Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neden Akreditasyon ? Küreselleşme ve Avrupa Birliği (ve diğer ülkeler) ile entegrasyonu sağlamada, Mühendislerin ve eğitim kurumlarının denkliğini sağlamada,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neden Akreditasyon ? Küreselleşme ve Avrupa Birliği (ve diğer ülkeler) ile entegrasyonu sağlamada, Mühendislerin ve eğitim kurumlarının denkliğini sağlamada,"— Sunum transkripti:

1 Neden Akreditasyon ? Küreselleşme ve Avrupa Birliği (ve diğer ülkeler) ile entegrasyonu sağlamada, Mühendislerin ve eğitim kurumlarının denkliğini sağlamada, ARAÇ Yüksek öğrenim kurumlarının kendini sürekli yenileyebilmesi ve çağdaş olabilmesi gibi hedefleri sağlamada önemli bir ARAÇ olduğu için akreditasyon gerekli.

2 Akreditasyon Nedir? programın belge ve delillere onaylanması Çok basit olarak; bir kurum veya programın konusunda yetkin ve tarafsız kuruluşlar tarafından önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunun belge ve delillere dayanarak yapılan değerlendirmeler sonrasında onaylanması olarak tanımlanabilir.

3 Kimden Akreditasyon ? ulusal Akreditasyon temelde ulusal bir yaklaşım, olarak görev yapıyor Ülkede MÜDEK ulusal bir akreditasyon müessesesi olarak görev yapıyor, Uluslar arası Uluslar arası akreditasyon için; FEANİ FEANİ Avrupa Mühendisler Birliği (politik nedenlerle olumsuz- en azından şimdilik) Mühendislik Birlikleri Avrupa Mühendislik Birlikleri (bölümler arasında bütünlük sağlama sorunu var) ABET ABET ABD’de yetkili tek kurum.

4 İTÜ de Durum 1996 da başlatılan yenilenme çalışmaları uluslar arası ortamda rekabet şansı olan mühendisleri yetiştirmeye yönelik bir sisteme ulaşma amacını gütmekteydi. Bu nedenle yapılan ders programı ve sistem değişikliklerinde şu hedefler gözetilmiştir:

5 Öncelikli Hedefler Öğrenmeyi öğretmek, Uluslararası değerleri kazandırmak, Ülke ve üniversite koşullarını dikkate almak, Disiplinler arası çalışma ortamını yaratmak, Çağdaş sorunlara vakıf, küresel bakış yeteneği kazanmış, meslek etiği kavramını yakalamış öğrenciler yetiştirmek...

6 İTÜ devam… ABET Programların yeni yapılandırılmasında ağırlıklı olarak ABET ve yanı sıra diğer akreditasyon kuruluşlarının kullandığı kriterlerden yararlanılmıştır. akreditasyon Ancak Programların arzulanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemenin en sağlıklı yolunun tarafsız bir akreditasyon sürecinden geçmesi geçmesi gerektiği kararı alınarak ABET’e başvurulmuştur.

7 ABET EC 2000 Accreditation Board for Engineering and Technology (Engineering Criteria 2000) ABD Mühendislik Programları Ulusal Akreditasyon Kurumu

8 ABET MİSYONU Mühendislik, teknoloji ve uygulamalı bilim programlarını akredite etmek Mühendislik, teknoloji ve uygulamalı bilim eğitiminde kaliteyi ve yenilikleri teşvik etmek Mühendislik, teknoloji ve uygulamalı bilim alanında gelişmeye destek olmak Aktivitelerden ve gelişmelerden toplumu haberdar etmek Organizasyonların gerek kaynak gerekse idari açıdan iyi yönetilmesini sağlayıcı tedbirler sunmak

9 ABET EC 2000 Kriterleri 1. ÖĞRENCİLER 2. PROGRAMIN EĞİTSEL AMAÇLARI 3. PROGRAM ÇIKTILARI VE DEĞERLENDİRME 4. MESLEKİ BİLEŞEN 5. AKADEMİK KADRO 6. ALTYAPI OLANAKLARI 7. FİNANS VE KURUMSAL DESTEK 8. PROGRAM ÖZEL KRİTERLERİ

10 1. Öğrenciler Öğrenci ve mezunların kalitesi ve gösterdikleri performans mühendislik programının değerlendirmesinde en önemli faktörlerden biridir. Kuruluş aynı program çerçevesinde başka kuruluşlardan transfer öğrenci gelebilmesini ve aynı şekilde bu kuruluşlara transfer öğrenci gönderebilmeyi (hareketlilik) sağlayacak tedbirleri almalıdır. Kuruluş öğrencilerinin hedef çıktıları sağlamaları hususunda başarılı olmalarını temin açısından değerlendirebilmeli, danışmanlık yapmalı ve sürekli izleyebilmelidir.

11 2. Programın Eğitsel Amaçları Kurum misyonuna ve ABET kriterlerine uygun olarak eğitim hedeflerini (yani mezunlarının 3-5 yıl sonra toplumda oynaması beklenen rolü) belirlemeli ve bunu ilan etmelidir. Hedeflerin belirlenmesinde katkıda bulunan paydaşların (mezunlar, işverenler, fakülte, öğrenciler) yer aldığı bir değerlendirme prosesi oluşturulmalı ve bunun periyodik olarak işletilmesi sağlanmalıdır. Eğitim hedeflerini sağlayacak bir ders programı ve bunu destekleyici süreçler hazırlanmalıdır. Bir ölçme değerlendirme sistemi ile hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı veya elde edilen gelişme belirlenebilmeli ve sonuçlar gelişme için kullanılabilmelidir.

12 3. Program Çıktıları ve Değerlendirme İlgili Mühendislik programlarından, bu program mezunlarının mezuniyet anında aşağıdaki performansları göstermesi beklenmektedir: 1. Matematik, temel bilim ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi, 2. Deney tasarlayabilme, yapabilme, analiz etme ve yorumlayıp sunabilme becerisi, 3. Bir sistemi, bileşeni veya prosesi gereksinimleri sağlayacak şekilde tasarlayabilme becerisi, 4. Çok disiplinli çalışmalarda bulunabilme becerisi, 5. Mühendislik problemlerini belirleyebilme, formüle etme ve çözme becerisi,

13 3. devam 6. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi, 7. Etkin bir şekilde yazılı, sözlü iletişim kurma becerisi, 8. Mühendisliğin küresel bazda toplum üzerindeki etkisini kavrayabilmesini sağlayacak geniş kapsamlı bir eğitim almış olması, 9. Yaşam-boyu öğrenimin gereğini idrak etmiş olması ve bunun gereklerini yerine getirebilme becerisini kazanması, 10.Çağdaş sorunlara vakıf olabilme yeteneğine sahip olması, 11.Mühendislik uygulamalarında modern gereçleri ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olması.

14 3. Devam(2) Her programın dokümantasyona dayalı bir ölçme- değerlendirme/iyileştirme süreci (Döngüsü) bulunmalıdır. Buradan elde edilen sonuçların programın geliştirilmesinde kullanıldığı delilleriyle gösterilmelidir. Bu sürecin, çıktıların kuruluşun misyonunda belirlenen hedeflerle ne derecede örtüştüğünü vurgulayabilmesi gerekmektedir. Değerlendirmelerde belge olarak: Öğrenci notları, öğrenci faaliyetleri (sınavlar, ödevler, vs.) tasarım projeleri, ulusal normlarda sunulan genel sınav sonuçları, mezun anketleri, işveren anketleri ve mezunların çalıştıkları işlere ait veriler dikkate alınır.

15 4. Mesleki Bileşen Mesleki olarak program alt mühendislik dallarını tanımlamalıdır. Ders programı ve içerikleri buna yeterli süre ve önemi verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Öğrenciler program neticesinde bir tasarım projesini; ekonomiklik, çevre sorunları, performansta süreklilik, üretilebilirlik, sağlık ve emniyet, sosyal ve politik konular dikkate alınarak tamamlayabilme yeteneğini kazanmış olmalıdır. Mesleki Bileşen ayrıca aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır (en az): 1. Programın konusuna uygun olarak 1 yıllık (yaklaşık 35 kredi) matematik ve temel bilim dersi içermesi 2. 1,5 yıllık ( yaklaşık 55 kredi) temel mühendislik ve mühendislik tasarım dersleri içermesi 3. Programın teknik içeriğini tamamlayıcı ve hedeflere uygun içerikte ilave dersler içermesi (toplam kredi tavanı 130-135 mertebelerinde, ancak Türkiye’de bu sınır yaklaşık 150 mertebelerinde)

16 5. Akademik Kadro Akademik kadro her programın ana öğesidir. Programda belirtilen konuların uzmanı olan, yeterli sayıda öğretim üyesi bölümde (programın sahibi) bulunmalıdır (yeni kriterlerde yer almamakla beraber en az 5 tam-zamanlı öğretim üyesinin bulunması sıkça telaffuz edilmektedir). Bölümde yeterli sayıda Bölüm/öğrenci ilişkilerini düzenleyecek, danışmanlık yapabilecek mesleki konularda gelişmelerini temin edecek, ve hatta onları çalıştırabilecek (öğrenci asistanlık) öğretim üyesi bulunmalıdır. Bölümdeki akademik kadro programı yürütebilecek, değerlendirebilecek ve geliştirebilecek özellikleri içermelidir.

17 5. Devam Akademik kadronun değerlendirilmesinde: a. Eğitim geçmişi b. Konularındaki farklılaşma c. Mühendislik deneyimi d. Öğretim deneyimi e. İletişim yeteneği f. Daha etkin programları geliştirme isteği g. Kendi konusundaki uzmanlık seviyesi ve araştırma yeteneği h. Mesleki kuruluşlarda görev alma ve katılım. Dikkate alınır.

18 6. Altyapı Olanakları Sınıflar, laboratuarlar ve diğer yaşam alanları öğrenmeyi teşvik edici ortamı yaratacak düzeyde olmalı ve eğitim hedeflerine uygun ekipmanı barındırmalı, emniyeti sağlayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Akademik kadro ve öğrencilerin etkileşimini sağlayacak ve onların mesleki ve sosyal gelişmesini temin edecek diğer teçhizat ve altyapı olanakları da bölüm envanterinde yer almalıdır. Program öğrencilere modern mühendislik araç, gereç ve programlarının nasıl kullanılacağını öğretebilmelidir. Bilgisayar, kütüphane ve internet altyapıları programın hedefleri doğrultusunda yeterli sayıda sağlanmış olmalıdır.

19 7. Üniversite Desteği ve Mali kaynaklar Programa üniversitenin desteği, mali kaynaklar ve bunlara hakimiyet programın beklenen kaliteyi sağlaması ve bunun idame ettirilmesi için yeterli düzeyde olmalıdır. Programın en iyi şekilde sürdürülmesi ve yenilenebilmesi için, kaliteli akademik personeli (buna dolaylı olsa da destek personeli de ilave edilmelidir) cezbedici kaynaklar yeterli düzeyde olmalıdır. Ayrıca tüm akademik ve sosyal (yaşam alanları ve ihtiyaç ortamları kast edilmektedir) altyapıyı istenilen seviyede tutmayı başaracak seviyede (bakım onarım için sürekli mali destek kast edilmektedir) mali kaynakların sağlanması ve bunun garanti edilmesi gerekmektedir.

20 8. Programlara Özel Kriterler Her program (eğer varsa) özel kriterleri de sağlamak zorundadır. Bu kriterler söz konusu disipline ait olmazsa olmaz özelliklerini içermektedir. İsminden ötürü bir program birden fazla program kriterini içermek durumunda ise her bir kriter ayrı ayrı sağlanmalıdır.

21 EC 2000’de Özel Kriterleri Bulunan Programlar 1. Uzay Mühendisliği12. Jeoloji Mühendisliği 2. Ziraat Mühendisliği13. Endüstri Mühendisliği 3. Mimarlık-Mühendislik14. İmalat Mühendisliği 4. Biyo Mühendislik15. Malzeme, Metalürji Müh. 5. Seramik Mühendisliği16. Makina Mühendisliği 6. Kimya Mühendisliği17. Maden Mühendisliği 7. İnşaat Mühendisliği18. Gemi İnşaat Mühendisliği 8. Elektrik, Bilgisayar Müh.19. Nükleer Mühendisliği 9. İşletme Mühendisliği20. Petrol Mühendisliği 10.Mühendislik Mekaniği Müh.21. Yazılım Mühendisliği 11.Çevre Mühendisliği22. Harita Mühendisliği

22 İmalat Mühendisliği Program Kriterleri Bu kriterler, başlığında “İMALAT” ibaresi yer alan her türlü mühendislik programlarına uygulanmaktadır. 1.Program Mezunlarına: a. Malzeme ve İmalat Teknolojisi uygulamalarındaki yeterlilik, b. Süreç, Montaj ve Ürün Mühendisliği hakkında bilgi, c. İmalatta Rekabetçi davranabilme anlayışı, d. İmalat Sistemleri Tasarımı deneyimi ve e. İmalat Laboratuar Deneyimi kazandırmalı. 2. Akademik Kadro açısından programın: Mesleki programın uygulamasından sorumlu akademik kadronun uzmanlık alanlarında güncelliklerini koruduğunu göstermesi gerekli.

23 Makina Mühendisliği Program Kriterleri Bu kriterler başlığında “MAKİNA” ibaresi yer alan her türlü mühendislik programlarına uygulanmaktadır. 1. Ders Programının mezunlarına: a. Matematiğe dayalı fizik bilgisini b. Kimya bilgisini c. İleri matematik, diferansiyel denklem çözüm tekniklerini d. İstatistik ve lineer cebire yakınlığı e. Isıl ve mekanik sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde gerekli beceriyi kazandırmalı, 2. Akademik Kadro açısından program: Mesleki programın uygulamasından sorumlu akademik kadronun uzmanlık alanlarında güncelliklerini koruduğunu göstermeli.

24 Türkiye’de Durum nedir? Mühendislik Programlarının Akreditasyonu için MÜDEK var… (Müh. Prog. Değ. Kur.) Bir Sivil Toplum Kuruluşu, Dernek statüsünde ve Bağımsız YÖK tarafından akreditasyon yetkisi verilmiş ve tanınmış Yöntem olarak tamamen ABET’in Sistematiği kullanılıyor (izin alınarak)

25 Washington Antlaşması (Washington Accord-1989) -Uluslar arası akreditasyon sistemlerinin tanınırlığı hakkında- (ulusların akreditasyon kurumları arasında) Tam Statüdeki üyeler(12): ABET, ABD Accreditation Board for Engineering Education of Korea Canadian Engineering Accreditation Board Engineering Council of UK Engineering Council of South Africa Engineers Australia Engineers Ireland Honk Kong Institution of Engineers Institute of Engineering Education, Taiwan Institution of Engineers Singapore Institution of Professional Engineers New Zealand Japan Accreditation Board for Engineering Education i

26 Geçici statüdekiler (6): Accreditation Agency for Study Programs in Engineering and Informatics, Almanya National Board of Accreditation of All India Council for Technical Education, Hindistan Board of Engineers, Malezya Association for Engineering Education, Rusya Institution of Engineers, Sri Lanka MÜDEK, Türkiye En son başvurmasına rağmen bir sene sonra sadece MÜDEK, Türkiye, 16 Haziran 2011 de tam statüye kabul edildi (yani anlaşmaya taraf olan 13. ülke oldu)… (Bu MÜDEK tarafından akredite edilen bir programın üye ülkelerin Akreditasyon kurumlarınca da eş değer sayıldığını göstermekte!!!)


"Neden Akreditasyon ? Küreselleşme ve Avrupa Birliği (ve diğer ülkeler) ile entegrasyonu sağlamada, Mühendislerin ve eğitim kurumlarının denkliğini sağlamada," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları