Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım"— Sunum transkripti:

1 İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım Çin Atasözü

2 İnsan, okul için değil hayat için öğrenmelidir.

3 Bir hikaye “Hayvanlar insanlara bakıp özenerek, kendilerini geliştirebilecekleri bir okul kurmaya karar verirler. Tavşan, kuş, balık, sincap, ördek diğer bütün hayvanlar bir araya gelerek bir hayvanlar kurultayı oluştururlar. Hep birlikte bir öğretim programı hazırlarlar. Tavşan programa koşmanın konmasını önerir. Kuş uçmanın, sincap ağaca tırmanmanın, balık yüzmenin konmasında diretir. Böylece öğretim programına hayvanların tümünün önerdikleri dersler konur. Daha sonra her hayvanın tüm derslere katılmasını zorunlu kılarlar.

4 Sonunda tavşan yokuş yukarı tırmanmada en başarılı hayvandır, kimse onu geçemez. Ama tavşandan uçması de istenince iş değişir. Tavşan uçmaya çalışırken düşer ayağı kırılır, zavallı hayvan koşamaz da artık. Benzer bir durum kuşun başına gelir. Kuş uçma dersinde çok iyidir. Havada taklalar atar, türlü gösteriler yapar ama öğretmenler bununla yetinmez, kuşun gelişmiş çok yönlü hayvan olması için onun da köstebek gibi toprağı kazması ve yer altında tünel yapmasını isterler. Kuş toprağı kazmaya uğraşırken kanatları ve gagası kırılır ve eğitim böylece sürüp gider.

5 “İnsan doğasına uygun öğrenme başarıyı arttıracaktır.”
Kişilik, zekâ ve yetenek açısından birbirinden farklı olan öğrenciler, bu özelliklerini göz ardı eden standart bir eğitim sürecine dahil edilmeleri durumunda beklenen başarıyı elde edemeyeceklerdir.

6 Yapılandırmacı Yaklaşım
Öğrenme felsefesi olarak yapılandırmacılık; 18. yüzyılda insanların, kendi kendilerine ne yapılandırırlarsa onu anlayabildiklerini söyleyen felsefeci Giambatista Vico’nun çalışmalarına kadar uzanır. Vico 1710’da “bir şeyi bilen onu açıklayabilendir” ifadesini kullanmıştır. Daha sonra, İ. Kant, bu düşünceyi geliştirerek, bilgiyi almada insanın pasif olmadığını dile getirmiştir. 20. yy’ın baslarında ise William James, John Dewey, F. C. Barlet, Jean Piaget ve L.S. Vygotsky gibi isimlerin öncülüğünü oluşturduğu yapılandırmacılık kuramı bir sekil kazanmaya başlamıştır. (Gürol & Tezci, 2002).

7 Yapılandırmacılığı etkileyen ortak görüşler:
Öğrenciler kendi öğrenmelerine etkin olarak katıldıklarında bilgi kalıcı olur. Öğrenciler bilgiyi, araştırıp keşfederek, yaparak, tekrar oluşturarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileşim kurara yapılandırırlar. Etkin öğrenme ile öğrenciler, içerik ve süreci aynı zamanda öğrenirler.

8 İki Temel İlkesi Yeni anlamalar öncekilerin üzerine inşa edilir.
Öğrenme süreci bireyin aktif katılımıyla gerçekleşir.

9

10

11

12 Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim sürecinde;
İçerik, öğrenenlerin okulda ve okul dışında yararlı bulacağı bilgi, beceri ve değerlere göre tasarlanmalıdır. Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalıdır. Öğretmen bilgiyi sunmak yerine öğrenme çabalarını desteklemelidir.

13 Öğrenmede aktif rol alan-aktif olarak katılan birey, bilgiyi fiziksel olarak yapılandırır.
Eylemleri kendine göre yorumlayan birey, bilgiyi sembolik olarak yapılandırır. Kendi oluşturduğu anlamı başkalarına aktaran birey, bilgiyi sosyal olarak yapılandırır. Tam olarak anlamadığı bir bilgiyi açıklamaya çalışan birey, bilgiyi teorik olarak yapılandırır.

14 Yapılandırmacı Yaklaşım
“Öğretme”nin nasıl yapılacağının açıklanması yerine, “öğrenme”nin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya odaklanır.

15 Yapılandırmacı Yaklaşım
Öğrenenlere ne öğretildi yerine öğrenenlerin neden ve nasıl öğrendikleri önemlidir.

16 Ortak Hedefler Türkçeyi doğru ve etkin kullanma
Kültürel değerlere ve sanata önem verme Okumaktan ve öğrenmekten zevk alma Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etme Ailenin eğitim-öğretime katılımını destekleme En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanma Bilişim teknolojilerini amacı doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma Birlikte çalışma ve iletişim kurma Çevresinde oluşan değişimlerin farkında olma ve her türlü değişime uyum gösterme

17 Bireyin görev ve sorumluluklarını, bireyin kendisinin belirlemesi gerektiğinin bilincinde olma
Yakın çevrede ve farklı ülkelerde fırsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan fırsatları değerlendirmek için bilinçli çaba gösterme Çevreye farklı bir gözle ve mantıkla bakılırsa daha önce hiç fark edilmeyen fırsatlar çıkabileceğini benimseme Hayattaki kurallara uymaya ve işleri yapmaya istekli olma ve uygulama kararlılığı gösterme Şartlandırmaya karşı olma Hoşgörünün esnek bir zihin yapısının anahtarı olduğunu fark etme

18 Ortak beceriler: Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanma,
Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Karar verme, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik

19 TÜRKİYE’DE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMALARI

20 Yapılandırmacı öğrenme kuramının prensiplerine dayalı öğretim yaklaşımı, özellikle eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde fen, matematik ve sosyal alanları eğitimine daha fazla önem verilmesi ile birlikte ülkemizde de ele alınmaya başlamıştır.

21 Ülkemizde yapılandırmacılık yaklaşımını konu alan çalışmalardan bir kaç örnek aşağıda
sunulmuştur.

22 Yasar (1998) yapısalcı kuramın öğrenme ve öğretme sürecini açıklamıştır.
Asan ve Güneş ilköğretim sınıflarında okutulan hayat bilgisi dersinde kullanılmak üzere yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine dayanan bir ünite etkinliği hazırlamışlardır (1999).

23 İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı yaklaşımın öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yürütülen bir çalısmada ise dijital kamera kullanılarak öğrencilerin çalışmaları gözlenmiş ve yapılandırmacı yaklaşımın öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi ortaya konmuştur (Yanpar, 2001). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine kare, dikdörtgen ve üçgenin çevrelerini öğretmek amacı ile yapılandırmacı yaklaşımdan faydalanılmış ve olumlu bir sonuç alınmıştır (Erdogan ve Sagan, 2002).

24 Aktamıs, Ergin ve Akpınar ilk
öğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde “Yaşamımızı Etkileyen Manyetizma” ünitesi için öğretme ve öğrenme materyali hazırlamışlardır (2002). Dinçer, yapısalcı yaklaşım ile ilgili çalışmasında çeşitli okullarda bu yaklaşım hakkındaki görüşleri analiz etmiştir (2002).

25 Köseoglu, Tümay ve Kavak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ile yürüttükleri çalışmada, yapılandırmacı yaklaşım stratejilerinden olan “tahmin et-gözle-açıkla” metodu ile buz ile su kaynatılıp kaynatılamayacağının tespit edilmesini sağlamışlardır (2002).

26 Akkus, Kadayıfçı ve Atasoy yapılandırıcı yaklaşımın kimyasal denge kavramının
anlaşılması üzerine etkisini incelemişlerdir (2002).

27 DÜNYA’DA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM UYGULAMALARI
Yapılandırmacılık yaklaşımının öğretim stratejisi olarak kullanıldığı sayısız çalışma vardır.

28 Driver (1989) öğrencilerin fen kavramları üzerine yaptığı araştırmasında yapılandırmacılık yaklaşımını kullanmıştır. Öğrencilerin gerçek hayatta karsılaştıkları bir olay hakkındaki önceki bilgileri, okulda öğrenilenlerin anlaşılması için gerekli önemli bir parçadır.

29 Şehir ortaokulunun iki öğretmeninin öğretim uygulamaları yapılandırmacılık yaklaşımını örneklendirebilir; Bob ve John. Bob’un öncelikli isi, öğrencilerin fen hakkında neler bildiklerini ortaya çıkarmaktı. Bob bu yolla öğrenilenlerin bilgilerini transfer etmelerine imkan verebilecek bir öğrenme ortamı hazırlamaya gayret ediyordu. Bob’un sınıfındaki tahta tertemizdi. Metin içinden gerekli anlatımlar yapıldıktan sonra öğrencilere ödevler verilir ve sessizlik içinde ders boyunca bu görevleri yerine getirip bilgiyi özümsemeleri sağlanırdı.

30 Bob’un öğretim sitilinin tipik bir örneğine göz atalım; Bob’un altıncı sınıf öğrencileri
sürtünme ile ilgili bir worksheeti bitirdikten sonra, Bob öğrencilerin cevaplarını inceledi ve öğrenciler aynı hafta içinde daha sonraki bir testte doğru cevapları buldular. Bob’un derslerinde öğrencilere verilen fırsatlar nelerdi? Öğrencilerin sürtünme ile ilgili kavramları anlayabilecekleri fırsatlar yeterince verilmiş miydi? Ve yeterli zamanları var mıydı?

31 Diğer taraftan John’un öğretim yaklaşımına bir göz atalım; John’un dersleri öğrenci merkezli ve aktivite tabanlı idi. John öğrencilerine kısa dersler, kısa okuma ödevleri ve laboratuar gösterimleri uygulayarak farklı fen konularını tanıtırdı. Bu giristen sonra, John öğrencilerine hangi konuların kendilerine ilgi çekici geldiğini sorar ve onları düşünce ve fikirlerini test etmeleri için teşvik ederdi. Genellikle öğrenciler gruplara ayrılır, kütüphane araştırmaları yürütürler, soru ve problemleri formül ize ederler ve soru ve problemleri test etmek için süreçler oluştururlardı. Kısacası ögrenciler sınıfta birer bilim adamı gibi çalışırlardı.

32 Başka bir çalışmada araştırmacılar Dr. Constructivist (Dr
Başka bir çalışmada araştırmacılar Dr. Constructivist (Dr. C) adlı bir karakter oluşturarak, eğitimcilerden kendilerine gelen mektupları yapılandırmacı yaklaşım ışığında cevaplandırmışlardır (Mikusa & Lewellen, 1999). Bir örnek:

33 Sevgili Dr.C, Son dört yıldır dokuzuncu sınıflara matematik dersi veriyorum ve öğrencilerime matematiksel düşünmeyi öğretme gayreti içindeyim. Fakat, cevaplarını açıklamalarını istediğimde veya bir cevabı nasıl bulduklarını sorduğumda, soruyu çözerken izledikleri süreci tekrarlamakla yetiniyorlar. Bunun yeterli olduğunu düşünmeme rağmen, öğrencilerin nasıl düşündüklerini yansıtmalarını nasıl sağlayabileceğimi bilmek istiyorum. Bana bu konuda yardım eder misiniz? Ineeda..

34 Sevgili Ineeda, Problem, öğrencilerinizin size izledikleri süreci cevap olarak verdiğinde, sizin bunu yeterli bulmanızda yatıyor. Bu cevaplardan tatmin olmamanız gerekiyor. Örneğin, öğrencilerinizden biri açıklama yapmak yerine sürecin basamaklarını anlatmaya başladığında, ona bu prosedürün doğru olduğuna emin olup olmadığını sorun. Harici otoriteleri kabul etmeyin. Örneğin; “Siz böyle anlattınız....” veya “kitap söyle söylüyor.....” gibi yargı kaynaklarını yeterli görmeyin. Bu tarz referanslar yerine resimler veya somut modeller ile gösterimler gibi formal veya informal matematiksel muhakemeler getirmelerini isteyin. Başarılar.

35 Bower ve Lobdell tarih eğitimi içi 6 önemli yapılandırmacı strateji geliştirmişlerdir (1998).

36

37 Zekanın modellenmesine yönelik bir çalısmada etkilesimli yapılandırmacılık yaklaşımı kullanılmıştır (Christensen & Hooker, 2000). 3660 kişilik örnekleme sahip bir diğer araştırmada birleşik devletlerdeki, özellikle, ortaokullarda yapılandırmacı yaklasımın etkileri incelenmiş ve rapor edilmiştir (Smerdon & Burkam, 1999). Daha önceden de bahsedildiği gibi probleme dayalı öğrenme yapılandırmacı yaklaşımın prensiplerinden faydalanmaktadır. Saver ve Duffy probleme dayalı öğrenmenin yapılandırmacı çatısını açıklamışlardır (1995).


"İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları