Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Mikrobiyolojiye Giri ş Ne ş e Akı ş, PhD Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Trakya Üniv Tıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Mikrobiyolojiye Giri ş Ne ş e Akı ş, PhD Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Trakya Üniv Tıp."— Sunum transkripti:

1

2 Tıbbi Mikrobiyolojiye Giri ş Ne ş e Akı ş, PhD Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn Trakya Üniv Tıp Fak., 2015-2016, Güz, 1. Kurul, 15.09.2015

3 Mikroorganizmalar Mikroplar veya mikroorganizmalar ço ğ u çıplak gözle görünmeyen ve vücudumuz dahil tüm gezegeni sarmı ş canlılardır. Mikroplar, birkaç milyar yıl aralarla birbirinden türeyen gruplardan olu ş ur; 2 1.Viroidler grubu 2.RNA vüsleri grubu 3.Bakteriler grubu 4.DNA vüsleri grubu 5.Arkeler grubu 6.Mantarlar grubu 7.Protistler grubu 8.Protostomlar grubu parazitler virüs prokaryot virüs

4 Mikroorganizmalar –devam Her mikroorganizma farklı bir ya ş am biçimi sürer: Oksijen üreten mikroorganizmalar Gıda üreten mikroorganizmalar Çöp temizleyen mikroorganizmalar Antibiyotik ve kimyasal üreten mikroorganizmalar Enerji ürettiren mikroorganizmalar Anormal ş artlarda (buzulda, volkanda, tuzda, asit veya bazda, okyanus tabanında) ya ş ayan mikroorganizmalar Koku ş ma ve çürüme yapan mikroorganizmalar Bitki, hayvan ve insanda enfeksiyon hastalı ğ ı yapmayan yerle ş ik zararsız mikroorganizmalar Bitki, hayvan ve insanda enfeksiyon hastalı ğ ı yapan patojen mikroorganizmalar 3

5 Biyolojide mikroorganizmaları inceleyerek teknoloji geli ş tiren kola mikrobiyoloji denir. Tıbbi mikrobiyoloji mikrobiyolojinin alt kollarından biridir ve insanda hastalık yapan (patojen olan) türler üzerine çalı ş ılır. Hastadan alınan muayene materyali laboratuvar ekibi tarafından hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında incelenir, mikrobu ve uygun antibiyoti ğ i tıbbi mikrobiyoloji uzmanı tarafından belirlenir, sonuç te ş his-tedavi ekibine bildirilir. Tıbbi Mikrobiyoloji Nedir? 4

6 Bilim Alanları ve Tıbbi Bilimler Pozitif bilimler Soyut bilimler Fizik Kimya Biyoloji Psikoloji Sosyoloji Matematik Makine Müh. E ğ itimci Yönetici Siyasetçi Elektrik Kimya Reklamcı Müh. Müh. Ekonomist Eczacı Ziraat Müh. İ statistikçi Veteriner Hekim Uçak Müh. İ lahiyatçı Tıp Hekimi Bili ş imci Uygulamalı Bilimlerde meslekler Hukukçu Diş Hekimi Temel Bilimler 5

7 Tıp, veterinerlik, di ş hekimli ğ i, hem ş irelik, eczacılık ve sa ğ lıkla ilgili di ğ er lisans programlarda de ğ i ş ik düzeylerde bu e ğ itim ilk yıldan son yıla kadar gittikçe özelle ş en konularla verilir. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar uzmanları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları bu e ğ itimi ileri düzeyde alır. Mezuniyet sonrası sürekli e ğ itimlerle hekimler yenilikleri takip eder. Tıbbi Mikrobiyoloji E ğ itimini Kimler Alır? 6

8 Tıbbi Mikrobiyoloji Derslerinde Hangi Bilgiler Kazanılır? Vücudun normal florası nedir? Önemli patojenler ve yaptı ğ ı hastalıklar hakkında temel bilgiler ---------------------------------------------------------------- Laboratuvarda aseptik teknik Agarda mikroorganizma ço ğ altma (bakteri kültürü) Mikroorganizmaların mikroskopi ve biyokimyasal tepkimelerine dayanarak tanımlamasını yapmak 7

9 Tıbbi Mikrobiyoloji E ğ itimi Neden Gereklidir? 8

10 Mikrobiyota= Flora komensalleri= Zararsız Mikroplarımız ?? Dünyada bakteri ve arkelerin toplamı ≈5X10 30 adet prokaryottur. Bunlardan insanda ya ş ayanları ki ş i ba ş ına 1-2 kg a ğ ırlı ğ ındadır. Ço ğ u ba ğ ırsakta, di ğ erleri genelde cilt ve di ğ er mukozalarda (solunum yolu, ürogenital yol) yerle ş iktir. Vücudumuzdaki ≈200 trilyon vücut hücresine kar ş ılık bunların sayıları 1-10 kat fazladır. Prokaryot dı ş ındaki flora komensalleri virüsler, mantarlar ve protist-protostomlardır. Virüsler yanlızca hücre içinde ya ş ayabildi ğ inden ana virüs vücut ve komensal hücrelerinin içinde yerle ş mi ş pozisyondadır. Mikrobiyota üyeleri vücut hücrelerinin %90’ı ile kar ş ılıklı ileti ş im içindedir. Ba ğ ı ş ıklık sisteminin caydırıcı ğ ı nedeniyle konakta enfeksiyon yaptıklarında enfeksiyon hastalı ğ ına ilerlenmez. Ş eker hastalı ğ ı, romatizma, kas gücü yetersizli ğ i sendromları, ş i ş manlık ve kanser geli ş iminde yönlendirici rolleri oldu ğ u ileri sürülmektedir. 9

11 Patojenlerimiz !! Gezegenimizde mikrop çe ş itlili ğ i oldukça yüksektir ve bunlardan sadece ≈2000 çe ş idi insanda birincil patojendir. Enfeksiyon yapabilmelerinin nedeni virülans stratejileri geli ş tirmi ş olmaları ve ba ğ ı ş ık savunmasında küçük açıkları olan bireyleri bulabilmeleridir. Ba ğ ı ş ıklı ğ ı baskılanan bireylerde ise fırsatçı patojenler bile enfeksiyon yapabilir. Patojenlerin bazıları çok eski, 10 bin yıl önce evrimle ş en tüberküloz mikrobu gibi bazıları görece yeni, ve 5 yıl önce evrimle ş en Ebola virüsü gibi bazıları yeni çıkan ajanlardır. Günümüz dünyasında yılda 10 milyar ki ş ide enfestasyon dahil bula ş ıcı hastalıklar görülür. Gizli enfeksiyonlar belirti vermez. Hastaların 9,5 milyonu enfeksiyon hastalıklarından ölür. 10

12 İ shaller (kolera, tifo, dizanteri) AIDS Solunum yolu enfeksiyonları Tüberküloz Sıtma Kızamık Hepatit B Tetanoz Parazitler Günümüz dünyasında en sık görülen enfeksiyonlar 11

13 19. yüz yıl Avrupasının enfeksiyonları 20. yüz yıl Asya-Afrika- Güney Amerikasının enf. Kolera Verem Çiçek Difteri Cüzzam Tifo İ shaller Verem Solunum yolu enf. AIDS Kızamık Çocuk felci Tetanoz Sıtma Flariyaz Ş istozomas 12

14 zararsız ili ş mi ş tir kar ş ılıklı fayda hastalık yapar 13 KOMMENSALLER MUTUALLER PARAZ İ TOZ YAPANLAR (asalaklar) Mikroplarımız= Mikrobiyotamız + Patojenlerimiz

15 Enfeksiyon Hastalıkları ile Toplumsal Refah Maliyetinin İ li ş kisi A ş ılama ve antibiyotik kullanımı yaygınla ş ıncaya kadar insan ölümlerinin ba ş lıcası ve büyük kısmı patojenlerle olan kitlesel salgınlarla meydana geliyordu. Ortalama insan ömrü 40 ya ş idi. Günümüzde enfeksiyon hastalıklarından ölümler tüm ölümlerin %17’sine inmi ş ve ortalama ömür 80’e yükselmi ş tir. Enfeksiyon hastalıklarının günümüzdeki sebepleri: İ lacı olmayan yeni mikropların evrimle ş mesi Hastaların toplum içine önlemsiz girmesi Ekolojik de ğ i ş iklikler ve seyahat Hastane enfeksiyonları (hastanede yatan hastaların üçte bir antibiyotik altındadır. Her 10 hastadan biri enfeksiyonu hastanede yatarken edinir) Halk sa ğ lı ğ ı önlem ve kontrollerinin gere ğ ince yapılmaması Kötü gıdalar Yoksulluk, Cehalet ve Hijyensizlik Sava ş, Afet ve İ nsan topluluklarının göçleri 14

16 Tıbbi Mikrobiyoloji Derslerinin Mezunlara Hangi Becerileri Kazandırması Beklenir? Enfeksiyon riskli bir ortamı tanıyabilmek Uygun testi laboratuvardan isteyebilmek Gere ğ inde mikroorganizmanın basit tanısını koyabilmek Uygun antimikrobiyali seçebilmek Toplumda hastalı ğ ı önleyici önlemleri alabilmek 15

17 Tıbbi Mikrobiyoloji E ğ itimi Nerede ve Nasıl Verilir? Derslerin %60’ı sınıf dersi ve %40’ı laboratuvar prati ğ idir. Her ikisinin de sınavı yapılır. Bu yılki e ğ itim materyalleri e ğ iticilerin verdi ğ i slayt sunumu ve laboratuvar föyleri ile sınırlıdır. Ancak, Türkçeye çeviri Lange serisi veya Murry serisi Mikrobiyoloji kitapları kaynak kitaplardır ve kütüphaneden bulunabilir. 16

18 Tıbbi Mikrobiyoloji E ğ itimi Nasıl ve Nerede Verilir? -devam Derslere ve pratiklere devam zorunludur. Ö ğ rencinin haftalık ders programını takip etmesi ve derse gelmeden ilgili konuyu okuyarak derse gelmesi ö ğ renmesine büyük katkı sa ğ lar. Anlamadı ğ ınızı sormayı ertelemeyiniz. Görü ş me saatlerinde ve ders aralarında e ğ iticiyle tartı ş ınız. Ö ğ rencilerin laboratuvar pratiklerine önlükleri ile gelmesi zorunludur. 17

19 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı E ğ itici Kadrosu Prof. Ş aban Gürcan, MD, Enf.Hast.Uz.-Klin.Mikrob.Uz. Prof.Nermin Ş akru, MD, Parazitolojide PhD Doç.Ne ş e Akı ş, ChE, İ mmünolojide PhD Uz.Selahattin Ünlü, MD, Tıbbi Mikrob.Uz. Uz. Ö ğ rc.Mediha Cerrrah, MD PhD Ö ğ rc.Gülcan Kuyucuklu, MSc PhD Ö ğ rc.Saliha Baltacı, MD, Aile Hek.Uz. Ara ş t.Gör. Ş ebnem Bukavaz, MSc 18

20 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı nasıl çalı ş ır? 19

21 Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 20 etüv

22 Tüm ayıraçlar so ğ utma odalarında saklanır Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bakteri ekimi için agar besiyeri ile doldurulmu ş petriler Test kitleri 21

23 Mikrobiyolojik tanı süreci nasıldır? 1.Hastanın hekime müracaatındaki verilerle olası hastalık algoritmaları kurulur. Hastanın lokal veya genel ş ikayetleri enfeksiyonla ilgisiz olabilir mi, flora kommensalleri koruyuculuk yerine enfeksiyon kayna ğ ı olmu ş olabilir mi soruları mutlaka de ğ erlendirilir. Öntanı kararları verilir 2.Test gereklili ğ i ve seçimi kararla ş tırılır (laba danı ş ılabilir) 22

24 Mikrobiyolojik tanı süreci nasıldır? - devam 23 3.Hasta materyali uygun kap/ortama alınarak etiketlenir 4. İ stek ka ğ ıdına labda gerekecek bilgiler yazılır 5.Uygun ko ş ullar ve sürede materyal laba gönderilir

25 Lab materyalin kabulüne karar verir ve materyalin makro ve mikroskopik özellikleri incelenir Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 24

26 Uygun test kararla ş tırılır. Kültür gerekiyorsa uygun besiyerine ekimi yapılır Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 25 Petriler kabin

27 Etüvdeki kan kültürleri inkübe edilirken kontaminasyon olasılı ğ ı elektronik izlenir Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı etüv Kan ekilmi ş sıvı besiyeri tüpleri 26

28 Bakteriyolojide temel soru agar besiyerinde ço ğ almı ş mikropların türünü belirlemektir Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bakteri yok Bakteri kolonileri üremi ş 27

29 Üreme varsa ileri tanımlama testleri yapılır Gerekiyorsa antibiyotik duyarlık ölçülür Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 28

30 Mikroorganizmaların tanısını kolayla ş tırmak için seroloji kullanılır Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı etüv ELISA pla ğ ı 29 Aglütinasyon test kiti

31 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) bazı hastalıkların kesin ve hızlı tanısı için gereklidir Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 30

32 Lab tanısı konur ve sonuç hekime bildirilir Hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarı 31

33 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi Kültürü Kuzey- ve Orta Asya’da yaygın ve sa ğ lık alimleri yeti ş tirme gelene ğ ine sahip Ş amanizimde özellikle bayan sa ğ lıkçı ke ş i ş lerin hastalıklara kar ş ı çe ş itli tedavi teknolojileri geli ş tirdi ğ i bilinmektedir. Salgın hastalıklarla mücadelede antibiyotik içeren bitki özütlerinin kullanılmasının binlerce yıl önce ba ş ladı ğ ı çe ş itli iksir reçeteleri içeren Hint yazmalarından ö ğ renilmektedir. Çin yazıtlarında da reçeteler yer almaktadır. Bu reçetelerden, Afrika ve Avustralya yerlilerinin uygulamalarından ve kızılderili ş amanların geleneklerinden toplanan bilgiler son 150 yılda Batıda ilaç sektörünün kurması ve geli ş mesinde yaygın olarak kullanılmı ş tır. Salgın hastalıkların a ş ılama teknolojisi ile önlenmesiyle ilgili bilgiler 3 bin yıl önce yazılan Hint yazmalarında yer almaktadır. Ş amanların a ş ılama uygulamaları 1000 yıllarındaki Çin yazmalarında ve Çerkezlerin uygulamaları Batı Asya kaynaklarında anlatılmaktadır. Teknolojinin konar-göçer yörük boylar tarafından tüm Asya ve Afrika’ya yayıldı ğ ı, 1630’dan itibaren Osmanlılar tarafından yagın kullanıldı ğ ı bilinmektedir. 32

34 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi –devam 1 900’lerin ba ş ında Ba ğ datlı Abbasi biyolog-filozof ve hekim Razi’nin yazdı ğ ı Havi isimli tıp kitabı,, ayrıca, 1000’lerin ba ş ında Buharalı Özbek biyolog-filozof ve hekim İ bni Sina’nın yazdı ğ ı Tıbbın Kanunu ve İ yi ş le ş me Kitabı isimli kitaplar farklı dillere çevrilerek 1700’lerin ortalarına kadar Do ğ u ve Batıda tıp e ğ itimi vermede kullanılan ve salgın hastalıklara kar ş ı ba ş vurulan yegane kaynaklardır. 1420’lerde Ş am-Bolu bölgelerinde ya ş ayan Osmanlı biyolog-filozof ve hekimi Ak ş emseddin lakaplı Muhammed bin Hamza salgın hastalık biyolojisini sistematik inceledi ğ i, Maddet-ül-Hayat adlı kitabında salgın hastalıklar insandan insana bula ş ı suretiyle geçen gözle görülemeyecek küçük canlılar tarafından yapıldı ğ ını yazmasıyla anla ş ılmaktdır. Çin’li hekim Van Kuan’ın 1500’lerin ba ş ında çocuk hastalıkları üzerine yazdı ğ ı kitabı çocuk enfeksiyonlarında 1900’lere kadar Do ğ u ve Batıda kullanılmı ş tır. 33

35 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi –devam 2 1665-70 yıllarında İ ngiliz biyolog Hook büyüteçle inceledi ğ i mikrop fosillerini tasvir ederk, İ talyan biyolog Redi a ğ zı açık ve kapalı kaplarda farklı miktarda mikrop üredi ğ ini göstererek, ve 1700 ba ş ında Hollandalı biyolog Leeuvenhok geli ş tirdi ğ i izledi ğ i mikropları anlatarak Ak ş emsettin’in iddialarını do ğ rulamı ş tır. Dünyadaki tek a ş ı merkezi olan Edirne’deki Osmanlı A ş ılama Merkezinde zayıflatılmı ş insan mikrobu ile uygulanan çiçek a ş ılama tekni ğ ini 1717’de ö ğ renen İ ngiliz diplomat e ş i Montegu Batıda çiçe ğ e kar ş ı a ş ılamayı ilk kez ba ş latmı ş tır. Aynı yıllarda yazar Voltaire de Kafkas Türklerinin zayıflatılmı ş hayvan mikrobu ile a ş ılama yaptıklarını yazmı ş tır. 1861 yılında Fransız kimyacı Pastör, Redi’nin deneyini gıdaların üretilmesine uygulayarak mikroorganizmaların dönü ş türücü özelli ğ ini ve bunların kaynatılarak öldürülebilece ğ ini göstermi ş tir. Ayrıca, öldürdü ğ ü kuduz mikrobunu a ş ı olarak kullanmayı deneyerek kuduz a ş ısını geli ş tirmi ş tir. Bunun üzerine Osmanlı padi ş ahı II.Abdülhamid tarafından İ stanbul’a çalı ş malarını yaygınla ş tırması için davet edilmi ş, gelemeyince enstitüsünü kurması için gerekli maddi destek ve yeti ş tirmesi için Türk mikrobiyologlar Paris’e Pastör’e gönderilmi ş tir. 34

36 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi Hijyen: 1- el yıkamayla ve 2- İ ngiliz Lister: dezenfektanla mikrop ölür Alman Koch: Tanı Kriterler Standardizasyonu: 1- Her hastalık kendi özel mikrobuyla gerçekle ş ir, 2- Bu, laboratuvarda ispatlanmalıdır Alman Hesse: Bakterinin agar kültürü Böylece 1880’ler boyunca ke ş ifler: tüberküloz basili, kolera vibriosu, difteri basili ve toksini, pnömokok ve meningekoklar, tatanoz toksini, veba basili 35

37 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi II.Abdülhamid 1893’de İ stanbul’da Bakteriyoloji Müessesesinde Doktorlar Nicolle, Güran, Ş ehzadeba ş ı, Kolaylı: A ş ılar: Kolera, sı ğ ır vebası, ş ark çıbanı, sı ğ ır babesiozu, pnömokok, barbon, ş arbon, tavuk kolerası, tüberkülin (stok kayıtları Sıhhiye Mecmuasında) Di ğ er: Difteri ve ş arbon serumları (tanı ve pasif a ş ılama için). P.aeruginosa pigmenti. Türk peptonu besiyeri GATA-1915: Re ş at Rıza Kor: Tifo, kolera ve dizanteri a ş ıları üzerine çalı ş tı ve Dünyada ilk tifüs a ş ısını geli ş tirdi. Tifüs a ş ısı bulu ş u İ ngilizler tarafından kendi bulu ş larıymı ş gibi yayınlandı. Çoklu cephede a ş ırı sava ş an Osmanlı Ordusu: 1- Askerlerin a ş ılanması; 2- Dü ş man esirlerinin a ş ılanması (kimyasal silah kullanan İ ngiliz esirler dahil) 36

38 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi Kimyasal ile tedavi: 1910’da Alman Ehrlich, salvarsan ile sifiliz tedavisi. Faj terapisi: 1- İ ngiliz Twort bakteri virüsü (faj) ke ş fi; 2- 1920’lerde Gürcü Eliava terapiyi olu ş turdu; 3- Bugün Rusya ve di ğ er Do ğ u Avrupa’da rutin kullanımda Antibiyotikle tedavi: 1- 1928’de İ ngiliz Fleming mantarlar penisilinini ke ş fetti; 2- 1930- 1940’larda ilaç olarak piyasaya sürüldü; 1930’larda elektron mikroskobu icadı ve virüslerin incelenmesi Antimikrobiyaller: Antimikotikler 1950’lerde, antiparaziterler 1970’lerde ve antiviraller 1990’larda piyasaya sürüldü 37

39 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi 1931: Refik Saydam Merkezi Hıfzıssıhha Enstitüsü 1931-934: İ stanbul A ş ıhanesi kurulu ş u. BCG, Kuduz ve Çiçek a ş ı üretimi 1937: Kuduz serumu üretimi 1942: Tifüs a ş ısı ve akrep serumu üretimi 1947-1948: BCG a ş ılaması ile Türkiye'de veremin dü ş mesi. Bo ğ maca a ş ı üretimi 1950: D ünya S a ğ lık Ö rgütü Uluslararası Bölgesel Influenza Merkezi. İ nfluenza a ş ısı üretimi 1956: Tetanoz a ş ısı modernizasyonu 1965: Kuru çiçek a ş ısı üretimi 1980: Sömürgeci ülkeler Türkiye'de insan a ş ısı üretimini, 1996'da tüm a ş ıların üretimini durdurdu. 38

40 Tıbbi Mikrobiyoloji Tarihi 1953’de Watson ve Crick DNA’nın sarmalini buldu 1963’de Sinano ğ lu sarmalin nedenini açıkladı ve solvofobik kuramını kurdu 1977: Unat: Balıklı besiyeri üretimi 1980: Çiçek yeryüzünden eradike oldu (DSÖ) 1986’da Amerikalı Mullis: PZR 1995’de Amerikalı Craig: Bakteri genom dizi analizi 2000: Sinano ğ lu: Hücre biyolojisi kuantum mikrotermodinamikle yürür ve sistem biyolojiyle incelenir 2004’de Ş en: Borrelia turcica ke ş fi 2005-2015: Türk Tanı Kitleri: Candida tanısı (Çerikçio ğ lu, Akgül); MRSA kiti, Mikobakteri Kiti (Çoban); Brucella Kiti (Ataç); Streptokok Kiti, MRSA Kiti (Kocagöz) 39

41 40 Dünyada Sa ğ lık Örgütlenmesi Üniversite tıbbi ara ş tırmacıları Devlet tıbbi ara ş tırmacıları Özel sektör tıbbi ara ş tırmacıları Ulusal bilim dernekleri Uluslararası bilim dernekleri federasyonu Uluslararası bilim federasyonları birli ğ i Dünya bilim birli ğ i Ulusal bilim birli ğ i Mekanizma bilgisi, tedavi ve te ş his teknolojisi Üretim sektörleri Ürünler Hekimler DSÖ Hastaneler Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Tabip Odası Hasta Uluslararası anla ş malar Uluslararası kurulu ş lar

42 41 Sa ğ lık Alanında Çıkar Grupları Hastalıklar eradike olsun Hekimler Dünya Sa ğ lık Örgütü Devletler Sa ğ lık sigorta kurulu ş ları Tıbbi ara ş tırmacılar Hastalıklar var olsun İ laç sektörü Tıbbi ara ş tırma lab malzeme-cihaz sektörü Tanı lab malzeme-cihaz sektörü Hastane sektörü

43 42 Terminoloji Muayene materyali: İncelenecek hasta dokusu Flora: Dış dünyaya açık vücut dokusu Patojen: Enfeksiyon yapan mikroorganizma Mikrobiyota: Floraya yerleşik mikroorganizmalar Konak: Enfeksiyon ajanını ağırlayan canlı Aşılama: Vücuda mikrobu öldüren protein ürettirme Mikrop serumu: Mikropla aşılanmış kişi serumu Enfeksiyon ajanı: Patojen mikroorganizma Hastane enfeksiyonu: Hastaneden edinilen ajan Ayıraç: Kimyasal reaksiyon kimyasalları Test kiti: Test yapmak için gerekli tüm ayıraçlar Besiyeri: Labda mikrop üretme ortamı Agar/katı besiyeri: Jel kıvamında besiyeri Hastalık algoritması Öntanılar: Tanı seçenekleri Tanı: Teşhis verileri Teşhis: Hastalığın ismini koymak İstek kağıdı/istek formu Mikroorganizma kültürü: Labda mikrop üretme İnkübe etmek: Kültür şartını sağlamak Kontaminasyon: Diğer mikroplarla kirlenme Tanımlama testi: Türü saptama testi Antijen: Mikrop dış molekülleri Seroloji: Antijene göre tür saptama testleri Aglütinasyon: Serolojide kümeleşme Etüv: Isıtmalı kültür dolabı PZR (PCR): Polimeraz zincir reaksiyonu Tüberkülin: Tüberküloz bakteri proteini Antimikrobiyal: Mikroba zarar veren madde Antiviral: Virüse zarar veren madde Antibiyotik: Bakteriye zarar veren madde Antimikotik Antiparaziter Solvofobik: Çözücülerde dağılmayan Kuantum: Atomun elektron yörüngeleri Eradike etmek: Silmek MRSA: Metisilin dirençli S.aureus bakterisi DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü Halk sağlığı Komensal Lab: Laboratuvar Enfeksiyon Parazitoz: Asalaklık yapmak Antibiyotik duyarlık testi: Öldüren antibiyotiği saptamak için test Hijyen: Hastalığı önleyecek düzeyde bireysel temizlik


"Tıbbi Mikrobiyolojiye Giri ş Ne ş e Akı ş, PhD Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Trakya Üniv Tıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları