Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği KİMYASALLARLA ÇALIŞMADA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği KİMYASALLARLA ÇALIŞMADA."— Sunum transkripti:

1 1 Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği KİMYASALLARLA ÇALIŞMADA SİGARA İÇENLER İÇMEYENLERE GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA RİSK ALTINDADIR

2 Kimyasalların güvenli kullanımı için ILO’nun (Uluslar arası Çalışma Örgütü) önerdiği genel prensipler şunlardır: A-Yetkili Makamın Sorumlulukları: Ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği’nden sorumlu yetkili makam, ülke şartlarını ve kanunlarını göz önüne alarak işveren ve işçi kuruluşları ile istişarede bulunup “KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMI” konusunda bir politika oluşturmalıdır. Mevzuat periyodik olarak gözden geçirilmelidir. B- Kimyasalı Temin Edenin Sorumluluğu: Kimyasalı temin edenler, (üretici, ithalatçı, dağıtıcı vb.) sınıflandırma, işaretleme, etiketleme, güvenlik veri belgelerini temin edip kullanıcıya vermelidir.

3 C- Kimyasalı İhraç Eden Ülkenin Sorumlulukları :Kimyasalın, kendi ülkelerinde kullanımı sağlık ve güvenlik gerekçesiyle yasaklanmışsa, ithal eden ülkeye buna ilişkin bilgileri vermelidir. D- İşverenin Sorumluluğu: İşveren, kullanılan tüm kimyasallar ile ilgili güvenlik bilgilerini eksiksiz temin edip işçiler veya temsilcilerinin bu bilgilere ulaşmasını sağlamalıdır. Ayrıca, işveren, işyerinde kimyasalların kullanımından doğabilecek risklerin değerlendirmesini yapmalı ve uygun yöntemlerle çalışanları korumalıdır.

4 E-Çalışanların Sorumluluğu ve Hakları: Çalışanlar, işyerinde kimyasal maddelerin kullanımından doğacak ani ve ciddi bir tehlikenin varlığına inanırlarsa hemen İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna,işveren veya vekiline haber vererek oradan uzaklaşma hakkına sahiptir,.(İş Kanunu Madde:83) Bunun yanı sıra çalışanlar, bu uzaklaşma hakkını kullanmaları nedeniyle haksız işlemlere maruz bırakılamazlar. Çalışanlar ve onların temsilcileri çalıştıkları kimyasalla ilgili her türlü güvenlik ve sağlık bilgilerini alma ve öğrenme hakkına sahiptir.

5 Bugüne kadar ki süreç içerisinde korunma politikalarının gelişimine bakıldığında; – kişisel korunmayı temel alan politikalardan toplu korunma politikalarına, buradan da bütüne yönelik korumayı temel alan ve riskin önlenmesine öncelik veren politikalara doğru olduğu görülmektedir. – O halde en önemli yaklaşım, bütüne yönelik, yani riskin önlenmesi yani risk yönetimi politikalarına öncelik vermek olmalıdır. Bunun sağlamak için; -Kuruluş Öncesinde, -Kuruluş Sonrasında bazı hususlar gözetilmelidir.

6 KURULUŞ ÖNCESİ: Kuruluş Planlaması: -Yer seçimi, -Çevre sağlığı, -Arsa büyüklüğü, -Alt yapı tesisleri, -Meteorolojik etkenler, -İşyeri binalarının kat, kapı, pencere durumları, göz önünde bulundurulmalıdır. Projelendirme: -Üretim teknolojisi, -Makine ve proses seçimi isabetli yapılmalıdır.

7 2. KURULUŞ SONRASI: 2.1. İşletme sırasında binalarda, 2.2. Depolamada, 2.3. Kullanımda, 2.4. Bakım ve onarımda dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler hakkında çalışmalar yapılmalıdır.

8 İşyeri Binalarında Alınacak Güvenlik Önlemleri: -Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse – tek katlı olacak; – duvarları yanmaz maddeden, – tavanları hafif ve yanmaz malzemeden – dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve – patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır. -İşyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay temizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir.

9 -Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir -Tabanda yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj sistemi bulunacaktır. -Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olacaktır 9

10 -Giriş ve çıkış kapıları, – yanmaz malzemeden, – çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve – mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve – doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve – işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır. -Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, bölümlerden her birinin, – biri doğrudan doğruya, – diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı bulunacaktır. -Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmayacaktır..

11 -İşyeri, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde tertiplenmiş olacak; bölümlerden birinin çıkış yolu, diğerinin geçişini zorlaştırmayacaktır. -İç bölmeler, meydana gelecek en yüksek basınca dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir ve temizlenebilir şekilde olacaktır. -Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın tamamiyle dışında kurulmuş olacaktır. Asansörlerin kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır 11

12 Depolamada Alınacak Güvenlik Önlemleri: -Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde, -Taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden yapılmış (yangına dayanıklı), -Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolay dışarı açılacak şekilde hafif malzemeden, -Bütün kapı ve pencereler dışa açılır nitelikte, sürgülü kapılarda ayrıca dışa açılır kanatlı kapılı, -Tabanı, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte, -Tabanı, herhangi bir yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip, -Tabanında, depolanan farklı özellikte maddelerin birbiri ile karşılaşmamaları için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konulmuş, olmalıdır.

13 Kimyasal madde depoları içinde elektrik tesisatı bulunmaması tercih edilmeli, aydınlatma ise ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır. İçeride elektrik tesisatı bulunması zorunlu olan hallerde ise tesisat exproof ve kapalı sistem olmalıdır. Havalandırma hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır. Cebri çekişli havalandırma sistemi bulunan depoların elektrik motorları exproof olmalıdır. Depo dışında ve uygun bir uzaklıkta, depo içinde nelerin bulunduğu, herhangi bir yangın halinde hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği bilgilerini ihtiva eden bir uyarı levhası konulmalıdır. Depoların drenaj hattı çevre kirliliğine sebep olmaması için, yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmamalıdır. Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı, burada toplanan atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.

14 Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok şiddetli reaksiyona girerler. Dolayısıyla sızıntı, yangın, kaza vb. durumlarda ambalajları, taşma kapları hasara uğrayabilir ve böyle durumlarda birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Şayet belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmemelidir. Kimyasal maddeler özelliğine göre ayrı bölümlerde depolanmalıdır. Örneğin; Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin birlikte depolanmasına izin verilmez. Yanıcı maddeler ile oksitleyici maddeler reaksiyona girebilir ve yangını başlatabilirler.

15 Buna benzer olarak; Zehirli ve Çok Zehirli Maddelerin Oksitleyici Maddelerle, Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici MaddelerinParlayıcı Maddelerle, Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici Maddelerin Peroksitler, Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler, Basınçlı Gazlar, Dondurulmuş Sıvı Gazlar, Amonyumnitrat Gübrelerle bir arada depolanması sakıncalıdır.

16

17 Kullanımda ise; Kimyasal maddeler depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalı, Kullanım yerlerinde bir günlük ihtiyaçtan fazlası bulundurulmamalıdır. Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kulanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşturularak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanıma göre alınmalıdır.(Koltukaltı depoları) Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az doluları kadar tehlikeli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. İçlerinde devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

18 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Genel Önlemler: 1-İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu, 2-Çalışmaların teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılması, uygun makine ve ekipman sağlanarak, 3-Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanarak, 4-En az sayıda işçi ile yapılarak, 5-İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olması sağlanarak, 6-Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayarak, 7-İşyerleri ve eklentilerinin her zaman düzenli ve temiz bulundurularak, 8- İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartların sağlanarak, 9-Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılarak, ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir.

19 Kaza ve Acil Durumlar: 1-Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ACİL EYLEM PLANI hazırlanması ve planın gerektirdiği düzenlemelerin yapılması, 2-Belirli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılması ve uygun ilkyardım imkanlarının sağlanması, 3-Kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkisini azaltacak tüm önlemlerin alınması ve çalışanların durumdan haberdar edilmesi, 4-Durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmaların yapılması, etkilenmiş alana zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine izin verilmemesi, 5-Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanlarının verilmesi, bu durum devam ettiği sürece kullanılmasının sağlanması, ancak bu durumun sürekli olmaması, 6-Koruyucu araç ve gereci bulunmayanların etkilenmiş alana girmesine izin verilmemesi, 7-Kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerinin kurulması, 8-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgilerin kullanıma hazır bulundurulması, hususlarına uyulması gereklidir.

20 20 1. DEPOLANACAK MADDELERİN LİSTESİNİ HAZIRLAYIN 1. DEPOLANACAK MADDELERİN LİSTESİNİ HAZIRLAYIN 2. MİKTARINI BELİRLEYİN 2. MİKTARINI BELİRLEYİN 3. KİMYASAL hk.MÜMKÜN OLDUĞU KADAR FAZLA BİLGİ EDİNİN 3. KİMYASAL hk.MÜMKÜN OLDUĞU KADAR FAZLA BİLGİ EDİNİN 4.TEHLİKE ve ZARARLARINI BELİRLEYİN 4.TEHLİKE ve ZARARLARINI BELİRLEYİN 5. ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİ BELİRLEYİN 5. ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİ BELİRLEYİN 6. G ÜVENLİK BİLGİ FORMUNU TEMİN EDİN 6. G ÜVENLİK BİLGİ FORMUNU TEMİN EDİN

21 21 DEPOLAMA İLE İLGİLİ SINIFLANDIRMA A- PATLAYICILAR B- GAZLAR C- ALEV ALABİLEN SIVILAR D- ALEV ALABİLEN KATILAR E- OKSİTLEYİCİ MADDELER ve PEROKSİTLER F- ZEHİRLİ MADDELER G- RADYOAKTİF MADDELER H- AŞINDIRICI (KOROZİF) MADDELER I- DİĞER TEHLİKELİ MADDELER I- DİĞER TEHLİKELİ MADDELER

22 22 DEPOLAR °ÜRETİMDEN AYRI YERDE Tek katlı Yangına dayanıklı malzemeden Yangına dayanıklı malzemeden Çatıları hafif Çatıları hafif Kapı ve pencereler dışarı açılır Kapı ve pencereler dışarı açılır Zemin düzgün ve kolay Zemin düzgün ve kolay temizlenir olmalıdır temizlenir olmalıdır.

23 23 HAVALANDIRMA SAĞLANMALIDIR DEPOLARDA ALARM YANGIN SÖNDÜRME PARATONER AKAN BİR MUSLUK GÜVENLİK DUŞU GÖZ DUŞU Mutlaka bulunmalıdır

24 24 KİMYASALLARIN BULUNDUĞU YERLERDE SİGARA İÇİLMEZ, ATEŞLE YAKLAŞILMAZ, HİÇBİR ŞEY YENİP İÇİLMEZ. DEPOLANABİLECEK EN FAZLA MADDE MİKTARINI BELİRLEYİN ÜRETİM YERLERİNDE MÜMKÜN OLAN EN AZ MİKTARDA MADDE BULUNDURUN TEMİZLİK Düzenli olarak temizlik yapın Dökülen malzeme az da olsa hemen temizleyin

25 25 EĞİTİM ÇALIŞANLARA, KİMYASAL MADDELERİN KULLANILMASI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI ve ATILMASI KAZA HALİNDE ve ACİL DURUMLARDA NASIL HAREKET EDECEKLERİ hakkında gerekli bilgiler verilmelidir. ÇALIŞMA TALİMATLARI HAZIRLANMALIDIR İKAZ LEVHALARI ve POSTERLER ASILMALIDIR

26 26 DEPODAN SORUMLU BİR KİŞİ OLMALIDIR

27 27 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

28 28

29 29 Yolları, basamakları, merdivenleri, çıkışları ve yangın teçhizatını engelleyecek şekilde yığılan veya istif edilen malzemeler iş güvenliği için tehlike durum oluşturur. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

30 30 Depolanan malzeme kapıların kullanılmasını engellememelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Geçiş yolları ve çıkış kapıları kolayca görülecek ve anlaşılacak şekilde işaretlenmelidir. Geçiş yollarına malzeme konulmamalı veya depolanmamalıdır. Fork-lift ve yaya yolları her biri açıkça belirlenmelidir.

31 31 Acil çıkış yollarında herhangi bir şey olmamalı, MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Acil çıkışlar işaretlerle belirtilmeli, Acil çıkış kapıları çalışma saatleri içinde kilitli olmamalı, Yangın söndürücülere daima kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

32 32 Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilerek kişilerin kazaya uğraması önlenmelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

33 33 İşlenmiş mamul, yarı mamul ve diğer malzemeler özelliklerine (ebat ve ağırlıklarına) göre düzgün olarak düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde istiflenmelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

34 34 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Depolama, ısı, ışın, nem, titreşim, alev, kıvılcım, kimyasal reaksiyon, elektrik akımı gibi durumlardan etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.

35 35 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Duvarın zemine yakın yerlerindeki havalandırma açıklıkları sadece zayıf bir havalandırma sağlar. Depolarda Havalandırma İyi bir genel havalandırma çatı ve duvarlardaki havalandırma açıklıklarının beraberce kullanılmasıyla sağlanır.

36 36

37 37 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Suni aydınlatma yapılıyorsa, genel aydınlatma kuralları uygulanmalıdır. Depolarda Aydınlatma Depolarda Aydınlatma Lamba aralıkları iyi tespit edilmeli, Aydınlatma tesisatının bakım ve onarımına gerekli itina gösterilmelidir.

38 38 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Malzemeler cins ebat ve ağırlıklarına göre uygun ambalajlama yapılarak depolanmalıdır.

39 39 Aşırı yükleme yapılmamalı, gelişigüzel depolama yaparak çalışma alanları daraltılmamalı ve düzensiz hale getirilmemelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

40 40 Tehlikeli eşyalar ne kadar yüksekliğe istif edilebilir MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK İstifleme Yüksekliği Genel olarak tehlikeli maddeleri taşıyan kapların, o yerden düştüklerinde hasara uğramayacaklarından emin olunabilecek bir yükseklikte istiflenmesi gerekir.

41 41 Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajları sadece 40 cm yüksekliğe kadar depolanabilir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK İstifleme Yüksekliği

42 42 Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin diğer kapları 150 cm’den fazla yükseklikten düşmeyecek şekilde depolanmalıdır. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK İstifleme Yüksekliği

43 43 En iyi depolama yatay olarak, kapakların saat 3 veya 9’u gösterir konumda olmasına dikkat ederek depolamaktır. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Makina yağı ve gres varillerinin depolanması

44 44 Kapalı yer veya sundurma altı, açık alana göre tercih edilmeli, 0 0 C nin altındaki sıcaklık ve aşırı güneş ışınlarından korunmalıdır. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Makina yağı ve gres varillerinin depolanması

45 45 Rafların köşe başları koruyucu ayak tamponları ile güvenli hale getirilmeli, MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Koruyucu tamponlar ve depolama teçhizatının işaretlenmesi Özellikleri ve taşıyabileceği maksimum yük miktarı, rafların üzerine açıkça görülebilecek şekilde yazılmalıdır.

46 46 Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük deponun içindeki sıvının yarısını alabilecek uygun güvenlik duvarıyla veya tamamını alabilecek büyüklükte kuyu veya toplama çukurlarına bağlı drenaj kanalları ile çevrelenmelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Tehlikeli sıvı depoları

47 47 Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı. Burada toplanan atıklar daha sonra bertaraf edilmelidir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya şehir pis su hattına doğrudan bağlanmamalıdır. Bağlanırsa çevre kirliliğine sebep olur.

48 48 Taşıma ve depolama işlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ambalajların üzerindeki etiketlerin anlamlarının bilinmesi gerekir. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK EtiketlerEtiketler

49 49 ETİKETLEME İÇİNDE KİMYASAL MADDE BULUNAN BÜTÜN KAPLAR ETİKETLENMELİDİR KİMYASAL MADDELER DAHA KÜÇÜK KAPLARA AKTARILIRSA KÜÇÜK KAPLARA AKTARILIRSA BUNLAR YENİDEN ETİKETLENMELİDİR. BUNLAR YENİDEN ETİKETLENMELİDİR.

50 50  ETİKETLER  KULLANMA TALİMATLARI  GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI TÜRKÇE ve ANLAŞILIR OLMALIDIR.

51 51 İŞARET MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Tehlike Etiketleri SEMBOL RİSK TANIMI ÖNLEM ZEHİRLİ(T) ÇOK ZEHİRLİ (T + ) Öldürücü derecede zehirli maddeleri çok dikkatli taşıyın ZARARLI (X n ) Cilde ve gözlere temas ederse yakabilir. Bu maddeler belirlenen yerlerde depolanmalıdır.

52 52 İŞARET MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Tehlike Etiketleri SEMBOL RİSK TANIMI ÖNLEM PARLAYICI(F) Parlama noktası 21 0 C altındadır. Herhangi bir ısı kaynağı ile temasta kolayca tutuşabilir. Isı kaynağından uzak tutun ve diğer parlayıcı, patlayıcı maddelerden ayrı yerde depolayın. Kolaylıkla kıvılcım ve statik elektrikle tutuşabilirler. Parlama noktası 0 0 C altındadır. Kolaylıkla kıvılcım ve statik elektrikle tutuşabilirler. İyi havalandırılmış alanlarda depolayın. Statik elektriğe dikkat edin. Naylon elbise giymeyin. PARLAYICI (F + )

53 53 İŞARET MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Tehlike Etiketleri SEMBOL RİSK TANIMI ÖNLEM OKSİTLEYİCİ(O) Odun vb. yanıcı maddelerle temas ettiğinde yangın, Fuel-oil gibi yanıcı maddelerle temas ettiğinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı maddelerden uzak tutun ve yetkililerin gösterdiği yerlerde depolayın. Özelliğine göre ısı, kıvılcım, başka maddelerle temas veya sürtünmesi patlamaya neden olabilir. Fazla ısınmaktan, güneş ışığından, ani sarsıntı veya şoklardan koruyunuz. PATLAYICI(E)

54 54 İŞARET MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Tehlike Etiketleri SEMBOL RİSK TANIMI ÖNLEM AŞINDIRICI(C) Diğer maddelerle reaksiyona girebilir. Dikkatli taşıyın ve depolayın. Suda yaşayan canlılar, bitki örtüsü, ozon tabakası için tehlikelidir. Çevre kirliliğini önlemek için uygun şekilde depolayın. ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ (N)

55 55

56 56 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK Depolama ve Taşıma Etiketleri SEMBOLANLAMI Isıdan koruyunuz Kanca kullanmayınız Donmaktan koruyunuz

57 57 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK SEMBOLANLAMI Donmuş olarak muhafaza ediniz Düşürmeyiniz Kuru muhafaza ediniz Depolama ve Taşıma Etiketleri

58 58 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK SEMBOLANLAMI Soğukta koru fakat dondurma Kırılacak eşyadır Dikkatli taşıyınız Depolama ve Taşıma Etiketleri

59 59 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK SEMBOLANLAMI İstiflemeyiniz Fotoğraf malzemesidir Bozulan, çürüyen maddedir Depolama ve Taşıma Etiketleri

60 60 MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK SEMBOLANLAMI Yuvarlamayınız El arabası ile taşıyınız Depolama ve Taşıma Etiketleri Ok yönü yukarıda olacak şekilde taşıyınız

61 61 DEPOLAMA UYGUN AYRI BÖLMELERDE YAPILMALIDIR.

62 62 Karışması veya bir araya getirilmesi tehlike yaratacak malzemeler, birlikte depolanmamalıdır. MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

63 63 BİR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLAN MADDELER

64 64 Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok şiddetli reaksiyona girerler. Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olan maddeler Eğer belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmez.

65 65 Sızıntı, yangın vb. bir kaza durumunda ambalajları, taşıma kapları hasara uğrayarak birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olan maddeler Örneğin; Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin beraberce depolanmasına izin verilmez. Çünkü reaksiyona girerek yangını başlatabilirler.

66 66 Zehirli (T) Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olan maddeler Çok Zehirli (T + )ve maddeler Oksitleyici (O) maddelerle Bir arada depolanmaz.

67 67 Zehirli (T), Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olan maddeler Çok Zehirli (T + )ve maddeler Oksitleyici (O) Maddelerle bir arada depolanamaz. (F + ) (parlama noktası 0 0 C altında) (F) (parlama noktası 21 0 C altında) (parlama noktası 21 0 C üstünde 54 0 C altında) Parlayıcı ve

68 68 Zehirli (T), Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olan maddeler Çok Zehirli (T + )ve maddeler Oksitleyici (O) ile bir arada depolanamaz. Peroksitler Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler Basınçlı gazlar Dondurulmuş sıvı gazlar Amonyum nitrat gübreleri

69 69 Zehirli (T) Bir Arada Depolanması Sakıncalı Olmayan maddeler Çok Zehirli (T + ) Maddeler bir arada depolanabilir. Parlayıcı (F) (parlama noktası 21 0 C altında) (parlama noktası 21 0 C üstünde 54 0 C altında) ve

70 70

71 DEPO ÖZELLİKLERİ ÖZETLE 71 1-Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm de olmalıdır. 2-Deponun taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden olmalı, 3-Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolay dışa açılacak şekilde hafif malzemeden olmalı, 4-Bütün kapı ve pencereler dışa açılır olacak, sürgülü kapılarda ayrıca dışa açılır kanatlı kapı olmalıdır.

72 72 5-Depo tabanı içine konacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır. 6-Depo tabanı yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip olmalıdır. 7-Depo tabanında depolanan farklı özellikte maddelerin birbirine temas etmemesi için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konmalıdır. Drenaj yolları DEPO ÖZELLİKLERİ

73 73 8- Depoların drenaj hattı çevre kirliliğine sebep olmaması için yağmur kanalı veya şehir pis su hattına doğrudan bağlanmamalıdır. Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı. Burada toplanan atıklar daha sonra bertaraf edilmelidir. DEPO ÖZELLİKLERİ

74 74 9- İstif yeri ana yollar ve bunlara dik yönde tali yollara ayrılmalı, İstifler arasında ara yollar bulunmalı, Yolların genişliği ve yapıları, taşıma işlerinde kullanılan araçlara uygun olmalı, Genel olarak ana yollar 6 m, tali yollar 2 m, ara yollar 1 m olmalıdır. DEPO ÖZELLİKLERİ

75 75 10- Depolar yangına dayanıklı malzemeden yapılmalı. 11- Depolarda sızmalara karşı uygun drenaj sistemi ve depo dışında bir toplama havuzu bulunmalıdır. 12- Kimyasal maddeler özelliğine göre ayrı bölümlerde depolanmalı. 13- Yangın savunma sistemleri depolanan kimyasal maddenin özelliğine uygun olmalı. 14- Birbirinden ayrılmış bölümler arasındaki duvarlar yangına dayanıklı malzemeden olmalı.

76 76 15- Depo dışında ve uygun bir mesafede, depo içinde nelerin bulunduğu, herhangi bir yangın halinde hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği bilgilerini ihtiva eden bir uyarı levhası konulmalıdır DEPO ÖZELLİKLERİ

77 Depo Elektrik ve Havalandırması 77 1 -Kimyasal madde depoları içinde tercihen elektrik tesisatı bulunmamalı, aydınlatma ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır. 2- İçeride elektrik tesisatı bulunması zorunlu ise tamamen exproof ve kapalı sistem olmalıdır. 3 -Kimyasal madde depolarının havalandırmaları hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır. 4- Cebri çekişli havalandırma sistemlerinde elektrik motorları exponansial proof (EX) özellikte olmalıdır. DEPO ÖZELLİKLERİ

78 KULLANIM 78  Kimyasal maddeler depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalı, Kullanım yerlerinde bir günlük ihtiyaçtan fazlası bulundurulmamalıdır.  Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kulanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşturularak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanıma göre alınmalıdır.  Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az doluları kadar tehlikelidir.  İçlerinde devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.


"1 Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği Kimyasalların Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği KİMYASALLARLA ÇALIŞMADA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları