Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASI İZLEME PROGRAMI Ebru DOĞANAY Eylül 2014 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Konya’da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASI İZLEME PROGRAMI Ebru DOĞANAY Eylül 2014 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Konya’da."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASI İZLEME PROGRAMI Ebru DOĞANAY Eylül 2014 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Konya’da yapılan havza paydaş toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Su Çerçeve Direktifi  Su Çerçeve Direktifi ve İzleme  Su Kütleleri ve Tiplerinin Belirlenmesi  Risk Analizi  Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları İzleme Noktaları

7 7 SÇD’ye Göre İzlenen ParametrelerSÇD’ye Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Su Çerçeve Direktifine Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ Kurumlar Tarafından Mükerrer İzlenen Parametreler

9 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 9 SYGM GÖREVLERİ - I

10 10 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

11 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 11 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

12 MEVZUAT  Amaç Ülke genelindeki bütün miktar, kalite ve yüzeysel sular ve yeraltı suları hidromorfoloji Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılması 12  28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

13 Yönetmelik Konuları Görevli Birimler Yüzeysel su kütlelerinin belirlenmesi ve haritalanması Bakanlık Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi DSİ Yüzeysel su kütleleri için tipolojilerin belirlenmesi Bakanlık Referans şartlar, maksimum ekolojik potansiyel ve referans noktaların belirlenmesi Bakanlık Yüzeysel sularda baskı ve etkilerin analizi ve risk analizi SYGM’ce gerekli tüm bilgi, belge ve envanter ilgili kurumlardan sağlanarak hazırlanır/hazırlatılır. Genel amaçlı ve operasyonel izleme noktalarının belirlenmesi Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenir. İzleme noktalarının gösterildiği haritaların hazırlanması/hazırlattırılması Bakanlık

14 14 Yüzeysel sularda izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlıkça belirlenir. Yeraltı suyu İzleme programlarının yapılması DSİ tarafından SYGM’nin görüşünü alınarak yapılacaktır. Genel amaçlı izleme programlarının değiştirilmesi İlgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yeraltı suyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi DSİ Yeraltı suyu izleme ağının kurulması DSİ tarafından SYGM’nin görüşü alınarak yapılacaktır Yeraltı sularında izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi Bakanlık İçme suyu elde edilen yüzeysel su ve yeraltı su kütlelerinin izlenmesi Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise DSİ tarafından izlenir ve izleme neticeleri Bakanlığa bildirilir. Ulusal biyolojik indekslerin belirlenmesi Bakanlıkça belirlenir veya belirlenmesi temin edilir. Bütün yüzeysel ve yeraltı sularını içeren Ulusal İzleme Ağı’nın kurulması Bakanlığın koordinasyonunda izleme faaliyeti yürüten bütün ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak Çalışma Grupları tarafından belirlenir ve kurulur. İzleme Programlarının hazırlanması Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanır.

15 15 Biyolojik izlemenin yapılması Bakanlık yapar veya yaptırır. Hidrolojik izlemenin yapılması DSİ Hidromorfolojik izlemenin yapılması Bakanlık ve DSİ Hidromorfolojik indekslerin oluşturulması Bakanlık Gerçek zamanlı izleme noktalarının tespiti Bakanlık tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir. Laboratuvarların standardizasyona uygunluğunun denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) AB’nin su kalitesi ile ilgili en kapsamlı şemsiye direktifidir. Tüm yüzey (kıyı ve geçiş suları dahil) ve yeraltı su kütlelerini kapsamaktadır. 16 Yüzme Suyu Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi Tatlısu Balıkları Direktifi Kabuklu Su Ürünleri Direktifi

17 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)  Direktifin amacı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kalitedeki kötüye gidişin engellenmesidir.  Direktifin ana hedefi Yüzeysel tüm su kütlelerinin statülerinde kötüye gidişin engellenmesi ve 2015 yılı itibari ile tüm su kütlelerinde “iyi su durum”una ulaşılabilmesidir. Yüzeysel sular için “iyi durum”, “iyi ekolojik durum” ve “iyi kimyasal durum”a ulaşılabilmesi ile sağlanır. Direktif yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsar.

18 MEVZUAT 18  Yüzeysel Su Kalitesi  Yeraltı Suları Kalitesi SÇD 2000/60/EC Madde 8 /Ek-5 İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum Miktar Kalite

19 19 İZLEME KAMU İLE PAYLAŞMA RAPORLAMA KARAKTERİZASYON DURUMRİSKLER UYGULAMA ÖNLEMLER PROGRAMI SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARI (NHYP)

20 20 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Direktif, hedeflerine ulaşmak için havza bazında yönetim esasını benimsemiştir. Üye ülkeler NHYP çerçevesinde;  Direktifin gereklilikleri ile uyumlu ve havzalardaki su durumu hakkında tutarlı ve kapsamlı genel bilgi sağlayacak İzleme ağını oluşturmak,  Su kütlelerinin mevcut statüsünü belirlemek ve hedefe ulaşılabilmesi için önlemler programını oluşturmak,  İzleme sonuçlarına göre mevcut su kütlelerinin statüsünün gösterildiği bir harita hazırlamak zorundadır.

21 21 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME MADDE 8 Yüzey Suyu İzleme (ekolojik ve kimyasal durum ve ekolojik potansiyel) Yeraltısuyu İzleme (miktar ve kimyasal durum) Korunan Alanlar (içme suyu, kuş ve habitat direktifi) EK V.1 – YÜZEY SUYU DURUMU Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Kalite Elementleri Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Normatif Tanımlar İzleme, Sınıflandırma ve Ekolojik ve Kimyasal Durumunun Sunulmas ı EK V.2 – YERALTISUYU DURUMU Miktar Durumu ve Kalite İzleme Kimyasal Durum, İzleme, Sınıflandırma ve Yeraltısuyu Durumunun Sunulması

22 22 MADDE 8 ve EK V https://circabc.europa.eu SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)

23 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME EK V’e göre yüzey sularının izlenmesine ilişkin bilgiler;  Su durumunun sınıflandırılması  Gelecekteki izleme programlarının etkili ve verimli bir şekilde tasarlanması  Doğal koşullardan ve antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerin değerlendirilmesi  Önlemler programının etkinliğinin değerlendirilmesi  Kaza ile oluşan kirliliğin boyut ve etkilerinin belirlenmesi  İnterkalibrasyon çalışmalarında kullanılması  Referans koşulların belirlenmesi 23

24 SÇD’NE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 24 Korunan alan…..

25 GÖZETİMSEL İZLEME Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 25 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

26 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 26 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

27 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Araştırmacı İzlemede; Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. 27 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

28 28 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME KORUNAN ALANLARIN İZLENMESİ Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI Korunan alanların tayin edildiği mevzuatın gerekliliklerini yerine getirme konusunda SÇD programları yeterli olduğu için ek bir izleme yapmaya gerek yoktur.

29 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 29

30 30 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SÇD’YE GÖRE SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

31 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 31 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

32 32

33 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 33 SÇD’NE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

34 34

35 SÇD’YE GÖRE TİPOLOJİLERİN BELİRLENMESİ 35 Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır. SÇD EK II SİSTEM –A Ekobölgeler Sistem A Kriterleri SİSTEM –B Zorunlu Faktörler Opsiyonel Faktörler

36 SÇD’YE GÖRE TİPOLOJİLERİN BELİRLENMESİ 36 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

37 37 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

38 38 RİSK ANALİZİ Risk analizinde izlenen yöntem;  CBS verileri ve uzman görüşünden faydalanılarak su kütleleri üzerindeki baskılar belirlenir  Baskıların boyutu değerlendirilerek skorlama yapılır (önemli = 2, önemsiz = 0).  Bir veya daha fazla sayıda önemli baskının olduğu su kütlesi risk altında olarak sınıflandırılır.  Baskıların önemsiz olduğu veya baskıların olmadığı su kütleleri risk altında olmayan su kütlesi olarak sınıflandırılır.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği ve diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri risk altında olarak değerlendirilir.

39 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi 39

40 SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME AB PROJESİ 40  Amaç Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Meriç-Ergene Havzası Susurluk Havzası Akarçay Havzası Büyük Menderes Havzası Konya Kapalı Havzası Sakarya Havzası

41 41 Havzada; 57 nehir su kütlesi 34 göl su kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 57 nehir su kütlesi 34 göl su kütlesi bulunmaktadır.

42 42 Havzada; 22 Nehir Tipi 11 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 22 Nehir Tipi 11 Göl Tipi Bulunmaktadır.

43 43 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki gözetimsel izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik gözetimsel izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak gözetimsel izleme noktaları belirlenmiştir.

44 44 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir.

45 KONYA KAPALI HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 45 No İzleme Noktası Kodu Su Kütlesi Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı 1KKGİN001KON_032Konya Kulu Tuz Gölü Giriş Öncesi KöprüGökgöl Mansap (Tuz Gölü Memba) 2KKGİN002KON_002_10Konya Hüyük Isparta-Konya Yolu Kuşluca Köyü Sapağı Donrul-Bag-Kocacay Deresi (Beyşehir Memba) 3KKGİN003KON_013Konya Meram Kavakköy Girişi KöprüBoylakkarası Deresi 4KKGİN004KON_021_2Karaman Merkez İbrala Barajı Giriş ÖncesiSarıkaya Deresi 5KKGİN005KON_026_5Aksaray Merkez Ağzıkahan Köyü Köprüsü Ağzıkarahan Deresi (Mamasın memba) 6KKGİN006KON_002_11Konya Hüyük Budak Köyü Giriş KöprüsüYama Deresi (Beyşehir Memba) 7KKGİN007KON_010Konya Seydişehir Bostandere Köyü KöprüSuludere (BSA Memba) 8KKGİN008KON_017_2Konya Selçuklu Küçükmuhsine Köyü KöprüsüKüçükmuhsine Deresi 9KKGİN009KON_002_3 Isparta Yenişarbademli Beyşehir Gölü Giriş Öncesi Gedikli Yolu Anamas Yaylası Deresi (Beyşehir Memba) 10KKGİN010KON_018Konya Selçuklu Altınapa Baraj Çıkışı DSİ SKİMeram Çayı 11KKGİN011KON_026_1Aksararay Gülağaç Demirci Köyü Yolu Üzeri Köprü DSİ AGİKarasu 12KKGİN012KON_001Aksaray Merkez Kalanlar Mah. KöprüUlu Irmak

46 KONYA KAPALI HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 46 No İzleme Noktası Kodu Su Kütlesi Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı 13KKGİN013KON_002_1Isparta Şarkikaraağaç Çeltek Köyü KöprüsüSalur Deresi (Beyşehir Memba) 14KKGİN014KON_009Konya Seydişehir Karacaören Köyü Yolu Üzeri KöprüUluçay Deresi (BSA Memba) 15KKGİN015KON_005Konya Beyşehir Sevindik Köyü Köprüsü Kurucay-Hoyuklu-Yazi Deresi (BSA Memba) 16KKGİN016KON_002_7Konya Beyşehir Yeşildağ Köyü Yolu Üzeri Köprü Derebucak Barajı Mansap Kanalı (BeyşehirGölüGüney) 17KKGİN017KON_008 Konya Beyşehir Eylikler ve Küçük Afşar Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Beyşehir Çayı (BSA) 18KKGİN018KON_002_5Konya Beyşehir Kurucaova ve Gölkonak Köyleri Arası Köprü Kurucaova Deresi (Beyşehir Memba) 19KKGİN019KON_023Konya Halkapınar Büyük Doğan Köyü Mevki Aydin Kent Çayı (İvriz Barajı Memba) 20KKGİN020KON_035Aksaray Güzelyurt Ilısu Köyü KöprüsüIlısu Nehri 21KKGİN021KON_021_1Karaman Merkez Nalıma Köyü KöprüsüYeşildere (İbrala Barajı Memba) 22KKGİN022KON_011Konya Seydişehir Susuz Köyü KöprüsüSugla Memba 23KKGİN023KON_002_4Isparta Yenişarbademli Yenice Mah. Köprüsü Yenişarbademli Deresi (Beyşehir Memba) 24KKGİN024KON_022Karaman Ayrancı Üçharman Köyü KöprüsüUludere (Ayrancı Barajı Memba)

47 KONYA KAPALI HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 47 No İzleme Noktası Kodu Su Kütlesi KoduMevkiiSu Kütlesinin Adı 1 KKGİG001KOG_013Konya CihanbeyliKozanlı Gökgöl 2 KKGİG002KOG_002Karaman AyrancıAkgöl (Ereğli Sazlıkları) 3 KKGİG003KOG_006Konya KuluSamsam Gölü 4 KKGİG004KOG_012Konya KuluDüden Gölü 5 KKGİG005KOG_009Konya CihanbeyliTersakan Gölü 6 KKGİG006KOG_004Konya CihanbeyliBolluk Gölü 7 KKGİG007KOG_010KonyaTuz Gölü 8 KKGİG008KOG_023Karaman MerkezDeliçay Barajı 9 KKGİG009KOG_011Konya KarapınarAcıgöl 10 KKGİG010KOG_001Konya KarapınarMeke Gölü 11 KKGİG011KOG_003Konya BeyşehirBeysehir Gölü 12 KKGİG012KOG_031Aksaray MerkezMamasın Barajı 13 KKGİG013KOG_008Konya BozkırSariot Gölü 14 KKGİG014KOG_027Konya MeramGüneydere Göleti 15 KKGİG015KOG_030Konya Halkapınarİvriz Barajı 16 KKGİG016KOG_022Konya BeyşehirDamlapınar Barajı

48 48 Havzada; 40 Adet Gözetimsel İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 40 Adet Gözetimsel İzleme Noktası bulunmaktadır.

49 49 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

50 50 KONYA KAPALI HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI NoKodu Bulunduğu Su Kütlesi MevkiiSu Kütlesi Adı 1 KKOİN001KON_002_8 Konya Beyşehir Beyşehir-Derebucak- Yenişarbademli Yolu Üzeri Köprü Ukavakbasi-Kavak-Büyükköprü Deresi 2 KKOİN002KON_002_10 Konya Hüyük Isparta-Konya Yolu Kuşluca Köyü Sapağı Donrul-Bag-Kocacay Deresi 3 KKOİN003KON_002_13 Konya Hüyük Söğütlük Mevki Beyşehir gölü Giriş Öncesi Köprü İlmen Deresi 4 KKOİN004KON_002_15Konya Hüyük Tolca Köyü Köprüsü Ozan Deresi 5 KKOİN005KON_002_1Isparta Şarkikaraağaç Çeltek Köyü Köprüsü Salur Deresi 6 KKOİN006KON_008 Konya Beyşehir Küçük Afşar Köyü Regülatörü Beyşehir Çayı (BSA) 7 KKOİN007KON_015 Konya Bozkır Kuşca Köyü Mevki Mavi Tünel Şantiye Yanı Köprü Çarşamba Çayı 3 8 KKOİN008KON_023Konya Halkapınar Büyük Doğan Köyü Mevki Aydin Kent Çayı 9 KKOİN009KON_022Karaman Ayrancı Üçharman Köyü Köprüsü Uludere 10 KKOİN010KON_021_1 Karaman Merkez İbrala Barajı Girişi Öncesi Akköprü Yeşildere 11 KKOİN011KON_029 Ankara Haymana Çalış- Gölbek Yolu Üzeri Köprü Ağıliç Deresi 12 KKOİN012KON_029 Konya Kulu Sarıyayla-Yeşilköy Arası Yol Üzeri Köprü Özdere 13 KKOİN013KON_032Konya Kulu Tuz Gölü Giriş Öncesi Köprü Gökgöl Mansap (Tuz Gölü Memba) 14 KKOİN014KON_031 Konya Cihanbeyli Cihanbeyli-İnsuyu Arası Yol Üzeri Köprü İnsuyu Deresi

51 51 KONYA KAPALI HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI NoKodu Bulunduğu Su Kütlesi MevkiiSu Kütlesi Adı 15 KKOİN015KON_028 Ankara Ş.Koçhisar Aliuşağı-Yalnizpınar Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Peçenekboğazı Deresi 16 KKOİN016KON_002_8 Ankara Ş.Koçhisar Berat Cömertoğlu Cad. Mesire Yeri Yanı Yanıkarkaç deresi 17 KKOİN017KON_002_10 Aksaray Merkez Ankara-Aksaray Yolu Üzeri Çimeliyeniköyü Mevki Köprü Kulhasan Deresi 18 KKOİN018KON_002_13Aksaray Gülağaç Kızılkaya Köyü Köprüsü Melendiz Çayı 19 KKOİN019KON_002_15 Aksararay Gülağaç Demirci Köyü Yolu Üzeri Köprü DSİ AGİ Karasu Çayı 20 KKOİN020KON_024 Niğde Merkez Akkaya Barajı Giriş Öncesi Köprü Yukarioz Deresi 21 KKOİN021KON_016Niğde Merkez Akkaya Barajı Çıkışı DSİ SKİ Akkaya Barajı Mansap (Ereğli Tahliyesi Memba) 22 KKOİN022KON_019 Konya Ereğli Adana-Aksaray Yolu Acıkuyu Köy Çıkışı 3. Km Ereğli Tahliyesi Memba 23 KKOİN023KON_017_1 Konya Selçuklu Ulumuhsine Köyü Yolu Üzeri Köprü Dolav Deresi 24KKOİN024KON_031Konya Cihanbeyli Karatepe Köyü Köprüsü İnsuyu Deresi 25 KKOİG001KOG_031Aksaray Gülağaç Mamasın Barajı 26 KKOİG002KOG_024Antalya İbradı Derebucak Barajı 27 KKOİG003KOG_035Konya Seydişehir Suğla Depolaması 28 KKOİG004KOG_032Konya Çumra May Barajı

52 52 Havzada; 28 Adet Operasyonel İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 28 Adet Operasyonel İzleme Noktası bulunmaktadır.

53 53 KONYA KAPALI HAVZASI REFERANS İZLEME NOKTALARI NoKodu Bulunduğu Su Kütlesi MevkiiSu Kütlesi Adı 1 KKGİG005KOG_009Konya Cihanbeyli Ağzıkarahan Deresi (Mamasın memba) 2 KKGİG009KOG_011Konya Karapınar Anamas Yaylası Deresi (Beyşehir Memba) 3 KKGİN014KON_009 Konya Seydişehir Karacaören Köyü Yolu Üzeri Köprü Uluçay Deresi (BSA Memba) 4 KKGİN022KON_011 Konya Seydişehir Susuz Köyü Köprüsü Sugla Memba

54 54 Havzada; 4 Adet Referans İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 4 Adet Referans İzleme Noktası bulunmaktadır.

55 55 KONYA KAPALI HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI NoKodu Bulunduğu Su Kütlesi MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü 1 KKKAİG001KOG_010KonyaTuz GölüHabitat 2 KKKAİG002KOG_003Konya BeyşehirBeysehir Gölü İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat 3 KKKAİG003KOG_003Konya BeyşehirBeysehir Gölü İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat 4 KKKAİG004KOG_003Konya BeyşehirBeysehir Gölü İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat 5 KKKAİG005KOG_012Konya KuluDüden GölüHabitat 6 KKKAİG006KOG_004Konya CihanbeyliBolluk GölüHabitat 7 KKKAİG007KOG_001Konya KarapınarMeke GölüHabitat 8 KKKAİG008KOG_029Karaman Merkezİbrala Barajıİçme Suyu 9 KKKAİG009KOG_017Konya SelçukluAltınapa Barajıİçme Suyu

56 56 Havzada; 9 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 9 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır.

57 57 İZLEME NOKTALARI Gözetimsel İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir 24 (2 adet referans) 24- Göl 16 (2 adet referans) 49 77 izleme noktası

58 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 58 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Gözetimsel/Referans İzleme Parametreleri / Sıklıkları

59 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 59  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

60 60  Korunan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanları İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları Yüzme Suyu Korunan Alan İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları

61 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 61


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KAPALI HAVZASI İZLEME PROGRAMI Ebru DOĞANAY Eylül 2014 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Konya’da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları