı Sorumluluğu3. İdareye Karşı Sorumluluğu –İSGK m. 8/4 –Yetki Belgesinin Askıya Alınması –Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş ka zası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzma nının yetki belgesi askıya alınır.

41 4. İşverenin İSG Profesyonellerin İşlemlerinden Sorumluluğu4. İşverenin İSG Profesyonellerin İşlemlerinden Sorumluluğu –TBK m. 116 gereğince ifa yardımcısı olarak kabul edilmeleri gerekir. –İşveren vekili. –TBK m. 116 – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk –Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sıra da diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. –Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldı rılabilir. –Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesi n olarak hükümsüzdür.

42 5. Kamu Görevlisi Sıfatı Taşıyan İSG Profesyonellerinin Sorumluluğu –Anayasa m. 129/5 –Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, ke ndilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açıl abilir. –İdari yargıda tam yargı davası açılacak. –İdare, İSG profesyonellerine karşı adli yargıda rücu davası açacaktır.

43 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığı son ucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde işveren Türk Ceza Kanunu'nun 85 v e 89. maddeleri uyarınca taksirle adam öldürme veya adam yaralama suçlarından yargılanm aktadır. Söz konusu sorumluluk sadece işveren için değil işveren vekili için de geçerlidir. Bu nedenle işveren vekili sıfatıyla çalışmakta olan iş güvenliği uzmanları da anılan suçlardan cezalandırılabilirler. Zira suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince zararlı sonucun doğmasın a kusuruyla sebebiyet veren herkes ceza davasında sanık olarak yargılanabilir. Bu anlamda iş güvenliği uzmanları da, görevini ihmal suretiyle iş kazası veya meslek hastalığ ına sebebiyet verdiklerinde kusurları oranında cezai sorumluluk altındadırlar. İş güvenliği uzmanının cezai sorumluluk kapsamında yargılanabileceği iki tür suç vardır. Bunl ardan ilki iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda çalışanın ölmesi durumunda söz konus u olan taksirle öldürme suçu, diğeri çalışanın yaralanması durumunda söz konusu taksirle yar alama suçudur. Cezai Sorumluluk

44 Beni dinlediğiniz içinTEŞEKKÜRLER… Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ


"Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ MÜHF – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması Yükümlülüğü (İSG Profesyonelleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları