Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞRA TEŞKİLATI ( KURULUŞLAR HARİÇ ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞRA TEŞKİLATI ( KURULUŞLAR HARİÇ ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİ."— Sunum transkripti:

1 TAŞRA TEŞKİLATI ( KURULUŞLAR HARİÇ ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİ

2 2

3 1- MEVCUT DURUM ANALİZİ Taşra Teşkilatının Görevleri Bakanlık taşra teşkilatı (kuruluşlar hariç) genel olarak aşağıdaki görevleri yürütürler; Bitki ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, Bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek, Çiftçi eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, Tarımsal destekleme hizmetlerini yürütmek. Proje hazırlamak, değerlendirmek ve uygulamak, 3

4 Modern işletmeler kurdurmak ve verimliliği arttırmak, hekimlik hizmetlerini yürütmek, Hayvan ıslah faaliyetlerini yürütmek, Kayıt sistemlerine veri giriş işlemlerini yapmak, Hayvan sevki işlemlerini yapmak, Denetim ve kontrol hizmetleri yapmak, İlgili tarımsal istatistikleri tutmak, Hastalıktan ari bölge oluşturma ile ilgili işlemleri yürütmek. 4

5 Taşra Hizmetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar Hizmetlerin yürütülmesinde rutinleşme, Kendini yenileyememe, Farkındalık oluşturamama, Çiftçiyle iletişimi yeterince sağlayamama, İzlenebilirlik ve sürdürülebilirliği yeterince sağlayamama, Personel performansının objektif olarak belirlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik bir sistemin oluşturulamaması, Personel ve araç yetersizliği 5

6 TAR-GEL Projesi Çalışanlarının Görevleri İl master planında yer alan kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetleri hazırlamak ve uygulamak, Verdiği hizmetler ve yaptığı çiftçi ziyaretleri ile ilgili her türlü kaydı tutmak, Yeni teknik, yöntem ve uygulamaları çiftçilere ulaştırmak. 6

7 TAR-GEL Projesinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Barınma, büro, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin sorunlar, Ulaşım (Merkez köy ve bağlı köyler arası), Mesleki deneyimsizliğin çiftçilerle iletişimde sorunlar oluşturması, Güvenlik problemi (terör münasabetiyle yaşanan aksaklıklar ile bayanların yaşadıkları problemler), Yerleşik köy nüfusunun zamanla ve dönemsel olarak azalması (özellikle de genç nüfusun çiftçilikle ilgilenmemesi), Modern sosyal hayatına alışmış çalışanların köy yaşantısına intibak sorunları, Aile bütünlüğünün sağlanamaması ve çocuklarının eğitim sorunları, 7

8 Taşra Teşkilatı Personel Durumu İLÇEDE BULUNAN NORM KADRO VE ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARI NORM KADROÇALIŞAN KADROLUTARGEL 4/BİL/İLÇE 4/BTOPLAM ÇALIŞAN MÜHENDİS (ZİRAAT,GIDA,SU ÜRÜNLWERİ,BALIKÇILIK TEK.) VETERİNER HEKİM TEKNİKER/TEKNİSYEN (ZİRAAT) V.S. TEKNİKERİ / V.S. TEKNİSYENİ MÜHENDİS (ZİRAAT,GIDA,SU ÜRÜNLWERİ,BALIKÇILIK TEK.) VETERİNER HEKİM TEKNİKER/TEKNİSYEN V.S. TEKNİKERİ / V.S. TEKNİSYENİ MÜHENDİS (ZİRAAT,GIDA,SU ÜRÜNLWERİ,BALIKÇILIK TEK.) VETERİNER HEKİM MÜHENDİS (ZİRAAT,GIDA,SU ÜRÜNLWERİ,BALIKÇILIK TEK.) VETERİNER HEKİM MÜHENDİS (ZİRAAT,GIDA,SU ÜRÜNLWERİ,BALIKÇILIK TEK.) VETERİNER HEKİM TEKNİKER/TEKNİSYEN (ZİRAAT) V.S. TEKNİKERİ / V.S. TEKNİSYENİ 79583574223136102354137219871387443120057695037554388019871387 8

9 9 2- MODEL KURMA İHTİYACI 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren köy ve beldelerde 4/B statüsünde çalışan personel tarafından(Mühendis, Veteriner Hekim) TAR- GEL projesi yürütülmektedir. Yapılan anket, değerlendirme ve incelemelerden projenin verimliliğinin tartışmalı olduğu anlaşılmaktadır.

10 04 Haziran 2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personele kadrolu atanabilme imkanı getirilmiştir. Buna göre köy ve beldelerde ikamet ve çalışma mecburiyeti olan personelin kadrolu memur olarak atandıkları takdirde görev yapacakları yerlerin yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. Bu personelin görev yerleri tespit edilirken; TAR-GEL projesi kapsamındaki personel, İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personel ile sertifikalı tarım danışmanlarının görev ve yetkileri yeniden gözden geçirilerek, verimliliği esas alan yeni bir model oluşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 10

11 Tarım strateji belgesi kapsamındaki hedeflerden bir tanesi de kaynakların etkin verimli kullanımı ve sürdürebilirliği sağlamaktır. Hizmetin sunumundaki dağınıklık (İlçe personeli, TAR-GEL çalışanı) verimliliği olumsuz etkilediğinden, hizmette etkinliği ve verimliliği arttırmak hedefi de yeni bir model ihtiyacı doğurmuştur. Taşra teşkilatının hizmetlerinin sunumunda yukarıda sayılan sorunlar da yine yeni bir model ihtiyacını desteklemektedir. 11

12 3-MODELİN USUL VE ESASLARI Modelin Amacı: Taşra teşkilatındaki görevlerin, statüsüne bakılmaksızın tüm personel tarafından daha verimli yürütülmesini sağlamaktır. Modelin Esası: Bu modelde taşra teşkilatının görevleri; önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde oluşturulacak çalışma alanlarındaki kayıtlı işletmeler/çiftçiler ile irtibatlandırılan personelden oluşan çalışma grupları tarafından yerine getirilecektir. 12

13 Çalışma Alanı: Birbirine yakın ve ulaşımı kolay olan, toprak yapısı, ekolojisi, üretim deseni, arazi ve hayvan varlığı göz önüne alınarak birden fazla köy seçilecektir. (Örneğin; en az 3-10 köyden sorumlu olma, toplam 50.000 ha. arazi, en az 10.000 hayvan varlığı, kayıtlı işletme ve çiftçi sayıları esas alınarak tasnif etme) Çalışma Grubu: Her bir çalışma alanındaki işletme tipi, hayvan ve arazi varlığına göre en az bir mühendis ve veteriner hekimden oluşacaktır. Çalışma alanının potansiyeline göre bu sayı arttırılabilecektir. Gruba ziraat teknikeri ve teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi diğer unvanlı personel de ilave edilecektir. 13

14 14

15 4-MODELİN ÖZELLİKLERİ Bu model mobilize bir model olacaktır. Çiftçi ve çalışma grubu arasında aktif bir iletişim olacaktır. Çalışma grubu 7 gün 24 saat çiftçinin hizmetinde olacaktır. Bunun için her bir gruba bir araç tahsisi yapılması gerekmektedir. Grup çalışması olması nedeniyle ortak bir akılla çiftçiyle muhatap olunacaktır. Çalışma grubunda birden fazla faaliyet (sebzecilik, meyvecilik, yem bitkileri, hayvancılık v.b) konusunda hizmet verme imkan ve fırsatı sağlanacaktır. Çalışma modeli, performans kriterleri olan, ölçülebilir ve izlenebilir bir model olacaktır. 15

16 Çalışma grubunda yer alan her personel çalışma bölgeleri içerisinde kalan belde/köyleri haftada en az bir kez ziyaret ederek, işletme ziyareti, çiftçi toplantısı vb. yayım faaliyetlerinde bulunacaktır. Yeni modelde çalışma gruplarının görev kapsamına girmeyen denetim vb. spesifik özel görevler (gıda denetimi, mezbaha kontrolü vb.) için il/İlçe Müdürlüğünde yeterli personel istihdamı sağlanır. Bu personelin zaman içerisinde uzmanlaşması sağlanacak olup zorunlu olmadıkça bunlar çalışma gruplarında görev almayacaklardır. Çalışma Gruplarının çalışma alanlarına giren işletmelerle sözleşme imzalayan sertifikalı tarım danışmanlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmetler yürütülecektir. Çalışma grubu personeli gerektiğinde sosyologla birlikte çalışacaktır. 16

17 5- MODELİN ÇALIŞMA SİSTEMATİĞİ VE İZLENEBİLİRLİĞİ İl/İlçe Müdürlüklerince tecrübeli personelden her çalışma grubuna bir grup lideri belirlenecektir. Grup lideri öncülüğünde çalışmalar koordine edilecektir. Grup lideri tecrübesi ile yapılacak çalışmalar da yol gösterici olacaktır. Bakanlığımızda kaybolmaya yüz tutmuş, usta-çırak ilişkisi yeniden canlandırılmış olacaktır. Grup liderleri aylık faaliyet, program ve gerçekleşmeleri ile çözülemeyen sorunları ilçe müdürüne, merkez ilçede ise sorumlusuna rapor edecektir. 17

18 Yapılacak faaliyet programları, gerçekleşme raporları ve çözülemeyen sorunlar ilçelerden il müdürlüğündeki belirlenmiş ilgili birime iletilecek, yapılan çalışmalar aylık olarak konu uzmanlarınca değerlendirilecek ve problem çözmede yardımcı olunacaktır. Çözülemeyen problemler gerektiğinde aylık olarak toplanacak il teknik komitesine getirilecek ve karara bağlanacaktır. Alınan kararlar aynı yolla çalışma gruplarına iletilecektir. 18

19 Bu yeni model kapsamında çalışma gruplarında görev yapan personel, bu faaliyetlerin yürütülmesinde İl Master, İl Gelişme veya Strateji Planlarında yer alan, kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler ve görev alanıyla ilgili konularda, il planlarına uygun olacak şekilde strateji ve eylem planını hazırlayacak ve eylem planı ilgili İl Müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulacaktır. Sorunlar ; çalışma grubu personeli, ilçe müdürlüğü, TAPGEM’in ilgili birimleri ve diğer Genel Müdürlükler ile bir köprü (On-line bağlantı) oluşturularak çözüme yönelik sistematize edilecektir. 19

20 6-MODELDEN BEKLENEN SONUÇLAR İlçe personeli ile TARGEL personelinin entegrasyonu sağlanacaktır. İl ve İlçe Müdürlüklerinin norm personel ihtiyacı karşılanacaktır. Çalışma grupları için araç kiralaması yapılarak, grup alanı içerisindeki tüm köylere ve bir grup olarak hizmet sunulacağından, birçok faaliyet konusunda daha fazla hizmet sunulacaktır. Tüm alanlarda yapılan çalışmalarda gözlem ve izlemede etkinlik sağlanacaktır. Grup çalışmasında herhangi bir personelin yokluğunda hizmette aksama olmayacaktır. Çiftçilerle daha etkin ve aktif iletişim sağlanarak çiftçi memnuniyeti ve verimlilik sağlanacaktır. 20

21 Kollektif çalışmanın sağladığı sinerjinin olumlu yansıması olacaktır. Gerektiğinde lokal, spesifik çalışmalar yapılabilecektir. (Brucella’dan ari bölge, virüsten ari bölge vb.) Çalışma grubu dışı İl/İlçe Müdürlüğü personelinin iş yükünün azaltılarak proje hazırlama ve uygulama ile denetimlere (özellikle gıda iş yerleri denetimleri) daha fazla zaman ayrılması sağlanacaktır. TAR-GEL çalışanlarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesi sonucu motivasyon artışı ile çalışma verimliliğinin ve etkinliğinin artması söz konusu olacaktır. 21

22 7-MODELİN ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ 22 a. Çalışma Alanının Mahrumiyet Durumuna ve Sosyoekonomik Düzeylerine Göre İlave Ücret Ödenmesi Personelin görev yapacağı Çalışma alanlarının mahrumiyet durumuna veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre bir değerlendirme yapılması, motivasyon ve çalışma verimliliğine doğrudan etki edecektir. Buna göre Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarla birlikte yapılacak düzenleme sonucunda DPT tarafından hazırlanan “İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırılması” çalışması esas alınarak ilave bir ücretlendirmeye gidilecektir

23 b. Personele Performansa Dayalı İlave Ücret Ödenmesi Tar-gel Projesi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği Performans Değerlendirme Kriterleri subjektif ölçütlere dayandığından yapılan çalışmaları değerlendirmede yetersiz kalmakta ve değerlendirme yapan kişilerin inisiyatifi öne çıkmaktadır. Yeni modelde tamamen objektif ve ölçülebilir kriterlere dayalı ve kişilerin inisiyatifini ortadan kaldıracak yeni bir değerlendirme sistemi oluşturmak zorunludur. Bu çerçevede; görev alanlarına giren işletmelerde belirlenmiş zaman dilimlerinde ortaya çıkan tarımsal üretim varlığındaki artış ve azalışlara göre personele ilave ücret ödenmesi yine Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarla birlikte yapılacak düzenleme sonucunda gerçekleştirilebilecektir. 23

24 8-MALİYET ANALİZİ 24 TARGEL personelinin ortalama yıllık maliyeti ; İl/İlçe Müdürlüklerinin büyük çoğunluğunun imkanları bu ofisleri oluşturmaya yeterlidir. Dolayısı ile eski sistemde olduğu gibi her köy/beldede çalışma ofisi oluşumu için harcanacak kamu kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Bu ise projenin şu anki durumu itibariyle: 7500 personel x 50 TL X 12 ay = 4.500.000TL/ yıl internet, 7500 personel x 25 TL x 12 ay= 2.250.000TL/ yıl telefon 7500 personel x 100 TL x 12 ay = 9.000.000 TL/ yıl elektrik, su, 7500 personel x 100 TL x 12ay = 9.000.000TL/ yıl büro kira ücreti, 7500 personel x 10TL x 12 ay = 900.000 TL soba v.b. ekipman, 7500 personel x 100 TL x 12 ay= 9.000.000 TL yakacak bedeli gibi yıllık bazda; 34.650.000 TL sabit kamu kaynağından tasarruf edilecektir. mevcut sistemde çalışma bölgesi içindeki diğer köylere düzenli ve rutin olarak gidilemediğinden dolayı ulaşım için kullanılacak araç ve akaryakıt bedeli bu miktara dahil edilmemiştir.

25 Yeni modelin ilave yıllık maliyeti; Yeni modelde 12.000 personel için aylık 3000 araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçların binek araç olması ve şoförlüğünü personelimizin yapması durumunda yıllık maliyeti; 12 ay x 3000 araç = 36.000 36.000 ay araç x 600 TL aylık kira bedeli = 21.600 TL Aylık 1500 km x 300 TL = 450 TL 36.000 X 450 = 16.200 TL GENEL TOPLAM = 74.250 TL Kamu kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. 25

26 9-YENİ MODELİN SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler ESKİYENİ -Sadece merkez köy ile iletişimin güçlü olması -İnsan kaynaklarının yeterli olması -Kurumsallaşmış güçlü organizasyon yapısının varlığı -Kurum imkanlarının yeterli olması 26

27 Zayıf Yönler ESKİYENİ - Bağlı köylerle iletişimin kopuk olması - Bağlı köylere yeterince ulaşım imkanının olmaması - Hizmet içi eğitim yetersizliği - Personelin etkin kullanılamaması - Yayım faaliyetlerinin kısıtlı yürütülebilmesi - Altyapıyı sağlayacak alet ekipman eksikliği - Çalışma bürolarını fiziki yetersizliği - İl/İlçe müdürlüklerine, çalışma alanlarında, özellikle destekleme konusunda yardımcı olamamaları -Sürekli eğitim ihtiyacının varlığı - Bazı İl/İlçe Müdürlüklerinin mevcut fiziki ortamların yetersizliği 27

28 Fırsatlar ESKİYENİ -Mevcut personel varlığı -Bireysel çalışmaları değerlendirme kolaylığı -TAR-GEL çalışanı sözleşmeli personelin kadroya geçişi için yapılan yasal düzenleme -Mevcut personel varlığı -Mahalli idarecilerin baskılarının ortadan kalkması -Fiziki koşulların yapısal olarak düzeltilebilir olması -Hedef kitleye ulaşım kolaylığı ve hedef kitlenin bilgiye ulaşım kolaylığı -Motivasyon yüksekliği -Grubun çalışmalarının değerlendirme kolaylığı -Kamu kaynaklarından tasarruf sağlanması -Yayım faaliyetlerinin artırılması -İl/İlçe Müdürlüğü iş yükünün azaltılarak proje hazırlama ve uygulama ile denetimlere (özellikle gıda iş yerleri denetimleri) daha fazla zaman ayrılması 28

29 Tehditler ESKİYENİ -TAR-GEL çalışanlarının sorunlarından dolayı motivasyon eksikliği -TAR-GEL çalışanlarına Mahalli idarelerin baskısı -Hedef kitlenin yeniliklere kapalı olması - Bölge çiftçilerinin projeye olan güveninin kaybolması -Mesleki saygınlığın zedelenmesi -Hedef kitlenin yeniliklere kapalı olması -Hava şartlarının belirli zamanlarda kötüleşmesi -Grup içindeki bireyin gerçek performansının ortaya çıkmaması 29

30 10-ÇALIŞMA GRUBU PERSONELİ AYLIK FAALİYET FORMU 30

31 31

32 ARZ EDERİM… 32


"TAŞRA TEŞKİLATI ( KURULUŞLAR HARİÇ ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları