Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı

2 Sunum Planı 2 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı  Vergi Müfettişlerinin Temel Görevleri  Nasıl Vergi Müfettiş Yardımcısı Olunur?  Yardımcılık Süreci  Neden Vergi Müfettişliği?  Vergi Müfettişlerinin Maliye Bakanlığındaki Konumu

3 Vergi Müfettişinin Temel Görevleri 3 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesi gereğince, Vergi Müfettişleri Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerine haizdir. Ayrıca 213 Sayılı VUK’un incelemeye yetkililerin sayıldığı 135. maddesinde Vergi Müfettişleri ve Yardımcıları ayrıca sayılmıştır.

4 Vergi Müfettişinin Temel Görevleri 4 Vergi İncelemesi 213 Sayılı VUK’un 134.maddesinde vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu ifade edilmiştir.

5 Vergi Müfettişinin Temel Görevleri 5 Teftiş Maliye Bakanlığı teşkilat birimlerinin yapmış olduğu iş ve işlemlerin mevzuat hümümlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesidir

6 Vergi Müfettişinin Temel Görevleri 6 Soruşturma Maliye Bakanlığı personelinin 657 sayılı DMK, TCK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine muhalefet edip etmediğinin tespit edilmesidir.

7 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 7 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR ? NASIL

8 GENEL ŞARTLAR Sınava Giriş Şartları  Yazılı sınavın yapıldığı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak  657 sayılı DMK‘nın 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmak  Sınava katılmamış veya en fazla 2 kez katılmış olmak  KPSS puan türü veya türlerinden asgari puan şartını taşımak  Sınavı duyurusu şartları ve süresine uygun başvuru yapmak 8

9 GENEL ŞARTLAR Sınava Giriş Şartları [.: En az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen fakültelerden veya programlardan mezun olmak :. ]  Hukuk Fakülteleri  Siyasal Bilgiler Fakülteleri  İktisat Fakülteleri  İşletme Fakülteleri  İ.İ.B. Fakülteleri Bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 9

10 GENEL ŞARTLAR KPSS = 80 Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS40, KPSS54 ve KPSS57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmalıdır..: 2015 yılı için :. 2014 ve 2015 KPSS puanları geçerli olacaktır. 10.: 2016 yılı için :. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 10- (A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.

11 Puan Türleri Gen. Yet. Gen. Kül. Yab. DilHukukİktisatMaliyeMuhasebeİşletme P400,200,10 0,15 - P540,300,10 P570,200,10 0,15 0,10 11 PUAN TÜRLERİNİN DETAYLARI PUAN TÜRLERİNİN DETAYLARI

12 YAZILI SINAV SÜRECİ Sınav başvuru tarihleri www.vdk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Yazılı sınav Ankara 4 oturum şeklinde Ankara’da yapılmaktadır. 12

13 Sınav Konuları Hukuk Grubu  Anayasa Hukuku  Medeni Hukuk ( Aile ve Miras Hariç )  Borçlar Hukuku  Ticaret Hukuku ( Deniz Ticareti ve Sigorta Hariç )  İdare Hukukunun Genel Esasları  İdari Yargı Hukuku  Ceza Hukuku  Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları İktisat Grubu  Mikro ve Makro İktisat  İktisadi Düşünceler Tarihi  Para Teorisi ve Politikası  Türkiye Ekonomisi  Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar Muhasebe Grubu  Genel Muhasebe  Şirketler Muhasebesi  Maliyet Muhasebesi  Mali Tablolar Analizi Maliye Grubu  Maliye Teorisi ve Maliye Politikası  Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi  Kamu Maliyesi 13

14 YAZILI SINAVDA BAŞARILI SAYILMA Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı sözlü sınavına çağrılır. 14

15 SÖZLÜ SINAV SÜRECİ Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğu Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı Genel yetenek ve genel kültürü Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 15

16 Sunum Planı 16 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı  Vergi Müfettişlerinin Temel Görevleri  Nasıl Vergi Müfettiş Yardımcısı Olunur?  Yardımcılık Süreci  Neden Vergi Müfettişliği?  Vergi Müfettişlerinin Maliye Bakanlığındaki Konumu

17 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI YARDıMCıLıK SÜRECI 17

18 Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda en az 3 ay eğitim verilir. Hizmet İçi Eğitim: Temel hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanır. EĞİTİM SÜRECİ BİRİNCİ YILIN SONUNDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Değerlendirme TürüAlınan Notun % Karşılığı Temel Hazırlık Eğitimi Hazırlık Notu35% Hizmet İçi Eğitim Sınav Notu25% Refakat Değerlendirme Notu15% Grup Başkanın Değerlendirmesi10% Eğiticilerin Değerlendirmesi10% Başkanın Değerlendirmesi5% NOT: 100 puan üzerinden 70 performans puanını alamayanlar başarısız sayılır.

19 Yetki Sınavı: Vergi Müfettiş Yardımcıları performans değerlendirmesinden başarılı sayılmaları durumunda, mesleğe girişinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar. -Söz konusu sınavın her bir branşından ortalama 50 puan alıp genel ortalaması 65 puan olanlar başarılı sayılmaktadır. Başarılı sayılanlar yetkili Müfettiş yardımcı olarak vergi incelemesi yapmaya başlarlar. -Başarısız sayılanlara ikinci bir sınav hakkı verilmektedir. İkinci yetki sınavından da başarısız olunması durumunda kendilerine uygun bir memur kadrosuna atanırlar. EĞİTİM SÜRECİ

20 VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA 3 yıllık Yeterlik Sınavı Vergi Müfettişliğine Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminin ardından yapılacak Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde Müşterek Kararname ile Vergi Müfettişliğine atanırlar. 3 YILLIK SÜRE 20

21 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21

22 KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER İMKANI Vergi Denetim Kurulu, mensuplarına kariyer imkanı sunan bir okuldur. Vergi Müfettişleri aldıkları eğitim ve edindikleri meslek ahlakı ile gerek kamuda gerekse özel sektörde aranan niteliklere sahip yönetici adaylarıdır. [.: Vergi Müfettişleri kariyerlerine :. ] Kurul bünyesinde Vergi Müfettişi veya Vergi Başmüfettişi olarak Kamu kurumlarında Üst Düzey Yönetici olarak Özel sektörde CEO, Mali İşler Direktörü, vb olarak [ devam edebilirler. ] 22

23 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İMKANI Vergi Müfettişleri “Yeminli Mali Müşavir” olma hakkına sahiptirler. Yeminli Mali Müşavirliğe hak kazanan Vergi Müfettişleri “Bağımsız Denetçi” olma imkanına da sahip olmaktadırlar. Bu iki unvan, belli bir süre kamu hizmetinde bulunduktan sonra bağımsız çalışma imkanı sağlamaktadır. YMM BAĞIMSIZ DENETÇİ 23

24 MALİYE BÜROKRASİSİNDE VERGİ MÜFETTİŞLERİ  Gelir İdaresi Başkanlarının % 100’ü  Müsteşarların % 83’ü Maliye Bakanlığı tarihindeki, 24

25 MALİYE BÜROKRASİSİNDE VERGİ MÜFETTİŞLERİ  Daire başkanı ve dengi unvanlardakilerin % 23 % 23’ü  Genel Müdür Yardımcısı ve dengi unvanlardakilerin % 44 % 44’ü  Genel Müdür ve dengi unvanlardakilerin % 87 % 87’si % 100  Müsteşar Yardımcılarının % 100’ü Mevcut Maliye Bakanlığı üst yönetiminde, 25

26 EĞİTİMİN SÜREKLİLİĞİ Vergi Müfettiş Yardımcılığı üçüncü yılın sonunda yapılacak yeterlik sınavı ile sona ermekle birlikte, Vergi Müfettişlerinin eğitimi meslek hayatları boyunca devam edecek bir süreçtir. Böylelikle mevzuattaki ve teknolojideki değişimlere kolaylıkla adaptasyon sağlanmaktadır. 26

27 YABANCI DİL KURSLARI % 60 Vergi Müfettişlerinin yabancı dil kursu harcamalarının % 60 ’ı Vergi Denetim Kurulu tarafından karşılanmaktadır. 27

28 YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS Vergi Müfettişleri, tanınan kontenjanlar çerçevesinde yüksek lisans yapmak üzere 2 yıl 2 yıl süreyle yurt dışına gönderilmektedir. (TOEFL: 84 puan ve üzeri almak) % 60 Yüksek lisans amacıyla yurt dışına giden Vergi Müfettişlerinin okul ücretleri, yurt dışı harcırahları ve yurt içi maaşlarının % 60 ’ı ödenmektedir. 218 kişi Son 10 yılda, Vergi Müfettişliği unvanı altında toplanan birimlere mensup 218 kişi yüksek lisans yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. MBA & PhD 28

29 İŞ TATMİNİ [.: Vergi Müfettişliği :. ] Her ortamda, her dönemde kabul gören // hiçbir zaman güncelliğini ve saygınlığını yitirmemiş ve yitirmeyecek, Yaptığı çalışmanın altına kendi mührünü basıp imzasını attığı özgün çalışma imkanı sağlayan, Amir memur ilişkisinin belirlenen kurallar ve ilkelere uyulduğu sürece esnek olduğu ve bağımsız çalışılan [ bir meslektir. ] 29

30 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MALİYE BAKANLIĞINDAKİ KONUMU 30

31 Hesap Uzmanları Gelirler Kontrolörleri Maliye Müfettişleri Vergi Denetmenleri 10.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıkları tek çatı altında toplanmış, Maliye Bakanlığı bünyesinde ve doğrudan Bakana bağlı olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. 31

32 32

33 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ da Maliye Müsteşarının görevi şu şekilde açıklanmıştır. Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarına giren konularla ilgili araştırma, inceleme, soruşturma, kontrol, tetkik, tahkik, denetim ve benzeri işler için Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesini talep edemez. 33 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

34 34

35 ŞANLIURFA GRUP BAŞKANLIĞI TURNE BÖLGELERI 35 ŞIRNAK SİİRT MARDİN NOT: Vergi Müfettişleri Türkiye’nin Her Yerinde İnceleme Teftiş ve Soruşturma Yetkilerine Haizdir.

36 GRUP BAŞKANLIĞI ADSOYADUNVANIMESLEGE BAS TARİHİ BursaYÜZGÜLYILDIRIMVERGİ MÜFETTİŞİ04.06.2010 GaziantepOSMANAKGÜNYETKİLİ VERGİ MÜFETTİŞ YRD.29.01.2014 DiyarbakırÖMERBOZYETKİSİZ VERGİ MÜFETTİŞ YRD.08.04.2014 AnkaraRIDVANÖNDERYETKİSİZ VERGİ MÜFETTİŞ YRD16.07.2014 DiyarbakırALİAZİRETYETKİSİZ VERGİ MÜFETTİŞ YRD.17.07.2014 HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLAN VM

37 TEŞEKKÜRLER V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı 37

38 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı SORU VE CEVAP 38


"MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları