Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NORM KADRO YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NORM KADRO YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 NORM KADRO YÖNETMELİĞİ

2 NORM KADRO NEDİR ? - 1 Norm Kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha az, ne de daha fazla) personel kadrosunun nitelik ve sayısal yönüyle belirlenmesidir.

3 NORM KADRO NEDİR ? - 2 Günümüzde artık her alanda maliyet hesabı yapılmaktadır. Hizmetlerden sağlanacak kamu yararının, maliyetinden daha fazla olması halinde anlam taşıyacağı vurgulanmaya başlanmıştır.

4 NORM KADRO NEDİR ? - 3 Personel sayısının gerektiğinden fazla olması, kamu hizmetlerinde maliyet unsuruna olumsuz yönde etki etmektedir. Bu durum bir taraftan kamu hizmetlerindeki verimliliğin azalmasına diğer taraftan da personel ücretlerinde düşüklüğe neden olmaktadır. Öyleyse, devletin yürüttüğü kamu hizmetlerinin gerektirdiği kadro sayısının rasyonel bir şekilde belirlenmesi, kamu personel rejiminin en önemli problemlerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır

5 NORM KADRO NEDİR ? - 4 Devletimiz bu konuda önce kalkınma plânlarında, daha sonra çeşitli kanun ve yönetmelikler bazındaki düzenlemelerle somut önlemler almaya başlamıştır. Bu önlemlerin gereği olarak Bakanlığımız en önde harekete geçmiş, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmeliğin çıkarılması ve uygulamasında ilk ve örnek olmayı başarmıştır. Bunun kıvancı, Bakanlığımız ve Bakanlığımız çalışanlarına aittir. Çünkü Bakanlığımız; en fazla personeli olan bir kurum olması ve bu konuda hiçbir uygulama bulunmadığı halde reform niteliği taşıyabilecek bir uygulamayı başlatma gücünü kendinde görebilmiştir.

6 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA NORM KADRO -1
Ülkemiz, Atatürk‘ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma yolunda sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınma çabası içindedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, planlı çalışmak ve kaynaklarımızı ülke gerçeklerine uygun kullanmak gerekmektedir. Bunun yolu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve hatta yetişkinlerimizin eğitiminden geçmektedir. Bu görev, Türk Milli Eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan öğretmenler eliyle gerçekleştirilmek durumundadır. Bu nedenle öğretmenlerin yetiştirilme ve istihdamları eğitim sistemi içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

7 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA NORM KADRO -2
Anayasamızın 42.maddesi ―Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz- hükmü ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘nun ―Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır- yönündeki hükümlerinin bir gereği olarak eğitimin yurdun her köşesine adil ve dengeli olarak sunulması kaçınılmaz bir zorunluluktur

8 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA NORM KADRO -3
Ülkemizde bir taraftan tüm alt yapı imkanlarına karşın öğretmensiz öğrencilerin, vekil öğretmenlerle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekle karşı karşıya kalan okulların, diğer tarafta da haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatini dahi dolduramayan öğretmenlerin bulunduğu bilinmektedir.

9 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA NORM KADRO -4
Norm kadro uygulaması; ülke düzeyinde insan gücü (öğretmen) kaynaklarının yerinde ve verimli kullanımını sağlayacak, eğitim yönetimi ve çalışmalarında niteliği çağdaş normlara yükseltecektir. Demokratikleşmeye katkıda bulunacak, çünkü eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanacaktır. Öğretmenlerin yer değiştirmelerinin tarafsız, adil, nitelikli, verimli ve ekonomik gereklere uygun biçimde yürütülmesine katkıda bulunacaktır. İş-emek-ücret dengesine katkı sağlayacak, öğretmenlerimizin hak ettikleri ücreti alabilmelerinde somut gösterge oluşturacaktır. İşte, bu nedenle eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için, norm kadro çalışmasının yapılması zorunlu görülmüştür

10 NORM KADRO İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK -1
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun tarihli ve 4359 sayılı Kanunla değişik 62 maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır” hükmüne yer verilmiştir.

11 NORM KADRO İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK -2
Bu hüküm doğrultusunda Bakanlığımızca sözü edilen kurumlarla birlikte hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” tarih ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

12 NORM KADRO İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK -3
Ancak, bu uygulamanın ilk defa yapılmış olmasından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi amacıyla uygulamadan alınan geri bildirimler de değerlendirilerek anılan Yönetmeliğin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

13 NORM KADRO İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK -4
Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızca yapılan değişiklik çalışmaları tamamlanarak Yönetmelik değişikliği 5/11/2003 tarih ve 2003/6445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 30/11/2003 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14 YÖNETMELİĞİN TEMEL İLKELERİ -1
Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturularak verimliliğe dönüştürülmesi, Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği,

15 YÖNETMELİĞİN TEMEL İLKELERİ -2
Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması, Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olmasıdır.

16 YÖNETMELİĞİN TEMEL İLKELERİ -3
Türk Milli Eğitim Sisteminin genel yapısı içerisinde yer alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretim programlarını belirleme, inceleme, geliştirme görevi Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Bu kurumlarda eğitim programlarına dayalı olarak okutulacak dersler ders dağıtım çizelgeleriyle belirlenmektedir. Bir okul veya kurumda verilecek eğitimin haftalık ders yükü, derslik ve şube sayısı o okul veya kurumda o alanda bulunması gereken öğretmen norm kadrosunun belirlenmesine temel ölçüt olmaktadır. Dolayısıyla norm kadro belirlemesinde de bu ölçütler temel alınmıştır.

17 EĞİTİM KURUMLARIMIZIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADRO SAYILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ESAS VE YÖNTEMLER

18 Yönetmelik 2 Başlıktan Oluşur
1-Yönetici norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin esaslar 2-Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin esaslar

19 YÖNETİCİ NORM KADROSU-1
A-MÜDÜR 1.Ana Okulu, 2.6-8 inci sınıfları olmayan,ancak öğrenci sayısı 150‘den fazla olan ilköğretim okulları, 3.6-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim okulları, 4.Her türdeki orta öğretim kurumları, 5.Halk Eğitim Merkezi ve ASO, 6.Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 7.Mesleki Eğitim Merkezleri, 8.Olgunlaşma Enstitüleri, 9.Pratik Sanat Okulları, 10.Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, 11.Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları için müdür norm kadrosu verilmektedir.

20 YÖNETİCİ NORM KADROSU-2
B-MÜDÜR BAŞYARDIMCISI 1.Müdür yardımcısı sayısı 3 ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, 2.Yatılı veya pansiyonlu okullara, 3.Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; a) Her türdeki Anadolu Liselerine, b) Fen Liselerine, c) Çok Programlı Liselere, sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına, 5. Bünyesinde ilköğretim okulu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okullarına, müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

21 YÖNETİCİ NORM KADROSU-3
MÜDÜR YARDIMCISI NORMU: Anaokulları, ilköğretim okulları, orta öğretim okul/kurumları, özel eğitim okul/ kurumlarında öğrenci sayısı esas alınarak, Mesleki ve teknik eğitim merkezleri , olgunlaşma enstitüleri, pratik sanat okulları ve Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci/çırak / kursiyer sayısı esas alınarak, Rehberlik ve araştırma merkezlerine seyyanen, müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi benimsenmiştir.

22 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-1
ANAOKULLARINDA: Öğrenci sayısı: ‘e kadar -1 201 ve daha fazlası -2

23 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-2
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA; Öğrenci sayısı: 601‘e kadar -1, ‘e kadar -2, 1401 –2201‘e kadar 3, 2201 ve daha fazla 4,

24 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-3
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA; Öğrenci sayısı: 501‘e kadar 1, ‘e kadar 2, 120l ‘e kadar 3, 2001 ve daha fazla 4,

25 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-4
ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA (Hastane ilköğretim okulları hariç); Öğrenci sayısı: 51‘e kadar 1, ‘ya kadar 2, Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

26 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-5
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ İLE OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ, PRATİK KIZ SANAT OKULLARI VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE (Akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil); Öğrenci –çırak-kursiyer sayısı: 401‘e kadar -1, ‘e kadar-2 ‘e kadar -3, 1201 ve daha fazla- 4,

27 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-6
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE; Her merkez için-1 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmektedir

28 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-7
Ayrıca okul ve kurumların; a) Yatılı ve pansiyonlu olması, b) Döner sermayeli olması, c) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılması, halinde her özellik için ilave bir müdür yardımcısı norm kadrosu verilmektedir.

29 MÜDÜR YARDIMCISI NORMU-8
Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde; bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7‘den fazla olamaz.

30 ÖĞRETMEN NORM KADROSU Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği
Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenliği Atölye ve laboratuar öğretmenliği Rehber Öğretmenlik, alanlarında farklı ölçütlere bağlı olarak belirlenmektedir.

31 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Çocuk sayısı 10 dan az 20 den fazla olmamak üzere; • Anaokulu • Anasınıfı • Uygulama sınıflarında oluşturulan her grup (Şube) için bir okul öncesi öğretmen norm kadrosu verilmektedir. Ancak özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarında çocuk sayısı; 7 ye kadar 1, 7-13 e kadar 2, 13-19 a kadar 3 Okul öncesi öğretmen norm kadrosu verilmektedir. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda ise kadro sayısı bir misli artırılarak belirlenir

32 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İlköğretim okullarında;
1-5 inci sınıflar için temel olarak her sınıf/Şubeye 1 öğretmen norm kadrosu verilmesi benimsenmiştir. Ancak sınıf veya Şube oluşturulmasında öğrenci sayısının 10’ dan az olmamak koşulu getirilmiştir

33 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ NORMU
Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı; a) olanlara 1. b) 41 ve daha fazla olanlara 2, İki ve daha fazla derslikli ilköğ. okullarında öğrenci sayısı; 10-30 olanlara 1, 31-60 olanlara 2, 61-80 olanlara 3, 81 ve daha fazla olanlara 4 Sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenmektedir.

34 Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği
Özel eğitim okul ve kurumlarının sınıf öğretmenliği norm kadrosu görme, işitme ve zihin engelliler yönüyle bu engel durumlarının gerekleri dikkate alınarak farklı ölçütlere göre belirlenmektedir.

35 GENEL BİLGİ VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü; 6-31 saate kadar 1, 31-42 saate kadar 2, 42‘den fazla olması halinde her 21 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

36 Atölye ve Laboratuar Öğretmeni-1
Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında (halk eğitim merkezleri hariç) Atölye ve laboratuar dersleri için haftalık toplam ders yükü; 15-41 saate kadar 1, 45-81 saate kadar 2, saate kadar 3, saate kadar 4, saate kadar 5, Ders yükünün 200‘den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Hesaplama sonucu artan ders yükü en az 20 saat olması durumunda da ilave 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

37 Atölye ve Laboratuar Öğretmeni-2
Anadolu ve fen liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, özel eğitim okul/ kurumları ile eğitim bölgesi dışında kalan (bağımsız) okul ve kurumların genel bilgi ve meslek dersleri ile atölye ve laboratuar dersleri öğretmeni norm kadroları yukarıda belirtilen ders yüklerine göre belirlenmektedir. Aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların alanlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir.

38 REHBER ÖĞRETMEN Okul rehberlik servisleri için; öğrenci sayısı veya yatılı/pansiyonlu olması durumuna göre belirlenir. Rehberlik araştırma merkezlerinde ise il veya ilçe nüfusu dikkate alınmaktadır.

39 NORM KADRO FAZLASI YÖNETİCİ
Okul/kurumun yönetici norm kadro sayısının azalması durumunda, mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı en az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Görev yaptığı okul/kurumda iki öğretim yılı hakları saklı tutulur. Bu süre içerisinde okul/kurumun yönetici norm kadro sayısının artması halinde norm kadro ile ilişkilendirilir. İki yıl bekleme süresi sonunda norm kadro sayısında değişiklik olmaması durumunda ise; görev yaptıkları okul/kurumda alanları itibariyle açık öğretmen norm kadrosu bulunması halinde bu norm kadro ile ilişkilendirilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul/kurumunda norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

40 NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN
Okul/kurumun öğretmen norm kadro sayısının azalması durumunda, o alanda görev yapan öğretmenlerden hizmet puanı en az olanlar norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir. Mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak dersler eşit şekilde dağıtılır. Bu durumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler. İhtiyaç olması halinde, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim merkezi içindeki okul/kurumlarda ders görevinde ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilirler.

41 NORM KADROLARIN DEĞİŞMESİ
Norm kadro sayılarındaki olası değişiklikler, yılda bir defa Eylül ayında yapılmaktadır. Öncelikle okul/kurumlarca veri güncellemeleri yapılır. İlçe/il milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra Bakanlıkça güncel veriler doğrultusunda yeniden okul/kurumların norm kadro sayıları belirlenir. Yeni okul veya yeni derslik açılması durumunda Eylül ayı beklenmeksizin öğretmen norm kadroları belirlenir.

42 NORM KADROLARIN ONAYLANMASI
Norm kadrolar, okul ve kurumlar itibariyle Bakanlıkça onaylanması ile yürürlüğe girmektedir

43 BAŞARI DİLEKLERİMLE Ramazan GÖZEN İlköğretim Müfettişi


"NORM KADRO YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları