Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Eğitim Müfettişi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Eğitim Müfettişi"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Eğitim Müfettişi
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI Hazırlayan Eğitim Müfettişi

2 1.Devlet Memuru’nun Özlük Haklarına Ait Tabi Olduğu Mevzuat
a)-657 sayılı Kanunun İlgili Hükümleri Amaç:Bu kanun,Devlet memurlarının hizmet şartlarını,atanma ve yetiştirilmelerini,ilerleme ve yükselmelerini,ödev,hak,yüküm ve sorumluluklarını,aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler (md.2).

3 İstihdam Şekilleri A-Memur:Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın,Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler,bu kanunun uygulamasında memur sayılırlar (md.4). B-Sözleşmeli Personel:Kalkınma planı,yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde ve işlerliği şart olan,zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan elemanların sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmeti görevlileridir. C-Geçici Personel:Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmeti görenler. D-İşçiler: (A,B,C) fıkraları dışında kalan kişilerdir.Bunlar hakkında bu kanun uygulanmaz.

4 Temel İlkeler Madde 3: A-Sınıflandırma:Devlet memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmıştır. B-Liyakat:Devlet memurları ilerleme,yükselme ve görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırılmıştır.Eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarına güvence sağlanmıştır. C-Kariyer:Devlet memurları hizmetleri içinde gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde,en yüksek derecelere kadar İlerleme imkanı sağlanmıştır.

5 Ödev ve Sorumluluklar Sadakat:Devlet memurları,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sadakatle bağlı kalmak ve T.C.yasalarına sadakatle uygulamak zorundadırlar.(Md.6) Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık:Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar,herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararını ve zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar,görevlerini yerine getirirken dil,ırk,cinsiyet,siyasi düşünce felsefi inanç,din ve mezhep ayırımı yapamazlar(Md.7)

6 Davranış ve İşbirliği:Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.(Md.8) Yurt dışında davranış:Devlet memurlarından yurt dışında görevli bulunanlar devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar(Md.9) Amir durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:Devlet memuru amirinin verdiği emirleri yerine getirmekle görevlidir(Md.10)

7 Devlet memurlarının Görev ve Sorumlulukları:Devlet memurları kanun,tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinde aldığı görevi Anayasa, kanun,tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez.emri verene bildirir.Amir ısrar eder yazılı olarak verirse,memur bu emri yapmaya mecburdur. Konusu Suç teşkil eden emir,hiçbir suretle yerine getirilmez (md.11)

8 Kişisel Sorumluluk ve Zarar:Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar.Kasıt,kusur,ihmal ve tedbirsizlik sonucu oluşan zarar ilgili memur tarafından rayiç bedel üzerinden ödenir (Md.12). Kişilerin Uğradıkları Zararlar: Kişilerin kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili uğradıkları zararlardan dolayı,ilgili personel aleyhine değil,ilgili kurum aleyhine dava açarlar (md.13). Mal Bildirimi:Memurlar kendileri,eşleri ve çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları,alacakları ve borçları hakkında Mal Bildiriminde bulunurlar (md.14).

9 Devlet memurları,basına bilgi veya demeç verebilmeleri için yetkili kılınmalıdırlar.Yetkili olmayanlar basına bilgi ve demeç veremezler.(Md.15) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge ve araç-gereçleri,yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları,görevleri sona erdiği zaman ellerinde bulunan,görevle ilgili resmi belgeleri,araç ve gereçleri iade etmek zorundadırlar(Md.16)

10 b)5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu’nun İlgili Hükümleri
Sandıktan Faydalanacaklar              Madde 12 – Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar. (1)              I – Daire, kurum ve ortaklıklar:              a)  Genel bütçeye giren daireler;              b)  Katma bütçeli daireler;              c)  Özel idareler;              ç)  Belediyeler;

11 Haklar Madde 13 – Bu Kanunla tanınan haklar şunlardır:
             a) Emekli aylığı;              b) Adi malullük aylığı;              c) Vazife malullüğü aylığı;              ç) (Mülga: 21/4/ /29 md.)              d) Dul ve yetim aylığı;              e) Harp malullüğü zammı;              f) Toptan ödeme;              g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi;              h) (Mülga: 23/2/ /4 md.)              i) 65 inci maddede yazılı yardımların yapılması;              j) İkramiyeler. (2)

12 Emekli Aylığı Bağlanacak Haller
             Madde 39 – Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:              a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine;              b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/ /23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,              Seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azaları hariç olmak üzere, 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen, Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 43 üncü maddede yazılı olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

13 Malullük              Madde 44 – Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere (malul) denir ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümleri uygulanır.

14 Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller
İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.               Madde 67 – 66 ncı maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:              a) Karı;              b) Koca;              c) Çocuklar;              ç) Ana;              d) Baba.

15 2-Devlet Memurunun Genel Hakları
Uygulamayı İsteme Hakkı:Devlet memurları, yürürlükte bulunan hükümleri kendileri hakkında aynen uygulamasını isteme hakkına sahiptirler (md.17) Güvenlik:Kanunda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez,aylık ve başka hakları elinden alınamaz (md.18). Emeklilik :Devlet memurlarının,özel kanununda yazılı belirli şartları içinde emeklilik hakları vardır (md.19) . Çekilme Hakkı:Devlet memurları bu kanunda (Madde 94-98) belirtilen esaslara göre bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir (md.20).

16 Çekilme (Memurluğun Sona Ermesi (md.94-98) )
Madde 94- Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hukum : 31/7/ /75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,yazılı müracaat şartı aranmaksızın,çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler,üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Çekilmede Devir ve Teslim Süresi : Madde 95- Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli sureler, yönetmelikte belirtilir. Olağanüstü Yönetim Hallerinde Çekilme Usulü : Madde 96- (Değişik: 29/11/1984-KHK 243/16 md.) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip ise başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

17 Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları
Madde 97- (Degisik: 29/11/1984-KHK 243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 ncu maddenin 2 nci ve 3 ncu fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 nci maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar. Memurluğun Sona Ermesi : Madde 98- Devlet memurlarının : a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; c)Memurluktan çekilmesi; d)İstek, yaş haddi, mâlulluk ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; e) Ölümü ; hallerinde memurluğu sona erer.

18 Müracaat,Şikayet ve Dava Açma:Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerden dolayı müracaat;amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler Müracaatlar ve şikayetler en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla şikayet edilen amir atlanarak yapılır (md.21). Müracaat ve şikayetleri alan amir,eğer kendisinin yacağı bir şey yoksa 3 gün içinde üst makama gönderir.30 gün içinde olumlu ya da olumsuz yazılı cevap verilir. Eğer 30 gün içinde cevap verilmez ise 60 gün beklenir.60 gün içinde olumlu-olumsuz cevap verilmez ise ZİMNI RED olarak kabul edilmelidir. 61.gün idare (İdare-Bölge idare-Danıştay) mahkemesine dava açma hakkı kazanılmış olur.

19 Sendika Kurma Hakkı:( ) Devlet memurları Anayasa ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendika kurabilirler,üye olabilirler (md.22). İzin :Devlet memurları kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir (md.23). Kovuşturma ve Yargılama:Devlet memurlarının görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma (idari) ve kovuşturma (TCK) yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir (md.24). İsnat ve İftiralara Karşı Koruma:Devlet memurları haklarında ihbar ve şikayetler garaz veya mücerret hakaret için,uydurma bir suç isnadı suretiyle yapanlar hakkında isnat sabit olmadığı takdirde memurun en büyük amiri isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler (md.25). İZİNLER

20 Yasaklar Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı:Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile başvuruları ve şikayetleri yasaktır.Devlet memurları, kamu hizmetlerini aksatacak şekilde birlikte çekilmeleri veya göreve gelipte devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.(Md..26) Grev Yasağı:Devlet memurları grev kararı veremezler.Grev düzenleyemezler,ilan edemezler, grev yapılması ile ilgili propaganda yapamazlar, herhangi bir greve katılamazlar,destekleyemezler veya grevi teşvik edemezler.(Md.27) Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı:Devlet memurları ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar(Md.28)

21 Hediye Alma,Menfaat Sağlama Yasağı:Devlet memurlarının hediye almaları görevleri sırasında olmasa bile yarar sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri,iş sahiplerinden ödünç para almaları yasaktır(Md.29) Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı:Devlet memurları,kendi denetimi altında bulunan veya görevi veya kurumu ile ilgisi olan teşebbüslerden yarar sağlayamazlar(Md.30) Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı:Devlet memurları,kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri,yetkili olmadıkça açıklayamazlar(Md.31)

22 3-Devlet Memurluğunda İlerleme ve Görevde Yükselme
  Madde 36: A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.                                                                                              Giriş                        Yükselinebilecek                           Öğrenim durumu                             Derece          Kademe         Derece       Kademe  İlkokulu bitirenler                                                           15                   1                  7              Son Ortaokulu bitirenler                                                       14                   2                   5                Son Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                                         14                   3                   5                Son Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                                         13                   1                   4                Son Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                                         13                   2                   4                Son Liseyi bitirenler                                                             13                   3                   3                Son Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                                                        12                   2                   3                Son Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                      11                   1                   2                Son Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Orta- okul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler                                                         10                   1                   2                Son Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki  öğrenimi bitirenler                                           10                   2                   2                Son 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler                            10                   2                   1                Son 3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler                           10                   3                   1                Son 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler                              9                   1                   1                Son 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler                              9                   2                   1                Son 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler                              9                   3                   1                Son

23              12 – a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

24 b-Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmeleri
             Kademelerde ilerleme şartları:              Madde 64 – Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:              A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,              B) O yıl içinde olumlu sicil (60 ve yukarı puan) almış bulunması,              C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması,              (Ek: 29/1/ KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır .

25              Derece yükselmesinin usul ve şartları:
             Madde 68 – (Değişik: 12/2/ /5 md.)              A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:              a) (Değişik: 26/6/ KHK 241/4 md.) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,              b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,              c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,              d) Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,              olması şarttır.

26 c-İdari Görevlere Atanma
             Madde 69 – (Değişik: 29/11/ KHK 243/11 md.)              Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.              Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.              İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri:

27 İdari görevlere; 1-Asaleten atanma; MEB bağlı eğitim kurumlarının yöneticilerinin atama ve yer değiştirmeleri tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan “MEB Bağlı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği” çercevesinde yapılmaktadır. 2-Vekaleten atanma;asaleten atanma yapılabilecek eleman olmadığı durumlarda kurumun işleyişini sağlamak üzere vekaleten görevlendirme yapılır.Ancak,vekaleten atamalarda asaleten atanma şartları dikkate alınır.

28 /d-Sınıf değiştirme 17/12/2005
I - Genel idare hizmetleri sınıfı II - Teknik Hizmetler Sınıfı: III - Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı IV - Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı V - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı VI - Din Hizmetleri Sınıfı VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı VIII - Yardımcı Hizmetler Sınıfı: IX - Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı X - Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı:

29 Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme:
                          Madde 71 – (Değişik: 30/5/ KHK/12; Aynen kabul: 15/5/ /1 md.)              (Değişik: 29/11/ KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.              Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.              Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

30 4-Atama ve Yer değiştirme
Devlet Memurluğuna Alınmada Genel ve özel şartlar: Madde 40 – Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.              Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.    Madde 48 –Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.              A) Genel şartlar:              1. Türk Vatandaşı olmak,(1)              2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,              3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,              4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

31 Atama a-İlk Defa Atama 1-İlk atama 2-Kurum içi ilk atama
3-Kurumlar arası ilk atama b-Yeniden Atama 1-Açıktan atama 2-Kurumiçi yeniden atama 3-Kurumlararası yeniden atama 4-Emekli dönüşü atama

32 b-Yer değiştirme A-Özüre Bağlı Yer değiştirme: 1.Sağlık özürü,
2.Eş durumu özürü, 3.Öğrenim özürü, B-İsteğe Bağlı Yer değiştirme 1.Zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, 2.Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olanlar, Zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, A)Doğal afetler, B)Eşin ölümü ya da boşanma, C)Milli hakem,antrenör,sporcu

33 Adaylık süresinde yerdeğiştirme
Sağlık ve eş durumu için Temel ve Hazırlayıcı eğitimi tamamlayanlar, Öğrenim Özürüne bağlı ise adaylığın kaldırılması gereklidir. İsteğe bağlı yer değiştirmelerde,zorunlu bölge hizmetine tabi olmayanlar bulundukları yerde en az 2 yıl çalışanlar il içinde,3 yıl çalışanlar il dışı istekte bulunabilirler.Hizmet puanı esas alınır. Atama ve Yerdeğiştirmelerde öncelik sırası,Yargı kararları,Sağlık nedeni,görevden çekilenler olarak sıralanır.        Karşılıklı olarak yer değiştirme:        Madde 73 – Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

34 c-Vekalet görevi          Madde 86 – Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.              Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.              Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara, açıktan vekil atanabilir.              Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

35 d-İkinci Görev Memurlara; a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
             b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,              c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,             İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.              Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

36 Kimlere İkinci görev verilebilir ?
Asıl görevlerinin yanında;              a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,              b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,              c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,              d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,              ikinci görev olarak yaptırılabilir.

37 e-Silah altına alınma Silah altına alınma:              Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.   Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri              Madde 82 – Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

38 5-Çalışma Saatleri ve İzinler (657 sayılı DMK ve MEB İzin Yönergesi)
657 DMK Madde 99- Memurların haftalık çalışma suresi genel olarak 40 saattir. Yıllık İzin (657 s.DMK.102): Madde 10- Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara hastalık, mazeret ve aylıksız izin halleri hariç ayrıca yıllık izin verilmez. Ancak, kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler, öğrencisi olmayan akşam sanat okullarında görevli olanlar ile ilköğretim müfettişlerinin izin süreleri, hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir .

39 Yol Süresi: Madde 11 - Yıllık izinlerini memuriyet mahallerinin dışında geçirecek olanların izin sürelerine, zorunlu hallerde memuriyet mahalli ile iznin geçirileceği mahallin uzaklığı dikkate alınarak, gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere toplam dört gün yol süresi eklenebilir.

40 İzin vermeye yetkili amirler
Madde 15 - b) Taşra teşkilatında görevli personele birinci sicil amiri,birinci yok ise ikinci sicil amiri tarafından. İzinli Personelin Göreve Çağrılması: Madde 16 - Yıllık iznini kullanmakta olan memurlardan, izin vermeye yetkili amirin göstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılanlar, görevlerine dönmek zorundadırlar. Bu gibilere izin mahallinde görev mahalline geliş ve dönüşleri için yasal yollukları ödenir.

41 Mazeret İzinleri (657 DMK 104)
Madde 18 - Yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın personele 657 sayılı Kanunun 104.ncü maddesine göre aşağıda açıklanan hususlar dahilinde mazeret izni verilir. a. Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri: 1) Kadın memura, doğum yapmasında önce doktor raporu üzerine 8 hafta, doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta, 2) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması sebebiyle üç gün, 3) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün, İzin verilir. Ayrıca doğum yapan kadın memurlara, doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra, doğumun sezaryenle olmasına bağlı olarak düzenlenen sağlık raporunda gösterilen istirahat süresinden altı haftayı aşan sürenin bitiminden başlamak ve günde bir buçuk saat olmak üzere altı ay süre ile süt izni verilir. Bunlardan süt izni kullanacak öğretmenlerin süt izinlerinin kullandırılmasında eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır. Bu bakımdan okul öncesi, ilkokul ve ilköğretim okulu birinci kademede görevli öğretmenlerin eğitim ve öğretim saatleri dışında,ilköğretim okulu ikinci kademe, ortaokul, lise ve dengi okullarla yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerin günün belli saatlerine konulmak suretiyle, süt izni kullanmaları sağlanır.

42 b. Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinleri md.14:
1) Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde (takvim yılı) toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 2) Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşürülür. Bu izin; yıllık iznini kullanmış olanlara, aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

43 Hastalık İzinleri: Madde 20 - Memurlara, l5.nci maddede belirtilen amirlerce hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar izin belgesi (EK-1) tanzim edilerek hastalık izni verilir. Hastalık günlerinin, raporda veya izin belgesinde aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde görev mahallinde geçirilmesi zorunludur. a. Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri: Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarda gösterilen lüzum üzerine, memurlara verilecek hastalık izin süresi 657 sayılı Kanunun 105.nci maddesinde öngörülen süreleri geçemez.

44 b. Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:
1)Memurlara Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" uyarınca tek hekimlere memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak 20 güne kadar rapor verilebilir. Hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ver bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir. Ancak, o yerde resmi tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbi veya ulaşım imkansızlığı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi halinde tek hekimler en çok en çok 20 gün daha ikinci bir rapor verebilirler. Bu raporun geçerli sayılabilmesi için tıbbi sebeplerin hekimce, ulaşım imkansızlığının da mahalli mülki amirlikten bir yazı ile belgelendirilmesi ve kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca da onaylanması gerekir.

45 Tek hekim raporları: Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumunun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekir. Madde 20 - Memurlara, l5.nci maddede belirtilen amirlerce hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar izin belgesi tanzim edilerek hastalık izni verilir.

46 Hastalık Raporları İzne Çevrilmeyenler:
Madde 21 - Usule veya fenne aykırı olması sebebiyle hastalık raporları izne çevrilmeyerek görevlerine başlamaları tebliğ edilen memurlardan görevlerine başlamayanlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Hastalık İzni Madde 105-Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın asağıdaki esaslara göre izin verilir. A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar. B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar. C) Kanser, verem ve akil hastalıkları gibi uzun sureli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,izin verilir. Memurların,hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

47 İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu surelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar. İyileşme halinde göreve dönüş :Madde nci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar izinlerinin sonunda ise başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.

48 Aylıksız İzin Türleri:
Madde 22 - Görülecek lüzum üzerine personele verilebilecek başlıca aylıksız izin türleri şunlardır. a. Yakınlarının Hastalığı Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. b. Doğum Sonrası Aylıksız İzin: Doğum sonrası 8 haftalık iznin, sezaryenle olması halinde düzenlenen sağlık raporunda gösterilen istirahata süresinin bitiminden itibaren, memurun isteği üzerine en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Aylık aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası iznin bitim tarihidir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere, 12 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 12 aylık sürenin bitimine 1 aydan daha az bir süre kalmışsa aylıksız izin verilmez

49 c. Askerlik İçin Aylıksız İzin:
Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara, görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir. d. Yurt İçine Yurt Dışına Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin: Yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir defada kullanılabileceği gibi bölümler halinde kullanılabilir. İşçi veya Sözleşmeli statüde görevli olanların eşlerine bu fıkra hükmü uygulanmaz.

50 e. Dış Memleketlerde Görev Alacak Memurlara Verilecek Aylıksız İzin:
657 sayılı Kanunun değişik 27 nci maddesine göre kurumunun muvafakate ile yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta görev alacak memurlara Bakanlık teklifi (memurun görev yaptığı daire hazırlar) Başbakanın izni ile 3'er yıllık sürelerde memuriyet süresince toplam 1) Yabancı memleketlerde 10, 2) Uluslararası kuruluşlarda 21, yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

51 Öğrenim İzni: Madde 26 - Bakanlık personelinden; a) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezine devam edenlere, 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesi, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesi ve Eğitim İç Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereğince eğitim süresince özlük haklarına dokunulmaksızın, b} Öğretmenlerin Yurt İçinde Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre Bakanlık Müdürler Kurulu'nca hazırlanan öğrenim, ihtisas, bilgi ve görgü artırma planlarında belirtilen alanlarda öğrenim veya ihtisas yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak isteyen öğretmenlere aylıklı veya aylıksız olarak;

52 Yurt Dışına Çıkış İzni:
Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel için Personel Genel Müdürü, taşra teşkilatında görevli personel için il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından izin verilir. Yurt Dışına Çıkış İzni: Madde 27 - Kanuni izin sürelerini yurt dışında geçirmek isteyen ve durumları uygun görülenlerin yurt dışına çıkış izinleri, merkez teşkilatında görevli olanlar için Bakan,taşra teşkilatında görevli olanlar için ise il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından verilir.

53 b) taşra teşkilatında milli eğitim müdürlerince, izin verilebilir.
İkamet İzni: Madde 28 - görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla personelin görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşin merkezinin (mücavir alanlar dahil) dışında ikamet etmelerine, a) Merkez teşkilatında, mensup oldukları birimlerin en üst amirlerince, b) taşra teşkilatında milli eğitim müdürlerince, izin verilebilir. Öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerindeki ikametleri için ayrıca izin şartı aranmaz. Ancak izinlerini geçirecekleri yerlerin adresini görevli oldukları kurum müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur. Muvazzaflık Dışında Silah Altına Alınma: Madde 29 - Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarına, silah altında bulundukları sürece; a) Merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce, b) Taşra teşkilatında milli eğitim müdürlüğünce, izin verilebilir BAŞA DÖN

54 6-Disiplin ve Disiplin Cezaları
1. DİSİPLİN CEZALARI VE AMACI Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasak­ladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlar olup, kamu kurumlarında çalışan görevlilerin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, diğer kamu görevlilerine örnek teşkil etmek, ibret almalarını sağlamak, kamu görev ve hizmetlerinin yasalarla belirlenen usul ve esaslar dahilinde gereği gibi yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacını taşır.

55 2. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZELLİKLERİ
a) Sadece kamu görevlileri ile belli meslek mensuplarına uygulanırlar. b) Kişiseldirler. c) Memurun, özlük hak ve meslek statüsüne yönelik etkileri vardır. Aylıktan kesme cezasından ağır ceza alan memurlar, daire başkanlığı ve daha üst görevlere atanamazlar. d) Savunma hakkı tanınmadan verilemezler. e) Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir. Ancak bu takdir hakkı sınırsız olmayıp belirli usul ve esaslarla kamu görevlilerini sübjektif etkilenmelerden korurlar. f) Uygulamada eşitlik ilkesi esas olup, aynı eylemde bulunanların aynı nitelikteki cezalara tabi tutulması temel alınır. g) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler. h)Ertelenmeleri mümkün değildir.      

56 3.DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ VE CEZA UYGULANACAK DAVRANIŞLAR
     Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller, Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde toplanmıştır. Bu maddenin son fıkrasında yer alan; “ . . özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına iliş­kin hükümleri saklıdır ‘ hükmüne, ilk okul öğretmenleri ile ilgili 4357 sayılı Kanunun 7., ilköğretim müfettişleri ve orta dereceli okul öğretmenleri hakkındaki 1702 sa­yılı Kanunun 19. maddeleri girmektedir.       

57 4.DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASINDA TAKDİR HAKKI
Disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesinde; “Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. cezayı kabul veya reddeder. Red halinde, atamaya yetkili amirler (*) 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler” hükmü yer almakta olup, bu hüküm karşısında takdir yetkisinin sadece atamaya yetkili amire ait olduğu ortaya çıkmaktadır.

58 5. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER
657 sayılı Kanunun maddesine göre; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

59 6.DİSİPLİN KURULLARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi disiplin kurallarının oluşmasına dayanak teşkil etmekte olup, buna dayalı olarak çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan görevlilerle ilgili disiplin kurulları: a) il Disiplin Kurulu h) İl Milli [Eğitim Disiplin Kurulu e) Merkez Disiplin Kurulu d) Yüksek Disiplin Kuruludur.

60 Disiplin Kurulları İl Disiplin Kurulu, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla atananlar hariç, Ba­kanlığın illerdeki teşkilatında çalışan ve cezalandırılmaları İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının görev ve yetki alanı dışında kalan görevlilerin; İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla atananlar dışındaki, illerde Bakanlığa bağlı teşkilatta görevli yönetici, öğretmen, uzman ve uzman yardımcılarının;

61 Merkez Disiplin Kurulu, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla ya da başka surette atanan her türlü görevlinin; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin teklifler ile üst disiplin amiri bulunmaması durumunda, disiplin amirleri veya atamaya yetkili amirler tarafından verilmiş olan uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlarlar. Yüksek Disiplin Kurulu ise, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün görevlilerin, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile ilgili işleri hakkında karar verir.

62 Disiplin Cezaları ve Çeşitleri
           A- 657 sayılı DMK Madde 125 – Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:              A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.              Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:              a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,              b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,              c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,              d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,              e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,              f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,              g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,              h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

63 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
             B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.              Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:              a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,              b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,              c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,              d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,              e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,              f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,              g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,              h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,              ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,               j) Verilen emirlere itiraz etmek,              k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,              l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.            m)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

64              C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
             Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:              a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,              b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,              c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,              d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,              e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,              f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,              g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,              h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,              ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,              j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

65 a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
       D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır /12/2005         Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:         a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,         b) Özürsüz ve kesintisiz gün göreve gelmemek         c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,        d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,        e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,       f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,       g) (Mülga:17/9/ /33 md.)       h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,       ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,        j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,        k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,        l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,        n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,        o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

66 E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.              Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:              a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,              b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,              c) Siyasi partiye girmek,              d) Özürsüz olarak (...) (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,              e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,              f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,              g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,              h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,              ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,              j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,              k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek

67 1702 sayılı İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN
Cezalar ve Suçlar: Madde 19- Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir: 1-İhtar, 2-Tevbih, 3-Ders ücretlerinin kesilmesi, 4-Maaş kesilmesi, 5-Kıdem indirilmesi, 6-Derece indirilmesi, 7-İstifa etmiş sayılmak, 8-Vekalet emrine alınmak, 9-Meslekten çıkarılmak, 10-Devlet memurluğundan çıkarılmak.

68 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi,Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir. c) Kıdem indirmek: Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir. d) Vazifelerine son verilmek: Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla onbeş günlük ücret veya maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir. e) Meslekten çıkarılmak: Ögretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizli ği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

69 7-Siciller a-Sicil Amirleri:
sayılı Devlet Memurları Kanunu ( dahil aradaki maddeler) 2. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 3. Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği a-Sicil Amirleri: Madde 4- M.E.B. Merkez ve taşra yurt dışı teşkilatındaki görevli personelin 1. ve 2., gerektiğinde görüşüne başvurularak 3. sicil amirlerinin kimler olacağı Ek-1 ve Ek-2 çizelgede gösterilmiştir. b-Sicil Raporlarının Doldurulması: Madde 5- Bakanlık merkez ve taşra yurt dışı teşkilatı, kadrolarında genel idare teknik sağlık ve yardımcı sağlık ve yrd. hizmetliler sınıfında personeli için Ocak ayında Ek 3 sicil raporu eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul öğretmenleri için EK-4, Orta dereceli okullar için Ek-5 sicil raporu öğretim yılı için doldurulur.

70 Sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulü ve notların derecelendirilmesi
a) 60 dan 75'e kadar olanlar orta, b) 76 dan 89'a kadar olanlar iyi, c) 90 dan 100'e kadar olanlar çok iyi, derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılır. Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

71 Memurların genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; "Sicil amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru; a) Dış görünüşü (kılık, kıyafet), b) Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti, c) Azim ve sebatkârlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerdeki başarısı, d) Alkol, kuram vb. alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri, e) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları,bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar

72 c-Olumlu ve Olumsuz Sicil:
Madde 119- (Değişik: 29/11/ KHK 243/21 md.) Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar. Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60 ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. Sicil amirleri hakkında, daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki başarı dereceleri göz önünde bulundurulur. Olumsuz Sicil: Madde 120- (Değişik: 29/11/1984-KHK 243/22 md.) İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır

73 1.ve 2. Sicil Amirlerinin Kanaatleri Çeşitli Olması Halinde Yapılacak İşlem:
Madde sicil amiri tarafından memur hakkında doldurulacak sicil raporunda bu amirin kanaati ile 2. sicil amirinin kanaati birbirine aykırı ise sicil raporu 3.sicil amirine gönderilerek, o memur hakkındaki kanaatini yazması istenir ve 3.sicil amirinin kanaatine göre işlem yapılır. 2.ve 3.sicil amiri bulunmayan memur hakkında 1.sicil amirinin kanaatine göre işlem yapılır.

74 Aday memurlar hakkında doldurulacak sicil raporları
Yönetmeliğin 12 nci maddesinde; "... Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur. Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." hükmüne yer verilmiştir. Ancak adaylığı kaldırılan memur hakkında o yılın Aralık ayının ikinci yarısında da sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı hususunda, memurun adaylığının kaldırıldığı tarih ile o yılın 31 Aralık tarihi arasında 6 ay ve daha fazla sürenin bulunması halinde, o yılın Aralık ayında da sicil raporu doldurulacak, son 6 yıllık sicil notu toplamının hesabında bu sicil raporuna itibar edilecektir..

75 Memurun adaylığının kaldırıldığı tarih ile o yılın 31 Aralık tarihi arasında 6 aydan az bir süre bulunması halinde ise, Aralık ayının ikinci yarısında memur hakkında sicil raporu doldurulmayacak, bu durumda son 6 yıllık sicil notu ortalamasının hesabında, adaylığın kaldırıldığı tarihten sonraki 15 gün içinde doldurulan sicil raporu dikkate alınacaktır Memurların uyarılmaları:              Madde 117 – Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.              İtiraz hakkı:              Madde 118 – 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.              Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler.             

76 d-Ödüllendirme Teşekkür-Takdir Aylıkla Ödül
             Madde 122 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.Takdirname sicile geçer. Aylıkla Ödül Madde 123-Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, aşmamak üzere ödül verilebilir Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.               

77 8-Görevden Uzaklaştırma
             Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.              Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.              Yetkililer:              Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.              a) Atamaya yetkili amirler;              b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;              c) İllerde valiler;              ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)              Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

78 Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:
             Madde 139 – (Değişik: 23/12/ KHK 2/1 md.)              Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.              Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

79 Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:
             Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.              Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:              Madde 141 – (Değişik: 30/5/ KHK/12; Aynen kabul; 15/5/ /1 md.)              Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.              143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  değerlendirilir.

80 Tedbirin kaldırılması:
              Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.              Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.              Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:              Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:              a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;              b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;              c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;              ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;              Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır

81 Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:
                          Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.              Süre:              Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.              Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

82 Mali Haklar              Kapsam:              Madde 146 –Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.              Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

83 Deyimler A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,              B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,              C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,              Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,              D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

84 E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,              F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,              G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,              b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,              c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,              d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,              İfade eder

85 Dereceler ve Kademe Aylığı
             Madde 149 – (Değişik: 31/7/ /52 md.)              Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.              Derece aylığı:              Madde 150 – (Değişik: 31/7/ /53 md.)              Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.

86 Aylığa Hak Kazanma Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma :
             Madde 166 – (Değişik : 12/2/ /11 md.)              Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.              Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:              Madde 167 – (Değişik: 30/5/ KHK 5/7 md.)              Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

87 Vekalet aylığına hak kazanma:
             Madde 173 – (Mülga: 23/12/ KHK 2/5 md.)              Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:              Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.              Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:              Madde 175 – (Değişik: 30/5/ KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/ /1 md.)              Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.              (Ek : 4/7/ KHK- 631/5 md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.              (Değişik: 26/6/ KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.              (Değişik: 22/8/ KHK - 378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

88 Ders ve konferans ücretleri:
                          Madde 176 – (Değişik: 3/4/ /1 md.)              Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için100, gece öğretimi için 110 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.              Bu ücretler;              a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,              b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara,              c) Alanlarında master doktora derecesini almış olan öğretmenlere,              %25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise %40 fazlasıyla ödenir.              Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.              Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(1)

89 Yolluk giderleri ve gündelikleri:
       Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.        Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

90 Sosyal Haklar ve Yardımlar
             Emeklilik hakları:              Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyle düzenlenir.              Hastalık ve analık sigortası:              Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,              B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,              C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,              Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,              D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık.              Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.              Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.              Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.             

91 Aile Yardımı Ödeneği Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller:              Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:              1. Evlenen çocuklar,              2. (Değişik: 21/4/ /28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.              3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),              4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

92 Doğum yardımı ödeneği Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

93 Tedavi yardımı, Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak, tedavi ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır

94 Ölüm yardımı ödeneği, Cenaze giderleri,
             Madde 208 –  (Değişik birinci fıkra: 6/7/ KHK - 562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile  ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. (1)              Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez.              Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

95 Giyecek yardımı: Yiyecek yardımı:
        Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.          Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

96 Harcırah Kanunu Yolluk giderleri ve gündelikleri:
             Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.              Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

97 Harcırah verilecek kimseler:
Madde 4 –(Değişik: 11/12/ /2 md.) Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; 6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 7. (Mülga: 31/7/ /1 md.) 8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; 11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

98 Harcırahın unsurları:
Madde 5 – Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah hesabında esas tutulacak yol: Madde 6 – Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

99 Yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren haller:
Madde 12 – Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz. Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde aile harcırahı: Madde 13 – Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45 inci madde esasına göre harcırah verilir. (1)

100 Muvakkat vazife (Geçici görev) harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye):
Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

101 Hastalara refakat halinde harcırah:
Madde 20 – (Değişik: 21/5/ /1 md.) Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir. Yatacak yeri bulunmayan mahallerde muvakkat vazife: Madde 21 – Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.

102 Harcırah Unsurları Yol Masrafı Yurt içinde yol masrafı:
Madde 27 – Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder. Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlerinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat edebilirler. Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı: Madde 28 – (Değişik: 11/12/ /10 md.) Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir

103 Yevmiyeler Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı:
Madde 33 – (Değişik: 11/12/ /12 md.) a. Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları,İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları

104 Aile Masrafı Aile masrafının miktarı:
Madde 44 – (Değişik: 11/12/ /18 md.) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

105 Yer Değiştirme Masrafı
Yurtiçinden yer değiştirme masrafı: Madde 45 – (Değişik: 11/12/ /19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

106 10-Devlet Memuru’nun Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmesi
Hizmetiçi eğitimin amaçları: 1-Oryantasyon (uyum) eğitimi,mesleki sosyalleşme, 2- Yeniliklere uyum sağlama,verimi artırma, 3-İş içinde yükselmeyi sağlama, 4-Yeni atandığı görevin gereklerini yerine getirme, 5-Mesleksel eskimeyi önleme,azaltma, 6-Bilgi ve görgüsünü artırma ve moral doyum sağlama,             

107 Adaylığa kabul edilme:
             Madde 54 – (Değişik: 12/5/ /19 md.)              Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.              Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.              Adayların yetiştirilmesi:              Madde 55 – (Değişik: 12/5/ /20 md.)              Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.             Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.              Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

108 Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/21 md.)
Adaylık devresi içinde göreve son verme: Madde 56 – (Değişik: 12/5/ /21 md.)      Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.       İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık süresi sonunda başarısızlık:              Madde 57 – (Değişik: 12/5/ /22 md.)              Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.                         Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

109 Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:
             Madde 62 – (Değişik: 23/12/ KHK 2/1 md.)              İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;              a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,              b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,              İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.              Yukarıdaki süreler;              1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,              2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,              3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

110 Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.              Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.              İşe başlamama halinde yapılacak işlem:              Madde 63 – (Değişik: 23/12/ KHK 2/1 md.)              (Değişik: 12/5/ /24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.              Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

111 Diğer Kanunlar

112 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Kabul Tarihi : 14/6/1973 R.Gazete : Tarih : 24/6/1973   Sayı : 14574 I – Kanunun kapsamı :          Madde 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

113 Türk Milli Eğitiminin Amaçları
             I – Genel amaçlar:              Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,              1. (Değişik: 16/6/ /1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

114 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştir (1)   a)   Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.        b)   Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

115 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;              Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

116 II – Özel amaçlar:         Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

117 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
             I – Genellik ve eşitlik:              Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.              II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:              Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.              III – Yöneltme:              Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.              (Değişik: 16/8/ /3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.              Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

118 IV – Eğitim hakkı:              Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.              İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.              V – Fırsat ve imkan eşitliği:               Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.              Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

119  VI – Süreklilik:      Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.                                                                    Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

120 VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:
             Madde 10 – (Değişik: 16/6/ /2 md.)              Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.              Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

121 VIII – Demokrasi eğitimi:
             Madde 11 – (Değişik: 16/6/ /3 md.)              Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.              IX – Laiklik :              Madde 12 – (Değişik: 16/6/ /4 md.)              Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

122 X – Bilimsellik:      Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.      Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.    Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

123   XI – Planlılık :                         Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.              Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.              Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

124 XII – Karma eğitim:              Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.              XIII – Okul ile ailenin işbirliği:              Madde 16 – (Değişik: 10/11/ /1 md.)              Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.              Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik  ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

125 XIV – Her yerde eğitim:              Madde 17 – Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.              Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millİ Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

126 Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler              I – Örgün ve yaygın eğitim:              Madde 18 – Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur.              Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.              Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

127 222 sayılı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 5/1/1961
Madde 1 – İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.              Madde 2 – İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.              Madde 3 – (Değişik: 12/10/ /1 md.)              Mecburi ilköğretim çağı, yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.              Madde 4 – Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.              Madde 5 – Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle ilköğretim okuluna devam edemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.

128 Teşkilat Madde 6 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/2 md.)
             İlköğretim kurumları şunlardır:              a) Mecburi olanlar:              (1) (Mülga: 16/8/ /9 md.)              (2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar),

129              (4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
             (5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.              b) İsteğe bağlı olanlar:              (1) Okul öncesi eğitim kurumları,              (2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.              Madde 7 – İlköğretim okulu ; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.             İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

130 222 sayılı Kanun Kapsamı Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlköğretim Okullarının Açılma, Kapanma ve Öğretime Ara Verme Zamanları Kayıt ve Kabul,Okula Devam, Okulların Arsa ve Arazi İşleri İlköğretim Okulu Yapımı ve Donatımı İşleri İlköğretimin Gelir, Giderleri ve Planlama

131 430 sayılı Tevhidi Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu
Madde 1 - Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2 - Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir. Madde 3 - Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

132 Madde 4 - Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektepler küşat edecektir. Madde 5 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askeri rüşti ve idadilerle Sıhhiye Vekaletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkür rüşti ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir. (Ek: 22/4/ /1 md.) Mektebi Harbiyeden menşe teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye Vekaletine devrolunmuştur

133 4306 sayılı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AZI  KAĞIT  VE  İŞLEMLERDEN  EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN           Kanun Numarası            : 4306           Kabul Tarihi                    : 16/8/1997           Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 18/8/1997   Sayı : 23084          

134 Yayımlandığı R.Gazete : 4/4/1998 - 23307
4359 Sayılı TARİHLİ VE 657 SAYILI, TARİHLİ VE 5434 SAYILI TARİHLİ VE 439 SAYILI, TARİHLİ VE 3797 SAYILI,    TARİHLİ VE 2914 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TARİHLİ VE 222 SAYILI,   TARİHLİ  VE  4048  SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası              : 4359 Kabul Tarihi                     : 3/4/1998 Yayımlandığı R.Gazete   : 4/4/1998  

135 4455 sayılı MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi  : 28/8/1999 Madde 1 – 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 inci maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.              Ancak bu af, ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.              23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.              Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyolarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

136              Madde 2 – Bu Kanunun kapsamına giren ve 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştay'ca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir; vekalet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.              Madde 3 – Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.

137 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (10. 11
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ( tarih ve 3071 sayılı) Türk vatandaşları kendileri veya kamu hizmeti ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkını kullanma biçimini düzenler.Devlet memurları için konu ayrı bir yönetmelikle belirlenmiştir.

138 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Mal bildiriminde bulunacaklar Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar: a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç), b) Noterler, c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil), f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri, g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).

139 Mal bildiriminin konusu
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Madde üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki; 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, 2) Hisse senedi ve tahvilleri, 3) Altın ve mücevheratı, 4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, 5) Hakları, 6) Alacakları, 7) Borçları, 8) Gelirleri, mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.

140


"Hazırlayan Eğitim Müfettişi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları