Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım Çin Atasözü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım Çin Atasözü."— Sunum transkripti:

1

2 İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım Çin Atasözü

3 İnsan, okul için değil hayat için öğrenmelidir.

4 “ Hayvanlar insanlara bakıp ö zenerek, kendilerini geliştirebilecekleri bir okul kurmaya karar verirler. Tavşan, kuş, balık, sincap, ö rdek diğer b ü t ü n hayvanlar bir araya gelerek bir hayvanlar kurultayı oluştururlar. Hep birlikte bir ö ğretim programı hazırlarlar. Tavşan programa koşmanın konmasını ö nerir. Kuş u ç manın, sincap ağaca tırmanmanın, balık y ü zmenin konmasında diretir. B ö ylece ö ğretim programına hayvanların t ü m ü n ü n ö nerdikleri dersler konur. Daha sonra her hayvanın t ü m derslere katılmasını zorunlu kılarlar. Bir hikaye

5 Sonunda tavşan yokuş yukarı tırmanmada en başarılı hayvandır, kimse onu ge ç emez. Ama tavşandan u ç ması de istenince iş değişir. Tavşan u ç maya ç alışırken d ü şer ayağı kırılır, zavallı hayvan koşamaz da artık. Benzer bir durum kuşun başına gelir. Kuş u ç ma dersinde ç ok iyidir. Havada taklalar atar, t ü rl ü g ö steriler yapar ama ö ğretmenler bununla yetinmez, kuşun gelişmiş ç ok y ö nl ü hayvan olması i ç in onun da k ö stebek gibi toprağı kazması ve yer altında t ü nel yapmasını isterler. Kuş toprağı kazmaya uğraşırken kanatları ve gagası kırılır ve eğitim b ö ylece s ü r ü p gider.

6 Kişilik, zekâ ve yetenek a ç ısından birbirinden farklı olan ö ğrenciler, bu ö zelliklerini g ö z ardı eden standart bir eğitim s ü recine dahil edilmeleri durumunda beklenen başarıyı elde edemeyeceklerdir. “İnsan doğasına uygun öğrenme başarıyı arttıracaktır.”

7 Yapılandırmacı Yaklaşım Ö ğrenme felsefesi olarak yapılandırmacılık; 18. y ü zyılda insanların, kendi kendilerine ne yapılandırırlarsa onu anlayabildiklerini s ö yleyen felsefeci Giambatista Vico ’ nun ç alışmalarına kadar uzanır. Vico 1710 ’ da “ bir şeyi bilen onu a ç ıklayabilendir ” ifadesini kullanmıştır. Daha sonra, İ. Kant,bu d ü ş ü nceyi geliştirerek, bilgiyi almada insanın pasif olmadığını dile getirmiştir. 20. yy ’ ın baslarında ise William James, John Dewey, F. C. Barlet, Jean Piaget ve L.S. Vygotsky gibi isimlerin ö nc ü l ü ğ ü n ü oluşturduğu yapılandırmacılık kuramı bir sekil kazanmaya başlamıştır. (G ü rol & Tezci, 2002).

8 Yapılandırmacılığı etkileyen ortak görüşler: Öğrenciler kendi öğrenmelerine etkin olarak katıldıklarında bilgi kalıcı olur. Öğrenciler bilgiyi, araştırıp keşfederek, yaparak, tekrar oluşturarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileşim kurara yapılandırırlar. Etkin öğrenme ile öğrenciler, içerik ve süreci aynı zamanda öğrenirler.

9 İki Temel İlkesi Yeni anlamalar öncekilerin üzerine inşa edilir. Öğrenme süreci bireyin aktif katılımıyla gerçekleşir.

10

11

12

13 Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim sürecinde; İçerik, öğrenenlerin okulda ve okul dışında yararlı bulacağı bilgi, beceri ve değerlere göre tasarlanmalıdır. Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalıdır. Öğretmen bilgiyi sunmak yerine öğrenme çabalarını desteklemelidir.

14 Öğrenmede aktif rol alan-aktif olarak katılan birey, bilgiyi fiziksel olarak yapılandırır. Eylemleri kendine göre yorumlayan birey, bilgiyi sembolik olarak yapılandırır. Kendi oluşturduğu anlamı başkalarına aktaran birey, bilgiyi sosyal olarak yapılandırır. Tam olarak anlamadığı bir bilgiyi açıklamaya çalışan birey, bilgiyi teorik olarak yapılandırır.

15 “Öğretme”nin nasıl yapılacağının açıklanması yerine, “öğrenme”nin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya odaklanır. Yapılandırmacı Yaklaşım

16 Öğrenenlere ne öğretildi yerine öğrenenlerin neden ve nasıl öğrendikleri önemlidir.

17 Ortak Hedefler Türkçeyi doğru ve etkin kullanma Kültürel değerlere ve sanata önem verme Okumaktan ve öğrenmekten zevk alma Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etme Ailenin eğitim-öğretime katılımını destekleme En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanma Bilişim teknolojilerini amacı doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma Birlikte çalışma ve iletişim kurma Çevresinde oluşan değişimlerin farkında olma ve her türlü değişime uyum gösterme

18 Bireyin görev ve sorumluluklarını, bireyin kendisinin belirlemesi gerektiğinin bilincinde olma Yakın çevrede ve farklı ülkelerde fırsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan fırsatları değerlendirmek için bilinçli çaba gösterme Çevreye farklı bir gözle ve mantıkla bakılırsa daha önce hiç fark edilmeyen fırsatlar çıkabileceğini benimseme Hayattaki kurallara uymaya ve işleri yapmaya istekli olma ve uygulama kararlılığı gösterme Şartlandırmaya karşı olma Hoşgörünün esnek bir zihin yapısının anahtarı olduğunu fark etme

19 Ortak beceriler: Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim, Problem çözme, Araştırma, Karar verme, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik

20 TÜRKİYE’DE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMALARI

21 Yapılandırmacı öğ renme kuramının prensiplerine dayalı öğ retim yakla ş ımı, ö zellikle eğ itim fak ü ltelerinin yeniden yapılandırılması ç er ç evesinde fen, matematik ve sosyal alanları e ğ itimine daha fazla ö nem verilmesi ile birlikte ü lkemizde de ele alınmaya ba ş lamı ş tır.

22 Ü lkemizde yapılandırmacılık yakla ş ımını konu alan ç alı ş malardan bir ka ç ö rnek a ş a ğ ıda sunulmu ş tur.

23 Yasar (1998) yapısalcı kuramın ö ğrenme ve ö ğretme s ü recini a ç ıklamıştır. Asan ve G ü neş ilk ö ğretim sınıflarında okutulan hayat bilgisi dersinde kullanılmak ü zere yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine dayanan bir ü nite etkinliği hazırlamışlardır (1999).

24 İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı yaklaşımın ö ğrenciler ü zerindeki etkisini incelemek amacı ile y ü r ü t ü len bir ç alısmada ise dijital kamera kullanılarak ö ğrencilerin ç alışmaları g ö zlenmiş ve yapılandırmacı yaklaşımın ö ğrenciler ü zerindeki olumlu etkisi ortaya konmuştur (Yanpar, 2001). İlköğretim 4. sınıf ö ğrencilerine kare, dikd ö rtgen ve üç genin ç evrelerini ö ğretmek amacı ile y apılandırmacı yaklaşımdan faydalanılmış ve olumlu bir sonu ç alınmıştır (Erdogan ve Sagan, 2002).

25 Aktamıs, Ergin ve Akpınar ilk ö ğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde “ Yaşamımızı E tkileyen Manyetizma ” ü nitesi i ç in ö ğretme ve ö ğrenme materyali hazırlamışlardır (2002). Din ç er, yapısalcı yaklaşım ile ilgili ç alışmasında ç eşitli okullarda bu yaklaşım hakkındaki g ö r ü şleri analiz etmiştir (2002).

26 K ö seoglu, T ü may ve Kavak Gazi Ü n i versitesi Gazi Eğitim Fak ü ltesi Kimya B ö l ü m ü 4. Sınıf ö ğrencileri ile y ü r ü tt ü kleri ç alışmada, yapılandırmacı yaklaşım stratejilerinden olan “ tahmin et-g ö zle-a ç ıkla ” metodu ile buz ile su kaynatılıp kaynatılamayacağının tespit edilmesini sağlamışlardır (2002).

27 Akkus, Kadayıf ç ı ve Atasoy yapılandırıcı yaklaşımın kimyasal denge kavramının anlaşılması ü zerine etkisini incelemişlerdir (2002).

28 DÜNYA’DA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM UYGULAMALARI Yapılandırmacılık yakla ş ımının ö ğretim stratejisi olarak kullanıldığı sayısız ç alışma vardır.

29 Driver (1989) ö ğrencilerin fen kavramları ü zerine yaptığı araştırmasında yapılandırmacılık yaklaşımını kullanmıştır. Ö ğrencilerin ger ç ek hayatta karsılaştıkları bir olay hakkındaki ö nceki bilgileri, okulda ö ğrenilenlerin anlaşılması i ç in gerekli ö nemli bir par ç adır.

30 Şehir ortaokulunun iki ö ğretmeninin ö ğretim uygulamaları yapılandırmacılık yaklaşımını ö rneklendirebilir; Bob ve John. Bob ’ un ö ncelikli isi, ö ğrencilerin fen hakkında neler bildiklerini ortaya ç ıkarmaktı. Bob bu yolla öğ renile nle rin bilgilerini transfer etmelerine imkan verebilecek bir ö ğrenme ortamı hazırlamaya gayret ediyordu. Bob ’ un sınıfındaki tahta tertemizdi. Metin i ç inden gerekli anlatımlar yapıldıktan sonra ö ğrencilere ö devler verilir ve sessizlik i ç inde ders boyunca bu g ö revleri yerine getirip bilgiyi ö z ü msemeleri sağlanırdı.

31 Bob ’ un ö ğretim sitilinin tipik bir ö rneğine g ö z atalım; Bob ’ un altıncı sınıf ö ğrencileri s ü rt ü nme ile ilgili bir worksheeti bitirdikten sonra, Bob ö ğrencilerin cevaplarını inceledi ve ö ğrenciler aynı hafta i ç inde daha sonraki bir testte doğru cevapları buldular. Bob ’ un derslerinde ö ğrencilere verilen fırsatlar nelerdi? Ö ğrencilerin s ü rt ü nme ile ilgili kavramları anlayabilecekleri fırsatlar yeterince verilmiş miydi? Ve yeterli zamanları var mıydı?

32 Diğer taraftan John ’ un ö ğretim yaklaşımına bir g ö z atalım; John ’ un dersleri ö ğrenci merkezli ve aktivite tabanlı idi. John ö ğrencilerine kısa dersler, kısa okuma ö devleri ve laboratuar g ö sterimleri uygulayarak farklı fen konularını tanıtırdı. Bu giristen sonra, John ö ğrencilerine hangi konuların kendilerine ilgi ç ekici geldiğini sorar ve onları d ü ş ü nce ve fikirlerini test etmeleri i ç in teşvik ederdi. Genellikle ö ğrenciler gruplara ayrılır, k ü t ü phane araştırmaları y ü r ü t ü rler, soru ve problemleri form ü l ize ederler ve soru ve problemleri test etmek i ç in s ü re ç ler oluştururlardı. Kısacası ö grenciler sınıfta birer bilim adamı gibi ç alışırlardı.

33 Başka bir ç alışmada araştırmacılar Dr. Constructivist (Dr. C) adlı bir karakter oluşturarak, eğitimcilerden kendilerine gelen mektupları yapılandırmacı yaklaşım ışığında cevaplandırmışlardır (Mikusa & Lewellen, 1999). Bir ö rnek:

34 Sevgili Dr.C, Son d ö rt yıldır dokuzuncu sınıflara matematik dersi veriyorum ve ö ğrencilerime matematiksel d ü ş ü nmeyi ö ğretme gayreti i ç indeyim. Fakat, cevaplarını a ç ıklamalarını istediğimde veya bir cevabı nasıl bulduklarını sorduğumda, soruyu çö zerken izledikleri s ü reci tekrarlamakla yetiniyorlar. Bunun yeterli olduğunu d ü ş ü nmeme rağmen, ö ğrencilerin nasıl d ü ş ü nd ü klerini yansıtmalarını nasıl sağlayabileceğimi bilmek istiyorum. Bana bu konuda yardım eder misiniz? Ineeda..

35 Sevgili I needa, Problem, ö ğrencilerinizin size izledikleri s ü reci cevap olarak verdiğinde, sizin bunu yeterli bulmanızda yatıyor. Bu cevaplardan tatmin olmamanız gerekiyor. Ö rneğin, ö ğrencilerinizden biri a ç ıklama yapmak yerine s ü recin basamaklarını anlatmaya başladığında, ona bu prosed ü r ü n doğru olduğuna emin olup olmadığını sorun. Harici otoriteleri kabul etmeyin. Ö rneğin; “ Siz b ö yle anlattınız.... ” veya “ kitap s ö yle s ö yl ü yor..... ” gibi yargı kaynaklarını yeterli g ö rmeyin. Bu tarz referanslar yerine resimler veya somut modeller ile g ö sterimler gibi formal veya informal matematiksel muhakemeler getirmelerini isteyin. Ba ş arılar.

36 Bower ve Lobdell tarih eğitimi i ç i 6 ö nemli yapılandırmacı strateji geliştirmişlerdir (1998).

37

38 Zekanın modellenmesine y ö nelik bir ç alısmada etkilesimli yapılandırmacılık yaklaşımı kullanılmıştır (Christensen & Hooker, 2000). 3660 kişilik ö rnekleme sahip bir diğer araştırmada birleşik devletlerdeki, ö zellikle, ortaokullarda yapılandırmacı yaklasımın etkileri incelenmiş ve rapor edilmiştir (Smerdon & Burkam, 1999). Daha ö nceden de bahsedildiği gibi probleme dayalı ö ğrenme yapılandırmacı yaklaşımın prensiplerinden faydalanmaktadır. Saver ve Duffy probleme dayalı ö ğrenmenin yapılandırmacı ç atısını a ç ıklamışlardır (1995).


"İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Anlarım Çin Atasözü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları