Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 1."— Sunum transkripti:

1 Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 1

2 Saadet ODACI Kimya Mühendisi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 2

3 İçerik Yönetmelik Amaç Tanımlar Ruhsat ve Piyasa Gözetimi İşlenmiş Eşya mı? Biyosidal Ürün mü? İşlenmiş Eşya Türkiye’nin Bakışı Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY3

4 Yönetmelik Yürürlükteki yönetmeliğin ismi Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’dir. Yönetmeliğin isminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına daha sonra karar verilecektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY4

5 Amaç (Yürürlükte Olan) Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithalatı ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY5

6 Amaç (Öngörülen) Bu Yönetmeliğin amacı, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin korunmasını üst düzeyde sağlarken biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanılması hususundaki kuralları uyumlaştırarak piyasanın işleyişini iyileştirmektir. Bu Yönetmeliğin hükümleri; amacı insan ve hayvan sağlığı ile çevreyi korumak olan ihtiyat prensibi ile desteklenmektedir. Hassas grupların korunmasına özel önem verilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY6

7 Aktif Madde (Yürürlükte Olan) Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve funguslar dahil olmak üzere bir madde veya mikroorganizma. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY7 Aktif Madde (Öngörülen) Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı etkisi olan bir madde ya da mikroorganizma.

8 Mevcut Aktif Madde (Yürürlükte Olan) Ek-A’da belirtilen biyosidal ürün veya düşük riskli biyosidal ürünlerin içindeki herhangi bir aktif madde. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY8 Mevcut Aktif Madde(Öngörülen) Bilimsel ya da ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amaçları dışında biyosidal bir ürünün aktif maddesi olarak 14 Mayıs 2000 tarihinde piyasada olan madde.

9 Yeni Aktif Madde (Yürürlükte Olan) Ek-A, Ek-I, Ek-IA veya Ek-IB’de yer almayan herhangi bir aktif madde. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY9 Yeni Aktif Madde(Öngörülen) Bilimsel ya da ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amaçları dışında biyosidal bir ürünün aktif maddesi olarak 14 Mayıs 2000 tarihinde piyasada olmayan madde.

10 Mikroorganizma (Öngörülen) Alt funguslar, virüsler, bakteriler, mayalar, küfler, algler, protozoalar ve mikroskobik parazitik helmintler dahil hücreli ya da hücresiz, genetik materyali replike ya da transfer edebilen her tür mikrobiyolojik varlık. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY10

11 Biyosidal Ürün (Yürürlükte Olan) Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeler ve müstahzarlardır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY11

12 Biyosidal Ürün (Öngörülen) Yukarıdaki tanım kapsamına girmeyen madde ya da karışımlardan oluşturulan, sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı organizmanın etkisini önleme, üzerinde kontrol edici bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak herhangi bir madde ya da karışım, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY12

13 Biyosidal Ürün (Öngörülen) Kullanım amacı biyosidal işlevi olan herhangi bir işlenmiş eşya, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY13

14 Çerçeve Formülasyon (Yürürlükte Olan) Aynı özelliklere, kullanıma veya kullanıcı tipine sahip, aynı aktif maddeleri içeren ve bunların bileşimlerinin daha önce ruhsatlandırılan üründe, sadece bunlarla ilgili risk düzeyini ve etkinliğini azaltmayacak şekilde aktif maddenin yüzdesindeki bir azalma veya aktif olmayan bir veya daha fazla maddenin yüzde bileşimlerindeki bir değişiklik veya bir ya da daha fazla pigmentin, boyar maddenin veya aromatik maddenin aynı ya da daha az risk içeren ve etkinliğini azaltmayan alternatifleriyle değiştirilmesiyle oluşturulan biyosidal ürünler grubuna ait teknik özellikler. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY14

15 Biyosidal Ürün Ailesi (Öngörülen) Aynı özelliklere, kullanıma ve kullanıcı tipine sahip, aynı aktif maddeleri içeren; risk düzeyini artırmayacak ve etkinliğini azaltmayacak şekilde aktif madde yüzdesinin azaltılması, aktif olmayan bileşenlerin yüzdelerinin azaltılması ya da aktif olmayan bileşenlerin aynı ya da daha az risk içeren ancak ürünün etkinliğini azaltmayan alternatifleriyle değiştirilmesi ile elde edilen ürünler topluluk. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY15

16 Tekli Biyosidal Ürün (Öngörülen) İçerdiği aktif ya da aktif olmayan maddelerin yüzdesi açısından tasarlanmış varyasyonları olmayan biyosidal ürün. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY16

17 Ürün Tipi (Yürürlükte Olan) Ek-V’te belirtilen ürün tiplerinden biri. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY17 Ürün Tipi (Öngörülen) Biyosidal ürünün kullanım alanını belirleyen ve Ek-V’te belirtilen tiplerden biri.

18 Ürün Tipi (Yürürlükte Olan) 4 Ana grup altında 23 ürün tipi bulunmaktadır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY18 Ürün Tipi (Öngörülen) Ürün tipi 20 Gıda ya da yem stok koruyucuları çıkarılarak ürün tipi sayısı 22’ye indirilecektir.

19 Zararlı Organizma (Yürürlükte Olan) İstenmeyen bir biçimde var olan veya insanlar, onların faaliyetleri ya da kullandıkları veya ürettikleri ürünler ile hayvanlar veya çevre üzerinde zararlı etkileri olan herhangi bir organizma. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY19

20 Zararlı Organizma (Öngörülen) İnsanlar, faaliyetleri veya kullandıkları ya da ürettikleri ürünler ile hayvanlar veya çevre üzerinde istenmediği halde bulunan ya da zararlı etkisi olan patojenik ajanları içeren organizma. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY20

21 Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY21 İşlem Görmüş Eşya (Öngörülen) Bir veya daha fazla biyosidal ürünle işlem görmüş ya da bunları içerdiği bilinen madde, karışım, ürün ya da eşya.

22 Piyasaya Arz (Yürürlükte Olan) Bir biyosidal ürünün herhangi bir yolla tedarikini, gümrük bölgesine ithalatı, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak gümrük bölgesinden yapılan her çeşit sevkiyatını veya bunu izleyen konsinye depolama hariç, depolama ya da elden çıkarma faaliyetidir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY22

23 Piyasada Bulundurma (Öngörülen) Bir biyosidal ürünün ya da işlenmiş eşyanın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasıdır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY23 Piyasaya Arz (Öngörülen) Bir biyosidal ürünün ya da işlenmiş eşyanın yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasıdır.

24 Kullanım (Öngörülen) Biyosidal ürünün ya da işlenmiş eşyanın ihracatı amacıyla yapılan işlemler hariç olmak üzere depolanması, işlemden geçmesi, karıştırılması ve uygulanması dahil biyosidal ürünle yapılan tüm işlemler. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY24

25 Halkın Kullanımı (Yürürlükte Olan) Çok toksik, toksik, kanserojen, mutajenik, üreme sistemine toksik kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılmış ürünler yalnız profesyonel kullanıcılar için piyasaya arz edilir. Bu biyosidal ürünler halk tarafından kullanılamaz ve halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulamaz. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY25

26 Halkın Kullanımı (Öngörülen) Akut oral toksisite, akut dermal toksisite veya akut inhalasyon toksisite (gaz ve toz) kategorisi 1, 2 veya 3; akut inhalasyon toksisite (buhar) kategorisi 1 veya 2; kategori 1A veya 1B kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik olarak sınıflandırılmış veya endokrin bozucu, gelişimsel açıdan nörotoksik veya immünotoksik etkileri olan ürünler halk tarafından kullanılamaz ve halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulamaz. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY26

27 Kalıntılar (Yürürlükte Olan) Bir biyosidal ürünün kullanımından sonra kalan bir veya daha fazla madde ile bu maddelerin ve ürünlerin bozunumundan veya reaksiyonundan kaynaklanan maddeleri ve ürünler. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY27

28 Kalıntı (Öngörülen) Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı ürünlerin, su kaynaklarının, içme sularının, gıdaların, yemlerin içinde ya da üzerinde veya çevrede başka bir yerde bulunan ve böyle bir maddenin metabolitleri, yıkımı ya da reaksiyon ürünleri dahil olmak üzere biyosidal bir ürünün kullanımından doğan madde. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY28

29 Nanomadde (Öngörülen) Serbest durumda ya da agregat veya aglomerat olarak bulunan, partikül içeren ve tane boyut dağılımında partiküllerin %50’si veya daha fazlası için bir ya da daha fazla dış boyutunun 1-100 nm aralığında olduğu doğal veya imal edilmiş etken madde veya etken olmayan madde anlamına gelir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY29

30 Nanomadde (Öngörülen) Bir ya da daha fazla dış boyutu 1 nm’nin altında olan fullerenler,grafen tabakaları ve tek duvarlı karbon nanotüpleri, nanomadde olarak kabul edilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY30

31 Nanomadde (Öngörülen) Nanomadde tanımına uygun olarak ‘partikül’, ‘aglomerat’ ve ‘agregat’ aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: ‘partikül’ tanımlı sınırı olan maddenin çok küçük parçası anlamına gelir, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY31

32 Nanomadde (Öngörülen) ‘aglomerat’ sonuçta ortaya çıkan dış yüzey alanının bileşenlerin tek tek yüzey alanlarının toplamına benzer olduğu zayıf şekilde bağlanmış partiküllerin veya agregatların toplamı anlamına gelir, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY32

33 Nanomadde (Öngörülen) ‘agregat’ güçlü şekilde bağlanmış ya da kaynaşmış partiküller içeren partikül anlamına gelir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY33

34 Ruhsatlandırma Ön Başvuru (Yürürlükte Olan) Aktif maddesi ya da maddeleri Ek-1, Ek-1A, Ek-1B ya da Ek-A’ya dahil olan ürünler için ön başvuru yapılır. Ön başvuru THSK tarafından değerlendirilip uygun olup olmadığına karar verilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY34

35 Ruhsatlandırma Ön Başvuru (Yürürlükte Olan) TSHK tarafından ön başvurusu uygun bulunan ürünler için numune alımı, analizlerin yaptırılması ve ruhsat dosyasının hazırlanması istenir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY35

36 Ruhsatlandırma Numune Alımı (Yürürlükte olan) Numune, üretim yerinden ya da gümrükten Halk Sağlığı Müdürlüğü personelince alınır ve mühürlenir. Mühürlü numuneler etiket örneği ve analiz sertifikası ile birlikte analizleri yapacak olan yetkili laboratuvara ulaştırılır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY36

37 Ruhsatlandırma Analizler (Yürürlükte Olan) İnsan hijyeni için kullanılan biyosidal ürünler haricindeki ürünlerde kimyasal analiz, biyolojik etkinlik denemeleri, hızlandırılmış stabilite testi ile uzun süreli stabilite testi yaptırılır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY37

38 Ruhsatlandırma Analizler (Yürürlükte Olan) Ürünlerin uzun süreli stabilite testlerinin tamamlanması beklenmez. İnsan hijyeni için kullanılan veya insanın uzun süreli temas edeceği biyosidal ürünlerde ek olarak irritasyon testi de yaptırılır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY38

39 Ruhsatlandırma Ruhsat Dosyası(Yürürlükte) Kimyasal analiz, biyolojik etkinlik denemeleri ve hızlandırılmış stabilite testleri (ile irritasyon testi) tamamlanan ürünler için ruhsat dosyası hazırlanır ve THSK’ya gönderilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY39

40 Ruhsatlandırma Ruhsat Dosyası (Yürürlükte olan) Kimyasal ürünlerin Ruhsat dosyasında Yönetmeliğin Ek-2B’sine uygun bilgi ve belgelerin bulunması gereklidir. Biyolojik ürünlerin Ruhsat dosyasında ise Yönetmeliğin Ek-4B’sine uygun bilgi ve belgelerin bulunması gereklidir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY40

41 Ruhsatlandırma Ruhsat Dosyası (Yürürlükten olan) Ruhsat dosyası THSK tarafından incelenir. Gerekli görüldüğü taktirde THSK tarafından ek bilgi ve/veya belge talep edilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY41

42 Ruhsatlandırma Geçici Ruhsat (Yürürlükte olan) Uygun bulunan ürünler için uzun süreli stabilite testinin bitiş tarihine kadar geçerli olan geçici biyosidal ürün ruhsatı düzenlenir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY42

43 Ruhsatlandırma Geçici Ruhsat (Yürürlükte olan) Uzun süreli stabilite testi tamamlanan biyosidal ürünlerin test sonuçlarının uygunluğu halinde ruhsat süreleri uzatılır. Şimdilik bu süre 31 Aralık 2014’ten ileri bir tarih olamaz. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY43

44 Piyasa Gözetimi (Yürürlükte Olan) Yönetmeliğin 49. maddesi ve ilgili diğer hükümleri doğrultusunda Piyasa gözetimi ve denetimi yapılmaktadır. Piyasa gözetimi, piyasadaki ürünlerin etiket bilgilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu ile başlamaktadır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY44

45 Ruhsatlandırma (Avrupa Birliği öngörülen) 528/2012 Tüzükte belirtilen İzinler Özetle; -Belli ürün tiplerinde Birlik Düzeyinde Ürün İzni, -Basitleştirilmiş İzin Prosedürü, -Ulusal Ürün İzni, -Karşılıklı Tanıma, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY45

46 Ruhsatlandırma (Türkiye, öngörülen) 528/2012 EU Sayılı Tüzükte belirtilen izin (ruhsatlandırma) prosedürlerinden hangisi/hangilerinin uygulanacağına daha sonra karar verilecektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY46

47 Piyasa Gözetimi (Avrupa Birliği öngörülen) 528/2012 EU Sayılı Tüzüğün 65. maddesinde 765/2008 EC Tüzüğüne piyasa gözetimi ve denetimi konusunda atıfta bulunulmaktadır. Üreticilerin ürünle ilgili bulundurması gereken en az dokuman ; Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 47

48 Piyasa Gözetimi (Avrupa Birliği öngörülen) -Aktif maddelerin güvenlik veri listeleri ve özellikleri ile biyosidal ürünün üretiminde kullanılan diğer maddeler, -Yapılan çeşitli üretim işlemlerinin kayıtları, -İç kalite kontrollerinin sonuçları, -Üretim serilerinin tespiti. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 48

49 Piyasa Gözetimi (Türkiye öngörülen) Ekonomi Bakanlığı 765/2008 EC Tüzüğü de kapsayacak şekilde 4703 Sayılı Kanun değişikliği çalışmalarına devam etmektedir. Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili 528/2012 EU Tüzüğün ve ulusal mevzuatının ilgili hükümleri de dikkate alınarak kapsamlı bir piyasa gözetim ve denetim işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 49

50 Piyasa Gözetimi (Türkiye öngörülen) Ekonomi Bakanlığı 765/2008 EC Tüzüğü de kapsayacak şekilde 4703 Sayılı Kanun değişikliği çalışmalarına devam etmektedir. Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili 528/2012 EU Tüzüğün ve ulusal mevzuatının ilgili hükümleri de dikkate alınarak kapsamlı bir piyasa gözetim ve denetim işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 50

51 İşlenmiş Eşya mı? Biyosidal Ürün mü? İşlenmiş Eşyanın Birincil Biyosidal İşlevi Var Biyosidal Ürün Olarak Kabul Edilir Biyosidal Ürün Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY51

52 İşlenmiş Eşya mı? Biyosidal Ürün mü? İşlenmiş Eşyanın Birincil Biyosidal İşlevi Yok İşlenmiş Eşya Olarak Kabul Edilir İşlenmiş Eşya Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY52

53 Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY53 REACH’de tanımlanmış bir eşya Biyosidal Ürün içeriyor mu? (Kasıtlı olarak) İçeriği eşyaya biyosidal işlev kazandırıyor mu? E Eşyanın biyosidal işlevi yoktur H İŞLENMİŞ EŞYA Biyosidal işlevi olmayan eşya Örn, işlenmiş ahşap mobilya Biyosidal işlev birincil işlev mi? E Eşya biyosidal işlevi nedeni ile piyasayadadır BİYOSİDAL ÜRÜN Birincil işlevi biyosidal olan ürün Örn, İnsektisit emdirilmiş cibinlik E Eşya biyosidal işlevinden daha çok başka amaçlarla piyasadadır İŞLENMİŞ EŞYA Birincil biyosidal işlevi olmayan eşya Örn, Antimikrobiyal kaplamalı buzdolabı H Eşya bir ya da daha fazla biyosidal ürünle işlenmiş midir? H Eşya BPR tarafından tanımlanmış bir aktif madde içeriyor mu? Bu işlem eşyaya bir biyosidal işlev kazandırmış mıdır? H E Eşya BPR tarafından tanımlanmış bir aktif madde üretiyor mu? H Eşyanın biyosidal işlevi yoktur Bu işlem eşyaya birincil biyosidal işlev kazandırmış mıdır? E H BPR Kapsamı dışında BPR Kapsamı dışında Örn, Ozon Jeneratörü H E BİYOSİDAL ÜRÜN Örn, Tak- Kullan insektisit E İŞLENMİŞ EŞYA Zararlılara karşı işlenmiş eşya Örn, 3. Ülkelerden ithal edilen ahşap eşya BİYOSİDAL ÜRÜN İŞLENMİŞ EŞYA E H

54 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) İşbu Madde, yalnızca biyosidal ürün olmayan işlenmiş eşyalara uygulanır. Bu madde, yapılan tek işlemin, tesisin ya da saklama ya da taşıma amacıyla kullanılan konteynerlerin fümigasyonu veya dezenfeksiyonu olan ve böylesi bir işlemden hiçbir kalıntı kalmamasının beklendiği hallerde uygulanmaz. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY54

55 İşlenmiş Eşya ( Öngörülen ) İşlenmiş eşya, işlem gördüğü ya da içerdiği biyosidal ürünlerdeki tüm aktif maddeler ilgili ürün tipi ve kullanım açısından oluşturulan listede ya da Ek I’de (Basitleştirilmiş İzin Prosedürü) yer almıyorsa ve ilgili maddelerde belirtilen koşulları ya da kısıtlamaları karşılamıyorsa piyasaya arz edilmez. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY55

56 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili 528/2012 EU Tüzüğün ve ulusal mevzuatının ilgili hükümleri de dikkate alınarak kapsamlı bir piyasa gözetim ve denetim işlemlerinin yapılması planlanmaktadır Biyosidal ürün içeren bir işlenmiş eşya olması durumunda söz konusu işlenmiş eşyanın üreticisi tarafından ürünün biyosidal özellikleri hususunda bir talepte bulunulursa Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY56

57 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) Veya, ilgili aktif madde(lere)ye ilişkin olarak insanlarla teması ya da çevreye salınma olasılığı özellikle göz önünde bulundurulduğunda aktif madde(lerin)nin onayı ile ilgili koşulların gerektirmesi halinde Etikette aşağıdaki bilgiler belirtilir: Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY57

58 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) -İşlenmiş eşyanın biyosidal ürünler içerdiğine dair beyan, -Doğrulandığında işlenmiş eşyaya atfedilen biyosidal özellik, -Biyosidal ürünler içinde yer alan tüm aktif maddelerin ismi, Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY58

59 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) -Parantez içinde sonuna ‘nano’ kelimesinin yazılacağı biyosidal ürünler içinde yer alan tüm nanomaddelerin isimleri. -İşlenmiş eşyanın işlemden geçtiği ya da içerdiği biyosidal ürünlerden ötürü alınacak tedbirleri içeren ilgili kullanım talimatları. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY59

60 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) Yukarıda belirtilen etiketleme gerekliliklerinden bağımsız olarak işlenmiş eşyanın piyasaya arzından sorumlu kişi, insanları hayvanları ve çevreyi korumak için gerekliyse alınacak önlemler dâhil olmak üzere ilgili kullanım talimatları ile işlenmiş eşyanın etiketlemesini yapar. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY60

61 İşlenmiş Eşya (Öngörülen) Yukarıda belirtilen etiketleme gerekliliklerinden bağımsız olarak işlenmiş eşyanın tedarikçisi, tüketicinin talep ettiği hallerde tüketiciye 45 gün içerisinde ücretsiz olarak işlenmiş eşyanın biyosidal işlemi hakkındaki bilgileri temin eder. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY61

62 98/8, 528/2012 Genel anlamda biyosidal ürünler direktifi de regülasyonu da insanlara, hayvanlara ve çevreye daha az zararlı etki yapması beklenen kimyasalların kullanımına devam etmekle birlikte, büyük zararları bulunan kimyasalların kullanımın engellemektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY62

63 Türkiye’nin Bakışı Biyosidal ürünler konusunda Türkiye’nin tek yetkili otoritesi olan T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun amacı Türk vatandaşlarının insanlara, hayvanlara ve çevreye daha az zararlı etkileri olması beklenen kimyasallarla üretilen ürünleri kullanmasını temin etmektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY63

64 Türkiye’nin Bakışı Bu anlamda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun bakışı Avrupa Birliği ile uyum içerisindedir. Türkiye de AB gibi vatandaşlarının zararlı kimyasallara maruziyetini engellemeye ve çevreyi korumaya çalışmaktadır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY64

65 Türkiye’nin Bakışı T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları insan ve çevre sağlığı ile kimyasallar konusunda sıkı ilişki içerisinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY65

66 Türkiye’nin Bakışı Çevre faslında yer alan pek çok konuda olduğu gibi biyosidal ürünler konusunda da Türkiye’de yaşanacak gelişmeler AB ile paralel olarak devam edecektir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY66

67 Türkiye’nin Bakışı AB ile Türkiye arasında uygulamalarda yaşanan ya da yaşanacak bir takım farklılıklar üye ülke olmayışımız ya da ülke şartlarının gerekllikleri nedeni ile olacaktır. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 67

68 Türkiye’nin Bakışı Genel anlamda AB düzenlemelerini takip etmek ve incelemek Türkiye’de yaşanacak gelişmelere ilişkin olarak sanayiciye yol gösterici bir bakış açısı kazandırabilir. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY68

69 Türkiye’nin Bakışı 528/2012 EU Sayılı Tüzüğün uyumlaştırılmasında olası zorluklar; -Tüzükte atıfta bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uyumlaştırılma sorumluluğunda bulunan REACH-1907/2006 Sayılı Tüzük- ve CLP -1272/2008 Sayılı Tüzüğün- henüz uyumlaştırılmaması, -Avrupa Birliğine üye olmamamız nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Kimyasallar Ajansı ile ilişkiler ve karşılıklı tanıma prosedüründe karşılaşılan zorluklar. Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY69

70 Saadet ODACI Kimya Mühendisi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY70

71 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – T.:+90-312-565-5000 – www.thsk.gov.tr Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı – T.:+90-312-565-5337 – cevresagligibd@thsk.gov.tr Biyosidal Ürünler Birimi – T.:+90-312-565-5219, -5218, -5208 – F.:+90312-565-5228 Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 B Blok 1. Kat 06434 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY71

72 Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 72


"Workshop on Biocidal Products Regulation and Practices - 6-7 June 2013 - Ankara - TURKEY 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları