Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları. 2/30  Bir yerden bir yere götürülebilen nesneler olup;  Üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları. 2/30  Bir yerden bir yere götürülebilen nesneler olup;  Üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine,"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları

2 2/30  Bir yerden bir yere götürülebilen nesneler olup;  Üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,  Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan demirbaşları,  Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan taşıtları,  Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen tüketim malzemelerini ifade eder Taşınır Nedir? Bu bölümde; taşınır malların neler olduğu, taşınırların muhafaza edileceği ambarlar, taşınır yönetim hesabının kime ve nasıl verileceği, taşınır sayım işlemlerinin nasıl yapılacağı ile taşınır kayıtlarının tutulması ve muhasebe birimine bildirilmesi hususlarına yer verilmiştir.

3 3/30 Taşınır Hesap Kodu: 150- İlk Madde ve Malzemeler 253- Tesis, Makine ve Cihazlar 254- Taşıtlar 255- Demirbaşlar Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kod 150.01.01.06.02 Sicil Numarası: 255 02 01 01 02 Taşınır Kodu (Yönetmeliğe ekli cetvel) 07 Alındığı yılın son iki rakamı 01 Dairesince verilen numara 255.02.01.01.02.07.01 Tanımlar TANIMLAR

4 4/30 GÖREVLİLER ve SORUMLULUK Harcama Yetkilisi Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumludur. Görevliler ve Sorumluluk 1

5 5/30 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ Tüketim Malzemeleri Defteri 1 Dayanıklı Taşınırlar Defteri 2 Müze Defteri 3 Kütüphane Defteri 4 Defterler

6 6/30 Taşınır İşlem Fişi 5 Zimmet Fişi 6 Taşınır İstek Belgesi 7 Dayanıklı Taşınırlar Listesi 8 Taşınır Geçici Alındısı 9 Fiş ve Belgeler TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ

7 7/30 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tut. 10 Ambar Devir Teslim Tutanağı 11 Sayım Tutanağı 12 Tutanaklar TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ

8 8/30 Taşınır Sayım Döküm Cetveli 13 Harcama Birimi Taşınır Yön Hes Cet 14 Taşınır Hesap Cetveli 15 Taşınır Kesin Hesap Cetveli 16 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli 17 Cetveller TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ Müze Kütüphane Yönetim Hes Cet 18

9 9/30 Tüketim Hurda Kullanılmaz Hal Satış Bağış Üretim Devir İade Sayım Fazlası Bağış Satın AlmaDevir Çıkış İşlemleri Kurum Devir Giriş-Çıkış Taşınır İşlemleri Yıl Devri Giriş-Çıkış Taşınır İşlem Fişi TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ Giriş İşlemleri

10 10/30 Muhasebeye Bildirilir Satın Alma Giriş Bağış Giriş Sayım Fazlası Giriş Devir Giriş Üretim Giriş Kurum Devir Giriş Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Giriş TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

11 11/30 Muhasebeye Bildirilir Devir Çıkış Bağış Çıkış Satış Çıkış Kullanılmaz Hal, Kaybolma Hurda Çıkış Kurum Devir Çıkış Muhasebeye TİF Bildirilen Durumlar - Çıkış TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

12 12/30 Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.” Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ 31 Mart 1 Ocak 1. Dönem 30 Haziran 2. Dönem 1 Nisan 30 Eylül 3. Dönem 1 Temmuz 31 Aralık 4. Dönem 1 Ekim

13 13/30 KİK 4. Madde TMY 10. Madde Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, TİF Düzenlenmeyecek Haller TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

14 14/30 1 1 2 2 3 3 Taşınır İşlem Fişleri en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Her Mali Yılda 1’den başlayarak sıra numarası alır. Dayanağını oluşturan belgeden önceki bir tarih taşıyamaz. 4 4 Satın alma işlemlerinde her hesap grubu için ayrı düzenlenir. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

15 15/30 Taşınır Hesap Cetveli (İl) (Örnek 15) En Son Kesilen TİF Numaraları Raporu Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı..Cetveli (Örnek 14) Taşınır Sayım Döküm Cetveli (Örnek 13) Sayım Tutanağı 1. Belge 2. Belge 3. Belge4. Belge 5. Belge Taşınır Yönetim Hesabı TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

16 16/30 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  TKKY’ne İlişkin Sorunlar TKKY’ne İlişkin Sorunlar  Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar  Zimmet İle İlgili Sorunlar Zimmet İle İlgili Sorunlar  Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar Terkin İşlemleri İle İlgili Sorunlar  Asgari Stok Seviyesi İle İlgili Sorunlar Asgari Stok Seviyesi İle İlgili Sorunlar İçerik

17

18 18 TKKY’ne İlişkin Sorunlar  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişiler arasından seçildiğinden uygulama aşamasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.  TKKY değişikliklerinde gerekli bilgi aktarımı yapılmadığından ve Ambar Devir Teslim Tutanağı düzenlenmediğinden harcama birimlerinde sürekli başlangıç noktasına dönülmektedir.  TKKY’nin Taşınır Mal Yönetmeliğine hakim olmadıkları sıkça gözlenmektedir.  Taşınır isteği yapan birimlerin istek belgelerini önemsememeleri, istek belgesi yapmak istememeleri, yapılan istek belgelerinin de anlaşılır olmaması.  Malzeme teslim edilirken yetkili kişilerin depolara gelmek istememeleri.  Birim yetkililerinin ve sorumluların arızalanan ürünlerin teknik servise bildirme konusunda yetersiz kalmaları veya teknik servisi aramak istememeleri.  Birim yetkililerin yaptığı isteklerden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin haberinin olmaması.  Teknik desteğin İdari ve Mali İşlerden istenmesi.  Talep yazılarındaki talep edilen malzemelerin gerekliliğinin, öneminin ve acili yetinin belirtilmesi. (Öncelik ve hesap verilebilirlik açısından)  Tüketim malzemelerinde isteklerin acil karşılanması isteniyor. Bitmeden haber verilse temini kolay olur.  Birimlerin yaptığı alımlarda özellikle yazıcı alımlarında farklı yazıcıların alınması toner temini konusunda aksaklıklara neden oluyor.  Birimlerin malzeme teslim almaya geldiklerinde araç ve yükleme yapılabilmesi için personelle gelmeleri.

19 19 Envanter İşlemi İle İlgili Sorunlar  Envanter işlemlerinin birçoğu sağlıklı sayım yapılmadan eski kayıtlar aktarılmak suretiyle yapıldığından süreç içerisinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.  Bu nedenle kayıt altına alınmayan taşınırlar ile yanlış kaydı yapılan taşınırlar tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

20 20 Zimmet İle İlgili Sorunlar  Zimmet Fişleri bazı harcama birimlerinde halen düzenlenerek taşınırlar kullanıcılarına belge ile teslim edilmemiştir.  Şahısların hatta yönetici kademesinde bulunan kişilerin kullandıkları malzemenin zimmetini üzerine almak istememeleri, zimmet işlemlerinin yapılamamasına ve taşınırların kullanmadıkları halde başkalarının üzerine zimmetlenmesine neden olmaktadır.

21 21 Asgari Stok Seviyesine İlişkin Sorunlar  Yönetmelikte TKKY’sinin görevleri arasında “Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek” de sayılmıştır.  Bu görevin yerine getirilebilmesi için harcama yetkililerinin ambarlarında bulunacak taşınırlar için asgari stok seviyesi belirlemeleri gerekmektedir.  Stok kontrolü taşınır.net üzerinden anlık olarak yapılabilmektedir.


"Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları. 2/30  Bir yerden bir yere götürülebilen nesneler olup;  Üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları